Uživatelské příručky a manuály

Nokia 8

Autorská práva a upozornění

Prohlášení o shodě

Společnost HMD Global Oy (Ltd.) tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.

Upozornění úřadu FCC

Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Další informace najdete na webu www.fcc.gov/engineering-technology/electromagnetic-compatibility-division/radio-frequency-safety/faq/rf-safety. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností HMD Global, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení. Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou vytvořeny pro poskytování přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii. Pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že se při určitém způsobu instalace tato rušení neprojeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání (což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení), doporučuje se uživateli vyzkoušet nápravu tohoto rušení pomocí některých z následujících postupů:

  • změnit orientaci nebo polohu přijímací antény,
  • zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem,
  • připojit zařízení do elektrické zásuvky v jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač,
  • požádat o pomoc dodavatele nebo zkušeného servisního technika z oboru rozhlasových / TV přijímačů.

Autorská práva a další upozornění

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export, platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "tak, jak je". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost HMD Global ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé jakkoli způsobené škody.

Rozmnožování, přenos nebo šíření obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti HMD Global. Společnost HMD Global se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost HMD Global nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována "tak jak je".

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Bližší podrobnosti a informace o dostupnosti jazykových verzí získáte u místního prodejce.

Určité funkce a specifikace výrobku mohou být závislé na síti a podléhat dalším podmínkám a poplatkům.

Všechny se mohou změnit bez předchozího upozornění.

HMD Global Oy je exkluzivním držitelem licence značky Nokia pro telefony a tablety. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation. OZO je ochranná známka společnosti Nokia Technologies Oy.

Na používání přístroje se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti HMD Global dostupné na adrese http://www.nokia.com/phones/privacy.

Qualcomm a Snapdragon jsou ochranné známky společnosti Qualcomm Incorporated, registrované v USA a v jiných zemích.

Android, Google a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

ZEISS, logo ZEISS, Tessar a T* jsou zapsané ochranné známky společnosti Carl Zeiss AG používané na základě licence od společnosti Carl Zeiss Vision GmbH.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa