Skip to main content

Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus

Nokia Oyj 
Osavuosikatsaus
30.4.2015 klo 8.00

Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus

Liikevaihto kasvoi vahvasti vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna; Nokia Networksin heikkoa kannattavuutta tasoitti Nokia Technologies- ja HERE-liiketoimintojen hyvä tulos

Tämä on tiivistelmä Nokia Oyj:n tänään julkistetusta vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksesta. Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa http://company.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.
 
TALOUDELLISET PÄÄKOHDAT

  • Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto 3,2 miljardia euroa (2,7 miljardia euroa vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä), joka on 20 % suurempi kuin vuoden 2014 vastaavalla ajanjaksolla
  • Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos 0,05 euroa (0,04 euroa vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä), joka on 25 % suurempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla; vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen laimennettu raportoitu osakekohtainen tulos 0,05 euroa (0,03 euroa vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä), joka on 67 % suurempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla

       
Nokia Networks

  • Liikevaihto kasvoi 15 % vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä johtui kasvusta neljällä kuudesta maantieteellisestä alueestamme, ja ei-IFRS-liikevoittoprosentti laski 9,3 %:sta 3,2 %:iin
  • Global Services -segmentin liikevaihto kasvoi 21 % vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä johtui ensisijaisesti verkkojen asennuspalveluiden vahvasta kasvusta. Mobile Broadband -segmentin liikevaihto kasvoi 10 % verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon ensisijaisesti radioteknologioiden, erityisesti LTE:n, kasvun ansiosta.
  • Ei-IFRS-liikevoitto laski vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 61 % vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä johtui ensisijaisesti ohjelmistomyynnin vähenemisestä, järjestelmäintegraatiopalveluiden alhaisemmasta ei-IFRS-bruttokatteesta, uusien strategisten sopimusten lyhyen aikavälin vaikutuksista, valuuttakurssivaikutusten ja LTE-, 5G- sekä pilvipalvelutekniikoihin tehtyjen lisääntyneiden investointien vuoksi kasvaneista ei-IFRS-toimintakuluista ja aiempaa haastavammasta markkinatilanteesta

       
HERE

  • Liikevaihto kasvoi 25 %, ja lisenssien myynti uusien ajoneuvojen integroituihin navigointijärjestelmiin kasvoi 29 % verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon
  • Ei-IFRS-liikevoitto kasvoi 90 % verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja ei-IFRS-liikevoittoprosentti nousi 4,8 %:sta 7,3 %:iin

       
Nokia Technologies

  • Liikevaihto kasvoi 103 % ja ei-IFRS-liikevoitto 124 % vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä johtui ensisijaisesti kertaluonteisista olemassa olevien sopimusten jaksotetun liikevaihdon lisäyksistä, aiemmin divestoituihin immateriaalioikeuksiin liittyvistä tulo-osuuksista sekä vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä divestoiduista immateriaalioikeuksista. Lisäksi olemassa olevilta lisenssinsaajilta saadut korkeammat patenttitulot vaikuttivat positiivisesti liikevaihtoon ja ei-IFRS-liikevoittoon.

  Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen raportoidut luvut1
  1-3/2015 1-3/2014 Muutos
1-3/2015 vs.
1-3/2014
10-12/2014 Muutos
1-3/2015 vs.
10-12/2014
Milj. EUR
Liikevaihto - ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta     11 %   -21 %
Liikevaihto 3 196 2 664 20 % 3 802 -16 %
  Nokia Networks 2 673 2 328 15 % 3 365 -21 %
  HERE 261 209 25 % 292 -11 %
  Nokia Technologies 266 131 103 % 149 79 %
Bruttokateprosentti (ei-IFRS) 42,5 % 45,6 % -310pp 43,5 % -100pp
Liikevoitto (ei-IFRS) 265 305 -13 % 524 -49 %
  Nokia Networks 85 216 -61 % 470 -82 %
  HERE 19 10 90 % 20 -5 %
  Nokia Technologies 193 86 124 % 77 151 %
 Konsernin yhteiset toiminnot -32 -8   -43  
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 8,3 % 11,4 % -310pp 13,8 % -550pp
Tulos (ei-IFRS) 200 172 16 % 356 -44 %
Tulos 181 110 65 % 327 -45 %
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa (ei-IFRS) 0,05 0,04 25 % 0,09 -44 %
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,05 0,03 67 % 0,08 -38 %

(1) Tunnusluvut ovat raportoituja ellei toisin määritellä. Tämän taloudellisen katsauksen tulostiedot ovat tilintarkastamattomia. Lisätietoa esitetään vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen täydellisen osavuosikatsauksen kohdassa "Tilinpäätöksen liitetiedot - Laatimisperiaatteet". Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä transaktio- sekä muita kuluja, jotka syntyivät olennaisilta osin koko Nokian Devices & Services -liiketoiminnan myynnistä Microsoftille, liikearvon arvonalentumisesta johtuvia kuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat yrityskaupoista, uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja ja tiettyjä muita eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Yksityiskohtainen tarkastelu esitetään vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen täydellisessä osavuosikatsauksessa vuoden alusta -osiossa ja tilinpäätöksen ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa. Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin lukuihin löytyy 29.1.2015 julkaistun vuoden 2014 viimeisen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilta 20-25. Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin lukuihin löytyy 23.10.2014 julkaistun vuoden 2014 kolmannen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilta 22-27. Vuoden 2014 toisen neljänneksen ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin lukuihin löytyy 24.7.2014 julkaistun vuoden 2014 toisen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilta 22-27.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen päättymisen jälkeen Nokia ilmoitti solmineensa Memorandum of Understanding -sopimuksen yhdistymisestä Alcatel-Lucentin kanssa sekä aloittaneensa HERE-liiketoimintansa strategisten vaihtoehtojen arvioinnin. Lisäksi Nokian venture fund -sijoitusten arvo kehittyi positiivisesti ensimmäisen neljänneksen päättymisen jälkeen. Näistä tapahtumista on lisätietoja Nokian ensimmäisen neljänneksen 2015 täydellisen osavuosikatsauksen sivulla 5.

Toimitusjohtajan katsaus

Nokian liikevaihto kasvoi 20 % ja osakekohtainen tulos 25 % vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Näiden tulosten taustalla oli HERE- ja Nokia Technologies -liiketoimintojen erinomainen tulos, kun taas Nokia Networksin hyvää kasvua tasoitti epätyydyttävä kannattavuus.

Olen edelleen varma, että kevyt operatiivinen mallimme, jatkuva panostaminen kustannusten hallintaan sekä portfoliomme tämänhetkinen vahvuus mahdollistavat sen, että saavutamme Nokia Networksille vuodelle 2015 asettamamme tavoitteet. Nokia Networks kasvoi voimakkaasti vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna myös valuuttakurssien vaihteluilla oikaistuna, joskin useat tekijät heikensivät kannattavuutta vuosineljänneksen aikana. Uskomme joidenkin negatiivisten tekijöiden vaikutuksen lievenevän erityisesti vuoden 2015 jälkipuoliskolla.

HERE-liiketoiminnan erinomainen kehitys autoteollisuussektorilla jatkui, ja sen liikevaihto kasvoikin vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 25 % vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myös kannattavuus parani. Jatkaessamme 15.4. julkistettua strategisten vaihtoehtojen arviointia punnitsemme eri vaihtoehtoja ja arvioimme, mikä on parasta Nokian osakkeenomistajille ja HERElle. Olen erittäin tyytyväinen HEREn tulokseen ja uskon vahvasti, että sillä on edessään valoisa tulevaisuus joko Nokian tai uuden omistajan kanssa. 

Myös Nokia Technologies -liiketoiminnan vuoden 2015 ensimmäinen neljännes oli vahva. Liikevaihto yli kaksinkertaistui vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja liikevoittoprosentti kasvoi merkittävästi sekä vuoden 2014 ensimmäiseen että viimeiseen neljännekseen verrattuna.  Nokia Technologiesin tulokseen vaikuttivat vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä positiivisesti tietyt kertaluonteiset erät sekä aiemmin divestoituihin immateriaalioikeuksiin liittyvät tulo-osuudet. Olen erittäin luottavainen sen suhteen, että lisensointitoiminta etenee hyvin ja että potentiaalisia uusia lisenssisopimuksia on luvassa. Uskon myös, että panostamme oikeisiin innovaatiomahdollisuuksiin ja että tarvittava kustannuskuri on käytössä.

Julkistimme pian ensimmäisen neljänneksen päätyttyä merkittävän sopimuksen Alcatel-Lucentin kanssa.  Suunnittelemamme transaktio on strategisesti looginen, ja uskomme sen tuottavan pitkällä aikavälillä taloudellista hyötyä sekä Nokian että Alcatel-Lucentin osakkeenomistajille. Yhdistymisen suunnittelussa edetään nopeasti, ja meillä on jo järjestelmä, jonka tarkoituksena on minimoida nykyiselle liiketoiminnalle aiheutuvat haitat. Yhdistyminen on tarkoitus toteuttaa yhtä määrätietoisesti kuin aiemmin Nokia Networksin onnistuneessa muutosprosessissa.

Rajeev Suri
Nokian toimitusjohtaja


Nokia vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä

Seuraavassa tarkastellaan Nokia-konsernin raportoituja tuloksia vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Näihin sisältyvät Nokian kolmen liiketoiminnan - Nokia Networksin, HEREn ja Nokia Technologiesin - sekä konsernin yhteisten toimintojen tulokset. Vertailuluvut ovat vuoden 2014 ensimmäiseltä ja viimeiseltä neljännekseltä, ellei toisin mainittu.

Taloudellisten pääkohtien tarkastelu

Liikevaihto

Nokian liikevaihto kasvoi vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 20 % vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja laski 16 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian liikevaihto olisi kasvanut 11 % vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja laskenut 21 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Vertailu vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian liikevaihdon kasvu vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Nokia Networksin ja Nokia Technologies -liiketoiminnan sekä vähäisemmässä määrin HEREn korkeammasta liikevaihdosta.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian liikevaihdon lasku vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Nokia Networksin ja vähäisemmässä määrin HEREn kausiluonteisesti alhaisemmasta liikevaihdosta. Tätä tasoitti osin Nokia Technologies -liiketoiminnan korkeampi liikevaihto.

Ei-IFRS-liikevoitto

Vertailu vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian ei-IFRS-liikevoitto laski vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 13 % vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen ensisijaisesti Nokia Networksin ei-IFRS-liikevoiton laskusta, mitä osin tasoitti Nokia Technologies -liiketoiminnan sekä vähäisemmässä määrin HEREn ei-IFRS-liikevoiton kasvu.

Nokian muut ei-IFRS-tuotot ja -kulut olivat 19 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä, kun ne vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä olivat 11 miljoonaa euroa tuottoja. Nokian muiden ei-IFRS-tuottojen ja -kulujen muutos vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti konsernin yhteisten toimintojen muiden tuottojen laskusta ja suuremmista valuuttakurssisuojauksiin liittyvistä tappioista.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian ei-IFRS-liikevoitto laski vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 49 % edelliseen neljännekseen verrattuna johtuen ensisijaisesti Nokia Networksin ei-IFRS-liikevoiton laskusta, mitä osin tasoitti Nokia Technologies -liiketoiminnan ei-IFRS-liikevoiton kasvu.

Nokian muut ei-IFRS-tuotot ja -kulut olivat 19 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä, kun ne vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä olivat 2 miljoonaa euroa kuluja. Nokian muiden ei-IFRS-tuottojen ja -kulujen muutos vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2014 viimeiseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti valuuttakurssisuojaukseen liittyvistä tappioista.

Ei-IFRS-tulos

Osakkuusyhtiöiden tuloksen osuus vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä sisältää noin 25 miljoonan euron aikaisempien kausien oikaisun. Nokia on aiemmin kirjannut osakkuusyhtiön tulokset jälkikäteen, sillä ne ovat olleet merkitykseltään vähäisiä. Yksikön tuottojen kasvun vuoksi vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen tuloksessa näkyvät summat olisi tullut kirjata vuoden 2014 viimeiselle neljännekselle.

Vertailu vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian ei-IFRS-tulos kasvoi 16 % vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä johtui ensisijaisesti pienemmistä ei-IFRS-rahoituskuluista ja yllämainitusta noin 25 miljoonan euron aikaisempien kausien oikaisusta, mitä osin tasoittivat pienempi ei-IFRS-liikevoitto ja vähäisemmässä määrin suuremmat ei-IFRS-verokulut. Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä Nokian ei-IFRS-verokulut perustuivat noin 25 %:n efektiiviseen verokantaan, minkä seurauksena ei-IFRS-verokulut olivat korkeammat kuin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuosien 2014 ja 2015 ensimmäisen neljänneksen verokulut eivät kuitenkaan ole suoraan vertailukelpoisia, sillä Nokia kirjasi Suomen ja Saksan laskennallisille verosaamisille arvonalentumisia vuoden 2014 kolmanteen neljännekseen asti.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian ei-IFRS-tulos laski 44 % vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2014 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Tämä johtui ensisijaisesti ei-IFRS-liikevoiton laskusta, jota osin tasoittivat pienemmät ei-IFRS-verokulut, yllämainittu noin 25 miljoonan euron aikaisempien kausien oikaisu sekä pienemmät ei-IFRS-rahoituskulut.

NÄKYMÄT

  Tarkastelukohde Tiedot Kommentit
Nokia Networks Liikevaihto koko
vuonna 2015
Kasvua koko
vuoteen 2014 verrattuna
 
  Ei-IFRS-
liikevoittoprosentti
koko vuonna 2015
Pitkän aikavälin
8-11 %:n vaihteluvälin keskivaiheilla
koko vuonna
2015 (päivitys)
Perustuu eri tekijöihin,
joihin kuuluvat toimialan kilpailudynamiikka,
tuotevalikoiman
painottuminen ja
alueellinen jakauma,
merkittävien verkkojen rakennushankkeiden
ajoittuminen sekä
arvioitu jatkuva toimintojen tehostuminen. Tämä on
päivitys
aiempaan arvioon,
jonka mukaan ei-IFRS-liikevoittoprosentin koko
vuonna 2015 arvioitiin
olevan pitkän aikavälin
ei-IFRS-liikevoittoprosentin
8-11 %:n vaihteluvälin
mukainen.
HERE Liikevaihto koko
vuonna 2015
Kasvua koko
vuoteen 2014 verrattuna
 
  Ei-IFRS-
liikevoittoprosentti
koko vuonna 2015
9-12 %
(päivitys)
Perustuu muun muassa
johtavaan markkina-
asemaan, toimialan
myönteiseen kehitykseen
sekä lisääntyneeseen kustannustehokkuuden
tavoitteluun. Tämä on
päivitys
aiempaan arvioon,
jonka mukaan ei-IFRS-liikevoittoprosentin koko
vuonna 2015 arvioitiin
olevan 7-12.
Nokia Technologies Liikevaihto koko
vuonna 2015
Kasvua koko
vuoteen 2014 verrattuna
Ei sisällä Samsungin
kanssa käytävän välimiesmenettelyn
odotettuun päätökseen
liittyviä mahdollisia
summia. Perustuu eri
tekijöihin, joihin kuuluvat
suuremmat investoinnit lisensointiaktiviteetteihin, lisensoitaviin teknologioihin
sekä liiketoiminnan
mahdollistaviin tekijöihin,
mukaan lukien tuotteen
markkinoille tuonnin
mahdollistava osaaminen,
ja tekijöihin, jotka tähtäävät
uusiin ja merkittäviin kasvumahdollisuuksiin
pitkällä aikavälillä. 
  Ei-IFRS-
toimintakulut
koko vuonna 2015
Noin vuoden
2014 viimeisen neljänneksen
tasolla
Nokia Käyttöomaisuus-
investoinnit koko
vuonna 2015
Noin 250
miljoonaa
euroa (päivitys)
Liittyy ensisijaisesti Nokia Networksiin. Tämä on
päivitys
aiempaan arvioon,
jonka mukaan käyttöomaisuusinvestointien arvioitiin olevan noin 200
miljoonaa euroa vuonna
2015.
  Rahoitustuotot ja
-kulut koko vuonna
2015
Noin 160
miljoonaa
euroa kuluja
Riippuen valuuttakurssi-
muutoksista ja korollisten
velkojen määrästä
  Konsernin yhteiset toiminnot koko
vuonna 2015
Ei-IFRS-
toimintakulut
Noin 120
miljoonaa
euroa
 
  Arvioitu pitkän
aikavälin
efektiivinen
verokanta
Noin 25 %  
  Vuosittain
maksettavat verot
Noin 250
miljoonaa
euroa vuosittain, kunnes
laskennalliset verosaamiset
on täysin
hyödynnetty
Voi vaihdella riippuen
tuloksen jakautumisesta eri
maiden välillä sekä lisenssi-
tuloista mahdollisesti
maksettavien lähdeverojen määrästä

 

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja tietyt tässä esitetyt lausumat, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) Nokian ja Alcatel-Lucentin ehdotettu yhdistymisen lopputulema, transaktioaikataulu ja loppuunsaattaminen 15.4.2015 julkistetun Memorandum of Understanding -sopimuksen mukaisesti ("Ehdotettu transaktio") ja Nokian kyky integroida Alcatel-Lucent Nokian toimintoihin ("Yhdistynyt yhtiö") ja saavuttaa tavoitellut hyödyt; B) ennakkoehtojen täyttyminen, mukaan lukien Ehdotettuun transaktioon liittyvien loppuunsaattamisen ehtojen täyttyminen ajoissa tai ollenkaan, sekä vaadittavien viranomaislupien, osakkeenomistajiemme vahvistus ja hyväksyntä Ehdotetulle transaktiolle ja Alcatel-Lucentin osakkeista tehtyjen tarjousten menestyminen; C) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian strategioihin, mukaan lukien HERE-liiketoimintamme strategisten vaihtoehtojen arviointi; D) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian liiketoimintojen, Nokia Networks, HERE ja Nokia Technologies, tulevaan tulokseen; E) oletukset, suunnitelman ja hyödyt liittyen muutoksiin johdossamme ja muussa johdossamme, operatiivisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme, mukaan lukien Yhdistyneen yhtiön oletetut ominaisuudet, liiketoiminta ja toiminnot; F) oletukset markkinoiden kehittymisestä ja yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; G) oletukset ja tavoitteet koskien tuloksia, mukaan lukien oletukset ja tavoitteet koskien markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja tuotteidemme ja palveluidemme katteita; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; I) oletukset ja tavoitteet koskien tuloskehitystämme, liiketoiminnan kulujamme, veroja, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien Ehdotettuun transaktioon liittyvät synergiaedut, Yhdistetyn yhtiön tavoite vuosittaisista kustannussynergioista saatavista hyödyistä ja Yhdistyneen yhtiön odotettu taloudellinen tulos; J) oletukset ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, mukaan lukien Yhdistyneen yhtiön odotettu asiakkaiden tavoittaminen; K) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; L) oletukset koskien uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tulojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa näiden uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien oletukset, suunnitelmat ja hyödyt liittyen tai johtuen yrityskaupasta, jossa Nokia myi olennaisilta osin koko sen Devices & Services liiketoiminnan Microsoftille 25.4.2014; ja M) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltää "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut.

Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Kuvaamme riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka vaikuttavat Nokia-konserniin tai liittyvät kaikkiin Nokian liiketoimintoihin tämän osion alussa ja esitämme lopussa muita riskejä, jotka liittyvät pääasiassa Nokian yksittäisiin liiketoimintoihin: Nokia Networksiin, HEREen ja Nokia Technologiesiin. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykenemättömyys saattaa loppuun Ehdotettu transaktio ajoissa tai ollenkaan esimerkiksi osakkeenomistajien tai vaadittavien viranomaislupien hyväksynnän puutumisen tai viivästymisen johdosta, tai mikä tahansa tapahtuma, muutos tai muu seikka joka voisi johtaa Memorandum of Understanding -sopimuksen irtisanomiseen ja Alcatel-Lucentin osakkeista tehtyjen tarjousten menestymiseen; 2) kykenemättömyys saavuttaa tavoitellut liiketoiminnalliset tai operatiiviset hyödyt Ehdotetusta transaktiosta tai siihen liittyvästä häiriöstä johtuen, kuten kykenemättömyys integroida Alcatel-Lucent Nokian toimintoihin ja mitkä tahansa kielteiset vaikutukset Ehdotetun transaktion täytäntöönpanosta tai julkistamisesta johtuen esimerkiksi asiakkaiden, avainjohtohenkilöiden tai työntekijöiden menettäminen, tai vähentynyt keskittyminen päivittäisiin toimintoihin tai liiketoimintaan; 3) kykymme tunnistaa markkinatrendejä ja liiketoimintamahdollisuuksia valitaksemme ja toteuttaaksemme strategiat onnistuneesti ja oikea-aikaisesti, ja kykymme menestyksellisesti sopeuttaa toimintojamme ja toimintamallejamme; 4) kykymme säilyttää tai parantaa liiketoimintojemme operatiivista tai taloudellista tulosta sekä onnistuneesti tunnistaa tai menestyksekkäästi luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia; 5) riippuvuutemme yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja markkinaolosuhteista, sekä internetin ja teknologian käytön kasvukapasiteetista; 6) altistumisemme lainsäädäntöön liittyville riskeille, poliittiselle riskille tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla; 7) kykymme keksiä uusia relevantteja teknologioita, tuotteita ja palveluita, kehittääksemme ja ylläpitääksemme immateriaalioikeussalkkuamme ja ylläpitääksemme nykyisiä immateriaalioikeuksien tulonlähteitä sekä kehittää uusia lähteitä; 8) kykymme suojata immateriaalioikeuksiamme ja suojautua kolmansien osapuolten oikeudenloukkauksilta ja puolustautua väitetyiltä immateriaalioikeuksien loukkauksilta, sekä mahdollisten lisensiointikulujen, tiettyjen teknologioiden käyttöön liittyvien rajoitusten ja teollisuusoikeuksiin liittyvien oikeudenkäyntien vaikutukset; 9) mahdolliset monitahoiset veroihin liittyvät seikat, verokiistat ja -velvoitteet, joiden nojalla meille voi tulla maksettavaksi lisää veroja eri lainkäyttöalueilla, sekä se, että todellinen tai oletettu tuloksemme, muiden tekijöiden ohella, voi vähentää kykyämme käyttää hyväksi laskennallisia verosaamisia; 10) kykymme pitää palveluksessamme, kannustamaan, kehittämään ja rekrytoimaan osaavia työntekijöitä esimerkiksi Ehdotetusta transaktiosta mahdollisesti johtuvan häiriön takia; 11) yhteistyökumppaneidemme ja partnereidemme, mukaan lukien rahoituslaitosten suorituskyky sekä kykymme solmia menestyksekkäitä yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyjä, mukaan lukien mahdollinen Ehdotetusta transaktiosta johtuva häiriö uusien sopimussuhteiden hankkimiselle tai vanhojen sopimussuhteiden jatkamiselle; 12) valuuttakurssien vaihtelut, erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltain dollarin, Japanin jenin, Kiinan juanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 13) epäsuotuisat lopputulokset oikeudenkäynneissä, välimiesmenettelyissä, sopimuksiin liittyvissä riidoissa ja syytökset terveyshaitoista liittyen liiketoimintoihimme; ja 14) mikä tahansa tehottomuus, toimintahäiriö tai -katkos tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista tai mahdollisen