‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 8110 4G

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Това мобилно устройство е радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни (електромагнитни радиочестотни полета), препоръчвани в международните указания от независимата научна организация ICNIRP. Тези указания включват важни граници на безопасност, чиято цел е да се гарантира защитата на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние. Указанията за радиочестотно облъчване се базират на специфичната интензивност на поглъщане (SAR), която показва радиочестотната мощност (RF), отделяна в главата или тялото, когато устройството предава. Ограничението за SAR според ICNIRP за мобилни устройства е средно 2,0 W/kg на 10 грама тъкан.

Тестовете за SAR се провеждат, като устройството се използва в стандартни работни позиции и предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност във всички изпитвани честотни ленти.

Вижте www.nokia.com/phones/sar за максималната стойност на SAR на устройството.

Устройството отговаря на указанията за радиочестотно облъчване при използване до главата или поставяне на разстояние поне 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Ако използвате калъф за носене, щипка за колан или друг държач, които позволяват устройството да се използва, докато е прикрепено към тялото ви, те не трябва да съдържат метал и трябва да осигуряват поне горепосоченото разстояние от тялото ви.

Изпращането на данни или съобщения изисква добра връзка с мрежата. Възможно е изпращането да бъде отложено, докато не бъде установена такава връзка. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато изпращането завърши.

При нормално използване стойностите на SAR обикновено са доста по-ниски от горните. Това се дължи на факта, че за да се постигне ефективност на системата и да се сведат до минимум смущенията в мрежата, работната мощност на мобилния телефон автоматично се намалява, когато за обаждането не е необходима пълна мощност. Колкото по-ниска е изходната мощност, толкова по-ниска е стойността на SAR.

Възможно е моделите на устройството да имат различни версии и повече от една стойност. С течение на времето може да възникнат промени в компонентите и дизайна, като някои от тях може да окажат влияние върху стойностите на SAR.

За повече информация посетете www.sar-tick.com. Имайте предвид, че е възможно мобилните устройства да предават дори когато не провеждате разговор.

Според Световната здравна организация (СЗО) актуалната научна информация не показва необходимост от вземане на специални предпазни мерки при използването на мобилни устройства. Ако искате да намалите излагането си на лъчения, тя препоръчва да ограничите използването им или да използвате комплект за свободни ръце, за да поддържате по-голямо разстояние между устройството и главата или тялото си. За повече информация, разяснения и дискусии относно радиочестотното облъчване посетете уеб сайта на СЗО на адрес www.who.int/peh-emf/en.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци