‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 8110 4G

Информация за батерията и зарядното устройство

Информация за безопасност за батерията и зарядното устройство

За да разкачите зарядно устройство или аксесоар, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела.

Разкачвайте зарядното устройство, когато не се използва. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

За оптимална работа винаги съхранявайте батерията между 59°F и 77°F (15°C и 25°C). Екстремалните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет докосне металните ленти на батерията. Това може да повреди батерията или другия предмет.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Спазвайте местните закони и разпоредби. Рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте, не срязвайте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не повреждайте батериите по какъвто и да било начин. Ако батерията протече, не допускайте течността да влезе в контакт с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ. Не модифицирайте батерията, не се опитвайте да влагате в нея чужди тела и не я потапяйте или излагайте на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Използвайте батерията и зарядното устройство само по предназначение. Неправилната употреба или използването на неодобрени или несъвместими батерии или зарядни устройства може да породи риск от пожар, експлозия или друга опасност и може да обезсили всякакъв вид одобрения или гаранции. Ако смятате, че батерията или зарядното устройство са повредени, занесете ги в сервизен център или при търговеца, от когото сте закупили телефона, преди да продължите да ги използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Използвайте зарядното устройство само на закрито. Не зареждайте устройството по време на гръмотевични бури.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци