Hyppää pääsisältöön

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

 
Olemme ylpeitä vahvasta hallinto- ja ohjausjärjestelmämme. Läpinäkyvä raportointi, vahva eettinen toimintakulttuuri ja parhaat hallinnointikäytäntömme varmistavat, että hallituksemme voi seurata ja arvioida liiketoimintaamme, johdon suoriutumista sekä tehdä johdosta riippumattomia itsenäisiä päätöksiä.

Noudatamme hallinnossamme Suomen lainsäädäntöä, yhtiöjärjestystämme ja hallituksen hyväksymää työjärjestystä (Corporate Governance -ohje). Noudatamme myös Arvopaperimarkkinayhdistyksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Koodi on saatavilla yhdistyksen internetsivuilla osoitteessa cgfinland.fi. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästämme on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 pykälän (2012/746, muutoksineen) sekä vuoden 2020 listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.

Lisäksi noudatamme Nasdaq Helsingin sekä Euronext Pariisin sääntöjä ja suosituksia, joita sovelletaan Nokiaan, koska osakkeemme on listattu näissä pörsseissä. Nokian American Depositary Shares -osaketalletustodistukset (ADS-osaketalletustodistukset) on listattu New Yorkin pörssissä (NYSE) ja olemme rekisteröityneet Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperimarkkinoita koskevan lain (Securities Exchange Act of 1934) mukaisesti, jonka vuoksi noudatamme myös Yhdysvaltojen liittovaltion arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, mukaan lukien vuoden 2002 Sarbanes-Oxley -lakia sekä New Yorkin pörssin sääntöjä, erityisesti hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevia sääntöjä (kappale 303A, NYSE Listed Company Manual).

New Yorkin pörssin sääntöjen noudattaminen

Noudatamme New Yorkin pörssin (NYSE) hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevia sääntöjä näitä sääntöjä siinä laajuudessa kuin ne soveltuvat meihin ulkomaisena yksityisenä liikkeeseenlaskijana. Mikäli ulkomaisen säännön noudattaminen olisi ristiriidassa Suomen lainsäädännön kanssa, olemme velvollisia noudattamaan Suomen lakeja ja soveltuvia sääntöjä.

NYSE:n sääntöjen mukaan listattujen ulkomaisten yksityisten liikkeeseenlaskijoiden, kuten Nokian, on julkistettava kaikki merkittävät tavat, joilla niiden hallinto- ja ohjausjärjestelmä poikkeaa NYSE:n listautumisstandardien mukaisista yhdysvaltalaisten yhtiöiden noudattamista käytännöistä. Nokian soveltama hallinnointitapa ei poikkea merkittävästi yhdysvaltalaisten yhtiöiden soveltamasta NYSE:n mukaisesta hallinnointitavasta, lukuun ottamatta sitä, että Nokia noudattaa Suomen lainsäädäntöä osakepohjaisten kannustinjärjestelmien hyväksymisen suhteen. Suomen lain mukaan optio-ohjelmien käyttöönotto edellyttää osakkeenomistajien hyväksyntää. 

Kaikki muut kannustinjärjestelmät, joihin sisältyy yhtiön osakkeiden antaminen uusina osakkeina tai omina osakkeina, edellyttävät osakkeenomistajien hyväksyntää osakkeiden toimitushetkellä, ellei osakkeenomistajien hyväksyntää ole annettu hallituksen valtuutuksena enintään viisi vuotta aiemmin. NYSE:n hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevat säännöt edellyttävät, että yhtiön osakkeenomistajat hyväksyvät osakepohjaiset kannustinjärjestelmät. Nokia pyrkii minimoimaan Suomen lakien ja soveltuvien ulkomaisten hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevien sääntöjen väliset ristiriidat ja niiden seuraukset.