Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 9 PureView

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Πληροφορίες για την μπαταρία και τον φορτιστή

Για να μάθετε εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει αφαιρούμενη ή μη αφαιρούμενη μπαταρία, ανατρέξτε στις Οδηγίες έναρξης χρήσης.

Συσκευές με αφαιρούμενη μπαταρία Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μόνο με γνήσια, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία.

Συσκευές με μη μπαταρία που δεν αφαιρείται Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία, καθώς μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνηθες, πηγαίνετε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης για αντικατάσταση της μπαταρίας.

Φορτίζετε τη συσκευή σας με τον παρεχόμενο φορτιστή. Ο τύπος βύσματος του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει. Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής.

Πληροφορίες ασφαλείας μπαταρίας και φορτιστή

Εφόσον ολοκληρωθεί η φόρτιση της συσκευής σας, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και την πρίζα. Σημειώστε ότι η συνεχής φόρτιση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 12 ώρες. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, αποφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Οι ακραίες θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Πάντοτε να διατηρείτε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F), για βέλτιστη απόδοση. Η συσκευή μπορεί να μην λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Σημειώστε ότι η μπαταρία σας ενδέχεται να εξαντλείται γρήγορα σε χαμηλές θερμοκρασίες και να χάνει αρκετή ενέργεια ώστε να απενεργοποιεί το τηλέφωνο μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Όταν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο με χαμηλή θερμοκρασία, θα πρέπει να διατηρείται το τηλέφωνό σας ζεστό.

Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αφήνετε την μπαταρία εκτεθειμένη σε υπερβολικά χαμηλή πίεση αέρα και μην την αφήνετε σε υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία. Για παράδειγμα μην την πετάτε στη φωτιά, επειδή μπορεί να εκραγεί ή να διαφύγει εύφλεκτο υγρό ή αέριο από αυτή.

Μην αποσυναρμολογείτε, μην κόβετε, μην συνθλίβετε, μην λυγίζετε, μην τρυπάτε και μην προκαλείτε άλλου είδους βλάβη στην μπαταρία με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν μια μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην τροποποιείτε, μην προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα σώματα στην μπαταρία και μην τη βυθίζετε ή εκθέτετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και τον φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων ή ασύμβατων μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το αξεσουάρ σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης ή στην αντιπροσωπία του τηλεφώνου σας, προτού συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μην φορτίζετε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς.

Για να αποσυνδέσετε ένα φορτιστή ή ένα εξάρτημα, κρατήστε και τραβήξτε το φις του καλωδίου και όχι το καλώδιο.

Επιπλέον, εάν η συσκευή σας διαθέτει αφαιρούμενη μπαταρία, ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε τον φορτιστή, προτού αφαιρέσετε την μπαταρία.
  • Εάν κάποιο μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βραχυκύκλωμα. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην μπαταρία ή το άλλο αντικείμενο.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο