Skip to main content

สิทธิในความเป็นส่วนตัว

มีผล ณ เดือนพฤษภาคม 2018

เราใส่ใจสิทธิในความเป็นส่วนตัวของคุณ

Nokia Corporation และบริษัทในเครือ ให้ความเคารพต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัวของคุณ และปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิทธิในความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง สิทธิในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (เรียก “ถ้อยแถลง”) อธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัว ซึ่ง Nokia เป็นผู้ควบคุมข้อมูล หรือเมื่อเราอ้างถึงการปฏิบัติตามถ้อยแถลงฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ หรือข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน

เราสามารถให้ข้อมูลสิทธิในความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมอันเป็นการเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการในภาคผนวก  ของถ้อยแถลงฉบับนี้ และมีการแจ้งประกาศอื่นๆ ที่คุณอาจพบระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราด้วย หากเนื้อหาในประกาศและในถ้อยแถลงฉบับนี้มีความแตกต่างกัน โปรดพิจารณาเนื้อหาในประกาศเป็นหลัก

ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของคุณอาจเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอาจมีลิงก์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์และบริการของบริษัทอื่นๆ ซึ่งมีประกาศเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวของตนเอง ทั้งนี้ Nokia ไม่รับผิดชอบต่อวิธีปฏิบัติด้านสิทธิในความเป็นส่วนตัวที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่น และแนะนำให้คุณอ่านประกาศเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวดังกล่าว

ถ้อยแถลงฉบับนี้ไม่นำมาใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการใช้ชื่อแบรนด์ Nokia (เช่น โทรศัพท์และแท็บเล็ตที่ใช้ชื่อแบรนด์ Nokia) โปรดอ่านนโยบายสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ได้รับลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้โดยตรง

คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวกับ Nokia อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวกับ Nokia เราอาจไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือฟังก์ชันการทำงานของเราให้กับคุณได้ทั้งหมด หรือเพื่อตอบข้อซักถามของคุณ

ข้อมูลต่างๆ ที่เรารวบรวม

เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆ ของคุณ เมื่อคุณซื้อสินค้า ใช้งานหรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เข้าร่วมในกิจกรรมหรืองานวิจัยหรือมีการติดต่อกับเรา โดยอาจแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้:

 • การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของ Nokia อาจกำหนดให้คุณต้องเปิดใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และประเภทการใช้งานของคุณ ตลอดจนข้อมูลบ่งชี้เกี่ยวกับอุปกรณ์ แอปพลิเคชัน ระบบเครือข่าย และการสมัครใช้งาน มายัง Nokia
 • การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เมื่อคุณใช้บริการของเราผ่านระบบออนไลน์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจะสร้างบันทึกรายการเกี่ยวกับการเข้าใช้งานของคุณโดยอัตโนมัติ บันทึกเหล่านี้มักประกอบด้วยหมายเลขไอพี เวลาที่เข้าใช้งาน เว็บไซต์ต้นทาง หน้าต่างๆ ที่คุณเยี่ยมชม ลิงก์และคุณลักษณะที่คุณใช้งาน เนื้อหาที่รับชมหรือร้องขอ เบราว์เซอร์หรือประเภทแอปพลิเคชันที่คุณใช้งาน ภาษา และข้อมูลอื่นใดในลักษณะเดียวกัน โปรดอ่านนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ แอปพลิเคชันของเราอาจติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของเราเป็นระยะ เช่น เพื่อตรวจสอบชุดอัปเดตใหม่ หรือส่งข้อมูลการใช้บริการของคุณให้แก่เรา นอกจากนี้เรายังอาจเชิญให้คุณเป็นส่วนหนึ่งโดยสมัครใจในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือเข้าร่วมในโครงการวิจัยซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆ
 • ข้อมูลที่คุณให้แก่เรา เมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ ซื้อสินค้า ขอรับบริการ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยหรือกิจกรรม หรือมีการติดต่อกับเรา เราอาจสอบถามข้อมูลต่างๆ ของคุณ เช่น ชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ข้อคิดเห็น ข้อมูลที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ อายุ เพศ ภาษา หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลทางการเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  เรายังจัดเก็บบันทึกการยินยอมของคุณ การกำหนดลักษณะและการตั้งค่าเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น ข้อมูลพิกัดสถานที่ ข้อมูลด้านการตลาด และการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัว
 • ธุรกรรมระหว่างคุณกับเรา เราจัดเก็บบันทึกเกี่ยวกับการซื้อ การดาวน์โหลด เนื้อหาที่คุณจัดส่งให้เรา คำร้องขอของคุณ ข้อตกลงระหว่างคุณและ Nokia ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณได้รับ รายละเอียดการชำระเงินและการจัดส่ง และข้อมูลการติดต่อ ระหว่างคุณกับเรา เรายังอาจบันทึกการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณและทีมบริการลูกค้าของเรา หรือส่วนงานอื่นในลักษณะดังกล่าว โดยเป็นไปอย่างสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลการระบุพิกัดและตำแหน่ง บริการที่อิงตามพิกัดตำแหน่งจะตรวจสอบพิกัดตำแหน่งโดยใช้สัญญาณดาวเทียม สัญญาณโทรศัพท์มือถือ สัญญาณไว-ไฟ หรือวิธีการระบุพิกัดบนระบบเครือข่ายในลักษณะอื่นๆ เทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลระหว่างคุณกับ Nokia เช่น ข้อมูลพิกัดสถานที่ ข้อมูลบ่งชี้อุปกรณ์และโทรศัพท์มือถือ ไว-ไฟ หรือข้อมูลบ่งชี้อื่นใดบนระบบเครือข่าย ผลิตภัณฑ์ของเราอาจทำงานบนรูปแบบอุปกรณ์ แอปพลิเคชัน และบริการ ในหลายลักษณะ ซึ่งอาจมีการรวบรวมข้อมูลพิกัดสถานที่ของคุณด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เราไม่มีการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อระบุตัวตนของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

