‌‌

Nokia smartphone skärmbyteskampanj

Byt skärm gratis inom de första tre månaderna efter köp av en berättigad Nokia smartphone.

Olyckor kan hända när du minst anar det, och din telefons skärm är tyvärr inget undantag. Därför erbjuder vi ett gratis skärmbyte för berättigade Nokiatelefoner inom de första tre månaderna efter inköp. För att utnyttja detta om det oväntade skulle hända, här är all information du behöver:

 • Denna kampanj gäller för närvarande endast Nokia 9 PureView som inhandlats från Nokias onlinebutik på mobileshop.nokia.com
 • Denna kampanj gäller endast för boende i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien.
 • Din telefon måste ha inhandlats mellan 24.02.2019 och 30.04.2019
 • Erbjudandet om skärmbyte gäller endast under nittio (90) dagar efter telefonens leveransdatum.

A. Hur du begär ditt gratis skärmbyte

 1. Logga in på appen Nokia mobile support som finns förinstallerad i din Nokiatelefon och ge appen åtkomst till telefonens IMEI. Välj ”Garanti och försäkring” i appen, så kan du se om din Nokiatelefon är berättigad till gratis skärmbyte.

 2. Om du behöver få telefonens skärm lagad, gå till supportsidorna på Nokia.com, www.nokia.com/phones/support, eller appen Nokia mobile support för att komma åt tjänsten Online Repair. Du bör tillåta minst 5–10 arbetsdagar (cirka) för att bytet ska slutföras, och också förstå att ett sådant byte eller andra reparationer ibland kan ta mer än 10 dagar att slutföra.

 3. Om du behöver ytterligare hjälp, kontakta Nokias kundtjänst via www.nokia.com/support/contact-us

B. Vad denna kampanj inte täcker

Alla skador som undantas av tillverkarens begränsade garanti (utom skärmen) omfattas inte av denna kampanj och kommer att medföra en extra kostnad för konsumenten.

Se tillverkarens begränsade garanti som medföljer förpackningen, eller gå till https://www.nokia.com/phones/support#warranty för ytterligare information.

C.NOKIA SMARTPHONE SKÄRMBYTESKAMPANJ – ALLMÄNNA VILLKOR

Kampanj för och å HMD Global Oys, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, Finland, vägnar, nedan kallad “Tillverkaren”.

Skärmbyteskampanjen erbjuder berättigade deltagare vid ett tillfälle en tjänst i form av ett kostnadsfritt utbyte av skärmen (nedan kallad “Tjänsten”) vid händelse av skada på skärmen orsakad av oavsiktlig yttre påverkan; och som måste begäras inom tre (3) månader från leveransdatum av en berättigad Nokiatelefon. Följande Allmänna villkor gäller för Tjänsten.

Tjänsten kan utnyttjas tre (3) månader från leveransdatumet av berättigad Nokia-smartphone (nedan kallad “Telefonen”). Vid händelse av en sprucken eller trasig skärm kan Tillverkaren efter eget gottfinnande reparera eller byta skärmen utan kostnad för deltagaren. Nyttjande av Tjänsten ska tillåtas vid endast ett tillfälle för Telefonen under den giltiga Tjänsteperioden. Endast skärmen kommer att repareras eller bytas utan kostnad och om andra reparationer krävs som inte täcks av Tillverkarens begränsade Garanti kommer dessa att medföra en kostnad. Skärmbyteskampanjen gäller endast för specificerad berättigad Telefon inköpt från Nokias auktoriserade onlinebutik eller specificerad återförsäljare av Nokia i det land där Skärmbyteskampanjen gäller för den berättigade Telefonen i fråga. Vidare ska Skärmbyteskampanjen endast gälla tjänsten Nokia Online Repair eller specificerad Nokia Care Point eller en av Nokia auktoriserad reparationstjänst tillgänglig inom samma land där Telefonen ursprungligen inhandlades.

Skärmutbyteskampanjen startar (“Kampanjen”) kl 10.00 EST den 24.02.2019 och avslutas kl 23.59 EST den 30.04.2019 ("Inköpsperiod"). Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra Inköpsperioden utan förvarning.

 1. Tjänsten är endast tillgänglig för Kunder som är 18 år gamla eller äldre. Konsumenter under 18 år måste ha en förälder eller en målsmans tillåtelse för att använda sig av Tjänsten. Tillverkaren eller en av Nokia auktoriserad reparationstjänst kan komma att kräva att föräldern eller målsmannen undertecknar dessa Allmänna Villkor som en förutsättning för att nyttja Tjänsten.

 2. Tillverkaren förbehåller sig rätten att när som helst kontrollera giltigheten för nyttjandet av Tjänsten samt deltagare (inklusive en deltagares identitet, ålder och bostadsort) och förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, diskvalificera alla individer som Tillverkaren har anledning att tro har brutit mot något av dessa Allmänna Villkor, manipulerat nyttjandeprocessen eller ägnat sig åt något olagligt eller på annat sätt olämpligt beteende för att äventyra rättvist och korrekt genomförande av kampanjen.

 3. Nyttjande av Tjänsten kan kräva giltigt köpbevis så som en orderbekräftelse från Nokias onlinebutik, eller kvitto eller faktura från en auktoriserad Nokia-återförsäljare som visar inköpsdatum för den berättigade Nokiatelefonen. Det giltiga köpbeviset måste kunna visas av kunden om så begärs som del av Tjänsteprocessen.

 4. Rätten att nyttja Tjänsten under denna Kampanj kan inte överlåtas eller bytas och gäller endast den ursprungliga köparen.

 5. Fel och brister kan komma att accepteras efter Tillverkarens gottfinnande. Underlåtenhet av Tillverkaren att hävda någon av sina rättigheter vid någon tidpunkt utgör inte ett avstående från dessa rättigheter. Tillverkarens juridiska rättigheter att kräva skadestånd eller annan ersättning från en sådan lagbrytare förbehålles.

 6. Om denna Kampanj inskränks på något sätt eller inte kan genomföras så som rimligen kan förväntas på grund av någon orsak bortom rimlig kontroll för Tillverkaren, inklusive men inte begränsat till tekniska svårigheter, obehörig intervention eller bedrägeri, förbehåller sig Tillverkaren rätten att efter eget gottfinnande, i den utsträckning som tillåts enligt lag (a) diskvalificera deltagare; eller (b) ändra, skjuta upp, avsluta eller avbryta Kampanjen, så som är lämpligt.

 7. Tillverkaren förbehåller sig, efter eget gottfinnande, rätten att avbryta, skjuta upp, avsluta eller ändra Kampanjen eller någon del av Kampanjen om bedrägeri, tekniska fel eller någon annan faktor bortom Tillverkarens rimliga kontroll negativt påverkar Tillverkarens förmåga att genomföra Kampanjen eller del av Kampanjen som framställt i dessa Allmänna Villkor, gällande även skriftlig begäran från tillsynsmyndighet. Eventuellt avbrott eller ändring av Kampanjen kommer att meddelas på Tillverkarens webbplats www.nokia.com/phones

 8. Ingenting i dessa Allmänna Villkor begränsar, utesluter, ändrar eller har för avsikt att begränsa, utesluta eller ändra några produktgarantier som redan tillhandahålls av Tillverkaren, eller eventuella lagstadgade konsumentgarantier så som föreskrivs i den lokala konsumentlagstiftningen i det land där Kampanjen finns tillgänglig under Kampanjperioden.

 9. I den utsträckning som tillåts enligt lag är tillverkaren inte ansvarig för förlust, korruption eller destruktion av data som lagrats av deltagaren på den berättigade Telefonen, förlust eller skada på tredje parts hårdvara eller mjukvara eller för några specifika, indirekta eller påföljande förluster eller skador.

 10. Tillverkaren ansvarar inte för någon telefon eller produkt/tillbehör som skadas eller förloras vid frakt om deltagaren inte personligen kan ta telefonen till tjänsten Nokia Online Repair, en angiven Nokia Care Point eller en auktoriserad Nokia-återförsäljare, utan behöver leverera telefonen till Tillverkaren via post eller bud.

 11. Tillverkaren samlar in personuppgifter för att genomföra Marknadsföringen och Tjänsten, och får för detta ändamål lämna ut sådana personuppgifter till tredje part, inklusive men inte begränsat till ombud, entreprenörer och tjänsteleverantörer. Tillhandahållande av personuppgifter av deltagaren är en förutsättning för att nyttja Tjänsten. Tillverkaren kommer att använda och hantera personuppgifter så som anges i Tillverkarens Integritetspolicy på https://www.nokia.com/phones/privacyportal

 12. Om en Telefon eller någon del därav anses oreparerbar eller om delar inte längre finns tillgängliga kan Tillverkaren efter eget gottfinnande ersätta Telefonen eller Produkten med en annan produkt av samma eller högre värde.