Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow right Arrow left Arrow upward Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Nokia G400 5G user guide

Skip to main content
All Devices

Nokia G400 5G

Useful Links

PDFSoftware Updates

Countries and Languages

As we offer product user guides in many languages across different regions, you may be redirected to a Nokia phones web page outside of your selected location.

Choose Language
Telefoni ajakohasena hoidmineKeys and partsInsert the SIM and memory cardsTelefoni laadimineTelefoni sisselülitamine ja häälestamine.Puuteekraani kasutamine
Toote- ja ohutusteave

Aku- ja laadijateave

Aku- ja laadijateave

Aku ja laadija ohutusteave

Eemaldage laadija seadmest ja pistikupesast pärast seadme laadimise lõppemist. Pange tähele, et pidev laadimine ei tohi kesta kauem kui 12 tundi. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, tühjeneb aja jooksul.

Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Hoidke akut parima jõudluse tagamiseks alati temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Pidage meeles, et aku võib külma temperatuuri käes kiiresti sel määral tühjeneda, et telefon lülitub mõne minuti jooksul välja. Kui olete õues külma käes, hoidke telefon soojas.

Järgige kohalikke eeskirju. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge laske akul olla väga madalal õhurõhul ega jätke seda kõrge temperatuuri kätte, näitaks ärge visake tulle, sest see võib põhjustada aku plahvatamise või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekkimise.

Ärge akut demonteerige, lõigake, muljuge, painutage, torgake ega muul viisil kahjustage. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage saastunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole. Ärge modifitseerige akut ega sisestage sellesse võõrkehi. Ärge kastke akut vette ega muusse vedelikku ja hoidke seda niiskuse eest. Aku võib vigastamise korral plahvatada.

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud eesmärgil. Ebaõige kasutamine või heakskiiduta või ühildumatute akude või laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle kasutamist teeninduskeskuses või telefoni müüjal üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat üksnes siseruumides. Ärge laadige akut äikesetormi ajal. Kui laadija ei ole põhiseadmega kaasas, laadige seadet andmesidekaabli (kuulub komplekti) ja USB-toiteadapteri abil (võidakse müüa eraldi). Saate seadet laadida muude kaablite ja toiteadapteritega, mis ühilduvad USB 2.0 või uuema standardiga ja vastavad riigis kohaldatavatele eeskirjadele ning rahvusvahelistele ja piirkondlikele ohutusstandarditele. Ülejäänud adapterid ei pruugi vastata ohutusstandarditele ja nende adapteritega laadimine võib kaasa tuua varalise kahju või kehavigastuse ohu.

Tarviku või laadija vooluvõrgust eemaldamiseks tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Kui teie telefonil on eemaldatav aku, kehtivad lisaks alljärgnevad juhised. ‑ Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eemaldage laadija.

  • Kui mõni metallese puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida lühis. See võib akut või muud eset kahjustada.
Did you find this helpful?

Countries and Languages

Choose Language

Still need support?

Contact support

Live chat

Live chat

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Fields marked with an asterisk are mandatory.

Send us an email

Tell us about your problem and we'll get back to you via email.

Community support

Connect with other Nokia phone and tablet customers in the Nokia phones community to find and share answers to a range of questions.

Ask the community
Assistance and help

Care centers

Prefer to bring your device in for our experts to have a look at? Find the location of your nearest Nokia phones care center.

Find a care center near you