Hyppää pääsisältöön

Palkitseminen

Hallinnoimme palkitsemista tarkasti määriteltyjen prosessien sekä selkeiden hallinnointiperiaatteiden kautta. Varmistamme, ettei kukaan osallistu omaa palkitsemistaan koskevaan päätöksentekoon ja että kaikkia palkitsemispäätöksiä valvotaan asianmukaisesti.

Nokian palkitsemispolitiikka asettaa raamit ja määrittelee keskeisimmät periaatteet sekä päätöksenteon prosessit yhtiön ylimpien toimielinten, hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemiselle. Hallituksen henkilöstövaliokunta päättää johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Johtoryhmän jäseniä koskee sama palkitsemispolitiikan kehys kuin toimitusjohtajaa, mukaan lukien takaisinperintää ja osakeomistusta koskevat vaatimukset.

Palkitsemispolitiikka

Palkitsemispolitiikka esitettiin vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Päätös oli neuvoa-antava, mutta toimitusjohtajan ja hallituksen palkkiot noudattavat palkitsemispolitiikkaa sen voimassaolon ajan. Palkitsemispolitiikka esitetään yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein hallinnointikoodin mukaisesti.

Palkitsemisraportti

Palkitsemisraportti esitetään vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle neuvoa-antavaan äänestykseen vuoden 2021 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen. Palkitsemisraportti kuvaa Nokian palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esittää tiedot hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisesta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta.

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys, joka on osa vuosikertomustamme, sisältää varsinaisen palkitsemisrapotin ohella lisätietoja Nokian johtoryhmän palkitsemisesta ja viimeksi päättyneellä tilikaudella maksetuista palkoista ja palkkioista, Nokian kannustinjärjestelmistä sekä lisätietoja hallituksen henkilöstövaliokunnan palkitsemiseen liittyvistä päätöksistä ja kokouksista.

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot tuodaan vuosittain osakkeenomistajien hyväksyttäväksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee ehdotuksen huomioiden yhtiön kulloinkin voimassa olevat Corporate Governance -ohjeet. Valiokunta tarkastelee myös hallituksen jäsenten palkkiotasoja kansainvälisissä ja kooltaan sekä liiketoiminnan monimuotoisuudeltaan vastaavissa yhtiöissä varmistaakseen, että Nokian hallitus koostuu taustoiltaan riittävän erilaisista jäsenistä, joilla on aina tarvittava osaaminen sekä kansainvälinen kokemus yhtiön strategian toteuttamisesta erityisesti pitkän aikavälin arvon luomiseksi.

Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, alla olevissa taulukoissa esitetyn mukaisesti.

Hallituksen palkitsemisen yhteenveto

Palkkiot

Palkkiot koostuvat vuosipalkkioista ja kokouspalkkioista.

Noin 40 % vuosipalkkiosta maksetaan Nokian osakkeina, jotka ostetaan markkinoilta hallituksen jäsenten lukuun tai vaihtoehtoisesti antamalla Nokian hallussa olevia omia osakkeita. Loput palkkiosta maksetaan rahana, josta suurin osa käytetään palkkiosta syntyvien verojen kattamiseen.

Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Kokouspalkkiot maksetaan kaikille hallituksen jäsenille, mukaan lukien hallituksen puheenjohtajalle.

Palkkio-ohjelmat

Toimivaan johtoon kuulumattomat hallituksen jäsenet eivät osallistu Nokian kannustinohjelmiin eivätkä saa tulosperusteisia osakepalkkioita, ehdollisia osakepalkkioita tai muita osakepohjaisia tai muuttuvia korvauksia tehtävistään hallituksen jäseninä.

Eläke

Toimivaan johtoon kuulumattomat hallituksen jäsenet eivät osallistu Nokian eläkeohjelmiin.

Osakeomistusvaatimus

Hallituksen jäsenten on säilytettävä omistuksessaan kaikki hallituksen jäsenyydestä palkkiona kolmen ensimmäisen hallitusvuotensa aikana saamansa Nokian osakkeet jäsenyytensä päättymiseen saakka (lukuun ottamatta sellaisia osakkeita, joilla katetaan mahdolliset osakkeiden hankkimisesta aiheutuneet kulut, mukaan lukien verot).

Muut

Hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut. Kulut korvataan rahana.

Vuosipalkkio

EUR

Hallituksen puheenjohtaja

440 000

Hallituksen varapuheenjohtaja

210 000

Hallituksen jäsen

185 000

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

30 000

Tarkastusvaliokunnan jäsen

15 000

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

30 000

Henkilöstövaliokunnan jäsen

15 000

Teknologiavaliokunnan puheenjohtaja

20 000

Teknologiavaliokunnan jäsen

10 000

Kokouspalkkio(1)

EUR

Mannerten välistä matkustamista edellyttävä kokous

5 000

Mantereen sisäistä matkustamista edellyttävä kokous

2 000

(1) Maksetaan enintään seitsemältä kokoukselta toimikauden aikana.

Lisätietoja hallituksen jäsenille edellisellä tilikaudella maksetuista palkkioista on saatavilla vuoden 2022 palkitsemisraportista.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallitus hyväksyy toimitusjohtajalle maksettavat palkat ja palkkiot hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta. Pekka Lundmark aloitti Nokian toimitusjohtajana 1.8.2020. Oheinen taulukko kuvaa toimitusjohtajan vuoden 2022 palkitsemista. Muita tietoja toimitusjohtajan palkitsemiseen liittyen on saatavilla vuoden 2020 palkitsemispolitiikasta ja vuoden 2022 palkitsemisraportista yllä.

Vuotuinen peruspalkka

1 300 000 euroa

Lyhyen aikavälin tulospalkkio

Tavoitepalkkio: 125% peruspalkasta
Vähimmäistaso 0% peruspalkasta
Enimmäistaso 281,25% peruspalkasta

Suorituskriteerit:
100% Nokian tuloskortti

  • 70% liikevoitto
  • 20% strategiset tavoitteet
  • 10% ympäristövastuullisuuteen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvä metriikka

Pitkän aikavälin tulospalkkiot

Kolmevuotinen tulosperusteinen osakepalkkio-ohjelma

Tavoitepalkkio: 200 % peruspalkasta
Vähimmäistaso 0 % peruspalkasta
Enimmäistaso 400 % peruspalkasta(1)

Suorituskriteeri: Absoluuttinen osakkeenomistajan kokonaistuotto

Eläkemaksut

Maksut lakisääteiseen TyEL -eläkejärjestelmään Suomessa.

Luontoisedut ja liikkuminen

Henki- ja kriittiseen sairastumiseen liittyvät vakuutukset, henkilökohtainen sairaskuluvakuutus ja autoetu.

(1) Ilman osakekurssin nousua ja vuosien 2020 ja 2021 sijoitukseen perustuvan eLTI-kannustinjärjestelyn osakkeita.

 

Osakeomistus ja erääntymättömät osakepalkkio-oikeudet

Osakeomistukseen liittyvän vaatimuksemme mukaan toimitusjohtajan on omistettava vähintään kolme kertaa vuotuisen peruspalkkansa arvosta Nokian osakkeita, jotta varmistetaan toimitusjohtajan ja osakkeenomistajien etujen yhteensovittaminen pitkällä aikavälillä. Pekka Lundmark on täyttänyt ja huomattavasti ylittänyt tämän osakeomistusvaatimuksen, omistamalla yli nelinkertaisen määrän Nokian osakkeita suhteessa vuosipalkkaansa. Pekka Lundmark omisti 31.12.2022 yhteensä 1 289 304 osaketta ja hänelle oli myönnetty yhteensä 4 455 440 palkkio-osaketta, jotka eivät olleet vielä erääntyneet.

Pekka Lundmarkin erääntymättömät palkkio-osakkeet sisältävät vuosien 2020 ja 2021 sijoitukseen perustuvan eLTI kannustinjärjestelyn mukaiset tulosperusteiset osakepalkkio-oikeudet, edellisen työnantajan palveluksessa nimityksen yhteydessä menetetyistä palkkioista korvauksena myönnettyjen ehdollisten osakepalkkio-oikeuksien kolmannen ja viimeisen erän sekä Nokiaan liittymisen jälkeen myönnetyt tulosperusteiset osakepalkkio-oikeudet.

