Uživatelské příručky a manuály

Nokia 3310 3G

Informace o baterii a nabíječce

Baterie a nabíječka

Tento přístroj používejte pouze s originální dobíjecí baterií BL-4UL

Přístroj nabíjejte nabíječkou AC-18. Typ zástrčky nabíječky se může lišit.

Společnost HMD Global může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií nebo nabíječek.

Typ baterie: BL-4UL

Jedna SIM karta – Teoretická doba hovoru až 6 hodin – Teoretická doba v pohotovostním režimu až 27 dní

Dvě SIM karty – Teoretická doba hovoru až 6 hodin – Teoretická doba v pohotovostním režimu až 24 dní

Informace o bezpečnosti baterií a nabíječek

Když odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte je a tahejte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Když plně nabitou baterii nepoužíváte, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 59 až 77 °F (15 až 25 °C). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Když se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, může dojít k náhodnému zkratování. To může vést k poškození baterie nebo tohoto předmětu.

Nevhazujte baterie do ohně, protože by mohly vybuchnout. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu vytékající kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k němu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani ji nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Baterii a nabíječku používejte pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení platnosti osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že je baterie nebo nabíječka poškozena, odneste ji před dalším používáním ke kontrole do nejbližšího servisního střediska nebo k prodejci telefonu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budov. Přístroj nenabíjejte při bouřce.

Pomohlo vám to?

Změnit jazyk

Vyberte zemi
Vyberte jazyk

Kontaktovat podporu

Výuková videa

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter