‌‌
Korisnički vodiči i uputstva

Nokia 3.1 Plus

Informacije o bateriji i punjaču

Informacije o bateriji i punjaču

Da biste utvrdili da li telefon ima prenosivu ili internu bateriju, pročitajte Uputstvo za početne korake.

Uređaji sa prenosivom baterijom Koristite uređaj isključivo sa originalnom punjivom baterijom. Baterija može da se puni i prazni na stotine puta, ali će se na kraju njen kapacitet punjenja istrošiti. Kada je vreme korišćenja uređaja za pozive i vreme u režimu pripravnosti upadljivo kraće nego što je to uobičajeno, zamenite bateriju.

Uređaji sa internom baterijom Ne pokušavajte da izvadite bateriju jer možete da oštetite uređaj. Baterija može da se puni i prazni na stotine puta, ali će se na kraju njen kapacitet punjenja istrošiti. Kada je vreme korišćenja uređaja za razgovore i vreme u režimu pripravnosti upadljivo kraće nego što je to uobičajeno, odnesite uređaj u najbliži ovlašćeni servis.

Za punjenje uređaja koristite punjač koji ste dobili uz njega. Kod punjača su mogući različiti tipovi utikača. Vreme punjenja može da se razlikuje u zavisnosti od mogućnosti uređaja.

Informacije o bezbednosti baterije i punjača

Po završetku punjenja uređaja isključite punjač iz uređaja i strujne utičnice. Imajte na umu da punjenje ne sme da traje duže od 12 sati bez prekida. Potpuno puna baterija će se s vremenom sama isprazniti ako se ne koristi.

Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uvek održavajte temperaturu baterije u opsegu između 15°C i 25°C radi optimalnog učinka. Može se desiti da uređaj sa toplom ili hladnom baterijom privremeno ne radi. Imajte na umu da baterija može brzo da se isprazni po hladnom vremenu i da izgubi dovoljno energije kako bi se telefon isključio u roku od nekoliko minuta. Kada ste napolju po hladnom vremenu, držite telefon na toplom.

Nemojte da bacate baterije u vatru jer mogu da eksplodiraju. Poštujte lokalne propise. Baterije po mogućstvu reciklirajte. Ne odlažite ih sa otpadom iz domaćinstva.

Nemojte da rasklapate, sečete, lomite, savijate ili bušite bateriju, niti da je na bilo koji drugi način oštećujete. Ukoliko baterija curi, nemojte dozvoliti da tečnost iz nje dođe u dodir sa kožom ili očima. U slučaju da do toga dođe, zahvaćene delove odmah isperite vodom ili zatražite medicinsku pomoć. Nemojte da modifikujete bateriju, pokušavate da ubacite strane predmete u nju, niti da je uranjate ili izlažete vodi i drugim tečnostima. Baterije mogu da eksplodiraju ako su oštećene.

Upotrebljavajte bateriju i punjač isključivo za ono za šta su namenjeni. Neispravno korišćenje, ili korišćenje neodobrenih ili nekompatibilnih baterija ili punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i drugih opasnosti, i može da poništi sva odobrenja ili garancije. Ukoliko smatrate da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih u servisni centar ili svom ovlašćenom prodavcu pre nego što nastavite da ih koristite. Nikada nemojte da koristite oštećenu bateriju ili punjač. Punjač koristite isključivo u zatvorenom prostoru. Nemojte da punite uređaj tokom oluje sa grmljavinom.

Da biste isključili punjač ili pribor iz uređaja, uvek držite i vucite utikač, a ne kabl.

Pored toga, sledeće preporuke se odnose na uređaje sa prenosivom baterijom:

  • Pre vađenja baterije, uvek isključite uređaj i isključite punjač iz telefona.
  • Do slučajnog kratkog spoja može doći u slučaju da neki metalni predmet dodirne metalne trake na bateriji. Usled toga može da se ošteti baterija ili neki drugi predmet.

Da li vam je ovo bilo korisno?

Obratite se službi za podršku

Video uputstva

(