Hyppää pääsisältöön

Palkitseminen

Hallinnoimme palkitsemista tarkasti määriteltyjen prosessien sekä selkeiden hallinnointiperiaatteiden kautta. Varmistamme, ettei kukaan osallistu omaa palkitsemistaan koskevaan päätöksentekoon ja että kaikkia palkitsemispäätöksiä valvotaan asianmukaisesti.

Nokian palkitsemispolitiikka asettaa raamit ja määrittelee keskeisimmät periaatteet sekä päätöksenteon prosessit yhtiön ylimpien toimielinten, hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemiselle. Hallituksen henkilöstövaliokunta päättää johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Johtoryhmän jäseniä koskee sama palkitsemispolitiikan kehys kuin toimitusjohtajaa, mukaan lukien takaisinperintää ja osakeomistusta koskevat vaatimukset.

Palkitsemispolitiikka

Palkitsemispolitiikka esitettiin vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Päätös oli neuvoa-antava, mutta toimitusjohtajan ja hallituksen palkkiot noudattavat palkitsemispolitiikkaa sen voimassaolon ajan. Palkitsemispolitiikka esitetään yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein hallinnointikoodin mukaisesti.

Palkitsemisraportti

Palkitsemisraportti esitetään vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle neuvoa-antavaan äänestykseen vuoden 2021 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen. Palkitsemisraportti kuvaa Nokian palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esittää tiedot hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisesta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta. 

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys, joka on osa vuosikertomustamme, sisältää varsinaisen palkitsemisrapotin ohella lisätietoja Nokian johtoryhmän palkitsemisesta ja tilikaudella 2021 maksetuista palkoista ja palkkioista, Nokian kannustinjärjestelmistä sekä lisätietoja hallituksen henkilöstövaliokunnan palkitsemiseen liittyvistä päätöksistä ja kokouksista.

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot tuodaan vuosittain osakkeenomistajien hyväksyttäväksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee ehdotuksen huomioiden yhtiön kulloinkin voimassa olevat Corporate Governance -ohjeet. Valiokunta tarkastelee myös hallituksen jäsenten palkkiotasoja kansainvälisissä ja kooltaan sekä liiketoiminnan monimuotoisuudeltaan vastaavissa yhtiöissä varmistaakseen, että Nokian hallitus koostuu taustoiltaan riittävän erilaisista jäsenistä, joilla on aina tarvittava osaaminen sekä kansainvälinen kokemus yhtiön strategian toteuttamisesta erityisesti pitkän aikavälin arvon luomiseksi.

Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, alla olevissa taulukoissa esitetyn mukaisesti.

Palkkiot

Palkkiot koostuvat vuosipalkkioista ja kokouspalkkioista.

Noin 40 % vuosipalkkiosta maksetaan Nokian osakkeina, jotka ostetaan markkinoilta hallituksen jäsenten lukuun tai vaihtoehtoisesti antamalla Nokian hallussa olevia omia osakkeita. Loput palkkiosta maksetaan rahana, josta suurin osa käytetään palkkiosta syntyvien verojen kattamiseen.

Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Hallituksen puheenjohtajalle ei makseta kokouspalkkioita.

Palkkio-ohjelmat

Toimivaan johtoon kuulumattomat hallituksen jäsenet eivät osallistu Nokian kannustinohjelmiin eivätkä saa tulosperusteisia osakepalkkioita, ehdollisia osakepalkkioita tai muita osakepohjaisia tai muuttuvia korvauksia tehtävistään hallituksen jäseninä.

Eläke

Toimivaan johtoon kuulumattomat hallituksen jäsenet eivät osallistu Nokian eläkeohjelmiin.

Osakeomistusvaatimus

Hallituksen jäsenten on säilytettävä omistuksessaan kaikki hallituksen jäsenyydestä palkkiona kolmen ensimmäisen hallitusvuotensa aikana saamansa Nokian osakkeet jäsenyytensä päättymiseen saakka (lukuun ottamatta sellaisia osakkeita, joilla katetaan mahdolliset osakkeiden hankkimisesta aiheutuneet kulut, mukaan lukien verot).

Muut

Hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut. Kulut korvataan rahana.

Vuosipalkkio

EUR

Hallituksen puheenjohtaja

440 000

Hallituksen varapuheenjohtaja

195 000

Hallituksen jäsen

170 000

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

30 000

Tarkastusvaliokunnan jäsen

15 000

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

30 000

Henkilöstövaliokunnan jäsen

15 000

Teknologiavaliokunnan puheenjohtaja

20 000

Teknologiavaliokunnan jäsen

10 000

Kokouspalkkio(1)

EUR

Mannerten välistä matkustamista edellyttävä kokous

5 000

Mantereen sisäistä matkustamista edellyttävä kokous

2 000

(1) Maksetaan enintään seitsemältä kokoukselta toimikauden aikana. Hallituksen puheenjohtajalle ei makseta kokouspalkkioita.

