‌‌

Nokia smartphone förlängd garanti – Kampanj

Få en förlängd garantiperiod när du köper en Nokia smartphone via vår onlinebutik.

Vi tror starkt på våra produkters kvalitet och erbjuder därför en ettårig förlängning av garantin på alla Nokia smartphones som säljs via vår onlinebutik (Kampanj).

 • Denna kampanj gäller för närvarande endast angivna Nokia Smartphones (Nokia 3.2, Nokia 4.2), som inhandlats från Nokia onlinebutik för mobiltelefoner.
 • Denna kampanj gäller endast för personer bosatta i Belgien, Danmark, Finland, Italien, Irland, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike) .
 • Din telefon måste ha inhandlats mellan 2019-06-26 och 2019-07-31
 • Garantiperioden förlängs med ytterligare 1 år från och med det ursprungliga leveransdatumet för telefonen. Villkoren i den ursprungliga tillverkarens begränsade garanti gäller. Med den förlängda garantin är din telefons totala garantiperiod tre år från telefonens ursprungliga leveransdatum.

A. Så använder du den förlängda garantin

 1. Logga in på appen Nokia mobile support som finns förinstallerad i din Nokiatelefon och ge appen åtkomst till telefonens IMEI. Välj “Garanti och försäkring” i appen så kan du se status för garantin för din Nokia smartphone.
 2. Om du behöver få telefonen reparerad, gå till supportsidorna på Nokia.com, www.nokia.com/phones/support eller appen Nokia mobile support för att komma åt tjänsten Online Repair. Du bör räkna med minst omkring 5-10 arbetsdagar för att reparationen eller bytet ska utföras, och även vara införstådd med att en sådan reparation eller ett byte ibland kan ta mer än tio dagar att utföra.
 3. Om du behöver ytterligare hjälp, kontakta Nokias kundtjänst via www.nokia.com/support/contact-us

B.  Vad som inte omfattas av denna kampanj:

Alla skador som undantas av tillverkarens begränsade garanti omfattas inte av denna kampanj och kommer att medföra en extra kostnad för konsumenten. Se tillverkarens begränsade garanti som medföljer förpackningen, eller gå till https://www.nokia.com/phones/support#warranty för ytterligare information. C.   NOKIA SMARTPHONE KAMPANJ FÖR FÖRLÄNGD GARANTI – ALLMÄNNA VILLKOR Kampanj för och på uppdrag av HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland, nedan kallad “Tillverkaren”.

Erbjudandet om förlängd garanti (Kampanjen) ger berättigade konsumenter ett (1) års förlängning av tillverkarens begränsade garanti vid köp av en berättigad Nokia smartphone. Följande Allmänna villkor gäller för Tjänsten:

Den förlängda garantiperioden sträcker sig över ett (1) år och förlänger därmed den ursprungliga begränsade garantin från tillverkaren från två år till tre år, räknat från leveransdatum av den berättigade Nokia smartphonen (hädanefter “Telefonen”). Vid händelse av ett garantianspråk kan tillverkaren efter eget gottfinnande reparera eller byta ut telefonen utan kostnad för konsumenten. Garantin avseende den reparerade eller utbytta produkten ska endast gälla under återstoden av den förlängda garantiperioden. Kampanjen gäller endast för angivna berättigade telefoner som köpts från den auktoriserade Nokia-onlinebutiken i det land där kampanjen har upprättats för den berättigade telefonen i fråga. Dessutom ska erbjudandet endast gälla Nokia Online Repair Service eller en auktoriserad Nokia reparationstjänst i samma land som telefonen ursprungligen köptes. Denna kampanj täcker inte “in box”-tillbehör som ingick i försäljningsförpackningen.

Kampanjen startar 2019-06-26 kl 10:00 EST och avslutas 2019-07-31 kl 23:59. ("Inköpsperiod"). Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra Inköpsperioden utan förvarning.

