‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 8110 4G

Знак със зачеркнат контейнер

Знак със зачеркнат контейнер

Символът със зачеркнат контейнер за отпадъци в документацията, върху продукта, батерията или опаковката напомня, че всички електрически и електронни продукти и батерии трябва да се предават в специални събирателни пунктове в края на експлоатационния им живот. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране: предавайте ги за рециклиране. За информация относно най-близкия пункт за рециклиране се обърнете към местните власти.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци