Hyppää pääsisältöön

Hallitus

Hallitus vastaa Nokian toiminnasta Suomen osakeyhtiölain, Nokian yhtiöjärjestyksen ja hallituksen määrittelemien hallinnollisten ohjeiden, kuten Corporate Governance -ohjeen ja hallituksen valiokuntien työjärjestysten mukaisesti.

logo

Hallituksen jäsenet

pipes

Hallituksen valinta ja kokoonpano

fibers

Hallituksen toiminta

shore

Hallituksen seuranta ESG-asioissa

Committees of the Board

Hallituksen valiokunnat

Independence

Riippumattomuus

Board evaluation

Hallituksen arviointi

Meetings of the Board

Hallituksen kokoukset

Hallituksen valinta ja kokoonpano

Nokian hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään seitsemän ja enintään 12 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vähintään kerran vuodessa varsinaisessa yhtiökokouksessa annettujen äänien yksinkertaisella enemmistöllä. Hallituksen jäsenen toimikausi kestää hänet valinneen yhtiökokouksen päättymisestä tai muusta yhtiökokouksen päättämästä myöhemmästä ajankohdasta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Varsinainen yhtiökokous kokoontuu vuosittain viimeistään 30.6.

Hallitusta johtavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan nimitysvaliokunnan suosituksesta. Hallituksen riippumattomat jäsenet vahvistavat nämä valinnat. Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu tiettyjä Suomen laissa ja Nokian Corporate Governance -ohjeessa määriteltyjä velvollisuuksia. Hallituksen varapuheenjohtaja on vastuussa puheenjohtajan velvollisuuksien hoitamisesta, mikäli puheenjohtaja on itse estynyt hoitamasta velvollisuuksiaan.

Hallitus on hyväksynyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet osoituksena sitoutumisestamme edistää monimuotoista hallituskokoonpanoa ja kuvaamaan miten monimuotoisuus on osa prosessejamme ja käytäntöjämme, kun tunnistamme ja ehdotamme uusia jäseniä hallitukseen ja nykyisten hallituksen jäsenten uudelleenvalintaa.

Monimuotoisuus ei ole Nokiassa muuttumaton käsite, vaan kulloinkin tarkoituksenmukainen yhdistelmä elementtejä huomioiden koko hallituksen kokoonpano, joka kehittyy ajan ja muun muassa liiketoimintatavoitteidemme ja tulevaisuuden tarpeidemme mukaan. Hallituksen monimuotoisuudella tarkoitetaan tapaa tulla paremmaksi ja kehittyä pikemminkin kuin päämäärää. Hallituksemme monimuotoisuutta arvioidaan useista näkökulmista, mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen; taidot ja kokemus, ikä, kansallisuus, etnisyys, kulttuurinen ja koulutuksellinen tausta, itse arvioitu sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen suuntautuminen sekä muut yksilön ominaisuudet. Useampi kuin yksi sukupuoli tulee olla edustettuna hallituksessa.

Nokia huomioi ja kannattaa valtioneuvoston 17.2.2015 päivättyä periaatepäätöstä sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteutumisesta suomalaisten suurten ja keskisuurten pörssiyhtiöiden hallituksissa. Raportoimme vuosittain tavoitteistamme sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteuttamiseksi, toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi ja siitä, miten tavoitteiden saavuttaminen on edistynyt. Pyrimme saavuttamaan hallituskokoonpanon, jossa muuta kuin vallitsevaa sukupuolta edustaa vähintään 40 % hallituksen jäsenistä.

tubes

Board diversity principles

Hallituksen toiminta

Hallitus edustaa Nokian osakkeenomistajia ja vastaa toimistaan heille. Vaikka hallituksen vastuu viime kädessä sääntelyn mukaan kohdistuu osakkeenomistajiin, hallitus ottaa myös huomioon yhtiön muiden sidosryhmien intressit. Hallituksen vastuu ja tehtävät ovat aktiivisia, eivät passiivisia, ja ne sisältävät velvollisuuden arvioida säännöllisesti Nokian strategiaa ja hallintojärjestelmiä sekä johdon tehokkuutta niiden toimeenpanossa. Hallituksen jäsenten velvollisuutena on toimia huolellisesti ja vilpittömässä mielessä ja tehdä liiketoimintaan liittyvät päätökset riittävien tietojen pohjalta tavalla, jonka he uskovat olevan Nokian ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. Tätä velvollisuutta täyttäessään hallituksen jäsenten tulee hankkia kaikki merkityksellinen, kohtuudella saatavissa oleva tieto. Hallitus ja kukin sen valiokunnista voi palkata riippumattomia oikeudellisia, taloudellisia tai muita asiantuntijoita tarpeen mukaan. Yhtiö antaa riittävän rahoituksen hallitukselle ja sen valiokunnille niiden toiminnan järjestämiseksi ja niiden käyttämien asiantuntijoiden palkkioiden maksamiseksi.

Hallitus on viime kädessä vastuussa ja sen tehtäviin kuuluu seurata ja arvioida Nokian taloudellista raportointijärjestelmää, siihen liittyvien valvonnan ja tarkastuksen tehokkuutta, tilintarkastajan riippumattomuutta ja seurata yhtiön tilintarkastusta. Lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluu seurata ylimmän johtomme rakennetta ja kokoonpanoa sekä valvoa toiminnan lainmukaisuutta ja toimintoihimme liittyvien riskien hallintaa. Tässä tarkoituksessa hallitus voi asettaa pääoman käytölle, sijoituksille, liiketoiminnan luovutuksille sekä muille taloudellisille tai ei-taloudellisille sitoumuksille vuosittaisia reunaehtoja ja/tai yksittäisiä rajoja, joita ei saa ylittää ilman hallituksen erillistä hyväksyntää.

Riskienhallinnassa hallituksen tehtäviin kuuluu riskien analysointi ja arviointi taloudellisten ja strategiaan ja liiketoimintaan liittyvien katsausten, selvitysten ja päätösehdotusten yhteydessä. Riskienhallintamenettelyt ja -käytännöt ovat erottamaton osa hallituksen toimintaa, ja hallitukselle toimitetaan säännöllisesti riskienhallintaa koskevia päivityksiä. Riskienhallintaamme liittyviä periaatteita ja käytäntöjä on kuvattu tarkemmin sivulla “Riskienhallinta”.

Hallitus on vastuussa toimitusjohtajan, pääjohtajan, talous- ja rahoitusjohtajan ja lakiasiainjohtajan nimittämisestä ja tehtävistä vapauttamisesta. Pekka Lundmark on toiminut toimitusjohtajana elokuusta 2020 alkaen. Toimitusjohtajalle kuuluvat Suomen laissa toimitusjohtajalle määritetyt tehtävät, ja lisäksi toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

Hallitus hyväksyy ja hallituksen riippumattomat jäsenet vahvistavat henkilöstövaliokunnan suosituksesta toimitusjohtajalle maksettavat palkat ja palkkiot sekä hänen toimisuhteensa ehdot ottaen huomioon Suomen lakiin perustuvat vaatimukset. Muiden johtoryhmän jäsenten palkat ja palkkiot sekä työsuhteiden ehdot hyväksyy henkilöstövaliokunta toimitusjohtajan suosituksesta.

Operations of the Board of Directors

Hallituksen seuranta ESG-asioissa

Hallitus valvoo Yhtiön Corporate Governance -ohjeen mukaisesti Nokian vastuullisuutta koskevia ympäristö- ja sosiaalisiin asioihin liittyviä toimia sekä hyvää hallintotapaa (ESG) ja arvioi näihin liittyviä riskejä, tavoitteita ja Yhtiön suoriutumista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Vuonna 2021 hallitus hyväksyi valikoidut ESG-liitännäiset avaintavoitteet ilmastonmuutokseen ja monimuotoisuuteen liittyen, jotka sisällytettiin myös osaksi lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmän tavoiteasetantaa. Hallitus myös arvioi kehittyviä vaatimuksia, odotuksia, osakkeenomistajien palautetta ja Nokian raportointia ESG-asioissa. Lisäksi hallituksen valiokunnat seuraavat ympäristö- ja sosiaalisten asioiden kehitystä ja niihin liittyviä Yhtiön toimia kukin omilla vastuualueillaan.

Vuonna 2021 tarkastusvaliokunnan vastuulle kuului muun muassa uuden ilmastoon ja kestävyystavoitteisiin liittyvän raportoinnin toimeenpanon suunnittelu sekä liiketoimintaetiikan, compliance-koulutusten, tietoturvan tason ja tietoturvallisuusriskien seuranta. Tarkastusvaliokunta tarkastaa myös vuosittain kestävyysraportoinnin ja vuosiraportoinnissa sekä siihen liittyvässä dokumentaatiossa esitetyn konfliktimineraalien käytön Yhtiön tuotteissa. Henkilöstövaliokunta avustaa hallitusta ympäristö- ja sosiaalisten tavoitteiden sisällyttämisessä kannustinrakenteisiin sekä valvoo henkilöstöpääoman hallintaa, mukaan lukien Yhtiön kulttuuriin, henkilöstön hyvinvointiin, monimuotoisuuteen, rekrytointiin, kehittämiseen ja sitouttamiseen liittyvissä henkilöstöä koskevissa toimintaperiaatteissa ja -käytänteissä. Nimitysvaliokunta arvioi ja neuvoo hallitusta ESG-liitännäisissä toimenpiteissä ja käytännöissä, joiden tarkoituksena on edistää niitä tukevia hallinnointikäytänteitä. Teknologiavaliokunta tarkastelee säännöllisesti, kuinka kestävän kehityksen näkökulmat on sisällytetty Yhtiön teknologiaan liittyviin tavoitteisiin ja suunnitelmiin.

shore

Riippumattomuus

Kaikki nykyiset hallituksen jäsenet ovat johtoon kuulumattomia.

Vuoden 2022 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavalla toimikaudella kaikkien hallituksen jäsenten on todettu olevan riippumattomia Nokiasta ja sen merkittävistä osakkeenomistajista (yksikään osakkeenomistaja ei tällä hetkellä omista 10 prosenttia tai enemmän osakkeista tai niiden tuottamista äänistä) New Yorkin pörssin sääntöjen ja suomalaista hallintotapaa koskevien sääntöjen riippumattomuuskriteeristön mukaisesti ja muut tekijät ja olosuhteet huomioon ottaen. 

Kaikkien hallituksen jäsenten on katsottu olevan riippumattomia yhtiön tilintarkastajasta.

Lisäksi hallitus katsoo, että kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet, puheenjohtaja Carla Smits-Nusteling mukaan lukien, ovat ”tarkastusvaliokunnan taloudellisia asiantuntijoita”, kuten määritelty U.S Securities and Exchange Commissionille (SEC) toimitettavan yhdysvaltalaisen vuosiraporttimme Form 20 F:n kohdan 16A vaatimusten mukaisesti.

Kaikki hallituksen jäsenten luottamustoimet muissa julkisesti kaupankäynnin kohteena olevissa yhtiöissä on julkistettu ja niiden on katsottu olevan linjassa Nokian Corporate Governance -ohjeen kanssa.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain ja lisäksi jatkuvasti nimitysvaliokunnan avustuksella.

Independence

Hallituksen arviointi

Corporate Governance -ohjeemme mukaisesti hallitus arvioi vuosittain toimintaansa, valiokuntien toimintaa, hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajien sekä yksittäisten hallitusten jäsenten toimintaa. Samassa yhteydessä hallitus arvioi toimitusjohtajan toimintaa. Hallituksen arviointi koostuu hallituksen jäsenten itsearvioinneista ja arvioinnissa käytetään ajoittain myös ulkopuolista arvioijaa. Vuonna 2021 arviointiprosessi toteutettiin ulkoisen arvioitsijan toimesta ja siihen sisältyi kirjallinen kysely sekä haastatteluja. Osana hallituksen arviointiprosessia palautetta pyydetään myös valikoiduilta johdon jäseniltä. Arvioinnin tuloksista keskustellaan ja niitä analysoidaan vuosittain hallituksessa ja parannusehdotuksista sovitaan näiden keskustelujen pohjalta.

server room

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontui 12 kertaa vuonna 2021, lukuun ottamatta valiokuntien kokouksia. Kokouksista noin 67 % oli säännöllisiä varsinaisia kokouksia tai videokokouksia. Vuonna 2021 nämä kokoukset pidettiin pääosin videon välityksellä COVID-19-pandemian vuoksi. Muut kokoukset pidettiin kirjallisesti.

Varsinaiset/ videokokoukset

Kirjalliset kokoukset

Osallistuminen kokouksiin %

Koko hallitus

8

4

99

Tarkastusvaliokunta

7

0

96

Nimitysvaliokunta

4

0

100

Henkilöstövaliokunta

5

0

100

Teknologiavaliokunta

4

0

100

Alla olevassa taulukossa on kuvattu hallituksen jäsenten läsnäolo prosentuaalisesti vuonna 2021 hallituksen ja valiokuntien kokouksissa:

Hallituksen kokoukset

Tarkastusvaliokunnan kokoukset

Nimitysvaliokunnan kokoukset

Henkilöstövaliokunnan kokoukset

Teknologiavaliokunnan kokoukset

Sari Baldauf
(puheenjohtaja)

100

-

100

100

100

Kari Stadigh
(varapuheenjohtaja)

100

-

100

100

-

Bruce Brown

100

-

100

100

100

Thomas Dannenfeldt

100

100

-

-

100

Jeanette Horan

100

100

-

-

100

Edward Kozel

92

86

-

-

100

Elizabeth Nelson
(8.4.2021 saakka)

100

100

-

100

-

Søren Skou

100

-

-

100

-

Carla Smits-Nusteling

100

100

100

-

-

Lisäksi useat hallituksen jäsenet osallistuivat äänioikeudettomina sellaisten valiokuntien kokouksiin, joiden jäseniä he eivät olleet.