‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 1 Plus

Ubacite SIM i memorijsku karticu

Ubacivanje kartica

  1. Okrenite telefon licem nadole i uvucite nokat u prorez između zadnje maske i ekrana, savijte zadnju masku tako da se otvori i skinite je.
  2. Pomerite nadesno držač za SIM karticu, za SIM1, i otvorite ga. Postavite nano-SIM karticu u utičnicu tako da njena kontaktna površina bude okrenuta nadole. Pomerite držač nalevo da biste ga zaključali na mestu.
  3. Ako imate telefon sa dve SIM kartice, pomerite držač za SIM karticu u utičnici za SIM2 karticu nalevo i otvorite ga. Postavite drugu nano-SIM karticu u utičnicu tako da njena kontaktna površina bude okrenuta nadole. Zatvorite držač i pomerite ga nadesno da biste ga zaključali na mestu.
  4. Ako imate microSD karticu, uvucite je u utičnicu za memorijsku karticu.
  5. Pritisnite gornju ivicu zadnje maske na gornju ivicu telefona, a zatim gurnite masku na mesto tako da zaključate sve ivične kukice maske.

Koristite samo originalne nano-SIM kartice. Ako koristite nekompatibilne SIM kartice, možete da oštetite karticu ili uređaj i podatke koji su sačuvani na kartici.

Koristite samo kompatibilne memorijske kartice odobrene za korišćenje sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu da oštete karticu i uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici.

error_outline

Upozorenje: Ne otvarajte poklopac baterije jer to može da ošteti uređaj.

error_outline

Napomena: Isključite uređaj i iskopčajte punjač i svaki drugi uređaj pre skidanja bilo koje maske. Izbegavajte dodirivanje elektronskih komponenti dok menjate bilo koju masku. Uvek držite i koristite uređaj sa svim priloženim maskama.

error_outline

Važno: Ne uklanjajte memorijsku karticu kada je koristi neka aplikacija. Ako to uradite, možete da oštetite memorijsku karticu i uređaj, kao i podatke koji su sačuvani na kartici.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Change language

Choose location
Choose language

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(