Facebook Instagram YouTube Twitter

Nokia G400 5G user guide

Skip to main content
All Devices

Nokia G400 5G

Useful Links

PDFSoftware Updates

Countries and Languages

As we offer product user guides in many languages across different regions, you may be redirected to a Nokia phones web page outside of your selected location.

Choose Language
Telefoni ajakohasena hoidmineKeys and partsInsert the SIM and memory cardsTelefoni laadimineTelefoni sisselülitamine ja häälestamine.Puuteekraani kasutamine
Toote- ja ohutusteave

Copyrights and other notices

Autoriõigused ja muud teatised

Siin juhendis kirjeldatud teatud toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste saadavus võib erineda piirkonniti ning nõuda aktiveerimist, registreerumist, võrgu- ja/või internetiühendust ning vastavat paketti. Lisateavet saate edasimüüjalt või oma teenusepakkujalt. See seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Selle dokumendi sisu on esitatud olemasoleval kujul. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta selle dokumendi täpsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või kindlal otstarbel kasutamise kohta. HMD Global jätab endale õiguse mis tahes ajal seda dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest ette teavitamata.

Kohaldatava seaduse maksimaalselt lubatud ulatuses ei ole HMD Global ega ükski tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav mis tahes andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega mis tahes otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest olenemata selle põhjustest.

Selle dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine või levitamine mis tahes vormis on ilma HMD Globali eelneva kirjaliku loata keelatud. HMD Global teeb pidevat arendustööd. HMD Global jätab endale õiguse muuta ja täiustada selles dokumendis kirjeldatud tooteid ilma sellest ette teatamata.

HMD Global ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid, ei vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest ega vahenda kaebusi. Rakenduse kasutamisel nõustute, et see rakendus on teile antud olemasoleval kujul.

Kaartide, mängude, muusika ja videote allalaadimise ning piltide ja videote üleslaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine. Teie teenusepakkuja võib rakendada andmesidetasu. Mõne kindla toote, teenuse või funktsiooni kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma kohalikult edasimüüjalt.

Mõned omadused, funktsioonid ja toote tehnilised andmed võivad oleneda võrgust ning neile võivad kehtida lisatingimused ja -tasud.

Kõik tehnilised andmed, omadused ja muu teave toodete kohta võib ette teatamata muutuda.

Seadme kasutamisele kehtib ettevõtte HMD Global privaatsuspoliitika, mis on saadaval veebilehel http://www.nokia.com/phones/privacy.

HMD Global Oy on Nokia telefonide ja tahvelarvutite kaubamärgi ainulitsentsi omanik. Nokia on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärk.

Google, Android ning teised seotud märgid ja logod on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.

Bluetoothi sõnamärk ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning HMD Global kasutab neid litsentsi alusel.

HAC notice

Did you find this helpful?

Countries and Languages

Choose Language

Still need support?

Contact support

Live chat

Live chat

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Chat with us

Before starting chat with our customer support, please leave your contact details. Contact our chat support for online purchases support, product information, warranty support.

Fields marked with an asterisk are mandatory.

Send us an email

Tell us about your problem and we'll get back to you via email.

Assistance and help

Care centers

Prefer to bring your device in for our experts to have a look at? Find the location of your nearest Nokia phones care center.

Find a care center near you