Lisätietoja hallituksen jäsenille edellisellä tilikaudella maksetuista palkkioista on saatavilla vuoden 2021 palkitsemisraportista.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallitus hyväksyy toimitusjohtajalle maksettavat palkat ja palkkiot hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta. Pekka Lundmark aloitti Nokian toimitusjohtajana 1.8.2020. Oheinen taulukko kuvaa toimitusjohtajan vuoden 2021 palkitsemista. Muita tietoja toimitusjohtajan palkitsemiseen liittyen on saatavilla vuoden 2020 palkitsemispolitiikasta ja vuoden 2021 palkitsemisraportista alla.

Vuotuinen peruspalkka

1 300 000 euroa

Lyhyen aikavälin tulospalkkio

Tavoitepalkkio: 125% peruspalkasta
Vähimmäistaso 0% peruspalkasta
Enimmäistaso 281,25% peruspalkasta

Suorituskriteerit:
100% Nokian tuloskortti

  • 70% liikevoitto
  • 20% strategiset tavoitteet
  • 10% ympäristövastuullisuuteen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvä metriikka

Pitkän aikavälin tulospalkkiot

Kolmevuotinen tulosperusteinen osakepalkkio-ohjelma

Tavoitepalkkio: 200 % peruspalkasta
Vähimmäistaso 0 % peruspalkasta
Enimmäistaso 400 % peruspalkasta(1)

Suorituskriteeri: Absoluuttinen osakkeenomistajan kokonaistuotto

Johdon osakesäästöohjelma: Pekka Lundmark voi sijoittaa enintään kaksi kertaa peruspalkkaansa vastaavan määrän Nokian osakkeisiin, ja hänelle tarjotaan kaksi vuoden 2021 tulosperusteista osakepalkkio-osaketta jokaista sijoitettua osaketta kohti. Jotta järjestelyn nojalla myönnetyt osakepalkkiot tulevat maksuun tuloksesta riippuen, sijoitetut osakkeet on omistettava kolme vuotta ohjelmaan liittyvän osakepalkkion myöntämisestä.

Eläkemaksut

Maksut lakisääteiseen TyEL -eläkejärjestelmään Suomessa.

Luontoisedut ja liikkuminen

Henki- ja kriittiseen sairastumiseen liittyvät vakuutukset, henkilökohtainen sairaskuluvakuutus ja autoetu.

Osakeomistusvaatimus

Tavoite: kolme kertaa peruspalkka

(1) Pitkän aikavälin tulospalkkion enimmäismaksu on 200 % myönnetystä määrästä. Tavoitepalkkion tasolla, joka on 200 % peruspalkasta tämä voisi johtaa enimmäismaksuun, joka on 400 % peruspalkasta jos osakekurssin muutoksia ei oteta huomioon.

Johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän jäseniä koskee sama palkitsemispolitiikan kehys kuin toimitusjohtajaa, mukaan lukien takaisinperintää- ja osakeomistusta koskevat vaatimukset. Johtoryhmän jäsenten osakeomistusvaatimus on kaksi kertaa heidän vuotuinen peruspalkkansa. Hallituksen henkilöstövaliokunta päättää johtoryhmän työsuhteen ehdoista ja palkitsemisesta (pois lukien toimitusjohtajan palkitseminen, josta päättää hallitus henkilöstövaliokunnan suositusten perusteella), varmistaen että johtoryhmän palkitsemisjärjestelmät perustuvat pääsääntöisesti suorituksiin, ovat Nokian pitkän tähtäimen arvonmuodostusta edistäviä ja osakkeenomistajien edun mukaisia. Oikeus palkkion maksuun edellyttää yleisenä sääntönä voimassa olevaa työ- tai toimisuhdetta. Johtoryhmän jäsenten sopimuksissa keskimääräinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta) muodostuu peruspalkasta, luontoiseduista ja lyhyen sekä pitkän aikavälin kannustinpalkkioista. Lyhyen aikavälin palkkiojärjestelmät perustuvat liiketoiminnan tulokseen sekä valikoitujen strategisten tavoitteiden saavuttamiseen, jotka asetetaan kullekin johtoryhmän jäsenelle hänen roolistaan riippuen. Lyhyen aikavälin tulospalkkioiden tavoitteet asetetaan kunkin vuoden alussa tai sitä ennen, niin että vaatimus arvonluomisesta on tasapainossa johtoryhmän motivoimisen ja suoritukseen kannustamisen kanssa. Vuonna 2021 lyhyen aikavälin tulospalkkioiden tavoitteet ja niiden saavuttaminen perustuivat Nokian vertailukelpoiseen liikevoittoon, soveltuvan liiketoimintaryhmän liikevoittoon / käyttökatteeseen, muihin yksilöllisiin strategisiin tavoitteisiin ja ESG-mittareihin (hiilidioksidipäästöt ja monimuotoisuus). Muilla johtoryhmän jäsenillä kuin liiketoimintaryhmien johtajilla isompi osa tulospalkkiosta perustui Nokian vertailukelpoiseen liikevoittoon liiketoimintaryhmän tunnuslukujen sijaan.

Pitkän aikavälin tulosperusteisten osakepalkkiojärjestelmien tavoitteet asetetaan ja lukitaan koko ansaintajaksolle sen alkaessa. Pitkän aikavälin palkitsemisessa käytetään tyypillisesti kolmen vuoden ansaintajaksoa ja palkkion maksun edellytyksenä on työsuhteen jatkuminen. Tarkastelemme palkitsemisjärjestelmiämme vuosittain olennaisimpia mittareita, kuten osakkeen kokonaistuottoa ja osakekurssia vasten, jotta voimme tarkastella niiden tehokkuutta ja toimivuutta. Vuoden 2019 tulosperusteisen osakepalkkio-ohjelman palkkiot erääntyivät maksettavaksi tammikuussa 2022 ja tavoitetasosta saavutettiin 53 % ansaintajakson liikevaihtoon, osakekohtaiseen tulokseen ja vapaaseen kassavirtaan perustuvien tavoitteiden saavuttamisen perusteella (ansaintajakso tilikaudet 2019–2021).

Nokian johtoryhmän palkitseminen vuonna 2021 (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta) oli kokonaistasolla seuraava:

2021 milj. EUR(1)

Palkat, lyhyen aikavälin tulospalkkiot ja muut palkkiot(2)

15,9

Pitkän aikavälin osakepalkkiot(3)

2,2

Yhteensä

18,1

(1) Luvut heijastavat kunkin johtoryhmän jäsenen aikaa johtoryhmässä.

(2) Lyhyen aikavälin tulospalkkiot kuvastavat vuoden 2021 perusteella ansaittuja palkkioita. Muut palkkiot sisältävät asemapaikan liikkuvuuteen liittyviä maksuja, etuja ja eläkekuluja.

(3) Näillä palkkioilla tarkoitetaan vuonna 2021 maksuun tulleita osakepalkkioita.
 

Johtoryhmän jäsenille (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta) myönnettiin seuraavat Nokian osakepalkkiojärjestelmän mukaiset osakepalkkiot vuonna 2021:

Osakepalkkio

Myönnetty määrä(1)

Käypä arvo myöntämispäivänä EUR

Myöntämispäivä

Oikeus maksuun syntyy

Tulosperusteiset osakepalkkiot(2)

1 998 300

6 850 125

25.3.2021 ja 19.5.2021

Q1 2024 ja Q2 2024

Sijoitukseen perustuvaan järjestelyyn liittyvät tulosperusteiset osakepalkkiot(3)

1 584 852

6 735 621

01/06/2021

Q2 2024

Ehdolliset osakepalkkiot(4)

888 300

3 143 313

25.3.2021 ja 19.5.2021

Q1 2022, Q2 2022, Q1 2023, Q3 2023

(1) Sisältää vuonna 2021 johtoryhmässä toimineille henkilöille myönnetyt määrät.

(2) Vuoden 2021 tulosperusteisilla palkkio-osakkeilla on kolmevuotinen suorituskausi ja palkkion ansainta perustuu absoluuttiseen osakkeen kokonaistuottoon. Enimmäispalkkio on 200 % tavoitteesta ja maksettaisiin, mikäli ansaintakriteereiden osalta saavutetaan enimmäistaso. Palkkion maksun edellytyksenä on lisäksi työsuhteen jatkuminen Yhtiössä.

(3) Sijoitukseen perustuvaa kannustinjärjestelyä tarjottiin valikoiduille ylemmän johdon edustajille vuonna 2021. Vastineeksi sijoituksesta ja Nokian osakkeiden omistamisesta, jokaista omistettua Nokian osaketta kohden maksettaisiin kaksi (2:1) vuoden 2021 tulosperusteista palkkio-osaketta. Palkkio-osakkeilla on kolmevuotinen ansaintajakso perustuen absoluuttiseen osakkeen kokonaistuottoon ja työsuhteen jatkumiseen. Enimmäispalkkio 200 % maksettaisiin, mikäli ansaintakriteerit saavutettaisiin enimmäistasolla.  

(4) Vuoden 2021 ehdollisten osakepalkkioerien maksun edellytyksenä on työsuhteen jatkuminen Yhtiössä.