Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào tôi có thể sử dụng thiết bị Nokia của tôi làm thành điểm truy cập WiFi?

Đối với Android Oreo, vào Cài đặt  >  Mạng & Internet  >  Điểm truy cập & kết nối hữu tuyến. Đối với Android Nougat, đường dẫn hơi khác: Cài đặt  >  Thêm  >  Kết nối hữu tuyến & điểm truy cập di động. Xin lưu ý rằng phải bật dữ liệu di động.

Bạn tìm được thông tin hữu ích không?

Hỗ trợ liên hệ

Video hướng dẫn

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter