Extended Warranty 2020

‌‌

Actie: verlengde garantie op Nokia-telefoons in 2020

Profiteer van een verlengde garantie bij aankoop van een Nokia-smartphone via onze webwinkel.

Kocht je je Nokia-telefoon vóór 16 Juni 2020? Mogelijk kom je nog steeds in aanmerking voor de verlengde garantie van de Nokia-telefoon. Lees hier de Algemene voorwaarden

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van ons product. Daarom bieden we een verlengde garantie van 1 jaar aan op alle Nokia-smartphones die worden verkocht via onze webwinkel (Actie).

 • Deze actie geldt momenteel alleen voor gespecificeerde Nokia-smartphones (Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 5.3, Nokia 2.3, Nokia 2.2, Nokia 1.3) die zijn aangeschaft in de Nokia webwinkel voor mobiele telefoons.

 • Deze actie is alleen geldig voor inwoners van Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Duitsland, Italië, Ierland, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden, Frankrijk.

 • Je telefoon moet zijn aangeschaft tussen 16-06-2020 en 30-09-2020.

 • De garantieperiode wordt verlengd met 1 extra jaar vanaf de oorspronkelijke leverdatum van de telefoon. De algemene voorwaarden van de verlengde garantie voor de Nokia-telefoon, die door Servify wordt verzorgd, zijn van toepassing. Met de verlengde garantie geldt voor je telefoon dus een totale garantieperiode van 3 jaar vanaf de oorspronkelijke leverdatum van de telefoon.

A. Je verlengde garantie gebruiken

 1. De verlengde garantie voor je Nokia-toestel zal automatisch geactiveerd worden door Servify. Je kunt de actieve status van de garantie op je Nokia-toestel bekijken onder 'Mijn apparaten' via nokia.aftersalesgroup.com. Je ontvangt een bevestigingsmail van Servify over deze automatische activatie.
 2. Als je je telefoon tijdens de verlengde garantieperiode (periode van 1 jaar) moet laten repareren, kun je dat regelen via nokia.aftersalesgroup.com (Servify) of door je aan te melden bij 'Verzekering' in de app 'Mijn telefoon', waarna je toegang krijgt tot de verzekeringsdiensten van Servify. Houd er rekening mee dat het na het ophalen ongeveer 7-10 werkdagen kan duren voordat je telefoon wordt gerepareerd of vervangen. Reparatie of vervanging kan in zeldzame gevallen langer dan 10 dagen duren.
 3. Als je tijdens deze verlengde garantieperiode meer hulp nodig hebt, gelieve contact op te nemen met de klantenservice van Servify. De telefoonnummers voor de klantenondersteuning in specifieke landen zijn te vinden op nokia.aftersalesgroup.com. Je kunt ook een e-mail sturen naar de klantenservice van Servify (eu_support@servify.tech).

B. Dit valt niet onder de verlengde garantie voor Nokia-telefoons:

Alle schade die is uitgesloten door de Algemene Voorwaarden van het Nokia-garantieplan met verlengde garantie door Servify en alle schade die is uitgesloten door de Algemene Voorwaarden van de beperkte garantie van de fabrikant worden niet gedekt door deze actie en zijn voor rekening van de klant.

C. ACTIE VOOR VERLENGDE GARANTIE OP NOKIA-SMARTPHONES – ALGEMENE VOORWAARDEN

Actie voor en namens HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland, hierna genoemd als 'Fabrikant'.

De Actie Uitgebreide Garantie (Actie) biedt consumenten die ervoor in aanmerking komen een Uitgebreide Garantie van ÉÉN (1) jaar bovenop de Beperkte Garantie van de Fabrikant als een daarvoor in aanmerking komende Nokia-smartphone wordt aangeschaft. Op de service zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing.

De verlengde garantie duurt één (1) jaar en verlengt daarmee je oorspronkelijke beperkte fabrieksgarantie van 2 jaar tot 3 jaar vanaf de leverdatum van de in aanmerking komende Nokia-smartphone (hierna 'Telefoon' genoemd). De fabrikant kan een telefoon in het geval van een garantievordering naar eigen goeddunken kosteloos voor de klant repareren of vervangen. De garantie met betrekking tot het gerepareerde of vervangen artikel is alleen geldig gedurende de rest van de verlengde garantieperiode. De actie geldt alleen voor de opgegeven, in aanmerking komende, telefoon die is gekocht in de erkende Nokia-webwinkel in het land waarin de actie voor de in aanmerking komende telefoon van toepassing is. De actie geldt voorts alleen voor online reparatieservices van Nokia of voor een erkende Nokia-reparatieservice in het land waarin de telefoon oorspronkelijk werd gekocht. Deze actie is niet van toepassing op accessoires die in het verkooppakket zijn inbegrepen.

De actie vangt aan op 16-06-2020 om 10.00 uur EST en eindigt op 30-09-2020 om 23.59 uur ('Aankoopperiode'). De fabrikant behoudt zich het recht voor om de aankoopperiode zonder kennisgeving te wijzigen.