 1. Kampanjen är endast tillgänglig för kunder som är 18 år gamla eller äldre. Konsumenter under 18 år måste ha målsmans tillåtelse för att ta del av kampanjen. Tillverkaren, eller en av Nokia auktoriserad leverantör av reparationstjänster, kan komma att kräva att målsman undertecknar dessa Allmänna villkor för att nyttja tjänsten.
 2. Tillverkaren förbehåller sig rätten att när som helst kontrollera äktheten på Nokia-telefonen i kampanjen och förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera alla individer som tillverkaren har anledning att tro har brutit mot något av dessa Allmänna villkor eller ägnat sig åt något olagligt eller olämpligt beteende för att äventyra ett rättvist och korrekt genomförande av kampanjen.
 3. Konsumenten kan krävas tillhandahålla ett giltigt inköps- eller leveransbevis från Nokias onlinebutik som visar datum för köpet/leveransen av telefonen för att validera att telefonen är berättigad för kampanjen.
 4. Denna kampanj kan inte överlåtas eller bytas och gäller endast den ursprungliga köparen/konsumenten.
 5. Fel och brister kan komma att accepteras efter Tillverkarens gottfinnande. Underlåtenhet av Tillverkaren att hävda någon av sina rättigheter vid någon tidpunkt utgör inte ett avstående från dessa rättigheter. Tillverkarens juridiska rättigheter att kräva skadestånd eller annan ersättning från en sådan lagbrytare förbehålles.
 6. Om denna Kampanj inskränks på något sätt eller inte kan genomföras så som rimligen kan förväntas på grund av någon orsak bortom rimlig kontroll för Tillverkaren, inklusive men inte begränsat till tekniska svårigheter, obehörig intervention eller bedrägeri, förbehåller sig Tillverkaren rätten att efter eget gottfinnande, i den utsträckning som tillåts enligt lag (a) diskvalificera deltagare; eller (b) ändra, skjuta upp, avsluta eller avbryta Kampanjen, så som är lämpligt.
 7. Tillverkaren förbehåller sig, efter eget gottfinnande, rätten att avbryta, skjuta upp, avsluta eller ändra Kampanjen eller någon del av Kampanjen om bedrägeri, tekniska fel eller någon annan faktor bortom Tillverkarens rimliga kontroll negativt påverkar Tillverkarens förmåga att genomföra Kampanjen eller del av Kampanjen som framställt i dessa Allmänna Villkor, gällande även skriftlig begäran från tillsynsmyndighet. Eventuellt avbrott eller ändring av Kampanjen kommer att meddelas på Tillverkarens webbplats www.nokia.com/phones
 8. Ingenting i dessa Allmänna Villkor begränsar, utesluter, ändrar eller har för avsikt att begränsa, utesluta eller ändra några produktgarantier som redan tillhandahålls av Tillverkaren, eller eventuella lagstadgade konsumentgarantier så som föreskrivs i den lokala konsumentlagstiftningen i det land där Kampanjen finns tillgänglig under Kampanjperioden.
 9. I den utsträckning som tillåts enligt lag är tillverkaren inte ansvarig för förlust, korruption eller destruktion av data som lagrats av deltagaren på den berättigade Telefonen, förlust eller skada på tredje parts hårdvara eller mjukvara eller för några specifika, indirekta eller påföljande förluster eller skador.
 10. Tillverkaren ansvarar inte för skador på telefon eller produkter/tillbehör som inte skickats i enlighet med villkoren för Nokia Online Repair Service.
 11. Tillverkaren samlar in personuppgifter för att genomföra Marknadsföringen och Tjänsten, och får för detta ändamål lämna ut sådana personuppgifter till tredje part, inklusive men inte begränsat till ombud, entreprenörer och tjänsteleverantörer. Tillhandahållande av personuppgifter av deltagaren är en förutsättning för att nyttja Tjänsten. Tillverkaren kommer att använda och hantera personuppgifter så som anges i Tillverkarens Integritetspolicy på https://www.nokia.com/phones/privacyportal
 12. Om en Telefon eller någon del därav anses oreparerbar eller om delar inte längre finns tillgängliga kan Tillverkaren efter eget gottfinnande ersätta Telefonen eller Produkten med en annan produkt av samma eller högre värde.
 13. Ansvarsbegränsning: i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kommer tillverkaren, dess dotterbolag eller annan part som agerar för dess räkning och dess anställda eller representanter, under inga omständigheter att vara ansvarig gentemot dig eller någon efterföljande ägare för någon indirekt skada eller följdskada, inklusive, men inte begränsat till, kostnader för att återskapa data, omprogrammering, eller reproducera program eller information, eller underlåtenhet att upprätthålla sekretessen för data, förlust av affärer, vinster, intäkter eller förväntade besparingar, till följd av dess skyldigheter enligt denna kampanj. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag får tillverkarens och dess anställdas och representanters ansvar gentemot dig och eventuella efterföljande ägare som uppstår enligt planen inte överstiga det fakturerade värdet för den täckta enheten. Tillverkaren garanterar uttryckligen inte att (i) det kommer att vara möjligt att reparera eller ersätta täckt enhet utan risk för eller förlust av program eller data, (ii) det kommer att vara möjligt att upprätthålla sekretessen för data, eller (iii) att driften av produkten kommer att vara oavbruten eller felfri. Inget i detta avtal ska utesluta eller begränsa tillverkarens ansvar för (i) dödsfall eller personskada som orsakats av dess vårdslöshet, eller (ii) bedrägeri. I den mån ansvar enligt sådana lagar och förordningar kan vara begränsad, är tillverkarens ansvar begränsat till att efter eget gottfinnande ersätta eller reparera den angivna enheten eller tillhandahållande av tjänsten.