Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow right Arrow left Arrow right Arrow upward HMD Global Checkmark Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

המדריך למשתמש של Nokia 215 4G

כל המכשירים

Nokia 215 4G

מקשים וחלקיםהגדרת הטלפון והפעלתוטעינת הטלפוןלוח מקשים

מקשים וחלקים

הטלפון שלך

מדריך משתמש זה הנו עבור הדגמים הבאים: TA-1272, TA-1264, TA-1284, TA-1281, TA-1278, TA-1280.

 1. מקש גלילה
 2. מיקרופון
 3. מקש שיחה
 4. מקש בחירה שמאלי
 5. אוזניה
 6. מחבר לדיבורית
 7. פנס
 8. מקש בחירה ימני
 9. מקש הפעלה / סיום שיחה
 10. רמקול
 11. חריץ לפתיחת הכיסוי האחורי
 12. מחבר USB

אין לגעת באזור האנטנה כשהאנטנה נמצאת בשימוש. מגע עם אנטנות משפיע על איכות התקשורת ועלול לצמצם את חיי הסוללה בשל רמת הספק גבוהה יותר במהלך ההפעלה.

אין לחבר למוצרים שמייצרים אות פלט מכיוון שאות כזה עלול לגרום נזק למכשיר. אין לחבר מקורות מתח אל מחבר השמע. אם תחבר אל מחבר השמע התקן חיצוני או דיבורית שאינם מאושרים לשימוש עם התקן זה, עליך להקדיש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע. חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל ההתקן. אין להניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, מכיוון שהמידע השמור בהם עלול להימחק.

ייתכן שחלק מהאביזרים המוזכרים במדריך למשתמש זה, כגון מטען, דיבורית אישית או כבל נתונים, נמכרים בנפרד.

Note: באפשרותך להגדיר את הטלפון לבקש קוד אבטחה כדי להגן על פרטיותך ועל הנתונים האישיים שלך. בחר באפשרות תפריט > > אבטחה > לוח מקשים > קוד אבטחה. עם זאת, עליך לזכור את הקוד שיצרת מכיוון ש-HMD Global אינה יכולה לפתוח או לעקוף אותו.
האם התשובה עזרה?

עדיין נדרשת תמיכה?

פנה אל התמיכה

צ'אט חי

הצ'אט שלנו באנגלית זמין 24/7. עדיין ניתן ליצור קשר עם הצ'אט שלנו באנגלית - אך קודם לכן, עליך להזין את פרטיך ליצירת קשר.

שלח לנו מייל

ספרי לנו מה הבעיה, ואנו נחזור אליך בדוא"ל.