Skip to main content

Hallitus

Hallitus vastaa Nokian toiminnasta Suomen osakeyhtiölain, Nokian yhtiöjärjestyksen ja hallituksen määrittelemien hallinnollisten ohjeiden, kuten Corporate Governance -ohjeen ja hallituksen valiokuntien työjärjestysten mukaisesti.


Hallituksen jäsenet

Lue lisää Nokian hallituksen jäsenistä, heidän osaamisestaan ja taustoistaan.

Tutustu hallitukseemme 


Hallituksen valinta ja kokoonpano

Nokian hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään seitsemän ja enintään 12 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vähintään kerran vuodessa varsinaisessa yhtiökokouksessa annettujen äänien yksinkertaisella enemmistöllä. Hallituksen jäsenen toimikausi kestää hänet valinneen yhtiökokouksen päättymisestä tai muusta yhtiökokouksen päättämästä myöhemmästä ajankohdasta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Varsinainen yhtiökokous kokoontuu vuosittain viimeistään 30.6.

8.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen seuraavat kahdeksan jäsentä: Sari Baldauf, Bruce Brown, Thomas Dannenfeldt, Jeanette Horan, Edward Kozel, Søren Skou, Carla Smits-Nusteling ja Kari Stadigh. Hallitusta johtavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan nimitysvaliokunnan suosituksesta. Hallituksen riippumattomat jäsenet vahvistavat nämä valinnat. Hallituksen jäsenet valitsivat 8.4.2021 Sari Baldaufin hallituksen puheenjohtajaksi ja Kari Stadighin varapuheenjohtajaksi. Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu tiettyjä Suomen laissa ja Nokian Corporate Governance -ohjeessa määriteltyjä velvollisuuksia. Hallituksen varapuheenjohtaja on vastuussa puheenjohtajan velvollisuuksien hoitamisesta, mikäli puheenjohtaja on itse estynyt hoitamasta velvollisuuksiaan.

Nokialla ei ole toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan roolien yhdistämistä tai erottamista koskevaa ohjesääntöä, vaan hallituksen rakenne on riippuvainen yhtiön tarpeista, arvonmuodostuksesta osakkeenomistajille sekä muista tekijöistä noudattaen parhaimpia hallinnointikäytäntöjä. Vuonna 2021 toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan roolit ovat erillisiä.

Hallituksen nykyiset jäsenet eivät kuulu yhtiön toimivaan johtoon. Varsinaisesta yhtiökokouksesta 8.4.2021 alkaneella toimikaudelle kaikki hallituksen jäsenehdokkaat todettiin riippumattomiksi sekä suomalaisten hallintotapaa koskevien sääntöjen että NYSEn sääntöjen mukaan arvioituna.

Hallitus on hyväksynyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet osoituksena sitoutumisestamme edistää monimuotoista hallituskokoonpanoa ja kuvaamaan miten monimuotoisuus on osa prosessejamme ja käytäntöjämme, kun tunnistamme ja ehdotamme uusia jäseniä hallitukseen ja nykyisten hallituksen jäsenten uudelleenvalintaa.

Monimuotoisuus ei ole Nokiassa muuttumaton käsite, vaan kulloinkin tarkoituksenmukainen yhdistelmä elementtejä huomioiden koko hallituksen kokoonpano, joka kehittyy ajan ja muun muassa liiketoimintatavoitteidemme ja tulevaisuuden tarpeidemme mukaisesti. Hallituksen monimuotoisuudella tarkoitetaan tapaa tulla paremmaksi ja kehittyä pikemmin kuin päämäärää. Hallituksemme monimuotoisuutta arvioidaan useista näkökulmista mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, taidot ja kokemus, ikä, kansallisuus, etnisyys, kulttuurinen ja koulutuksellinen tausta, sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen suuntautuminen sekä muut yksilön ominaisuudet. Molempien sukupuolten tulee olla edustettuna hallituksessa.

Nokia huomioi ja kannattaa valtioneuvoston 17.2.2015 päivättyä periaatepäätöstä sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteutumisesta suomalaisten suurten ja keskisuurten pörssiyhtiöiden hallituksissa. Raportoimme vuosittain tavoitteistamme sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteuttamiseksi, toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi ja miten tavoitteiden toteutumisessa on edistytty. Olemme saavuttaneet tavoittelemamme hallituskokoonpanon, jossa kumpaakin sukupuolta edustaa vähintään 40 % hallituksen jäsenistä.

