Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào tôi có thể gỡ bỏ ứng dụng khỏi điện thoại của tôi?

Chạm vào Play Store > Trình đơn > Ứng dụng & trò chơi của tôi, chọn một ứng dụng mà bạn muốn gỡ bỏ, sau đó chạm vào Hủy cài đặt. Hoặc mở trình đơn ứng dụng, nhấn và giữ ứng dụng mà bạn muốn hủy cài đặt, sau đó chọn Thông tin ứng dụng > Hủy cài đặt.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?

Hỗ trợ liên hệ

Video hướng dẫn

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter