Hyppää pääsisältöön

Yhtiökokous

Nokian osakkeenomistajat ovat tärkeässä asemassa yhtiön hallinnoinnissa, ja varsinainen yhtiökokous tarjoaa säännöllisen mahdollisuuden heille kuuluvan päätösvallan käyttämiseen.

Kokouksen yhteydessä osakkeenomistajat voivat myös käyttää oikeuttaan esittää kysymyksiä. Jokainen Nokian osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen Nokian yhtiökokouksissa.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat on määritelty yhtiöjärjestyksessä ja osakeyhtiölaissa. Varsinainen yhtiökokous päättää muun muassa hallituksen jäsenten valinnasta ja heidän palkkioistaan, tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton jakamisesta, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta. Palkitsemispolitiikka esitetään yhtiökokoukselle neuvoa-antavaan äänestykseen vähintään joka neljäs vuosi ja palkitsemisraportti vuosittain.

Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi ylimääräinen yhtiökokous tulee järjestää, mikäli hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun osakeyhtiölain säännökset niin määräävät.

Varsinainen yhtiökokous pidetään viimeistään kesäkuun 30. päivänä hallituksen määräyksen mukaisesti. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle julkaisemalla kutsun aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää.

Yhtiökokouksen päätökset julkaistaan pörssitiedotteella viipymättä kokouksen jälkeen. Yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Oikeus osallistua yhtiökokouksiin

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä yhtiön osakasluetteloon kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta, ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on automaattisesti merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon.

ADR-osaketalletustodistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa, tulee viipymättä ilmoittaa osallistumisestaan Citibank N.A.:lle noudattaen Citibank N.A.:n erikseen toimittamia ohjeita. Citibank N.A. lähettää materiaalin rekisteröidyille ADR-osaketalletustodistusten haltijoille. Ne ADR-osaketalletustodistusten haltijat, jotka säilyttävät ADR-todistuksensa pankin, välittäjän tai omaisuudenhoitajan kautta, saavat materiaalin oman pankkinsa, välittäjän tai omaisuudenhoitajan kautta.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistaja voi vaatia yhtiökokoukselle kuuluvan asian sisällyttämistä varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle. Osakkeenomistajan oikeudesta saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi ja sen edellytyksistä säädetään osakeyhtiölaissa. Jotta vaatimus huomioidaan, se tulee toimittaa kirjallisena yhtiön hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kutsun julkaisemista.

 

Nokia Oyj:n hallitus
PL 226
00045 Nokia Group

nokia.board [at] nokia.com