 1. De actie is alleen beschikbaar voor klanten van 18 jaar en ouder. Klanten die jonger dan 18 jaar zijn moeten toestemming van een ouder of voogd hebben om gebruik te maken van de actie. De fabrikant of de erkende aanbieder van Nokia-reparatieservices kan eisen dat een ouder of voogd deze algemene voorwaarden ondertekent als voorwaarde om gebruik te maken van de service.
 2. De fabrikant behoudt zich te allen tijde het recht voor om de geldigheid van de Nokia-telefoon op grond van de actie te controleren en kan naar eigen inzicht elk individu weigeren van wie de fabrikant reden heeft om te geloven dat deze handelt in strijd met deze Algemene voorwaarden of gebruikt gemaakt heeft van verboden of ongepast gedrag om het eerlijke en behoorlijke verloop van de actie in gevaar te brengen.
 3. Deze actie is niet-overdraagbaar of uitwisselbaar en is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper/consument.
 4. Fouten en omissies kunnen naar eigen goeddunken door de fabrikant worden aanvaard. Als de fabrikant zijn rechten op enig moment niet afdwingt, betekent dit niet dat hij afstand neemt van deze rechten. De fabrikant behoudt zich het recht voor om een schadeloosstelling of andere vergoeding te eisen voor een dergelijk misdrijf.
 5. Als deze actie op enige manier wordt gehinderd of om enige reden waarover de fabrikant geen controle heeft, zoals, maar niet beperkt tot, technische moeilijkheden, onbevoegde inmenging of fraude, niet zo kan worden uitgevoerd zoals redelijkerwijs werd voorzien, behoudt de fabrikant zich het recht voor om naar eigen goeddunken en voor zover maximaal wettelijk is toegestaan (a) een deelnemer te diskwalificeren of (b) de actie, voor zover gepast, te wijzigen, op te schorten, te beëindigen of te annuleren.
 6. De fabrikant behoudt zich, naar eigen goeddunken, het recht voor om de actie of enig deel daarvan te annuleren, op te schorten, te beëindigen of te wijzigen als fraude, technische problemen of enige andere factor buiten de redelijke controle van de fabrikant negatieve gevolgen heeft voor het vermogen van de fabrikant om de actie of enig deel daarvan uit te voeren op de manier die in deze algemene voorwaarden werd verondersteld, behoudens enige schriftelijke instructies van een regelgevende instantie. Elke annulering of wijziging van de actie zal worden aangekondigd op de website van de fabrikant, www.nokia.com/phones.
 7. Niets in deze algemene voorwaarden vormt een beperking, uitsluiting of aanpassing –noch intentie tot beperking, uitsluiting of aanpassing– van garantie op consumentenproducten die al door de fabrikant is geboden of van enige wettelijke garanties voor consumenten op grond van lokale consumentenwetgeving in het land waarin de actie beschikbaar is tijdens de actieperiode;
 8. De fabrikant is, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor verlies, corruptie of vernietiging van gegevens die door de deelnemer op de in aanmerking komende telefoon zijn opgeslagen, verlies van of schade aan hardware of software van derden, of speciale schade, indirecte schade of gevolgschade;
 9. De fabrikant is niet aansprakelijk voor beschadigde telefoons of producten/accessoires als deze niet worden verzonden in overeenstemming met de Algemene voorwaarden van de online reparatieservice van Nokia;
 10. De fabrikant verzamelt persoonsgegevens voor het aanbieden van de actie en service en kan derhalve dergelijke persoonsgegevens delen met externe partijen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vertegenwoordigers, contracthouders en dienstverleners. De deelnemer moet de persoonsgegevens verstrekken om in aanmerking te komen voor de service. De fabrikant zal de persoonsgegevens gebruiken en verwerken overeenkomstig het privacybeleid van de fabrikant op https://www.nokia.com/phones/privacyportal.
 11. Beperkte aansprakelijkheid: De fabrikant, diens dochteronderneming of een partij die namens hem en haar werknemers en vertegenwoordigers handelt, zal, voor zover volgens toepasselijk recht is toegestaan, in geen geval aansprakelijk zijn jegens jou of enige latere eigenaar voor indirecte of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten voor het herstellen, herprogrammeren of reproduceren van programma's of gegevens, of het niet naleven van de vertrouwelijkheid van gegevens, verlies van zaken, winst, inkomsten of verwachte besparingen, verplichtingen uit hoofde van deze actie. Voor zover toegestaan volgens het toepasselijk recht, is de aansprakelijkheid van de fabrikant en haar personeel en vertegenwoordigers jegens jou en eventuele opvolgende eigenaars, voortkomend uit het plan, nooit hoger dan de factuurwaarde van het gedekte apparaat. De fabrikant waarborgt in het bijzonder niet dat (i) deze een gedekt apparaat kan repareren of vervangen zonder risico of verlies van programma's of gegevens, (ii) deze de vertrouwelijkheid van gegevens zal betrachten of (iii) dat het gebruik van het product ononderbroken of foutloos zal zijn. Niets uit deze overeenkomst sluit de aansprakelijkheid van de fabrikant uit of beperkt deze voor (i) overlijden of persoonlijk letsel, veroorzaakt door haar nalatigheid of (ii) fraude. Voor zover aansprakelijkheid volgens dergelijke wetten of regelgeving beperkt is, is de aansprakelijkheid van de fabrikant beperkt en is het de fabrikant toegestaan om het gespecificeerde apparaat of de geleverde diensten naar eigen inzicht te vervangen of repareren.