Skip to main content

Liiketoimien raportointi

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) No 596/2014 (“MAR”), jota sovelletaan 3.7.2016 alkaen, mukaisesti Nokian hallituksen ja Johtoryhmän jäsenet on määritelty Nokian ‘johtotehtävissä toimivina henkilöinä’. Johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on ilmoitettava, sen jälkeen kun 5 000 euron kokonaismäärä on saavutettu kalenterivuoden aikana, Nokialle ja Finanssivalvonnalle (”FIVA”) kolmen (3) arkipäivän kuluessa jokainen liiketoimi, joka on tehty heidän omaan lukuunsa Nokian osakkeilla tai vieraan pääoman ehtoisilla välineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä. Raportoidut liiketoimet löytyvät Uutiset-osiosta

HUOM! Mikäli Nokia Oyj on tunnistettu yhtiönne johtotehtävissä toimivan henkilön lähipiiriyhtiöksi, voitte lähettää tätä koskevan ilmoituksen osoitteeseen nokia.transactions@nokia.com.

Nokian arvopapereilla tehtyjen liiketoimien raportointi

HUOM! Johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriin kuuluvien henkilöiden liiketoimien raportoinnille sallitusta lyhyestä kolmen (3) arkipäivän aikarajoituksesta johtuen, pyydämme raportoimaan liiketoimen niin pian kuin mahdollista liiketoimen jälkeen, mutta ei kuitenkaan koskaan myöhemmin kuin kolme (3) arkipäivää sen jälkeen kun liiketoimi tehtiin.

 • Käyttäkää FIVAn lomaketta, joka on saatavilla täällä
 • Lomakkeen täyttämiseksi, huomaattehan seuraavat tiedot:
  • Nokia Oyj:n LEI-tunnus: 549300A0JPRWG1KI7U06
  • Nokian osakkeiden ISIN-koodi Nasdaq Helsingissä ja Euronext Pariisissa: FI0009000681
  • Nokian ADR-osaketalletustodistusten ISIN-koodi: US6549022043
  • Notification reference: täydentyy automaattisesti, ilmoittajan ei tarvitse täyttää
 • Lähettäkää täytetty lomake sähköpostin liitetiedostona Nokialle osoitteeseen nokia.transactions@nokia.com jaFIVAlle käyttäen suojattua sähköpostiyhteyttä https://securemail.bof.fi osoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi kolmen (3) arkipäivän kuluessa liiketoimesta. Lisäättehän Nokialle tehtävää ilmoitukseen myös puhelinnumeronne, jotta Nokian voi tarvittaessa ottaa teihin yhteyttä. Älä lähetä lomaketta postitse määräajan lyhyyden vuoksi (3 arkipäivää).
 • Nokian täytyy julkistaa sille toimitetut liiketoimi-ilmoitukset pörssitiedotteella viimeistään kahden (2) työpäivän kuluessa  siitä kun se on vastaanottanut liiketoimea koskevan ilmoituksen..

Lista rahoitusvälineistä, jotka ovat raportointivelvollisuuden alaisia

Alla oleva lista rahoitusvälineistä on tarkoitettu ohjeelliseksi ja koska MAR käsittää ’rahoitusvälineet’ hyvin laajasti, johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden ei tulisi nojata ainoastaan tähän listaan tyhjentävästi, vaan tutustus voimassaoleviin lakeihin ja säännöksiin, ja erityisesti MARrin 19 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohtaan

 • Nokian osakkeet, jotka on listattu Nasdaq Helsingissä and Euronext Pariisissa;
 • Nokia’s American depositary shares, joita edustaa American depositary receipts –osaketalletustodistukset ja jotka on listattu New Yorkin pörssissä;
 • Nokia vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvälineet;
 • Johdannaiset, jotka liittyvät Nokian osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin;
 • Muut siirtokelpoiset Nokian arvopaperit;
 • Nokia rahamarkkinavälineet;
 • Yhteissijoitusyritysten osuudet, mikäli sijoitusosuus Nokiaan ylittää 20%;
 • Optiot, futuurit, swapit, korkotermiinit ja muut johdannaissopimukset, joiden kohde-etuutena on Nokian arvopaperi, korko tai tuotto taikka toinen johdannaissopimus, rahoitusindeksi tai rahoitusmittari;
 • Luottoriskin siirtoon tarkoitetut johdannaissopimukset, jotka koskevat Nokiaa;
 • Hinnanerosopimukset.

Lista liiketoimista, jotka ovat raportointivelvollisuuden alaisia

 • hankinta, luovutus, lyhyeksimyynti, merkintä ja vaihto;
 • osakeoption hyväksyminen tai toteuttaminen, mukaan luettuina johtohenkilöille tai työntekijöille osana palkitsemispakettia myönnetyt osakeoptiot, sekä osakeoption toteutuksesta saatavien osakkeiden luovutus;
 • osakkeenvaihtosopimuksen tekeminen tai toteuttaminen;
 • johdannaisilla toteutettavat tai niihin liittyvät liiketoimet, mukaan luettuina käteisvaroina maksettavat liiketoimet;
 • asianomaisen liikkeeseenlaskijan rahoitusvälinettä tai päästöoikeuksia taikka niihin perustuvia huutokauppatuotteita koskevan hinnanerosopimuksen tekeminen;
 • oikeuksien, mukaan luettuina myynti- ja osto-optiot, ja warranttien hankinta, luovutus ja käyttäminen;
 • pääoman korotukseen tai vieraan pääoman ehtoiseen rahoitusvälineeseen liittyvä merkintä;
 • asianomaisen liikkeeseenlaskijan vieraan pääoman ehtoiseen rahoitusvälineeseen liittyvillä johdannaisilla ja rahoitusvälineillä, mukaan luettuina luottoriskinvaihtosopimukset, suoritetut liiketoimet;
 • määrättyjen edellytysten täyttymisestä riippuvat ehdolliset liiketoimet ja liiketoimien toteuttaminen käytännössä;
 • rahoitusvälineen automaattinen tai muuntyyppinen muuntaminen toiseksi rahoitusvälineeksi, mukaan lukien vaihtovelkakirjan vaihtaminen osakkeiksi;
 • saadut ja annetut lahjat ja lahjoitukset sekä saadut perinnöt;
 • indeksiin sidotuilla tuotteilla, koreilla ja johdannaisilla toteutetut liiketoimet siinä määrin kuin asetuksen (EU) N:o 596/2014 19 artiklassa edellytetään ilmoitusta;
 • liiketoimet sijoitusrahastojen, mukaan luettuina Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU (4) 1 artiklassa tarkoitetut vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, osakkeilla tai osuuksilla siinä määrin asetuksen (EU) N:o 596/2014 19 artiklassa edellytetään ilmoitusta;
 • vaihtoehtoisen sijoitusrahaston, johon johtotehtävissä toimiva henkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö on sijoittanut, hoitajan toteuttamat liiketoimet siinä määrin asetuksen (EU) N:o 596/2014 19 artiklassa edellytetään ilmoitusta;
 • liiketoimet, jotka kolmas osapuoli on toteuttanut johtotehtävissä toimivan henkilön tai tämän lähipiiriin kuuluvan henkilön puolesta tai hyväksi salkunhoitoon tai omaisuudenhoitoon liittyvän henkilökohtaisen toimeksiannon mukaisesti;
 • liikkeeseenlaskijan osakkeiden tai vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden tai niihin liittyvien johdannaisten tai muiden rahoitusvälineiden lainaksi antaminen tai ottaminen.