Hyppää pääsisältöön

Liiketoimien raportointi

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) No 596/2014 (“MAR”) mukaisesti Nokian hallituksen jäseniä ja muita nimettyjä johtotehtävissä toimivia henkilöitä sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvia henkilöitä pyydetään noudattamaan seuraavia ohjeita Nokian rahoitusvälineisiin liittyvien liiketoimien ilmoittamisessa. 

Pyydämme raportoimaan liiketoimen viipymättä, kuitenkin viimeistään kahden (2) arkipäivän kuluessa Nokialle ja kolmen (3) arkipäivän kuluessa Finanssivalvonnalle. 

Ohjeet ilmoituksen tekemiseen

Käyttäkää FIVAn lomaketta, joka on saatavilla täällä.

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

Nokia Oyj:n LEI-tunnus

549300A0JPRWG1KI7U06

Nokian osakkeiden ISIN-koodi Nasdaq Helsingissä ja Euronext Pariisissa

FI0009000681

Nokian ADR-osaketalletustodistusten ISIN-koodi

US6549022043

Ilmoitusnumero (Notification reference)

täydentyy automaattisesti (ei tarvitse täyttää)

Raportointi Nokialle

 • Lähettäkää täytetty lomake sähköpostin liitetiedostona, ei postitse määräajan lyhyyden vuoksi, osoitteeseen nokia.transactions [at] nokia.com 
 • Ilmoitattehan myös puhelinnumeronne, jotta Nokia voi tarvittaessa ottaa teihin yhteyttä ilmoitukseenne liittyen.

Raportointi Finanssivalvonnalle

 • Liiketoimet ilmoitetaan Finanssivalvonnalle sähköisen asiointikanavan kautta osoitteessa https://asiointi.finanssivalvonta.fi/
 • Sähköisessä asiointikanavassa ilmoittajan tulee tunnistautua Suomi.fi-palvelun tai ulkomaisten henkilöiden (joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta) osalta ns. FIVA-rekisteröitymisen kautta.  FIVA-rekisteröityminen avautuu valitsemalla sähköisen asioinnin etusivulta kohta "Minulla ei ole suomalaista henkilötunnusta".

Ongelmatilanteissa voitte olla yhteydessä osoitteeseen nokia.transactions [at] nokia.com.

Nokia julkistaa sille toimitetut liiketoimi-ilmoitukset pörssitiedotteella viimeistään kahden (2) työpäivän kuluessa liiketoimea koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta.

sormi kosketusnaytolla

Lista raportointivelvollisuuden alaisista rahoitusvälineistä ja liiketoimista

[showmore]

Alla oleva lista rahoitusvälineistä on tarkoitettu ohjeelliseksi ja koska MAR käsittää ’rahoitusvälineet’ hyvin laajasti, johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden ei tulisi nojata ainoastaan tähän listaan tyhjentävästi, vaan tutustua voimassaoleviin lakeihin ja säännöksiin, ja erityisesti MARrin 19 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohtaan

 • Nokian osakkeet, jotka on listattu Nasdaq Helsingissä and Euronext Pariisissa;
 • Nokia’s American depositary shares, joita edustaa American depositary receipts –osaketalletustodistukset ja jotka on listattu New Yorkin pörssissä;
 • Nokia vieraan pääoman ehtoiset rahoitusvälineet;
 • Johdannaiset, jotka liittyvät Nokian osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin;
 • Muut siirtokelpoiset Nokian arvopaperit;
 • Nokia rahamarkkinavälineet;
 • Yhteissijoitusyritysten osuudet, mikäli sijoitusosuus Nokiaan ylittää 20%;
 • Optiot, futuurit, swapit, korkotermiinit ja muut johdannaissopimukset, joiden kohde-etuutena on Nokian arvopaperi, korko tai tuotto taikka toinen johdannaissopimus, rahoitusindeksi tai rahoitusmittari;
 • Luottoriskin siirtoon tarkoitetut johdannaissopimukset, jotka koskevat Nokiaa;
 • Hinnanerosopimukset.

Lista liiketoimista, jotka ovat raportointivelvollisuuden alaisia

 • hankinta, luovutus, lyhyeksimyynti, merkintä ja vaihto;
 • osakeoption hyväksyminen tai toteuttaminen, mukaan luettuina johtohenkilöille tai työntekijöille osana palkitsemispakettia myönnetyt osakeoptiot, sekä osakeoption toteutuksesta saatavien osakkeiden luovutus;
 • osakkeenvaihtosopimuksen tekeminen tai toteuttaminen;
 • johdannaisilla toteutettavat tai niihin liittyvät liiketoimet, mukaan luettuina käteisvaroina maksettavat liiketoimet;
 • asianomaisen liikkeeseenlaskijan rahoitusvälinettä tai päästöoikeuksia taikka niihin perustuvia huutokauppatuotteita koskevan hinnanerosopimuksen tekeminen;
 • oikeuksien, mukaan luettuina myynti- ja osto-optiot, ja warranttien hankinta, luovutus ja käyttäminen;
 • pääoman korotukseen tai vieraan pääoman ehtoiseen rahoitusvälineeseen liittyvä merkintä;
 • asianomaisen liikkeeseenlaskijan vieraan pääoman ehtoiseen rahoitusvälineeseen liittyvillä johdannaisilla ja rahoitusvälineillä, mukaan luettuina luottoriskinvaihtosopimukset, suoritetut liiketoimet;
 • määrättyjen edellytysten täyttymisestä riippuvat ehdolliset liiketoimet ja liiketoimien toteuttaminen käytännössä;
 • rahoitusvälineen automaattinen tai muuntyyppinen muuntaminen toiseksi rahoitusvälineeksi, mukaan lukien vaihtovelkakirjan vaihtaminen osakkeiksi;
 • saadut ja annetut lahjat ja lahjoitukset sekä saadut perinnöt;
 • indeksiin sidotuilla tuotteilla, koreilla ja johdannaisilla toteutetut liiketoimet siinä määrin kuin asetuksen (EU) N:o 596/2014 19 artiklassa edellytetään ilmoitusta;
 • liiketoimet sijoitusrahastojen, mukaan luettuina Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU (4) 1 artiklassa tarkoitetut vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, osakkeilla tai osuuksilla siinä määrin asetuksen (EU) N:o 596/2014 19 artiklassa edellytetään ilmoitusta;
 • vaihtoehtoisen sijoitusrahaston, johon johtotehtävissä toimiva henkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö on sijoittanut, hoitajan toteuttamat liiketoimet siinä määrin asetuksen (EU) N:o 596/2014 19 artiklassa edellytetään ilmoitusta;
 • liiketoimet, jotka kolmas osapuoli on toteuttanut johtotehtävissä toimivan henkilön tai tämän lähipiiriin kuuluvan henkilön puolesta tai hyväksi salkunhoitoon tai omaisuudenhoitoon liittyvän henkilökohtaisen toimeksiannon mukaisesti;
 • liikkeeseenlaskijan osakkeiden tai vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden tai niihin liittyvien johdannaisten tai muiden rahoitusvälineiden lainaksi antaminen tai ottaminen.

Mikäli Nokia Oyj on tunnistettu yhtiönne johtotehtävissä toimivan henkilön lähipiiriyhtiöksi, voitte lähettää tätä koskevan ilmoituksen osoitteeseen nokia.transactions [at] nokia.com

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saatte muun muassa Finanssivalvonnan verkkosivuilta.

placeholder image

Raportoidut liiketoimet

Raportoidut liiketoimet löytyvät Uutiset-osiosta