Skip to main content

Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019

Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 21.5.2019 kello 14.00 Helsingin Messukeskuksessa. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

AGM

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja äänestäminen ennakkoon

[showmore]

Osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen joko

a) internetpalvelussa

b) puhelimitse numeroon 020 770 6870 maanantaista perjantaihin klo 09.00–16.00; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Nokia Oyj, Osakerekisteri, PL 226, 00045 NOKIA GROUP.

Ilmoittautumisen on saavuttava yhtiöön ennen ilmoittautumisajan päättymistä tiistaina 14.5.2019 klo 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai edustajan nimi ja edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Nokia Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyyn.

Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Ennakkoon äänestäminen

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakkoon tietyistä yhtiökokouksen asialistalla olevista asiakohdista internetpalvelussa 14.5.2019 klo 16.00 saakka. Tunnistautumiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero.

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja voi kuitenkin käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan ja oikeuttaan vaatia äänestystä vain saapumalla paikalle henkilökohtaisesti tai valtuutetun edustajan välityksellä. Ennakkoon äänestettäessä ei ole mahdollista tehdä vastaehdotuksia.

Ennakkoon annettuja ääniä voi muuttaa internetissä 14.5.2019 klo 16.00 saakka. Annettujen äänten muuttaminen on lisäksi mahdollista kokouspaikalla ottamalla yhteyttä infopisteeseen mielellään ennen kokouksen alkua.

AGM

Valtakirjat

[showmore]

Mikäli osakkeenomistaja on yksityishenkilö ja ilmoittautuu kokoukseen internetpalvelussa, voidaan valtuutus asiamiehelle antaa ko. palvelussa eikä erillistä valtakirjaa tarvitse toimittaa yhtiölle. Valtuutuksen antaminen internetpalvelussa edellyttää osakkeenomistajan tunnistautumista, jota varten tarvitaan omien henkilötietojen lisäksi henkilökohtainen arvo-osuustilin numero. Valtuutuksen saajasta ilmoitetaan nimi ja henkilötunnus.

Ilmoittauduttaessa puhelimella tai kirjeitse, on valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, toimitettava yhtiön osakerekisteriin osoitteeseen Nokia Oyj, Osakerekisteri, PL 226, 00045 NOKIA GROUP ennen ilmoittautumisajan päättymistä tiistaina 14.5.2019 klo 16.00.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee noudattaa valtakirjojen osalta omaisuudenhoitajan erikseen antamia ohjeita. Jos osakkeenomistaja haluaa valtuuttaa edustajakseen muun tahon kuin omaisuudenhoitajansa, tulee valtuutetun edustajan esittää yhtiölle päivätty valtakirja, jolla hän osoittaa olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtakirjat tulee tässä tapauksessa toimittaa yhtiön osakerekisteriin osoitteeseen Nokia Oyj, Osakerekisteri, PL 226, 00045 NOKIA GROUP.

AGM

Tärkeitä päivämääriä

[showmore]

Täsmäytyspäivä 9.5.2019
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy 14.5.2019 klo 16.00
Väliaikainen osakasluettelo on nähtävillä* 17.5.2019, viimeistään
Yhtiökokouspäivä 21.5.2019
Yhtiökokouksen pöytäkirja nähtävillä yhtiön internetsivuilla 4.6.2019

*Nokia Oyj:n väliaikainen osakasluettelo 9.5.2019 tilanteesta on nähtävissä Euroclear Finland Oy:ssä, Urho Kekkosen katu 5 C, Helsinki viimeistään 17.5.2019, sekä yhtiökokouspaikalla.

AGM

Kysymyksiä ja vastauksia

[showmore]

Paljonko Nokian hallitus ehdottaa osinkoa maksettavan?

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 0,20 euron varojenjaosta osakkeelta osinkona kertyneistä voittovaroista ja/tai pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Valtuutusta käytettäisiin varojen jakamiseen neljässä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin.

Ehdotettu osinko on linjassa yhtiön voitonjakoperiaatteiden kanssa ja se ylittää osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosingon määrän.

Milloin osinko maksettaisiin?

Nokia suunnittelee jakavansa varoja neljässä erässä vuosineljänneksittäin tilikaudelta 2018 tehtävästä varojenjaosta alkaen. Hallitus tekisi erilliset päätökset kunkin jakoerän määrästä ja ajankohdasta ja kukin päätös julkistettaisiin erikseen vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen ja toisen, kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen taloudellisen katsauksen yhteydessä.

Ensimmäisen erän alustava irtoamispäivä olisi 22.5.2019. Alustava täsmäytyspäivä olisi 23.5.2019 ja alustava maksupäivä olisi arviolta 6.6.2019.

Toisen erän alustava irtoamispäivä olisi 29.7.2019. Alustava täsmäytyspäivä olisi 30.7.2019 ja alustava maksupäivä olisi arviolta 8.8.2019.

Kolmannen erän alustava irtoamispäivä olisi 28.10.2018. Alustava täsmäytyspäivä olisi 29.10.2019 ja alustava maksupäivä olisi arviolta 7.11.2019.

Neljännen erän alustava irtoamispäivä olisi 3.2.2020. Alustava täsmäytyspäivä olisi 4.2.2020 ja alustava maksupäivä olisi arviolta 13.2.2020.

Suomen ulkopuolella osingon todelliset maksupäivät riippuvat osingonmaksua välittävien pankkien menettelyistä.

Mitä vastuuvapauden myöntäminen hallituksen puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkoittaa?

Kyseessä on yksi Suomen osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävistä asioista. Päätös koskee hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuta Nokiaa kohtaan tilikaudelta 2018. Vastuuvapaus koskee vain sellaisia asioita, jotka ovat olleet Nokian ja osakkeenomistajien tiedossa päätöksen tekohetkellä.

Millainen hallituksen palkkioita koskeva ehdotus on verrattuna hallituksen jäsenille aikaisempina vuosina maksettuihin palkkioihin?

Ehdotuksen mukaan yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkio pysyisi ennallaan.

Ehdotetaanko hallituksen kokoonpanoon muutoksia?

Hallituksen jäsenmäärän ehdotetaan pysyvät nykyisessä kymmenessä. Louis R. Hughes on ilmoittanut nimitysvaliokunnalle, että hän ei ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseneksi. Näin ollen ehdotetaan, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen Nokian hallitukseen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Sari Baldauf, Bruce Brown, Jeanette Horan, Edward Kozel, Elizabeth Nelson, Olivier Piou, Risto Siilasmaa, Carla Smits-Nusteling ja Kari Stadigh. 

Lisäksi ehdotetaan, että Søren Skou, A.P. Møller Mærsk A/S:n toimitusjohtaja, valitaan Nokian hallitukseen uutena jäsenenä samalle toimikaudelle. 

Nimitysvaliokunta aikoo ehdottaa 21.5.2019 kokoontuvan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa Risto Siilasmaan valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Sari Baldaufin valintaa hallituksen varapuheenjohtajaksi edellyttäen, että yhtiökokous on valinnut heidät hallitukseen.

Lisätietoja kaikista jäsenehdokkaista on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.nokia.com/yhtiokokous. 

Miksi asialistalla on kaksi tilintarkastajan valintaa? Miksi tilintarkastajan muutosta ehdotetaan?

Nokian yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakkeenomistajat valitsevat tilintarkastajan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan toimikausi on yksi tilikausi.

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2019.

Lisäksi Nokia on velvollinen järjestämään EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2020 tilintarkastusta koskien (tilintarkastajan pakollinen rotaatio). Johtuen käytännön vaatimuksista EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen valintamenettelyn järjestämiseksi sekä velvollisuudesta sisällyttää vähintään kaksi ehdokasta tarkastusvaliokunnan ehdotukseen, hallitus uudelleenarvioi tilintarkastajan valinnan aikataulua. Tilintarkastajan valinta tilikaudeksi 2020 jo tässä varsinaisessa yhtiökokouksessa antaisi valitulle tilintarkastusyhteisölle aikaa valmistautua uuteen tilintarkastustoimeksiantoon. Samalla yhtiön osakkeenomistajat saisivat mahdollisuuden valita tilintarkastajan jo ennen kyseistä tilikautta.

Tarkastusvaliokunnan suosituksesta, hallitus ehdottaakin yhtiökokoukselle, että Deloitte Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2020.

Vaikuttavatko nyt tehdyt tilintarkastajaan liittyvät ehdotukset tilintarkastajan valintaan tulevaisuudessa?

Sikäli kun varsinainen yhtiökokous päättää valita Deloitte Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi tiikaudelle 2020, hallitus aikoo seuraavissa varsinaisissa yhtiökokouksissa edelleen ehdottaa tilintarkastajan valintaa samassa järjestyksessä, jolloin jokainen varsinainen yhtiökokous valitsisi tilintarkastajan valinta-ajankohtaa seuraavaksi tilikaudeksi. Samalla Nokian osakkeenomistajat saisivat mahdollisuuden valita tilintarkastajan jo ennen kyseessä olevaa tilikautta.

Mitä tilintarkastajan palkkiota koskeva ehdotus tarkoittaa?

Hallituksen tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu valvoa yhtiön tilintarkastajan pätevyyttä ja riippumattomuutta. Tähän sisältyy myös yhtiön tilintarkastajalta (tilintarkastusyhteisöltä) ostamien tilintarkastus- ja muiden palvelujen hankintaperiaatteista päättäminen sekä niiden noudattamisen valvonta.

Nokian yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan palkkiosta on päätettävä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilikaudeksi 2019 ja 2020, kullekin, valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Tietoja tilintarkastajalle vuonna 2018 maksetuista palkkioista, eriteltyinä tilintarkastuspalkkioihin ja muihin palkkioihin, löytyy Nokia vuonna 2018 -julkaisusta.

Miksi hallitus ehdottaa sen valtuuttamista omien osakkeiden hankkimiseen?

Nokia ei voi osakeyhtiölain mukaan hankkia omia osakkeita ilman yhtiökokouksen päätöstä tai osakkeenomistajien päättämää valtuutusta hallitukselle.

Lisätietoja omien osakkeiden hankkimisesta on saatavilla Nokian internetsivuilla, johon pääsee oheisesta linkistä Omien osakkeiden takaisinostot FAQ.

Mitä tarkoittaa ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavista erityisistä oikeuksista?

Hallitus voisi valtuutuksen perusteella antaa uusia osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Osakkeet ja erityiset oikeudet voitaisiin antaa poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutusta voitaisiin käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus voisi tämän valtuutuksen nojalla päättää enintään 550 miljoonan osakkeen antamisesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 21.11.2020 saakka. Valtuutuksen ehdotetaan päättävän 30.5.2018 varsinaisen yhtiökokouksen antaman osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen. Valtuutus ei päätä ylimääräisen yhtiökokouksen 2.12.2015 Nokian ja Alcatel Lucentin yhdistymisen toteuttamiseksi hallitukselle antamaa osakeantia koskevaa valtuutusta.

Onko Nokia julkaissut ruotsinkielisen yhtiökokouskutsun?

Nokia on luopunut ruotsinkielisen kutsun julkaisemisesta, mutta kokouksessa voi edelleen käyttää puheenvuoroja niin suomeksi, ruotsiksi kuin englanniksikin, ja kokouksen kulkua voi seurata suomen-, ruotsin- ja englannin kielillä simultaanitulkkauksen avulla.