Skip to main content

Nokian yhtiökokouksen 2011 päätökset

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;}
td { padding: 3px; }
}

Osinko 0,40 euroa osakkeelta; hallituksen ja valiokuntien jäsenet valittu

Nokia Oyj
Pörssitiedote
3.5.2011  klo 20.00

Nokia Oyj:n 3.5.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2010 osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osingon irtoamispäivä on 4.5.2011 ja osingonmaksun täsmäytyspäivä 6.5.2011. Osinko maksetaan noin 20.5.2011.

Hallituksen ja valiokuntien jäsenet valittu
Yhtiökokous valitsi hallitukseen yksitoista jäsentä. Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen toimikaudeksi, joka jatkuu vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka: Bengt Holmström, Henning Kagermann, Per Karlsson, Isabel Marey-Semper, Jorma Ollila, Marjorie Scardino ja Risto Siilasmaa. Stephen Elop, Jouko Karvinen, Helge Lund ja Kari Stadigh valittiin uusina jäseninä hallitukseen samaksi toimikaudeksi. Valittujen hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.nokia.fi/nokia/tietoa-yhtiosta/hallinto/hallitus.

Nokian hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Jorma Ollilan hallituksen puheenjohtajaksi ja Marjorie Scardinon hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallitus valitsi myös jäsenet hallituksen valiokuntiin. Henkilöstöpoliittiseen valiokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Henning Kagermann ja jäseniksi Per Karlsson, Helge Lund, Marjorie Scardino ja Kari Stadigh. Tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Risto Siilasmaa ja jäseniksi Jouko Karvinen ja Isabel Marey-Semper. Nimitysvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Marjorie Scardino ja jäseniksi Henning Kagermann ja Risto Siilasmaa.

Yhtiökokous päätti seuraavat vuosipalkkiot hallituksen jäsenille toimikaudeksi, joka jatkuu vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka: puheenjohtajalle 440 000 euroa, varapuheenjohtajalle 150 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 130 000 euroa. Nokian toimitusjohtaja Stephen Elopille ei makseta palkkiota hänen hallituksen jäsenyydestä. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajille maksetaan kummallekin vuosipalkkiona lisäksi 25 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan muille jäsenille kullekin 10 000 euroa. Yhtiökokous päätti myös aiemman käytännön mukaisesti, että palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta ostettavina Nokian osakkeina, jotka hallituksen jäsenten on säilytettävä omistuksessaan hallituksen jäsenyytensä päättymiseen saakka Nokian toimintatavan mukaisesti (lukuun ottamatta osakkeita, joilla katetaan osakkeiden hankkimisesta aiheutuneet kulut, verot mukaan lukien).

Muut yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokous valitsi Nokia Oyj:n tilintarkastajaksi tilikaudeksi 2011 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 360 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus on voimassa 30.6.2012 saakka. Hallituksella ei ole tällä hetkellä suunnitelmia osakkeiden takaisinostamiseksi vuonna 2011.

Osana Nokian tammikuussa 2011 julkistamaa vuoden 2011 palkkio-ohjelmaa yhtiökokous päätti myös enintään 35 miljoonan optio-oikeuden antamisesta Nokia-konsernin palveluksessa oleville henkilöille vuoden 2013 loppuun mennessä. Optio-oikeudet oikeuttavat saajansa merkitsemään yhteensä enintään 35 miljoonaa Nokian osaketta optio-ohjelman elinkaaren aikana. Optio-oikeudet ovat voimassa noin kuusi vuotta ja ne tulevat käytettäviksi kolmen tai neljän vuoden kuluttua niiden antamisesta. Vuoden 2011 optio-ohjelma seuraa aiempaa vuoden 2007 optio-ohjelmaa, jonka mukaisia optio-oikeuksia ei ole voitu antaa vuoden 2010 jälkeen.


Nokian tavoitteena on yhdistää ihmiset heille tärkeisiin asioihin yhdistämällä edistyksellinen langaton teknologia ihmisten tarpeiden mukaisiin palveluihin. Yli 1,3 miljardia ihmistä viestii päivittäin Nokian laitteilla, alkaen kaikkein edullisimmista puhekäyttöön optimoidusta matkapuhelimistamme aina edistyksellisiin internet-yhteydellä varustettuihin älypuhelimiimme, joita myydään käytännössä kaikilla markkinoilla maailmassa. Ovi-palvelun (www.ovi.com) avulla ihmiset voivat käyttää karttoja ja navigaatiopalveluita, nopeasti laajenevaa sovelluskauppaa, kasvavaa digitaalisen musiikin valikoimaa, ilmaista sähköpostia ja monia muita palveluita. Nokian omistama NAVTEQ on johtavia digitaalisten karttojen ja navigaatiopalveluiden tarjoajia, ja Nokia Siemens Networks on yksi johtavista langattomien ja kiinteiden verkkojen laite-, ohjelmisto- ja palvelutoimittajista.

On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) suunnitelmat ja odotetut hyödyt liittyen strategiseen kumppanuuteen Microsoftin kanssa jossa pyritään yhdistämään yhtiöiden toisiaan täydentävät vahvuudet ja osaaminen uuden maailmanlaajuisen mobiiliekosysteemin luomiseksi ja jossa otamme Windows Phone -ohjelmistoalustan ensisijaiseksi älypuhelinalustaksemme; B) uuden strategiamme toteuttamisen aikataulu ja odotetut hyödyt, mukaan lukien toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt ja tavoitteet, sekä muutokset yhtiön johdossa ja organisaatiorakenteessa; C) tuotteiden ja palveluiden toimituksiin liittyvät ajankohdat; D) kykymme luoda uutta, kehittää, toteuttaa ja kaupallistaa uusia teknologioita, tuotteita ja palveluita; E) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; F) arviot ja tavoitteet koskien teollisuudenalan volyymien kehitystä, markkinaosuutta, hintoja, liikevaihtoa ja katteita liittyen tuotteisiimme ja palveluihimme; G) toiminnallisia tavoitteita ja liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; H) arviot ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; J) arviot koskien yrityskauppojen ja uudelleenjärjestelyiden menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet yrityskauppojen tai uudelleenjärjestelyiden toteuduttua; ja K) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "arvioida", "tavoite", "on tarkoitettu", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme luoda kilpailukykyinen älypuhelinalusta korkealaatuisille, erottuville ja voitokkaille älypuhelimille tai uusia liikevaihdon lähteitä Microsoft-kumppaanuuden avulla; 2) arvioitu aikataulu siirtymiselle Windows Phone-ohjelmistoalustaan ensisijaisena älypuhelinalustanamme ja alustaan perustuvien tuotteiden tuomiselle markkinoille; 3) kykymme ylläpitää nykyisen Symbian-ohjelmistoalustamme kilpailukykyisyyttä; 4) kykymme saada tuottoa sijoituksillemme MeeGo-ohjelmistoalustaan, seuraavan sukupolven laitteisiin, ohjelmisto-alustoihin ja käyttäjäkokemuksiin; 5) kykymme rakentaa kilpailukykyinen ja kannattava maailmanlaajuinen ekosysteemi, joka on riittävän suuri ja houkutteleva ja tarjoaa riittävästi lisäarvoa kaikille osallistujille, sekä tuoda voitokkaita älypuhelimia markkinoille oikea-aikaisesti; 6) kykymme tuottaa oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti laitteistoltaan erottuvia matkapuhelimia; 7) kykymme nopeuttaa innovaatiota, tuotekehitystä ja toimeenpanoa tuodaksemme markkinoille uusia kilpailukykyisiä äly- ja matkapuhelimia oikea-aikaisesti; 8) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 9) kykymme panna täytäntöön strategioitamme, erityisesti uusi mobiilituotestrategia; 10) kova kilpailutilanne eri toimialoillamme ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai menestyksellisesti vastata kilpailuympäristömme muutoksiin; 11) kykymme säilyttää ja hyödyntää perinteisiä vahvuuksiamme mobiilituotemarkkinoilla, mikäli epäonnistuisimme operaattoriasiakkaidemme ja jakelijoidemme asiakasuskollisuuden ylläpitämisessä uuden strategiamme täytäntöönpanon ja muiden tekijöiden johdosta; 12) menestyksemme yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyissä kolmansien osapuolten, mukaan lukien Microsoftin kanssa; 13) toimittajiemme, yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 14) kykymme hankkia oikea-aikaisesti ja keskeytyksettä riittäviä määriä laadukkaita täysin toimivia komponentteja, osarakenteita ja ohjelmistoja edullisin ehdoin, mukaan lukien tuotantoon tai toimituksiin liittyvät häiriöt, jotka johtuvat epäsuotuisista olosuhteista toimittajiemme sijaintipaikoilla; 15) kykymme ylläpitää menestyksekkäästi tuotannon, palveluiden kehittämisen ja toimittamisen, sekä logistiikan tehokkuutta; 16) kykymme varmistaa tuotteiden oikea-aikaiset ja määrältään riittävät toimitukset, jotka täyttävät asiakkaidemme vaatimukset ja kykymme hallita varastoamme ja sopeutua oikea-aikaisesti