‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 1 Plus

Informacije o sertifikaciji (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava uputstva za izlaganje radio talasima.

Mobilni uređaj je radio-predajnik i prijemnik. Projektovan je tako da ne premaši ograničenja za izlaganje radio talasima (radio frekvenciji elektromagnetnih polja), koja preporučuju međunarodni propisi nezavisne naučne organizacije ICNIRP. Ova uputstva sadrže suštinska bezbednosna ograničenja koja su predviđena za osiguravanje zaštite svih osoba, bez obzira na uzrast i zdravlje. Uputstva za izlaganje se zasnivaju na specifičnoj stopi apsorpcije (SAR), koja predstavlja izraz snage radio frekvencije (RF) koja se nagomilava u glavi i telu kada uređaj emituje signal. ICNIRP SAR ograničenje za mobine uređaje u proseku iznosi 2,0 W/kg na 10 grama tkiva.

SAR testovi se sprovode na uređaju u standardnim radnim pozicijama dok prenosi signale na najvišem sertifikovanom nivou snage, u svim svojim frekventnim opsezima.

Pogledajte www.nokia.com/phones/sar da biste videli maksimalne vrednosti SAR-a za uređaj.

Ovaj uređaj ispunjava uputstva za izlaganje radio-talasima kada se koristi uz glavu ili kada se nalazi na najmanje 1,5 cm od tela. Kada koristite futrolu, nosač za kaiš ili drugi vid držača uređaja za rad pri nošenju uz telo, on ne sme da sadrži metal i mora u najmanju ruku da obezbedi gorenavedeno rastojanje od tela.

Za slanje podataka ili poruka potrebna je dobra mrežna veza. Slanje može da se odloži dok takva veza ne postane dostupna. Pratite uputstva za razdaljinu dok se slanje ne završi.

Tokom opšte upotrebe, vrednosti SAR-a su obično dosta niže od gorenavedenih vrednosti. To je zato što se, radi poboljšanja efikasnosti sistema i svođenja mrežnih smetnji na minimum, radna snaga mobilnog uređaja automatski smanjuje kada nije potrebna puna snaga za obavljanje poziva. Što je niža izlazna snaga, to je niža vrednost SAR-a.

Modeli uređaja mogu da imaju različite verzije i više vrednosti. Tokom vremena može da dođe do promene komponenata i dizajna uređaja, a neke od tih promena mogu da utiču na vrednosti SAR-a.

Više informacija potražite na stranici www.sar-tick.com. Imajte u vidu da mobilni uređaji mogu da emituju signal čak i kada glasovni poziv nije u toku.

Prema tvrdnjama Svetske zdravstvene organizacije (World Health Organization, WHO), trenutne naučne informacije ne ukazuju na to da su potrebne bilo kakve posebne mere opreza prilikom korišćenja mobilnih uređaja. Ako ste zainteresovani da smanjite izlaganje, preporučuje se da ograničite korišćenje uređaja ili da koristite hendsfri komplet kako biste uređaj držali dalje od glave i tela. Više informacija, objašnjenja i diskusija o RF izlaganju možete da pronađete na veb-sajtu Svetske zdravstvene organizacije na adresi www.who.int/peh-emf/en.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Obratite se službi za podršku

Video uputstva