เหตุผลที่เรามีการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ

Nokia อาจประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณภายใต้วัตถุประสงค์ต่างๆ ต่อไปนี้ โดยอาจเป็นไปเพราะเหตุผลหนึ่งใดหรือเพราะหลายเหตุผลประกอบกัน

 • การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ เพื่อดำเนินการตามคำร้องของคุณหรืออาจจำเป็นต้องใช้เพื่อทำสัญญาระหว่างคุณและ Nokia เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราสามารถทำงานได้และมีความปลอดภัย เพื่อระบุตัวของคุณในการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตลอดจนเพื่อปกป้องและสืบสวนการฉ้อฉลและการนำไปใช้งานในทางที่ผิด
 • บัญชีผู้ใช้ บริการบางประเภทอาจจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ เพื่อให้คุณสามารถจัดการเนื้อหาและจัดการตัวเลือกการกำหนดลักษณะต่างๆ ได้
 • การพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์และบริการ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ บริการ การดูแลลูกค้า การขาย และการตลาด เราอาจรวมข้อมูลส่วนตัวที่ได้รวบรวมไว้ โดยผสานข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของ Nokia ของคุณ เข้ากับข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ของคุณที่เราอาจมี เว้นแต่ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวได้ถูกรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
 • การติดต่อสื่อสารกับคุณ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ เช่น เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพื่อส่งการแจ้งเตือนอันสำคัญและประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา และเพื่อติดต่อตามวัตถุประสงค์ด้านการดูแลลูกค้า
 • การตลาด การโฆษณา และการแนะนำ เราอาจติดต่อคุณเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือข้อเสนอพิเศษต่างๆ และเพื่อการวิจัยทางการตลาด ในกรณีที่ได้รับการอนุญาตจากคุณ หรือได้รับการยินยอมในทางหนึ่งใด เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อปรับข้อเสนอของเราให้สอดคล้องตามที่คุณต้องการ และเพื่อมอบบริการที่ตรงตามความต้องการของคุณยิ่งขึ้น เช่น เพื่อแนะนำ และเพื่อแสดงเนื้อหาและโฆษณาที่คัดสรรแล้วในบริการต่างๆ ของเรา ซึ่งอาจประกอบไปด้วยทั้งเนื้อหาของ Nokia และเนื้อหาของบุคคลที่สาม
   

Nokia จะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วยความยินยอมจากคุณหรือตามที่จำเป็นในการทำธุรกรรมใดๆ หรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่คุณร้องขอหรือได้รับอนุญาต เรายังอาจประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อมีความจำเป็นตามกฎหมายเพื่อปกป้องลูกค้าของเรา เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของ Nokia

การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวให้ผู้อื่น

เราไม่จำหน่าย ให้เช่าระยะยาว ให้เช่าระยะสั้น หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่บุคคลที่สามเว้นแต่มีการระบุไว้ด้านล่างนี้

