‌‌

Actie Uitgebreide Garantie voor Nokia -smartphone

Krijg een Uitgebreide Garantie als je een Nokia-smartphone aanschaft via onze online winkel.

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van ons product en bieden derhalve een Uitgebreide Garantie van 1 jaar aan op alle Nokia-smartphones die worden verkocht via onze online winkel (Actie).

 • Deze Actie dekt momenteel alleen gespecificeerde Nokia-smartphones (Nokia 9 PureView, Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 4.2, Nokia 3.2, Nokia 2.3, Nokia 2.2 Nokia 1 Plus, Nokia 2720 Flip, Nokia 800 Tough, Nokia 1.3), aangeschaft bij de mobiele online winkel van Nokia.
 • Deze Actie is alleen geldig voor inwoners van Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Duitsland, Italië, Ierland, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
 • Jouw telefoon moet zijn aangeschaft tussen 19-09-2019 en 15-06-2020 (tussen 19-09-2019 en 30-04-2020 voor Nokia 2720 Flip, Nokia 800 Tough)
 • De Garantieperiode wordt met 1 extra jaar verlengd, beginnend vanaf de originele leverdatum van de telefoon. De Algemene Voorwaarden van de originele Beperkte Garantie van de Fabrikant van het apparaat zijn van toepassing. Met de Uitgebreide Garantie is de totale garantieperiode van uw telefoon 3 jaar vanaf de originele leverdatum van de telefoon.

A. Hoe jouw Uitgebreide Garantie gebruiken

 1. Meld je aan bij je Nokia-app voor mobiele ondersteuning (deze is standaard op je Nokia-smartphone geïnstalleerd) en geef de app toegang tot de IMEI van je telefoon. Selecteer 'Garantie en verzekering' in de app. Je ziet nu de status van de garantie van je Nokia-smartphone.
 2. Als je jouw smartphone moet laten vervangen, ga je naar de Nokia.com website ondersteuningspagina's op www.nokia.com/phones/support of naar de Nokia-app voor mobiele ondersteuning voor toegang tot de Online Reparatieservice. Het duurt (ongeveer) 5-10 werkdagen voor de reparatie of vervanging is uitgevoerd. Dergelijke vervanging of reparatie kan af en toe langer dan 10 dagen kan duren.
 3. Neem contact op met de klantenservice van Nokia via www.nokia.com/support/contact-us als je meer hulp nodig hebt.

B. Wat deze Actie niet dekt:

Alle schade die buiten de Beperkte Garantie van de Fabrikant valt, valt niet onder deze Actie en moet door de klant worden betaald. Raadpleeg de Beperkte Garantie in je introductiepakket of ga naar https://www.nokia.com/phones/support#warranty voor meer informatie.

C. ACTIE UITGEBREIDE GARANTIE NOKIA SMARTPHONE – ALGEMENE VOORWAARDEN

Actie voor en namens HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland, hierna gerefereerd als 'Fabrikant'.

De Actie Uitgebreide Garantie (Actie) biedt consumenten die ervoor in aanmerking komen een Uitgebreide Garantie van ÉÉN (1) jaar bovenop de Beperkte Garantie van de Fabrikant als een daarvoor in aanmerking komende Nokia-smartphone wordt aangeschaft. Op de service zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing.

De periode van de Uitgebreide Garantie is voor de duur van één (1) jaar, waarmee jouw originele Beperkte Garantie van de fabrikant van 2 jaar tot 3 jaar wordt uitgebreid vanaf de leverdatum van de in aanmerking komende Nokia-smartphone (hierna 'gerefereerd als Telefoon). In geval aanspraak wordt gemaakt op de garantie, is het de Fabrikant toegestaan om naar eigen inzicht de telefoon te repareren of vervangen, zonder kosten voor de consument. De garantie met betrekking tot het gerepareerde of vervangen artikel is alleen geldig voor de rest van de Uitgebreide Garantieperiode. De Actie is alleen van toepassing op gespecificeerde, in aanmerking komende telefoons die zijn aangeschaft bij de geautoriseerde online winkel van Nokia, in het land waarin de Actie is opgezet voor de desbetreffende in aanmerking komende telefoon. Bovendien is de Actie alleen van toepassing op de Online Reparatieservice van Nokia of geautoriseerde reparatieservice van Nokia, zoals beschikbaar in hetzelfde land als waarin de telefoon van origine is aangeschaft. De Actie is niet van toepassing op de accessoires die zijn inbegrepen bij het verkooppakket.

De Actie vangt aan om 10.00 uur EST op 19-09-2019 en sluit om  23.59 uur EST op 15-06-2020 ("Aankoopperiode"). De Fabrikant behoudt zich het recht voor om de Aankoopperiode zonder kennisgeving te wijzigen.