kybertietoturvamurron mahdolliset vaikutukset; 15) kykymme saavuttaa tavoitellut hyödyt toteuttamalla menestyksekkäästi suunniteltuja yritysjärjestelyjä kuten hankintoja, divestointeja, fuusioita, yhteistoimintayrityksiä, ja hallita niihin liittyviä odottamattomia vastuita; 16) kykymme hallita liiketoiminnan kuluja ja saavuttaa asetetut tavoitteet toimin, jotka ovat suunnattuja tulosparannusten saavuttamiseksi, esimerkiksi kulusäästöin tai muilla toimin lisätä kilpailukykyä; 17) kykymme optimoida pääomarakennettamme suunnitellusti tai saavuttamaan uudelleen investment grade -tason luottoluokituksen; 18) kykymme toteuttaa Nokia Networksin strategia tai tehokkaasti, kannattavasti ja oikea-aikaisesti sopeuttaa sen liiketoiminta vastaamaan asiakkaiden kasvavaan tarpeeseen erilaisten sovellusten tai teknisen kehityksen suhteen; 19) kykymme Nokia Networksin liiketoiminnassa tehokkaasti, kannattavasti ja oikea-aikaisesti sijoittaa uusiin kilpailukykyisiin ja korkealatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin; 20) Nokia Networksin riippuvuus rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista, ja haitalliset vaikutukset operaattoreiden lisäkonsolidaatiosta johtuen; 21) Nokia Networksin kyky hallita tuotantoa, palveluiden luomista ja toimituksia sekä logistiikkaa tehokkaasti ja keskeytyksittä; 22) Nokia Networksin riippuvuus rajallisesta toimittajien määrästä, jotka eivät välttämättä kykene toimittamaan riittävää määrää täysin toimivia tuotteita ja komponentteja tai toimittaa palveluita ajoissa, jotka vastaavat asiakkaidemme tarpeita; 23) Asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita Nokia Networks tarjoaa asiakkailleen; 24) epäsuotuisa kehitys johtuen tai liittyen HERE-liiketoimintamme strategisten vaihtoehtojen arviointiin, mukaan lukien liittyen HERE-liiketoiminnan mahdolliseen divestointiin; 25) HEREn kohtaama kova kilpailu ja sen kyky tehokkaasti ja kannattavasti sijoittaa uusiin kilpailukykyisiin korkealaatuisiin palveluihin ja dataan, ja tuoda niitä oikea-aikaisesti markkinoille tai sopeuttamaan toimintaansa tehokkaasti; 26) HEREn riippuvuus yleisestä automarkkinan kehityksestä ja asiakkaiden liiketoimintaolosuhteista; 27) HEREn riippuvuus rajallisesta määrästä suuria asiakkaita, erityisesti myynnissä autoteollisuudelle, ja laajoista minimuotisista sopimuksista; 28) Nokia Technologiesin kyky säilyttää olemassa olevia immateriaalioikeuksiin liittyviä tulonlähteitä tai luomaan uusia lähteitä; 29) Nokia Technologiesin riippuvuus rajoitetusta määrästä lisenssinsaajia, joiden suhteellinen osuus patenttilisenssituloista on merkittävä, mukaan lukien sitovan välitystuomion lopputulosta Samsungin kanssa, josta odotetaan päätöstä vuonna 2015; 30) Nokia Technologiesin riippuvuus riittävästä patentoitujen tai muilla omistusoikeuksilla suojattujen teknologioiden lainsäädännöllisestä suojasta; ja 31) Nokia Technologiesin kyky toteuttaa suunnitelmansa liiketoiminta-alueilla, kuten teknologialisensoinnin, Nokia-brändin lisensoinnin ja muiden liiketoimintahankkeiden, kuten teknologiainnovoinnin ja hautomoiden avulla; 32) Yhdistyneen yhtiön vaikutus (Ehdotetun transaktion voimaan saattamisen jälkeen) mihin tahansa yllä mainittuun riskiin tai tulevaisuutta koskevaan lausumaan, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian viimeisimmässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 74-89 otsikon "Operating and Financial Review and Prospects-Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokian johto, Espoo 29.4.2015.

Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:
Nokia Viestintä, puh. +358 10 448 4900 sähköposti: press.services@nokia.com
Sijoittajasuhteet, Eurooppa, puh. +358 4080 3 4080

  • Nokian vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous pidetään  5.5.2015
  • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2015 toisen neljänneksen osavuosikatsauksen 30.7.2015.