tuotteidemme kysynnän muutoksiin; 17) todelliset tai väitetyt ongelmat tuotteidemme laadussa, turvallisuudessa tai tietoturvassa; 18) meidän tai yhteistyökumppaniemme keräämien, saamien tai säilyttämien tai tuotteidemme kautta saatujen tai tuotteissamme säilytettyjen henkilötietojen tai muiden kuluttajia koskevien tietojen todellinen tai väitetty katoaminen, asiaton ilmaiseminen tai vuoto; 19) kustannusten menestyksekäs hallitseminen, mukaan lukien kykymme saavuttaa tavoiteltuja kustannussäästöjä sekä toteuttaa niihin liittyviä uudelleenjärjestelyitä kuten henkilöstövähennyksiä tehokkaasti ja oikea-aikaisesti; 20) kykymme tehokkaasti ja sujuvasti täytäntöönpanna 1.4.2011 voimaan tuleva uusi toimintarakenne matkaviestin- ja palveluliiketoiminallemme; 21) langattoman viestinnän ja kiinteiden verkkojen toimialan kehitys sekä yleinen maailmanlaajuinen ja alueellinen taloudellinen tilanne; 22) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron sekä Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin ja Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 23) kykymme suojata teknologioita, joita Nokia tai muut kehittävät tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja immateriaalioikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme ja palveluissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 24) kykymme suojata useita Nokian, NAVTEQin ja Nokia Siemens Networksin patentoimia, standardisoituja tai immateriaalioikeuksien piirissä olevia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jotka tähtäävät immateriaalioikeuksiemme mitätöimiseen; 25) eri valtioiden toimintatapojen, kauppapolitiikkojen, lakien tai säännösten muutosten vaikutukset sekä poliittiset tai taloudelliset epävakaudet maissa, joissa meillä on liiketoimintaa; 26) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 27) oikeudenkäyntien epäsuotuisat lopputulokset; 28) väitteet siitä, että tukiasemien ja mobiilituotteiden synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 29) kykymme saavuttaa tavoitellut Nokia Siemens Networksin kustannussäästöt ja lisätä sen kannattavuutta sekä toteuttaa siihen liittyviä uudelleenjärjestelyitä tehokkaasti ja oikea-aikaisesti; 30) Nokia Siemens Networksin kyky säilyttää ja parantaa sen markkina-asemaa tai vastata menestyksekkäästi kilpailuympäristön muutoksiin; 31) Nokia Siemens Networksin likviditeetti ja sen kyky vastata käyttöpääomaa koskeviin tarpeisiin; 32) Nokia Siemens Networksin kyky menestyksekkäästi integroida Motorola Solutions -yhtiöltä hankitut langattomat verkkotoiminnot, ylläpitää hankittuun liiketoimintaan liittyvät asiakassuhteet, ristiinmyydä tuotteitaan ja palveluitaan hankitun liiketoiminnan asiakkaille ja saavuttaa arvioidut hyödyt ja synergiat yrityskaupasta; 33) Nokia Siemens Networksin kyky tuoda oikea-aikaisesti markkinoille uusia tuotteita ja palveluita sekä niihin liittyviä parannuksia ja teknologioita; 34) Nokia Siemens Networksin menestys tietoliikenneverkkoihin liittyvien palveluiden markkinoilla ja sen kyky tehokkaasti ja kannattavasti sopeuttaa sen liiketoiminta ja toiminnot oikea-aikaisesti vastaamaan asiakkaiden yhä monipuolisempia tarpeita; 35) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 36) asiakasrahoitusriskiemme hallinta erityisesti verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 37) mahdolliset käynnissä olevat tai muut viranomaistutkimukset, jotka kohdistuvat tiettyjen Siemens AG:n entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin; 38) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2010 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss.12-39 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

 

Lisätietoja tiedotusvälineille ja sijoittajille:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Sijoittajasuhteet, Eurooppa:
Puh. 07180 34927

Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat:
Puh. +1 914 3680 555

www.nokia.fi
www.nokia.com