Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Làm thế nào tôi có thể cài đặt lại điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Hỗ trợ tại nhà

Chủ đề hỗ trợ

Làm thế nào tôi có thể cài đặt lại điện thoại Nokia 8110 của tôi?

Vào menu Cài đặt > Thiết bị > Thông tin thiết bị và chọn Cài đặt lại điện thoại.
Bạn tìm được thông tin hữu ích không?