‌‌
Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 6.1

Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή

Πληροφορίες για την μπαταρία και τον φορτιστή

Για να μάθετε εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει αφαιρούμενη ή μη αφαιρούμενη μπαταρία, ανατρέξτε στις Οδηγίες έναρξης χρήσης.

Συσκευές με αφαιρούμενη μπαταρία Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μόνο με γνήσια, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία.

Συσκευές με μπαταρία που δεν αφαιρείται Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία, καθώς μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνηθες, πηγαίνετε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης για αντικατάσταση της μπαταρίας.

Φορτίζετε τη συσκευή σας με τον παρεχόμενο φορτιστή. Ο τύπος βύσματος του φορτιστή ενδέχεται να ποικίλλει. Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής.

Πληροφορίες ασφαλείας για την μπαταρία και τον φορτιστή

Εφόσον ολοκληρωθεί η φόρτιση της συσκευής σας, αποσυνδέστε τον φορτιστή από τη συσκευή και την πρίζα. Σημειώστε ότι η συνεχής φόρτιση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 12 ώρες. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, εάν μείνει αχρησιμοποίητη, αποφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Οι ακραίες θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Πάντοτε να διατηρείτε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F), για βέλτιστη απόδοση. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά εάν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Σημειώστε ότι η μπαταρία σας ενδέχεται να εξαντλείται γρήγορα σε χαμηλές θερμοκρασίες και να χάνει αρκετή ενέργεια ώστε να απενεργοποιεί το τηλέφωνο μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Όταν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο με χαμηλή θερμοκρασία, θα πρέπει να διατηρείται το τηλέφωνό σας ζεστό.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, μην κόβετε, μην συνθλίβετε, μην λυγίζετε, μην τρυπάτε και μην προκαλείτε άλλου είδους βλάβη στην μπαταρία με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν μια μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην τροποποιείτε, μην προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα σώματα στην μπαταρία και μην τη βυθίζετε ή εκθέτετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν εάν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων ή μη συμβατών μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το εξάρτημα σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης ή στον αντιπρόσωπο του τηλεφώνου σας, προτού συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε τον φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μη φορτίζετε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς.

Για να αποσυνδέσετε ένα φορτιστή ή ένα εξάρτημα, κρατήστε και τραβήξτε το φις του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Επιπλέον, εάν η συσκευή σας διαθέτει αφαιρούμενη μπαταρία, ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε τον φορτιστή, προτού αφαιρέσετε την μπαταρία.
  • Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βραχυκύκλωμα. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην μπαταρία ή το άλλο αντικείμενο.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο

(