 • การยินยอมของคุณและบริการแบ่งปันบนโซเชียล เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณหากได้รับการยินยอมให้ดำเนินการได้ ผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างอาจให้คุณแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการท่านอื่น หรือกับบริการอื่นและผู้ใช้ของบริการอื่น ดังนั้นกรุณาตรวจสอบโดยรอบคอบก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้ท่านอื่นอาจเข้าถึงได้
 • บริษัทของ Nokia และบุคคลที่สามซึ่งได้รับอนุญาต เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบริษัทอื่นๆ ของ Nokia หรือกับบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนตัวให้แก่ Nokia โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในถ้อยแถลงฉบับนี้ โดยอาจประกอบด้วยการแจ้งค่าใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณหรือที่ดำเนินกิจการในลักษณะดังกล่าว การจัดส่งสินค้าของคุณ การให้บริการต่างๆ รวมถึงบริการหลังการขาย การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ การวิจัย และการบริหารด้านการตลาดตลอดจนกิจกรรมลักษณะเดียวกันอื่นๆ
  เราอาจทำการตลาดและการสื่อสารร่วมกับพันธมิตรที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งได้รับอนุญาตของเรา ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น และเพื่อส่งเนื้อความที่เหมาะกับคุณ เราอาจจำเป็นต้องผสานข้อมูลที่ Nokia ได้รวบรวมไว้ เข้ากับข้อมูลที่พันธมิตรได้รวบรวมไว้ ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้
  บุคคลที่สามซึ่งได้รับอนุญาตจาก Nokia เหล่านี้ไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้ เรากำหนดให้บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติอย่างสอดคล้องตามถ้อยแถลงฉบับนี้ และมีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 • การส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณไปต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอาจจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรและเซิร์ฟเวอร์ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้นข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกส่งข้ามพรมแดนไปยังนอกประเทศที่คุณใช้บริการของเรา อันรวมถึงประเทศที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ซึ่งไม่มีกฎหมายเฉพาะในการปกป้องข้อมูลส่วนตัว หรืออาจมีข้อกฎหมายในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ต่างออกไป ในกรณีดังกล่าว เราใช้มาตรการต่างๆ เพื่อให้การปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การใช้สัญญามาตรฐานซึ่งได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง (เช่น กรรมาธิการยุโรป) และการกำหนดให้มีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยทางสารสนเทศทั้งในเชิงเทคนิคและในด้านองค์กร
 • การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่หน่วยงานกำกับบางแห่งหรือแก่บุคคลที่สาม อันเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในประเทศต่างๆ ซึ่งเราหรือบุคคลที่สามได้ดำเนินกิจการในนามของเรา นอกจากนี้เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยและอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อปกป้องประโยชน์โดยชอบของ Nokia เช่น การดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา
 • การควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ หากเราตัดสินใจที่จะขาย ซื้อ ควบรวม หรือปรับโครงสร้างของธุรกิจในประเทศต่างๆ เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่ผู้สนใจ หรือผู้ซื้อและที่ปรึกษาของผู้ซื้อ หรือมีการได้รับข้อมูลส่วนตัวจากผู้ขายและที่ปรึกษาของผู้ขาย

การดูแลสิทธิในความเป็นส่วนตัวของเด็ก

ผลิตภัณฑ์และบริการของ Nokia เหมาะกับบุคคลทั่วไป โดย Nokia ไม่มีการรวบรวมข้อมูลของเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรืออายุขั้นต่ำเทียบเท่าภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตั้งใจหากปราศจากความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

การดูแลคุณภาพข้อมูล

เรามีมาตรการอันเหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รับให้มีความถูกต้อง และมีการลบข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้องหรือไม่จำเป็นออกไป เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในถ้อยแถลงฉบับนี้หรือตามที่มีการแจ้งให้คุณทราบ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้จัดเก็บไว้นานขึ้น

เราแนะนำให้คุณเข้ามาจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณผ่านบัญชีผู้ใช้ในโอกาสอันสะดวกเพื่อช่วยเราปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยโดยตลอด

แนวทางการปกป้องข้อมูลส่วนตัว

สิทธิในความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราได้มอบหมายหน้าที่เฉพาะเพื่อให้มีการในด้านดูแลสิทธิในความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัย เรายังใช้นโยบายและข้อควรปฏิบัติภายในสำหรับกิจกรรมต่างๆ ในบางส่วนตามเหมาะสม อันรวมถึงการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกและเชิงรับ วิศวกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยและด้านสิทธิในความเป็นส่วนตัว การฝึกอบรม และการประเมินผล เราดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อจัดการด้านความปลอดภัยบนระบบออนไลน์ ความปลอดภัยทางกายภาพ ความเสี่ยงต่อข้อมูลสูญหาย และความเสี่ยงอื่นใด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงอันเกี่ยวข้องกับการประมวลผลและลักษณะของข้อมูลที่ต้องปกป้อง ขณะเดียวกันเรายังจำกัดการเข้าถึงฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว โดยให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตและมีเหตุอันจำเป็นจึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

