Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow upward Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

תנאי שימוש באתר

Skip to main content
תאריף תוקף: 14 באוקטובר, 2016

תנאי שימוש באתר

Nokia.com/phones מופעל על ידי HMD Global Oy ("HMD Global"), בעלת הרישיון הבלעדית של מותג Nokia לטלפונים ומכשירי טאבלט.

גלישה לדפי האינטרנט של HMD Global World Wide Web מהווה את הסכמתך לתנאים הבאים. לידיעתכם, אם לא נתת את הסכמתך לתנאים הבאים, לא ניתנת לך רשות להשתמש באתר.

התכנים בדפים של HMD Global World Wide Web מוגנים בזכויות יוצרים © HMD Global 2016. כל הזכויות שלא הוענקו במפורש במסגרת זאת שמורות. שכפול, העברה, הפצה או אחסון של התכנים במלואם או בחלקם, בכל צורה שהיא, מבלי לקבל מראש מ-HMD Global הרשאה בכתב הנם אסורים, אלא אם כן הם נעשים בהתאם לתנאים הבאים. HMD Global מתירה לך לעיין בדפים של HMD Global World Wide Web או להדפיס עותקים של חלקים מדפים אלה לשימושך הפרטי בלבד ולא להפצה מחדש, אלא אם כן קיבלת מ-HMD Global את הסכמתה בכתב לכך. על מסמכים ספציפיים בדפים של World Wide Web עשויים לחול תנאים נוספים, המצוינים במסמכים אלה.

השימוש באתר זה ובתכנים שהוא כולל מותר לאנשים פרטיים, למטרות לא מסחריות. מותר להשתמש בהודעות לעיתונות ובמסמכים אחרים שמסווגים כציבוריים בתכתובות ציבוריות, בתנאי שמקור המידע מצוין.

האתר והתכנים שכלולים בו מסופקים לנוחותך. התכנים בדפים של HMD Global World Wide Web נמסרים על בסיס "כמות שהם" ו"בהתאם לזמינות". HMD Global אינה ערבה לכך שדפי האינטרנט שלה יפעלו ברציפות או יהיו חפים משגיאות. HMD Global שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הדפים או לבטל את הגישה אליהם כל אימת שתחפוץ. שום אחריות, מאף סוג, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת, לרבות, אך בלא הגבלה, אחריות לקניין או לאי-פגיעה או סוגי אחריות משתמעים לסחירוּת (MERCHANTABILITY) ולהתאמה למטרה מסוימת, אינה מוענקת על הזמינות, הדיוק, האמינות או התכנים של דפים אלה. HMD GLOBAL לא תישא בכל חבות בגין נזקים ישירים, עקיפים, מקריים, מיוחדים או תוצאתיים, בגין אובדן רווחים או בגין פגיעה בעסקים, אשר נובעת מהשימוש או מאי-היכולת להשתמש בשירות זה, אפילו אם דווח ל-HMD GLOBAL על האפשרות לנזקים מעין אלה. בחלק מסמכויות השיפוט אסורה ההחרגה של סוגי אחריות מסוימים או ההגבלה של חבות, ולכן יתכן כי ההגבלות או ההחרגות שלעיל לא יהיו תקפות לגביך. החבות של HMD GLOBAL במקרים אלה תוגבל להיקף הנרחב ביותר שהחוק מתיר.

כדי להקל למענך על הנגישות, HMD GLOBAL עשויה לכלול קישורים לאתרי אינטרנט שבעליהם או המפעילים שלהם הם צדדים שלישיים. בהתקשרות לאתר צד שלישי כזה עליך לסקור את כללי השימוש האתר ולהסכים להם בטרם השימוש באתר מעין זה. הנך מספק/ת את הסכמתך גם לכך של-HMD Global אין שליטה באתר כגון זה ושאין ביכולתה להעניק שום אחריות לחומר הנוצר או מפורסם על ידי אתרי צד שלישי מעין אלה. בנוסף, אין בקישור לאתר שאינו של HMD Global כדי לרמז על כך ש-HMD Global מביעה את תמיכתה באתר או במוצרים או השירותים שמופיעים באתר צד שלישי מעין זה.

הגשת חומר לשרתים שלנו על ידך, למשל באימייל או דרך הדפים של HMD Global World Wide Web, מהווה אישור כי: (א) החומר לא יכיל שום פריט בלתי-חוקי או כזה שמסיבה אחרת אינו מתאים לפרסום; (ב) תעשה/י מאמצים סבירים לסרוק ולהסיר את כל הווירוסים או מאפיינים מזהמים או הרסניים אחרים לפני ההגשה של חומרים; וכן (ג) את/ה הבעלים של החומר או מחזיק/ה בזכות לא מוגבלת למסור אותו לנו ו-HMD Global רשאית לפרסם את החומר ללא תשלום ו/או לשלב אותו, או כל רעיון שמתואר בו, במוצריה מבלי לשאת באחריות או חבות (ד) הנך מסכים/ה לא לנקוט נגדנו צעדים בנוגע לחומר המוגש על ידיך והנך מסכים/ה לשפות אותנו אם צד שלישי ינקוט נגדנו צעדים בנוגע לחומר המוגש על ידיך.

HMD Global אינה סוקרת את התכנים המפורסמים באתר על ידי משתמשים, ואינה מסוגלת לעשות זאת, והיא אינה אחראית לתכנים מעין אלה. HMD Global עשויה בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר תכנים שפורסמו על ידי משתמשים.

Nokia הוא סימן מסחרי רשום של Nokia Corporation ו-HMD Global היא בעלת הרישיון הבלעדית של מותג Nokia עבור טלפונים ומכשירי טאבלט. שמות של מוצרים וחברות אחרות המוזכרים בזאת עשויים להיות סימני מסחר או שמות מסחר של הבעלים המיוחסים להם. גישתך לאתר זה לא תתפרש כמעניקה, באופן משתמע, בהשתק או באופן אחר, רישיונות או זכויות כלשהם להשתמש בסימנים המופיעים באתר מבלי לקבל מראש את הסכמתה בכתב של Nokia או של הצד השלישי המהווה את בעליהם.