Brugervejledninger og manualer

Nokia 1

Oplysninger om batteri og oplader

Info om batteri og oplader

Du kan se, om din telefon har et udtageligt batteri eller et batteri, der ikke tages ud, i Kom godt i gang-vejledningen.

Enheder med batteri, der kan tages ud Enheden skal bruges med et originalt genopladeligt batteri. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet.

Enheder med et batteri, der ikke kan tages ud Forsøg ikke at fjerne batteriet fra enheden, da du kan beskadige enheden. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du indlevere enheden til den nærmeste autoriserede serviceforhandler for at få udskiftet batteriet.

Oplad enheden med den leverede oplader. Stiktypen på opladeren kan variere. Opladningstiden kan variere afhængigt af enheden.

Batteri og oplader – sikkerhedsoplysninger

Når opladningen af din enhed er færdig, skal du tage opladeren ud af enhed og stikkontakten. Bemærk, at en kontinuerlig opladning ikke må overstige 12 timer. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. Batteriet skal altid opbevares ved mellem 15 °C og 25 °C for at have den optimale ydeevne. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Bemærk, at batteriet kan blive afladet hurtigt i kolde temperaturer og tabe så meget strøm, at telefonen slukkes inden for få minutter. Når du er udendørs i kolde temperaturer, skal du holde telefonen varm.

Overhold den lokale lovgivning. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Udsæt ikke batteriet for ekstremt lavt lufttryk eller for ekstremt høje temperaturer, som f.eks. hvis du brænder det kasserede batteri, da det kan medføre, at batteriet eksploderer eller lækker brandfarlig væske eller gas.

Batteriet må ikke skilles ad, skæres i, knuses, bøjes, punkteres eller på anden måde beskadiges. Hvis et batteri lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge. Batteriet må ikke ændres, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Brug kun batteriet og opladeren til de påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte eller ikke-kompatible batterier eller opladere kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Hvis du mener, at batteriet eller opladeren er blevet beskadiget, skal du indlevere det hos en servicevirksomhed eller din telefonforhandler, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget oplader. Brug kun opladeren indendørs. Oplad ikke enheden i tordenvejr.

Hvis du vil frakoble en oplader eller et tilbehørsprodukt, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Desuden gælder følgende, hvis enheden har et batteri, der kan tages ud: – Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud. – Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand berører metalstrimlen på batteriet. Dette kan beskadige batteriet eller den anden genstand.

Synes du, dette var nyttigt?

Change language

Choose location
Choose language

Kontakt support

Vejledningsvideoer