Hallituksen toiminta

Hallitus edustaa Nokian osakkeenomistajia ja vastaa toimistaan heille. Vaikka hallituksen vastuu viime kädessä sääntelyn mukaan kohdistuu osakkeenomistajiin, hallitus ottaa myös huomioon yhtiön muiden sidosryhmien intressit. Hallituksen vastuu ja tehtävät ovat aktiivisia, eivät passiivisia, ja ne sisältävät velvollisuuden arvioida säännöllisesti Nokian strategiaa ja hallintojärjestelmiä sekä johdon tehokkuutta niiden toimeenpanossa. Hallituksen jäsenten velvollisuutena on toimia huolellisesti ja vilpittömässä mielessä ja tehdä liiketoimintaan liittyvät päätökset riittävien tietojen pohjalta tavalla, jonka he uskovat olevan Nokian ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. Tätä velvollisuutta täyttäessään hallituksen jäsenten tulee hankkia kaikki merkityksellinen, kohtuudella saatavissa oleva tieto. Hallitus ja kukin sen valiokunnista voi palkata riippumattomia oikeudellisia, taloudellisia tai muita asiantuntijoita tarpeen mukaan. Yhtiö antaa riittävän rahoituksen hallitukselle ja sen valiokunnille niiden toiminnan järjestämiseksi ja niiden käyttämien asiantuntijoiden palkkioiden maksamiseksi.

Hallitus on viime kädessä vastuussa ja sen tehtäviin kuuluu seurata ja arvioida Nokian taloudellista raportointijärjestelmää, siihen liittyvien valvonnan ja tarkastuksen tehokkuutta, tilintarkastajan riippumattomuutta ja seurata yhtiön tilintarkastusta. Lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluu seurata ylimmän johtomme rakennetta ja kokoonpanoa sekä valvoa toiminnan lainmukaisuutta ja toimintoihimme liittyvien riskien hallintaa. Tässä tarkoituksessa hallitus voi asettaa pääoman käytölle, sijoituksille, liiketoiminnan luovutuksille sekä muille taloudellisille tai ei-taloudellisille sitoumuksille vuosittaisia reunaehtoja ja/tai yksittäisiä rajoja, joita ei saa ylittää ilman hallituksen erillistä hyväksyntää.

Riskienhallinnassa hallituksen tehtäviin kuuluu riskien analysointi ja arviointi taloudellisten ja strategiaan ja liiketoimintaan liittyvien katsausten, selvitysten ja päätösehdotusten yhteydessä. Riskienhallintamenettelyt ja -käytännöt ovat erottamaton osa hallituksen toimintaa, ja hallitukselle toimitetaan säännöllisesti riskienhallintaa koskevia päivityksiä. Riskienhallintaamme liittyviä periaatteita ja käytäntöjä on kuvattu tarkemmin sivulla “Riskienhallinta”.

Hallitus valvoo yhtiön Corporate Governance -ohjeen mukaisesti vastuullisuutta koskevia yhtiön toimia, jotka kattavat monipuolisesti ympäristöllisiä ja sosiaalisia asioita, sekä arvioi säännöllisesti näihin liittyviä yhtiön tavoitteita ja suoritusta. Johtoryhmä päättää yhtiön ympäristöllisten ja sosiaalisten asioiden lähestymistavasta ja avaintavoitteista, ja avainasemassa olevat tavoitteet sisällytetään jatkuvan suorituksen hallinnointiin ja tähän liittyviin eri liiketoimintaryhmien kuukausittain johtoryhmälle antamiin liiketoimintakatsauksiin. Lisäksi hallituksen valiokunnat seuraavat ympäristöllisten ja sosiaalisten asioiden kehitystä omilla vastuualueillaan, joihin kuului vuonna 2020 tarkastusvalio-kunnan vastuu ilmastoon liittyvän taloudellisen raportoinnin implementoinnin suunnittelusta ja yhtiön tuotteiden konfliktimineraalien käytön tarkastelu, henkilöstövaliokunnan vastuu ympäristöllisten ja sosiaalisten tavoitteiden sisällyttämisestä kannustinrakenteeseen, sekä nimitysvaliokunnan vastuu ympäristöllisiin, sosiaalisiin ja hallinnollisiin (”ESG”) asioihin liittyvien trendien arvioinnista. Liiketoimintaryhmät ja muut yksiköt ovat vastuussa ESG-politiikkojen ja ohjeiden täytäntöönpanosta toiminnoissaan.

Hallitus on vastuussa toimitusjohtajan, pääjohtajan, talous- ja rahoitusjohtajan ja lakiasiainjohtajan nimittämisestä ja tehtävistä vapauttamisesta. Pekka Lundmark on toiminut toimitusjohtajana elokuusta 2020 alkaen. Toimitusjohtajalle kuuluvat Suomen laissa toimitusjohtajalle määritetyt tehtävät, ja lisäksi toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

Hallitus hyväksyy ja hallituksen riippumattomat jäsenet vahvistavat henkilöstövaliokunnan suosituksesta toimitusjohtajalle maksettavat palkat ja palkkiot sekä hänen toimisuhteensa ehdot ottaen huomioon Suomen lakiin perustuvat vaatimukset. Muiden johtoryhmän jäsenten palkat ja palkkiot sekä työsuhteiden ehdot hyväksyy henkilöstövaliokunta toimitusjohtajan suosituksesta.

Hallituksen arviointi

Corporate Governance -ohjeemme mukaisesti hallitus arvioi vuosittain toimintaansa, valiokuntien toimintaa, hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajien sekä yksittäisten hallitusten jäsenten toimintaa. Samassa yhteydessä hallitus arvioi toimitusjohtajan toimintaa. Hallituksen arviointi koostuu hallituksen jäsenten itsearvioinneista ja arvioinnissa käytetään ajoittain myös ulkopuolista arvioijaa. Vuonna 2020 arviointiprosessi koostui numeroasteikolla annettavasta arvioinnista sekä mahdollisuudesta antaa yksityiskohtaisempia kirjallisia ja suullisia kommentteja. Osana hallituksen arviointiprosessia palautetta pyydetään myös valikoiduilta johdon jäseniltä. Arvioinnin tuloksista keskustellaan ja niitä analysoidaan vuosittain hallituksessa ja parannusehdotuksista sovitaan näiden keskustelujen pohjalta.

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontui 20 kertaa vuonna 2020, lukuun ottamatta valiokuntien kokouksia. Kokouksista noin 60 % oli säännöllisiä kokouksia. Vuonna 2020 nämä säännölliset kokoukset pidettiin pääosin videon välityksellä johtuen COVID-19-pandemiasta aiheutuneista matkustusrajoituksista. Muut kokoukset pidettiin kirjallisina.

 

Varsinaiset/ videokokoukset

Kirjalliset kokoukset Osallistuminen kokouksiin %
Koko hallitus 12 8 100
Tarkastusvaliokunta 6 0 93
Nimitysvaliokunta 3 1 100
Henkilöstövaliokunta 6 2 98
Teknologiavaliokunta 4 0 100

Alla olevassa taulukossa on kuvattu hallituksen jäsenten läsnäoloprosentti vuonna 2020 hallituksen ja valiokuntien kokouksissa:

83

  Hallituksen kokoukset % Tarkastusvaliokunnan kokoukset % Nimitysvaliokunnan kokoukset % Henkilöstövaliokunnan kokoukset % Teknologiavaliokunnan kokoukset %

Sari Baldauf (puheenjohtaja)

100

-

100

100

100

Kari Stadigh (varapuheenjohtaja)

100

-

100

100

-

Bruce Brown

100

-

100

100

100

Thomas Dannenfeldt (27.5.2020 alkaen)

100

100

-

-

100

Jeanette Horan

100

100

-

-

100

Edward Kozel

100

83

-

-

100

Elizabeth Nelson 

100

100

-

88

-

Olivier Piou (27.5.2020 saakka)

100

67

-

-

100

Risto Siilasmaa (27.5.2020 saakka)

100

-

100

-

100

Søren Skou

100

-

-

100

-

Carla Smits-Nusteling

100

100

100

-

-

Lisäksi useat hallituksen jäsenet osallistuivat äänioikeudettomina osallistujina sellaisten valiokuntien kokouksiin, joiden jäseniä he eivät olleet.