Sijoitukseen perustuvaan eLTI kannustinjärjestelyyn osallistuivat toimitusjohtaja ja muut valikoidut muut ylimmän johdon edustajat vuonna 2021 ja toimitusjohtaja vuonna 2020. Tässä järjestelyssä jokaista sijoitettua ja omistettua Nokian osaketta kohden myönnetään kaksi (2:1) tulosperusteista palkkio-osaketta, jotka erääntyvät maksuun kolmen vuoden ansaintakauden jälkeen ehdollisina ja perustuen osakkeen absoluuttiseen kokonaistuoton kehitykseen sekä toimisuhteen jatkumiselle Nokiassa. Enimmäispalkkio 200 % maksettaisiin, mikäli ansaintakriteerit saavutettaisiin enimmäistasolla.

 

Toimitusjohtajan irtisanomisehdot

Sopimuksen päättäjä

Syy

Irtisanomisaika

Korvaus

Nokia

Toimitusjohtajasta johtuva

-

Toimitusjohtaja ei ole oikeutettu ylimääräisiin palkkioihin, ja tehtävien päättymisen jälkeen hän menettää kaikki osakepalkkionsa, jotka eivät vielä oikeuta maksuun.

Nokia

Muusta kuin toimitusjohtajasta johtuva

Enintään 12 kuukautta

Toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomisajan palkkaan enintään 12 kuukaudelta (sisältäen vuosittaisen peruspalkan, luontoisedut ja vuosittaisen tavoitteiden mukaisen tulospalkkion) ja tehtävien päättymisen jälkeen hän menettää osakepalkkiot, jotka eivät vielä oikeuta maksuun.

Toimitusjohtaja

Mikä tahansa syy

12 kuukautta

Toimitusjohtaja voi päättää toimitusjohtajasopimuksen milloin tahansa 12 kuukauden irtisanomisajalla. Tällöin hän saisi Nokian harkinnan mukaisesti joko palkan ja luontoisedut irtisanomisaikana tai niitä vastaavan kertakorvauksen. Lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomisaikana mahdollisesti maksettavaksi tuleviin lyhyen tai pitkän aikavälin palkkioihin. Tehtävien päättymisen jälkeen hän menettää osakepalkkiot, jotka eivät vielä oikeuta maksuun.

Toimitusjohtaja

Nokian olennainen sopimusrikkomus

Enintään 12 kuukautta

Jos toimitusjohtaja päättää toimitusjohtajasopimuksen ja välimiesoikeuden lopullinen tuomio toteaa, että Nokia on syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen, toimitusjohtaja on oikeutettu enintään 12 kuukauden irtisanomisajan palkkaan (sisältäen vuotuisen peruspalkan, luontoisedut ja vuotuisen tavoitteiden mukaisen tulospalkkion). Tehtävien päättymisen jälkeen hän menettää osakepalkkiot, jotka eivät vielä oikeuta maksuun.

Toimitusjohtajalla on 12 kuukauden kilpailu- ja houkuttelukielto alkaen joko toimitusjohtajasopimuksen päättymisestä tai siitä, kun hänet vapautetaan tehtävistään ja velvoitteistaan riippuen siitä, kumpi tapahtuu aikaisemmin.

Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän jäseniä koskee sama palkitsemispolitiikan kehys kuin toimitusjohtajaa, mukaan lukien takaisinperintää- ja osakeomistusta koskevat vaatimukset. Johtoryhmän jäsenten osakeomistusvaatimus on kaksi kertaa heidän vuotuinen peruspalkkansa. Hallituksen henkilöstövaliokunta päättää johtoryhmän työsuhteen ehdoista ja palkitsemisesta (pois lukien toimitusjohtajan palkitseminen, josta päättää hallitus henkilöstövaliokunnan suositusten perusteella), varmistaen että johtoryhmän palkitsemisjärjestelmät perustuvat pääsääntöisesti suorituksiin, ovat Nokian pitkän tähtäimen arvonmuodostusta edistäviä ja osakkeenomistajien edun mukaisia. Oikeus palkkion maksuun edellyttää yleisenä sääntönä voimassa olevaa työ- tai toimisuhdetta. Johtoryhmän jäsenten sopimuksissa keskimääräinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta) muodostuu peruspalkasta, luontoiseduista ja lyhyen sekä pitkän aikavälin kannustinpalkkioista. Lyhyen aikavälin palkkiojärjestelmät perustuvat liiketoiminnan tulokseen sekä valikoitujen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen, jotka asetetaan kullekin johtoryhmän jäsenelle hänen roolistaan riippuen. Lyhyen aikavälin tulospalkkioiden tavoitteet asetetaan kunkin vuoden alussa tai sitä ennen, niin että vaatimus arvonluomisesta on tasapainossa johtoryhmän motivoimisen ja suoritukseen kannustamisen kanssa. Vuonna 2022 lyhyen aikavälin tulospalkkioiden tavoitteet ja niiden saavuttaminen perustuivat Nokian vertailukelpoiseen liikevoittoon, soveltuvan liiketoimintaryhmän liikevoittoon / käyttökatteeseen, muihin yksilöllisiin strategisiin tavoitteisiin ja ESG-mittareihin (hiilidioksidipäästöt ja monimuotoisuus). Muilla johtoryhmän jäsenillä kuin liiketoimintaryhmien johtajilla isompi osa tulospalkkiosta perustui Nokian vertailukelpoiseen liikevoittoon liiketoimintaryhmän tunnuslukujen sijaan.

Pitkän aikavälin tulosperusteisten osakepalkkiojärjestelmien tavoitteet asetetaan ja lukitaan koko ansaintajaksolle sen alkaessa. Pitkän aikavälin palkitsemisessa käytetään tyypillisesti kolmen vuoden ansaintajaksoa ja palkkion maksun edellytyksenä on työsuhteen jatkuminen. Tarkastelemme palkitsemisjärjestelmiämme vuosittain olennaisimpia mittareita, kuten osakkeen kokonaistuottoa ja osakekurssia vasten, jotta voimme tarkastella niiden tehokkuutta ja toimivuutta. Vuoden 2020 tulosperusteinen osakepalkkio-ohjelma erääntyy vuoden 2023 toisella puoliskolla, jolloin myös kolmivuotisen ansaintajakson tulokset ovat selvillä.

Nokian johtoryhmän palkitseminen vuonna 2022 (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta) oli kokonaistasolla seuraava:

2022 milj. EUR(1)

Palkat, lyhyen aikavälin tulospalkkiot ja muut palkkiot(2)

13,6

Pitkän aikavälin osakepalkkiot(3)

7,0

Yhteensä

20,6

(1) Luvut heijastavat kunkin johtoryhmän jäsenen aikaa johtoryhmässä.

(2) Lyhyen aikavälin tulospalkkiot kuvastavat vuoden 2022 perusteella ansaittuja palkkioita. Muut palkkiot sisältävät asemapaikan liikkuvuuteen liittyviä maksuja, etuja ja eläkekuluja.

(3) Näillä palkkioilla tarkoitetaan vuonna 2022 maksuun tulleita osakepalkkioita.
 

Johtoryhmän jäsenille (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta) myönnettiin seuraavat Nokian osakepalkkiojärjestelmän mukaiset osakepalkkiot vuonna 2022:

Osakepalkkio

Myönnetty määrä(1)

Myöntämispäivä

Oikeus maksuun syntyy

Tulosperusteiset osakepalkkiot(2)

1 610 900

6.7.2022 ja 15.12.2022

Q3 ja Q4 2025

Ehdolliset osakepalkkiot(3)

58 900

6.7.2022

Q3 2023

(1) Sisältää vuonna 2021 johtoryhmässä toimineille henkilöille myönnetyt määrät.

(2) Vuoden 2022 tulosperusteisilla palkkio-osakkeilla on kolmevuotinen suorituskausi ja palkkion ansainta perustuu absoluuttiseen osakkeen kokonaistuottoon. Enimmäispalkkio on 200 % tavoitteesta ja maksettaisiin, mikäli ansaintakriteereiden osalta saavutetaan enimmäistaso. Palkkion maksun edellytyksenä on lisäksi työsuhteen jatkuminen Yhtiössä.

(3) Kunkin ehdollisen osakepalkkioerän maksun edellytyksenä on työsuhteen jatkuminen Nokiassa.