‌‌
Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 2.2

Οχήματα

Τα ραδιοσήματα ενδέχεται να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που δεν είναι εγκατεστημένα σωστά ή που είναι ανεπαρκώς θωρακισμένα. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματος ή του εξοπλισμού του. Η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει την εγγύησή σας. Διενεργείτε τακτικούς ελέγχους ότι όλος ο ασύρματος εξοπλισμός είναι στέρεα τοποθετημένος στο όχημά σας και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε και μη μεταφέρετε εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματά της στον χώρο που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Did you find this helpful?

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο