Facebook Instagram YouTube Twitter
Skip to main content
Vissza

Korlátozott gyártói jótállás

1. Általános rész

Ezt a korlátozott gyártói jótállást (a továbbiakban „Jótállás“) a HMD Global Oy (a továbbiakban „Gyártó“) nyújtja az eredeti termékre (a továbbiakban a „Termék“) és a Termék értékesítési csomagjában található Tartozékokra (a 2. szakaszban meghatározottak alapján).

A jelen Jótállás kizárólag abban az országban vagy régióban (a 2. szakaszban meghatározottak alapján) érvényes, amelyben a Terméket a Gyártó hivatalos értékesítési csatornáin keresztül megvásárolták, feltéve, hogy a Terméket abban az országban vagy régióban („Jótállási ország vagy régió“) történő értékesítésre szánták. Az egyes Jótállási országokban vagy régiókban elérhető jótállási szolgáltatások esetleg a Jótállási országban vagy régióban megvásárolható Termékekre és országspecifikus összetevőkre korlátozódhatnak.

A Jótállás az adott Jótállási ország vagy régió kötelező fogyasztóvédelmi törvényeit is magában foglalja, és további jogokat biztosít Önnek, amennyiben az ilyen alkalmazandó jogszabályok ezt megengedik. A jelen Jótállás nem korlátozza azokat a jogokat, amelyekkel Ön az alkalmazandó jogszabályok alapján rendelkezhet, és a helyi jogszabályok alapján a Jótállás tartama alatt és annak lejárta után Önnek egyéb jogai is lehetnek. Ezeket a jogokat a jelen Jótállás nem zárja ki.

A Terméket és Tartozékait a Termék csomagolásában található és az online is elérhető használati útmutatóknak és tájékoztatóknak megfelelő módon kell használni. Időről időre a Gyártó további jótállási biztosítékot kínálhat, amely kiegészíti az itt felsorolt feltételeket. A Termékkel és a további biztosítékokkal kapcsolatos további információkért látogasson el awww.nokia.com/mobile-support webhelyre.

2. Jótállás

A Jótállási időtartam a Termék végfelhasználónak történő első értékesítésekor kezdődik, amelyet az eredeti vásárlási bizonylat igazol.

A. A Gyártó tizenkét (12) hónapig garantálja, hogy a Termék (beleértve a nem cserélhető akkumulátorokat) anyaghibáktól és gyártási hibáktól (a továbbiakban „Hiba“) mentes, kivéve ha a Termékeket az alábbi Jótállási országokban és régiókban vette, ahol a Jótállási időszak huszonnégy (24) hónap:

Jótállási országok: Ausztrália, Dél-Afrika, Észak-Macedónia, Moldova, Montenegro, Szaúd-Arábia, Szerbia, Törökország és Új-Zéland.

Régió: Egyesült Királyság, az Európai Unió tagállamai, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc.

B. A Gyártó a fent felsorolt Jótállási országokban és régiókban hat (6) hónapig garantálja, hogy a Tartozékok (beleértve az értékesítési csomagban található cserélhető akkumulátorokat, fedeleket, kábeleket, töltőket, fülhallgatókat és egyéb tartozékokat) Hibáktól mentesek.

A Jótállás időszaka során a Gyártó vagy annak hivatalos szervizközpontja észszerű határidőn belül, ingyenesen orvosolja a Hibát, saját döntése szerint a hibás Termék vagy Tartozék vagy annak hibás alkatrésze megjavításával vagy kicserélésével, feltéve, hogy Ön még a jótállási időszak lejárta előtt eljuttatta a hibás Terméket vagy Tartozékot a Gyártóhoz vagy annak hivatalos szervizközpontjához. A Termék vagy Tartozék javításakor vagy cseréjekor a Gyártó új vagy javított Terméket vagy Tartozékot használhat, kivéve akkor, ha az ilyen felújított cseretartozékok vagy -termékek használatát tiltják a helyi jogszabályok. Ha a helyi jogszabályok előírják, hogy a végfelhasználót tájékoztatni kell a javított alkatrészek vagy felújított Termékek vagy Tartozékok használatáról, akkor a jelen Jótállást ebben a tekintetben az erről való tájékoztatásnak kell tekinteni. Amennyiben a helyi jogszabályok azt írják elő, hogy a végfelhasználónak bele kell egyeznie a javított alkatrészek vagy felújított Termékek vagy Tartozékok használatába, akkor addig használunk ilyen Termékeket vagy Tartozékokat, amíg a szükséges beleegyezést meg nem szereztük.

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben:

(i) Javítás vagy termékcsere esetén az eredeti Jótállási időtartam nem újul meg, illetve hosszabbodik meg, kivéve, ha az ilyen cserét vagy meghosszabbítást a helyi törvények előírják, amely esetben a Jótállási időtartam a törvény által előírt minimális időtartamig kiterjesztésre kerül;

(ii) Azon országok esetében, amelyekben a helyi jogszabályok nem írnak elő ilyen megújítást vagy kiterjesztést, a jelen Jótállás keretében biztosított Termékekre vagy Tartozékokra, cserealkatrészekre, cseretermékekre vagy tartozékokra a jelen Jótállás vonatkozik az eredeti jótállási időszakból még hátralévő időtartam végéig, illetve a javított vagy csereként biztosított Termék vagy Tartozék Önnek való átadásától számított kilencven (90) napig, amennyiben ez utóbbi a hosszabb; és

(iii) Ott, ahol a Termék, a Tartozék vagy a Termék tartozékai ki lettek cserélve, az eredeti Termék, annak alkatrészei vagy Tartozékai a Gyártó tulajdonába kerülnek.

Mielőtt szervizbe viszi a Terméket, mindig készítsen biztonsági másolatot a rajta található minden adatról, programról, alkalmazásról és tartalomról, mert a javítás során minden adat törlődni fog a Termékről. Távolítson el minden bizalmas információt, mielőtt beadná a Terméket a szervizbe.

A Gyártó és hivatalos szervizközpontjai nem tartoznak felelősséggel az adatok, programok, alkalmazások vagy tartalmak elvesztéséért.

A Jótállással, a javítási szolgáltatás igénylésével kapcsolatos utasításokért és a hivatalos szervizközpontok címéért látogasson el a www.nokia.com/mobile-support weboldalra.

3. Amire nem terjed ki a Jótállás

A jelen Jótállás kizárja az alábbiakat:

(i) A következő okokból bekövetkező meghibásodásokra vagy sérülésekre:

(a) ha a Terméket folyadéknak vagy nedvességnek (kivéve, ha a Termék a Gyártó specifikációi szerint bizonyos körülmények között vízálló minősítéssel rendelkezik), erős elektromágneses mezőnek (például mikrohullámú sütő által okozott sérülések), illetve szélsőséges időjárási vagy környezeti körülményeknek, vagy pedig e körülmények gyors megváltozásának, rozsdásodásnak, oxidációnak vagy kémiai hatásoknak tették ki, illetve ha étellel vagy folyadékkal öntötték le;

(b) a Termékben vagy a Termék bármely részében leesés vagy külső erők miatt keletkezett fizikai sérülés, repedés, horpadás vagy karcolások estén, amelyek nem kizárólagos jelleggel érinthetik a burkolatot, a kijelzőt, a kameralencséket és a gombokat (kivéve, ha bizonyos körülmények között a Gyártó másként nem rendelkezik);

(c) a Termék együttes használata vagy összekapcsolása bármely olyan termékkel, tartozékkal, szoftverrel vagy szolgáltatással, amelyet nem a Gyártó gyártott, hagyott jóvá vagy biztosított, valamint olyan töltőkkel, hálózati adapterekkel vagy adatkábelekkel, amelyek nem felelnek meg a jelen útmutatóban ismertetett kötelező műszaki és biztonsági feltételeknek;

(d) a Termékkel együtt értékesített bármilyen harmadik fél termék;

(e) rendszer feltörése, rendszerbe történő behatolás, vírusok vagy egyéb rosszindulatú számítógépes programok, illetve a szolgáltatásokhoz, fiókokhoz, számítógépes rendszerekhez vagy hálózatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés által okozott meghibásodásokra vagy hibákra;

(f) a termék általános használatának befolyásolására képes elektromos hálózati kiesések vagy túlfeszültség; vagy

(g) a Gyártó által észszerűen nem befolyásolható egyéb tevékenységek, történések.

(ii) Bármilyen elhasználódásból eredő ok;

(iii) A Termék nem rendeltetésszerű használata, illetve a felhasználói kézikönyvben foglaltaktól eltérő használata;

(iv) Az Ön által vásárolt Terméket nem hivatalos harmadik fél felnyitotta, átalakította vagy módosította, vagy nem engedélyezett alkatrészeket felhasználva javították;

(v) Ha Ön nem telepítette a Termékre a legújabb, nyilvánosan elérhető szoftverfrissítéseket az azok kibocsátásától számított ésszerű határidőn belül.

A Gyártó nem szavatolja, hogy a Gyártó által vagy a Gyártó megbízásából a Termékre előre feltelepített szoftver (vagy annak későbbi frissítései, illetve újabb verziói) (a továbbiakban együttesen a „Gyártó szoftvere“) megfelel az Ön igényeinek, hogy működni fog bármely, nem a Gyártó által biztosított hardverrel vagy szoftverrel, hogy a működése zavartalan és hibamentes lesz, valamint hogy a hibák kijavíthatók vagy kijavításukat el fogják végezni. A Gyártó szoftverével kapcsolatos hibák esetén a Gyártó rendelkezésre bocsátja a Gyártó szoftverének legújabb verzióját az Ön Termékére történő ismételt telepítés céljából, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a Gyártó a saját méltányos döntése alapján egyéb olyan megoldást biztosít, amely a hibát kielégítően orvosolja. A Gyártó egyes Szoftvereire a szoftverhez mellékelt külön licencfeltételek vonatkozhatnak.

Jelen Jótállás a Jótállási országon vagy régión kívül nem érvényes, és nem terjed ki az alábbiakra: (a) a felhasználói kézikönyvekre, (b) bármely harmadik féltől származó, a Termékre bármikor feltelepített vagy rá letöltött szoftverre, beállításra, tartalomra, adatra vagy hivatkozásra, valamint a Gyártó és harmadik felek által biztosított szolgáltatásokra vagy ügyfélprogramok engedélyezésére akkor sem, ha a Gyártó előtelepítette őket (olvassa el a szolgáltatáshoz esetleg mellékelt feltételeket és kikötéseket, mert azok határozzák meg az Ön jogait és kötelezettségeit); (c) az akkumulátor csökkent töltőkapacitására, ha ez az akkumulátor természetes elöregedésének eredménye, valamint az iparági szabványokban meghatározott számú pixelhibára a Termék képernyőjén; (d) a SIM-kártyára és/vagy bármely olyan mobil- vagy más hálózatra vagy rendszerre, amelyen keresztül a Termék működik, és (e) olyan Termékre, amelynek sorozatszámát, mobiltelefonalkatrész-dátumkódját vagy IMEI-számát eltávolították, kitörölték, megrongálták, megváltoztatták, vagy ezek bármilyen módon olvashatatlanná váltak.

A Jótállást nem tudja érvényesíteni, ha Ön nem adja hozzájárulását ahhoz, hogy a Termék javítás és átvizsgálás céljából a Gyártó birtokába kerüljön.

A kiskereskedő, a Gyártó vagy a hivatalos szervizközpont fenntartja a jogot arra, hogy ha a Termék vagy a Tartozék a fentiek alapján nem tartozik a jelen Jótállás hatálya alá, akkor az Ön beleegyezése alapján felszámítsa Önnek a Termék vagy Tartozék javításának vagy kicserélésének költségét, továbbá a kezelési díjat.