วิธีการใช้คุกกี้และเว็บบีคอนของเรา

Nokia ใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อดำเนินการและปรับปรุงเว็บไซต์และข้อเสนอของเรา เรายังใช้คุกกี้เพื่อการนำเสนอแบบเฉพาะบุคคลและเพื่อการแสดงโฆษณาด้วย เว็บไซต์ของ Nokia บางแห่งอาจใช้เทคโนโลยีด้านการโฆษณาของบุคคลที่สามเพื่อการแสดงโฆษณา

เว็บไซต์ของเราอาจมีองค์ประกอบของบุคคลที่สามซึ่งส่งคุกกี้ในนามของบุคคลที่สาม เช่น เว็บโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นของบุคคลที่สาม กรุณาอ่านนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ Nokia และวิธีการปิดคุกกี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือวิธีอื่นใด

สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ Nokia ประมวลผลดังต่อไปนี้:

 • เข้าถึง: คุณมีสิทธิที่จะทราบถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราได้จัดเก็บไว้และสามารถขอรับสำเนาข้อมูลได้
 • การถ่ายโอนข้อมูล: คุณมีสิทธิตามกฎหมายในการขอรับข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ให้ไว้กับ Nokia ในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้
 • การแก้ไขให้ถูกต้องและการลบ: คุณมีสิทธิที่จะลบหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ไม่จำเป็น หรือไม่ทันสมัย
 • เพิกถอนความยินยอมของคุณคุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณที่ให้กับ Nokia สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 • ยกเลิกการบอกรับข้อมูลและคัดค้าน: คุณมีสิทธิที่จะยกเลิกการบอกรับเนื้อหาทางการตลาดแบบตรง และสามารถร้องขอให้เราหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อประสงค์ด้านการตลาดแบบตรงหรือให้เราลบข้อมูลส่วนตัวสำหรับมูลเหตุอื่นๆ ถึงแม้คุณได้ยกเลิกการบอกรับเนื้อหาทางการตลาดและการสื่อสารอื่นๆ จาก Nokia แล้ว แต่คุณอาจยังคงได้รับเนื้อหาแจ้งเตือนอันสำคัญอื่นๆ

คุณอาจใช้สิทธิของคุณโดยการจัดการกับบัญชีและตัวเลือกต่างๆ ของคุณผ่านผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือโดยการติดต่อเรา หากไม่สามารถใช้วิธีนั้นได้ ในบางกรณีเมื่อคุณเพิกถอนความยินยอมของคุณหรือประสงค์ให้เราลบหรือหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราอาจไม่สามารถให้บริการต่างๆ แก่คุณได้อีกต่อไป

หากคุณไม่พอใจกับสิ่งที่เราดำเนินการเมื่อคุณใช้สิทธิ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบโดยการติดต่อเรา หากคุณยังคงไม่พอใจ คุณมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนตัวของคุณ

Nokia Corporation ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนตัวของคุณ

นอกจากนี้บริษัทในเครือของ Nokia ที่จัดเตรียมผลิตภัณฑ์หรือบริการ อาจเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วยเช่นกัน คุณสามารถดูข้อมูลและรายละเอียดการติดต่อผู้ควบคุมได้จากข้อตกลงและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว หรือดูได้จากข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ของ Nokia ที่เกี่ยวข้อง

หากเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านสิทธิในความเป็นส่วนตัว คุณยังสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลกลุ่มบริษัทของเราได้ที่:

Nokia Corporation c/o Privacy
Karaportti 3
P.O.Box 226
FI-00045 Nokia Group
Finland

การเปลี่ยนแปลงของถ้อยแถลงสิทธิในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

Nokia อาจปรับเปลี่ยนถ้อยแถลงฉบับนี้ได้ตลอดเวลา โดยอาจมีการแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ดีหากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยแถลงฉบับนี้ในสาระสำคัญในทางตรงกันข้ามจากเนื้อหาเดิม ทาง Nokia จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ทราบในช่วงต้นของถ้อยแถลงฉบับนี้และบนหน้าแรกของเว็บไซต์แห่งนี้เป็นเวลา 30 วัน เราแนะนำให้คุณอ่านถ้อยแถลงฉบับนี้ในโอกาสที่อำนวยเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อถ้อยแถลงฉบับนี้