Skip to main content

Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020 on peruttu

Nokia peruuttaa varsinaisen yhtiökokouksen koronavirusepidemian vuoksi; kutsuu koolle uuden kokouksen myöhemmin

Suomen hallitus on koronavirusepidemian vuoksi 17.3.2020 antanut valtioneuvoston asetuksia valmiuslain käyttöönottamiseksi. Lisäksi muun muassa julkiset kokoontumiset rajoitetaan korkeintaan kymmeneen henkilöön. 

Meille tärkeintä on työntekijöidemme, osakkeenomistajiemme ja muiden sidosryhmiemme terveys ja turvallisuus. Suhtaudumme koronaviruksen torjuntaan tähtääviin toimiin vakavasti, ja tämän vuoksi Nokian hallitus on päättänyt peruuttaa alun perin 8.4.2020 pidettäväksi ilmoitetun varsinaisen yhtiökokouksen. 

Nokia kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin niin pian kuin kokouksen pitäminen on käytännössä mahdollista. Tehtävämme on luoda teknologiaa yhdistämään koko maailman ja olemme myös edelläkävijä verkossa toimivan ennakkoäänestyspalvelun tarjoamisessa osakkeenomistajillemme Suomessa. Siten Nokia tukee vahvasti pyrkimyksiä, jotka mahdollistaisivat täysin virtuaaliset yhtiökokoukset osakkeenomistajien osallistumisen tehokkaaksi järjestämiseksi. 
 

Questions and answers

Kysymyksiä ja vastauksia

[showmore]

Mikä on hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle?

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Mitä vastuuvapauden myöntäminen hallituksen puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkoittaa?

Kyseessä on yksi Suomen osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävistä asioista. Päätös koskee hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuta Nokiaa kohtaan tilikaudelta 2019. Vastuuvapaus koskee vain sellaisia asioita, jotka ovat olleet Nokian ja osakkeenomistajien tiedossa päätöksen tekohetkellä.

Mikä on palkitsemispolitiikka?

Palkitsemispolitiikka asettaa periaatteet hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemiselle ja se on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein. Suomen lain mukaan yhtiökokouksen palkitsemispolitiikkaa koskeva päätös on neuvoa-antava, mutta hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen tulee perustua yhtiökokoukselle esitettyyn politiikkaan. Kuitenkin Suomen lain ja Nokian yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajat päättävät jatkossakin vuosittain hallituksen jäsenten palkitsemisesta. Palkitsemispolitiikka ei rajoita osakkeenomistajien mahdollisuutta päättää hallituksen jäsenten palkitsemisesta vuosittain.

Palkitsemispolitiikkamme tulee olemaan nähtävillä tällä sivulla myöhemmin tällä viikolla.

Palkitsemispolitiikka ei muuta periaatetta, jonka mukaan nimittävä elin päättää palkitsemisesta. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten valinnasta ja palkitsemisesta. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja päättää hänen palkitsemisesta, joka vuodesta 2020 eteenpäin perustuu yhtiökokoukselle esitettyyn palkitsemispolitiikkaan.

Miksi palkitsemisraporttia ei käsitellä tässä yhtiökokouksessa?

Ensimmäinen palkitsemisraportti tullaan esittämään yhtiökokoukselle vuonna 2021.

Millainen hallituksen palkkioita koskeva ehdotus on verrattuna hallituksen jäsenille aikaisempina vuosina maksettuihin palkkioihin?

Ehdotuksen mukaan yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkio pysyisi ennallaan.

Ehdotetaanko hallituksen kokoonpanoon muutoksia?

Hallituksen jäsenmääräksi ehdotetaan yhdeksän (9) nykyiseen kymmenen (10) sijaan. Risto Siilasmaa ja Olivier Piou ovat ilmoittaneet, että he eivät ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseniksi. Lisäksi ehdotetaan, että Thomas Dannenfeldt, Deutsche Telekomin entinen talous- ja rahoitusjohtaja, valitaan Nokian hallitukseen uutena jäsenenä ja että seuraavat Nokian hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Sari Baldauf, Bruce Brown, Jeanette Horan, Louis R. Hughes, Edward Kozel, Elizabeth Nelson, Søren Skou, Carla Smits-Nusteling ja Kari Stadigh.

Nimitysvaliokunta aikoo ehdottaa 8.4.2020 kokoontuvan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa Sari Baldaufin valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Kari Stadighin valintaa hallituksen varapuheenjohtajaksi edellyttäen, että yhtiökokous on valinnut heidät hallitukseen.

Miksi hallitus ehdottaa tilintarkastajan valitsemista jo tilikaudelle 2021?

Nokia järjesti EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2020 tilintarkastusta koskien (tilintarkastajan pakollinen rotaatio) ennen vuoden 2019 varsinaista yhtiökokousta. Valintamenettelyn johdosta ja hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta Deloitte Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2020 jo vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Samalla hallitus ilmoitti, että se aikoo tulevissa varsinaisissa yhtiökokouksissa edelleen ehdottaa tilintarkastajan valintaa samassa järjestyksessä, jolloin jokainen varsinainen yhtiökokous valitsisi tilintarkastajan valinta-ajankohtaa seuraavaksi tilikaudeksi.

Mitä tilintarkastajan palkkiota koskeva ehdotus tarkoittaa?

Nokian yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan palkkiosta on päätettävä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Tietoja yhtiön tilintarkastajalle aiempina vuosina maksetuista palkkioista, eriteltyinä tilintarkastuspalkkioihin ja muihin palkkioihin, tulee löytymään Nokian vuoden 2019 tilinpäätöksestä.

Miksi hallitus ehdottaa sen valtuuttamista omien osakkeiden hankkimiseen?

Nokia ei voi osakeyhtiölain mukaan hankkia omia osakkeita ilman yhtiökokouksen päätöstä tai osakkeenomistajien päättämää valtuutusta hallitukselle.

Lisätietoja omien osakkeiden hankkimisesta on saatavilla Nokian internetsivuilla, johon pääsee oheisesta linkistä Omien osakkeiden takaisinostot FAQ.

Mikä on hallituksen suositus osakkeenomistajan ehdotukseen yhtiökokouksen asiakohdassa 18?

Hallituksen ei pidä ehdotusta mahdollisena eikä tarpeellisena Nokialle ja suosittaa, että varsinainen yhtiökokous hylkää ehdotuksen. Lisätietoja yhtiökokouskutsussa.