4. A Gyártó felelősségének korlátozása

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLY(OK) ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A GYÁRTÓ SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL SEM KIFEJEZETT, SEM HALLGATÓLAGOS FELELŐSSÉGET AZ (i) ADAT VAGY TARTALOM ELVESZTÉSÉBŐL, SÉRÜLÉSÉBŐL VAGY MEGRONGÁLÓDÁSÁBÓL, ILLETVE EZEK ÚJBÓLI LÉTREHOZÁSÁBÓL VAGY TOVÁBBÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS SEMMILYEN KÁRÉRT VAGY VESZTESÉGÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN ADAT- VAGY TARTALOMVESZTÉST, SÉRÜLÉST VAGY KÁROSODÁST AZ ÖN ÁLTAL VÁSÁROLT TERMÉK VAGY TARTOZÉK HIBÁJA EREDMÉNYEZTE; ÉS/VAGY (ii) AZ ELMARADT NYERESÉGÉRT VAGY TERMELÉSI KAPACITÁSÉRT, A MEGHIÚSULT ÜZLETI LEHETŐSÉGEKÉRT VAGY SZERZŐDÉSKÖTÉSEKÉRT, AZ ELMARADT BEVÉTELÉRT, A VÁRT MEGTAKARÍTÁSOK MEGHIÚSULÁSÁÉRT, A MEGNÖVEKEDETT KÖLTSÉGEKÉRT VAGY KIADÁSOKÉRT, ILLETVE BÁRMINEMŰ KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYI VAGY RENDKÍVÜLI VESZTESÉGÉRT ÉS KÁRÉRT.

Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok megengedik, a Gyártó kártérítési felelőssége az Ön által vásárolt Termék vagy Tartozék vételárára korlátozódik.

5. Egyéb fontos tudnivalók

A Gyártó fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa hivatalos szervizközpont-hálózatának helyszínét és elérhetőségét.

A Termék olyan specifikus összetevőket is tartalmazhat, amelyek lehet, hogy nem működnek rendeltetésszerűen azon az országon kívül, ahol eredetileg beszerezték a Terméket.

6. Az Ausztráliában és Új-Zélandon beszerzett Termékekre és Tartozékokra vonatkozó további jótállási rendelkezések

Ausztrália: Termékeinkre olyan garanciák vonatkoznak, amelyeket nem zárják ki az ausztrál fogyasztóvédelmi törvényt. Ön jogosult cseretermékre vagy pénzvisszafizetésre súlyos mértékű hiba esetén, továbbá kompenzációra bármely más észszerűen előrelátható veszteségért és kárért. Ön akkor jogosult a Termék javítására vagy cseréjére, ha a Termék nem megfelelő minőségű, illetve ha a hibából nem alakul ki súlyos mértékű hiba.

A támogatást az alábbi hivatkozáson keresztül érheti el:

www.nokia.com/mobile-support

Kapcsolattartási telefonszám: +61730628463

Új-Zéland: Termékeinkre olyan fogyasztói garanciák vonatkoznak, amelyeket nem zárják ki az 1993-as fogyasztóvédelmi garanciák törvényt (NZ). Ön jogosult cseretermékre vagy pénzvisszafizetésre alapvető termékhiba esetén, továbbá kompenzációra bármely más észszerűen előrelátható veszteségért és kárért. Ön jogosult a Termék javíttatására vagy cseréjére, ha a Termék nem megfelelő minőségű, illetve ha a hibából nem alakul ki alapvető termékhiba. Ha üzleti célú használatra kapta a Terméket, az 1993-as fogyasztóvédelmi garanciákkal kapcsolatos törvényen (NZ) alapuló fogyasztói garanciák nem alkalmazandók.

A támogatást az alábbi hivatkozáson keresztül érheti el:

www.nokia.com/mobile-support

A Terméket a saját költségén kell eljuttatnia a Gyártó hivatalos szervizközpontjába. Ha a jelen Jótállás keretén belül keresi fel a Gyártó hivatalos szervizközpontját, kérjük, hogy ne felejtse elhozni az eredeti vásárlási bizonylat másolatát, amely egyértelműen tartalmazza a „Tax Invoice“ (Adószámla) feliratot, vagy egy ezzel egyenértékű dokumentumot, amelyen fel van tüntetve az eladó neve és ABN-száma (Ausztráliában) vagy GST-száma (Új-Zélandon), a vásárlás dátuma, a megvásárolt termék leírása és a Termék IMEI- vagy sorozatszáma.

A gyártó címe: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finnország