Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow upward HMD Global Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Site Terms

‌‌

Общи условия за използване на сайта

В сила от 14 октомври 2016 г.

Nokia.com/phones се управлява от HMD Global Oy („HMD Global“), ексклузивен лицензополучател на марката Nokia за телефони и таблети.

С използването на страниците на HMD Global в световната мрежа World Wide Web, Вие приемате следните условия. Ако не сте съгласни със следните условия, моля, имайте предвид, че нямате разрешение да използвате сайта.

Съдържанието на страниците на HMD Global в световната мрежа World Wide Web са със запазени авторски права – Copyright © HMD Global 2016. Всички права, които не са изрично дадени с настоящото, са запазени. Възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на съдържанието, частично или в цялост и под каквато и да било форма без предварителното писмено разрешение на HMD Global, е забранено, освен в съответствие с настоящите условия. HMD Global се съгласява да разглеждате страниците на HMD Global в световната мрежа World Wide Web на Вашия компютър или да разпечатвате копия на части от тези страници само за Ваше лично ползване и не с цел разпространение, освен ако нямате предварителното писмено съгласие на HMD Global. Индивидуалните документи в нашите страници в световната мрежа World Wide Web може да са предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи.

Използването на този сайт и съдържанието в него е разрешено за лична употреба с некомерсиална цел. Използването на прессъобщенията и други документи, класифицирани като публични, е позволено в публични комуникации, ако източникът на информацията бъде посочен.

Сайтът и съдържанието му се предоставят за Ваше удобство. Съдържанието на страниците на HMD Global в световната мрежа World Wide Web се предоставят в състоянието, в което са, и според наличността им. HMD Global не гарантира, че страниците ѝ ще са достъпни без прекъсване или ще бъдат без грешки. HMD Global си запазва правото да ревизира страниците или да оттегли правото на достъп до тях по всяко време. НЕ СЕ ДАВАТ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, БИЛО ТО ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИТЕЖАНИЕ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА, ГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАЛИЧНОСТТА, ТОЧНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕЗИ СТРАНИЦИ. HMD GLOBAL НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, ИНЦИДЕНТНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ВРЕДИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТА, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕСПОСОБНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАЗИ УСЛУГА, ДОРИ АКО HMD GLOBAL Е БИЛА ПРЕДУПРЕДЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОДОБНИ ВРЕДИ. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА, ТАКА ЧЕ ПО-ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ ВАЖАТ ЗА ВАС. ОТГОВОРНОСТТА НА HMD GLOBAL В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО НАЙ-ГОЛЯМАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА.

За улеснения на Вашия достъп, HMD Global може да включва връзки към сайтове в интернет, които се притежават или използват от трети лица. При използването на връзка към сайт на трети лица, Вие трябва да прегледате и приемете правилата за използване на този сайт, преди да го използвате. Вие също така се съгласявате, че HMD Global няма контрол над съдържанието на този сайт и не може да поеме никаква отговорност за материали, създадени или публикувани от такива сайтове на трети лица. В допълнение, наличието на връзка към сайт, който не е на HMD Global, не означава, че HMD Global одобрява сайта или представените в него продукти или услуги.

Като изпращате материал до някой от нашите сървъри, например по имейл или чрез страниците на HMD Global в световната мрежа World Wide Web, Вие се съгласявате, че: (a) материалът няма да съдържа никакви елементи, които са незаконни или по друг начин неподходящи за публикуване; (б) ще положите добросъвестни усилия да сканирате и отстраните всякакви вируси или други замърсяващи или унищожителни функции, преди да изпратите какъвто и да било материал; и (в) Вие притежавате материала или имате неограничено право да ни го предоставите, и че HMD Global може безплатно да публикува материала и/или да включи него или каквито и да било концепции, описани в него, в нашите продукти без необходимост от отчетност или отговорност; (г) Вие няма да предприемате действия срещу нас във връзка с материала, който сте изпратили, и приемате да ни освободите от отговорност, ако някоя трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материала, изпратен от Вас.

HMD Global не може и не преглежда съдържанието, публикувано от потребители на сайта ѝ, и не носи отговорност за такова съдържание. HMD Global може по всяко време и изцяло по свое усмотрение да премахва всяко съдържание, публикувано от потребители.

Nokia е регистрирана търговска марка на Nokia Corporation, а HMD Global е изключителният лицензополучател на марката Nokia за телефони и таблети. Имената на други продукти и компании, споменати тук, може да са търговски марки или регистрирани търговски наименования на съответните си собственици. Вашият достъп до този сайт не може да се тълкува като предоставяне, забрана или друго, на каквато и да е лицензия или право за използване на марки, явяващи се в сайта, без предварителното писмено съгласие на Nokia или третата-страна – собственик на въпросните марки.

Copyright © HMD Global 2016. Всички права запазени.