Nokia 9 pureview - Nokia smartphone screen replacement promotion

‌‌

Actie voor vervanging van het scherm van Nokia-smartphones

Ontvang gratis een vervangend scherm binnen de eerste drie maanden na aankoop van in aanmerking komende smartphones van Nokia.

Een ongeluk doet zich vaak voor wanneer je dat het minst verwacht; het scherm van je telefoon maakt daar helaas geen uitzondering op. Daarom bieden we in de eerste drie maanden na aankoop gratis een vervangend scherm voor in aanmerking komende Nokia-smartphones. Start je dekking in geval het onverwachte zich voordoet, hier is alle informatie die je nodig hebt:

 • Deze actie geldt momenteel alleen voor Nokia 9 PureView-modellen die zijn gekocht in de Nokia-webwinkel op mobileshop.nokia.com;
 • Deze actie is alleen geldig voor inwoners van België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Ierland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden
 • Je smartphone moet zijn gekocht tussen 24.02.2019 en 30.04.2019
 • De dekkingsperiode voor een vervangend scherm bedraagt negentig (90) dagen vanaf de leveringsdatum van de telefoon.

A. Een gratis vervangend scherm aanvragen

 1. Meld je aan bij je Nokia-app voor mobiele ondersteuning (deze is standaard op je Nokia-smartphone geïnstalleerd) en geef de app toegang tot de IMEI van je telefoon. Selecteer 'Garantie en verzekering' in de app. Je ziet nu of je in aanmerking komt voor een gratis vervangend scherm op je Nokia-smartphone;

 2. Als je het scherm van je smartphone moet laten vervangen, ga je naar de Nokia.com- ondersteuningspagina's op www.nokia.com/phones/support of Nokia-app voor mobiele ondersteuning. Open daar de online reparatieservice. Het duurt ongeveer 5-10 werkdagen voordat de vervanging is uitgevoerd. Je moet bevestigen dat een dergelijke vervanging of reparatie af en toe langer dan 10 dagen kan duren;

 3. Neem contact op met de klantenservice van Nokia via www.nokia.com/support/contact-us als je meer hulp nodig hebt.

B. Wat valt niet onder deze actie?

Alle schade die op grond van de beperkte garantie van de fabrikant (m.u.v. het scherm) is uitgesloten, valt niet onder deze actie en moet door de klant worden betaald.

Raadpleeg de beperkte garantie in je introductiepakket of ga naar https://www.nokia.com/phones/support#warranty voor meer informatie.

C. ACTIE VOOR VERVANGING VAN HET NOKIA-SMARTPHONESCHERM - ALGEMENE VOORWAARDEN

Actie voor en namens HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland, hierna 'Fabrikant' te noemen.

De actie voor het vervangende scherm biedt in aanmerking komende partijen een eenmalige gratis vervangingsservice van het scherm (hierna 'service' te noemen) in geval van een onbedoelde breuk in het scherm en moet binnen drie (3) maanden na de leveringsdatum van de in aanmerking komende Nokia-smartphone worden geclaimd. Op de service zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

De serviceperiode bedraagt drie (3) maanden vanaf de leveringsdatum van de in aanmerking komende Nokia-smartphone (hierna 'telefoon' te noemen). De fabrikant kan in geval van een gebarsten of kapot scherm naar eigen goeddunken het scherm kosteloos voor de deelnemer repareren of vervangen. Tijdens de verkiesbare serviceperiode zal maximaal een gratis servicebeurt per telefoon zijn toegestaan. Alleen het scherm zal kosteloos worden gerepareerd of vervangen. Wanneer andere reparaties zijn vereist die niet onder de beperkte garantie van de fabrikant vallen, dan zullen hier kosten voor in rekening worden gebracht. De actie voor het vervangen van het scherm geldt alleen voor de opgegeven, in aanmerking komende, telefoon die in de bevoegde Nokia-webwinkel of bij de opgegeven wederverkoper van Nokia is gekocht in het land waarin de actie voor vervanging van het scherm van toepassing is. De actie voor het vervangen van het scherm geldt alleen op online reparatieservices van Nokia of voor een gespecificeerd Nokia-onderhoudspunt of erkende Nokia-reparateur in het land waarin de telefoon oorspronkelijk werf gekocht.

De actie voor het vervangen van het scherm ('actie') start op 24.02.2019 om 10.00 uur (EST) en eindigt op 30.04.2019 om 23.59 uur (EST) ('aankoopperiode'). De fabrikant behoudt zich het recht voor om de aankoopperiode zonder kennisgeving te wijzigen.

 1. De service is alleen beschikbaar voor consumenten van 18 jaar en ouder. De consument moet toestemming van een ouder of voogd hebben om gebruik te maken van de service. De fabrikant of de erkende aanbieder van Nokia-reparatieservices kan eisen dat een ouder of voogd deze algemene voorwaarden ondertekent als voorwaarde om gebruik te maken van de service;

 2. De fabrikant behoudt zich te allen tijde het recht voor om de geldigheid van het gebruik van de service en de deelnemer te verifiëren (met inbegrip van de identiteit, leeftijd en verblijfplaats van de deelnemer) en behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elk individu te weigeren van wie de fabrikant reden heeft om te geloven dat deze handelt in strijd met enige van deze algemene voorwaarden, het deelnameproces heeft gesaboteerd of heeft deelgenomen aan enig verboden gedrag of ongepast gedrag dat werd ondernomen om het eerlijke en behoorlijke verloop van de actie in gevaar te brengen;

 3. Om van de service gebruik te maken, is mogelijk een geldig aankoopbewijs nodig, zoals een bestellingsbevestiging van de Nokia-webwinkel of een bon of factuur van een erkende Nokia-wederverkoper met daarop de aankoopdatum van de in aanmerking komende Nokia-telefoon. Het geldige aankoopbewijs moet op verzoek door de klant worden getoond als onderdeel van het serviceproces;

 4. Het recht om gebruik van de service te maken op grond van deze actie is niet overdraagbaar of uitwisselbaar en geldt alleen voor de oorspronkelijke koper;

 5. Fouten en omissies kunnen naar eigen goeddunken door de fabrikant worden aanvaard. Als de fabrikant zijn rechten op enig moment niet uitvoert, betekent dit niet dat hij afstand neemt van deze rechten. De fabrikant behoudt zich het recht voor om een schadeloosstelling of andere vergoeding te eisen voor een dergelijk misdrijf;

 6. Als deze actie op enige manier wordt overgedragen of niet zo kan worden uitgevoerd als redelijkerwijs werd voorzien vanwege enige reden waarover de fabrikant redelijkerwijs geen controle heeft, zoals, maar niet beperkt tot, technische moeilijkheden, onbevoegde inmenging of fraude, behoudt de fabrikant zich het recht voor om naar eigen goeddunken en voor zover maximaal wettelijk is toegestaan (a) enige deelnemer te diskwalificeren of (b) de actie, voor zover gepast, te wijzigen, op te schorten, te beëindigen of te annuleren;

 7. De fabrikant behoudt zich, naar eigen goeddunken, het recht voor om de actie of enig deel daarvan te annuleren, op te schorten, te beëindigen of te wijzigen als fraude, technische problemen of enige andere factor buiten de redelijke controle van de fabrikant negatieve gevolgen heeft voor het vermogen van de fabrikant om de actie of enig deel daarvan uit te voeren op de manier die in deze algemene voorwaarden werd verondersteld, behoudens enige schriftelijke instructies van een regelgevende instantie. Elke annulering of wijziging van de actie zal worden aangekondigd op de website van de fabrikant, www.nokia.com/phones;

 8. Niets in deze algemene voorwaarden vormt een beperking, uitsluiting of aanpassing - noch intentie tot beperking, uitsluiting of aanpassing - van garantie op consumentenproducten die al door de fabrikant is geboden of van enige wettelijke garanties voor consumenten op grond van lokale consumentenwetgeving in het land waarin de actie beschikbaar is tijdens de actieperiode;

 9. De fabrikant is, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor verlies, corruptie of vernietiging van gegevens die door de deelnemer op de in aanmerking komende telefoon zijn opgeslagen, verlies van of schade aan hardware of software van derden, of speciale schade, indirecte schade of gevolgschade;

 10. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige telefoon of producten/accessoires die tijdens de verzending beschadigd raken of kwijtraken als de deelnemer de telefoon niet naar een online reparatieservice van Nokia, een opgegeven Nokia-ondersteuningspunt of een erkende Nokia-wederverkoper kan brengen en de telefoon via post of koerier naar de fabrikant moet opsturen;

 11. De fabrikant verzamelt persoonsgegevens voor het aanbieden van de actie en service en kan derhalve dergelijke persoonsgegevens delen met externe partijen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vertegenwoordigers, contractanten en dienstverleners. De deelnemer moet de persoonsgegevens verstrekken om in aanmerking te komen voor de service. De fabrikant zal de persoonsgegevens gebruiken en verwerken overeenkomstig het privacybeleid van de fabrikant op https://www.nokia.com/phones/privacyportal;

 12. Als enig onderdeel van de telefoon onherstelbaar wordt geacht of als onderdelen niet langer beschikbaar zijn, kan de fabrikant de telefoon of het product naar eigen goeddunken vervangen door een product met gelijke of hogere waarde.