 1. De Actie is alleen beschikbaar voor consumenten van 18 jaar en ouder. De consument onder de 18 jaar moet toestemming van een ouder of voogd hebben om gebruik te maken van de Actie. De Fabrikant of de erkende aanbieder van Nokia-reparatieservices kan eisen dat een ouder of voogd deze Algemene Voorwaarden ondertekent als voorwaarde om gebruik te maken van de service.
 2. De Fabrikant behoudt zich te allen tijde het recht voor om de geldigheid van de Nokia telefoon binnen de Actie te controleren en behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht elk individu te weigeren van wie de Fabrikant reden heeft om te geloven dat deze handelt in strijd met enige van deze Algemene Voorwaarden of heeft deelgenomen aan enig verboden gedrag of ongepast gedrag dat werd ondernomen om het eerlijke en behoorlijke verloop van de Actie in gevaar te brengen.
 3. De consument kan gevraagd worden een geldig aankoopbewijs of leveringsbewijs van de online winkel van Nokia aan te tonen, waarop de datum van aankoop/levering staat zodat aangetoond wordt dat de Nokia-telefoon in aanmerking komt.
 4. Deze Actie is niet-overdraagbaar of uitwisselbaar en is alleen van toepassing op de originele koper/consument.
 5. Fouten en omissies kunnen naar eigen goeddunken door de fabrikant worden aanvaard. Als de fabrikant zijn rechten op enig moment niet uitvoert, betekent dit niet dat hij afstand neemt van deze rechten. De fabrikant behoudt zich het recht voor om een schadeloosstelling of andere vergoeding te eisen voor een dergelijk misdrijf;
 6. Als deze actie op enige manier wordt overgedragen of niet zo kan worden uitgevoerd als redelijkerwijs werd voorzien vanwege enige reden waarover de fabrikant redelijkerwijs geen controle heeft, zoals, maar niet beperkt tot, technische moeilijkheden, onbevoegde inmenging of fraude, behoudt de fabrikant zich het recht voor om naar eigen goeddunken en voor zover maximaal wettelijk is toegestaan (a) enige deelnemer te diskwalificeren of (b) de actie, voor zover gepast, te wijzigen, op te schorten, te beëindigen of te annuleren;
 7. De fabrikant behoudt zich, naar eigen goeddunken, het recht voor om de actie of enig deel daarvan te annuleren, op te schorten, te beëindigen of te wijzigen als fraude, technische problemen of enige andere factor buiten de redelijke controle van de fabrikant negatieve gevolgen heeft voor het vermogen van de fabrikant om de actie of enig deel daarvan uit te voeren op de manier die in deze algemene voorwaarden werd verondersteld, behoudens enige schriftelijke instructies van een regelgevende instantie. Elke annulering of wijziging van de actie zal worden aangekondigd op de website van de fabrikant, www.nokia.com/phones;
 8. Niets in deze algemene voorwaarden vormt een beperking, uitsluiting of aanpassing - noch intentie tot beperking, uitsluiting of aanpassing - van garantie op consumentenproducten die al door de fabrikant is geboden of van enige wettelijke garanties voor consumenten op grond van lokale consumentenwetgeving in het land waarin de actie beschikbaar is tijdens de actieperiode;
 9. De fabrikant is, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor verlies, corruptie of vernietiging van gegevens die door de deelnemer op de in aanmerking komende telefoon zijn opgeslagen, verlies van of schade aan hardware of software van derden, of speciale schade, indirecte schade of gevolgschade;
 10. De Fabrikant is niet aansprakelijk voor beschadigde telefoons, producten/accessoires indien deze niet worden verzonden in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van de online reparatieservice van Nokia.
 11. De fabrikant verzamelt persoonsgegevens voor het aanbieden van de actie en service en kan derhalve dergelijke persoonsgegevens delen met externe partijen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vertegenwoordigers, contractanten en dienstverleners. De deelnemer moet de persoonsgegevens verstrekken om in aanmerking te komen voor de service. De fabrikant zal de persoonsgegevens gebruiken en verwerken overeenkomstig het privacybeleid van de fabrikant op https://www.nokia.com/phones/privacyportal;
 12. Als enig onderdeel van de telefoon onherstelbaar wordt geacht of als onderdelen niet langer beschikbaar zijn, kan de fabrikant de telefoon of het product naar eigen goeddunken vervangen door een product met gelijke of hogere waarde.
 13. Beperkte Aansprakelijkheid: Voor zover toegestaan volgens toepasselijk recht, zal de Fabrikant, zijn dochteronderneming of een partij die namens hem en haar werknemers en vertegenwoordigers handelt in geen geval aansprakelijk zijn jegens u of enige latere eigenaar voor enige indirecte of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten voor het herstellen, herprogrammeren of reproduceren van programma's of gegevens, of het niet naleven van de vertrouwelijkheid van gegevens, verlies van zaken, winst, inkomsten of verwachte besparingen, verplichtingen uit hoofde van deze Actie. Voor zover toegestaan volgens het toepasselijk recht, is de aansprakelijkheid van de Fabrikant en haar personeel en vertegenwoordigers jegens u en eventuele opvolgende eigenaars, voortkomend uit het plan, nooit meer dan de factuurwaarde van het gedekte apparaat. De Fabrikant garandeert in het bijzonder niet dat (i) het een gedekt apparaat kan repareren of vervangen zonder risico of verlies van programma's of gegevens, (ii) het de vertrouwelijkheid van gegevens zal betrachten of (iii) dat het gebruik van het product ononderbroken of foutloos zal zijn. Niets uit deze overeenkomst sluit de aansprakelijkheid van de Fabrikant uit of beperkt deze voor (i) overlijden of persoonlijk letsel, veroorzaakt door haar nalatigheid of (ii) fraude. Voor zover aansprakelijkheid volgens dergelijke wetten of regelgeving beperkt is, is de aansprakelijkheid van de Fabrikant beperkt en is het de Fabrikant toegestaan om het gespecificeerde apparaat of geleverde diensten naar eigen inzicht te vervangen of repareren.