Uživatelské příručky a manuály

Nokia 5

Informace o baterii a nabíječce

Informace o baterii a nabíječce

Chcete‑li zjistit, zda má telefon vyjímatelnou nebo nevyjímatelnou baterii, nahlédněte do příručky Začínáme.

Přístroje s vyjímatelnou baterií Tento přístroj používejte pouze s originální dobíjecí baterií. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

Přístroje s nevyjímatelnou baterií Nepokoušejte se baterii vyjmout, protože byste mohli přístroj poškodit. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vezměte přístroj k výměně baterie do nejbližšího autorizovaného servisu.

Přístroj nabíjejte přiloženou nabíječkou. Typ zástrčky nabíječky se může lišit. Doba dobíjení se může lišit, záleží na možnostech zařízení.

Bezpečnostní informace o baterii a nabíječce

Po nabití zařízení odpojte nabíječku od zařízení a vyndejte ji ze zásuvky. Doba nepřetržitého nabíjení by neměla překročit 12 hodin. Pokud se plně nabitá baterie nepoužívá, časem se vybije.

Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Baterii vždy udržujte v teplotě 15 až 25 °C, aby měla optimální výkon. Zařízení s horkou nebo příliš studenou baterií může dočasně přestat pracovat. Při nízkých teplotách se může baterie rychle vybíjet a během několika minut ztratit tolik energie, že se telefon vypne. V prostředích s nízkými teplotami se snažte udržovat telefon v teple.

Dodržujte místní předpisy. Je‑li to možné, baterie recyklujte. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterii nevystavujte extrémně nízkému tlaku vzduchu nebo velmi vysokým teplotám. Nevhazujte je například do ohně. Baterie může vybuchnout nebo z ní může uniknout hořlavá kapalina nebo plyn.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, nedělejte do ní otvory ani ji jinak nepoškozujte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží a očima. Pokud k němu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani ji nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska nebo k prodejci telefonu ke kontrole. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budov. Nenabíjejte zařízení při bouřce.

Když odpojujete nabíječku nebo příslušenství, držte a tahejte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Pokud má přístroj vyjímatelnou baterii, platí i následující pokyny: – Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. – Pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, může dojít k nechtěnému zkratu. a poškození baterie nebo daného předmětu.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa