Skip to main content

UPDATE: Nokia on täydentänyt Nokian ja Alcatel-Lucentin suunniteltuun yhdistymiseen liittyvää listalleottoesitettään

Tämä on päivitetty versio 16.11.2015 klo 11.30 julkistetusta pörssitiedotteesta (liitteet lisätty).

Nokia Oyj
Pörssitiedote
16.11.2015 klo 11.30

Nokia on täydentänyt Nokian ja Alcatel-Lucentin suunniteltuun yhdistymiseen liittyvää listalleottoesitettään

Nokia julkisti tänään, että se on täydentänyt 23.10.2015 päivättyä englanninkielistä listalleottoesitettään, joka liittyy suunniteltuun yhdistymiseen Alcatel-Lucentin kanssa ("listalleottoesite"). Listalleottoesitettä käytetään Alcatel-Lucentin arvopapereiden haltijoille vastikkeena annettavien uusien osakkeiden listaamisessa Nasdaq Helsinkiin sekä Nokian olemassa olevien ja uusien osakkeiden suunnitellussa listaamisessa Euronext Pariisiin ja Alcatel-Lucentin arvopapereihin liittyvän Ranskan julkisen osakevaihtotarjouksen yhteydessä.

Finanssivalvonta on 16.11.2015 hyväksynyt listalleottoesitteen täydennysasiakirjan ("täydennysasiakirja"), joka sisältää tiettyjä päivityksiä, jotka perustuvat listalleottoesitteen hyväksynnän jälkeen tapahtuneisiin julkistuksiin ja sen jälkeiseen kehitykseen. Näihin päivityksiin kuuluvat muun muassa sekä Nokian että Alcatel-Lucentin julkistamat tammi-syyskuun 2015 osavuosikatsaukset, Nokian ilmoitus 7 miljardin euron pääomarakenteen optimointiohjelmasta ja Alcatel-Lucent -transaktioon liittyvien 900 miljoonan euron synergiatavoitteiden toteuttamisaikataulun nopeuttamisesta, Ranskan julkiseen osakevaihtotarjoukseen liittyvän tarjousasiakirjan (note d'information) hyväksyntä ja tietyt täsmennykset osakevaihtotarjouksen ehtoihin, Nokian ja Alcatel-Lucentin väliseen Memorandum of Understanding -sopimukseen tehdyt muutokset liittyen muun muassa Alcatel-Lucentin osakeoptioiden ja tulosperusteisten osakepalkkioiden kohteluun sekä Alcatel-Lucentin jättämä vastausasiakirja (note en réponse), johon sisältyy muun muassa Alcatel-Lucentin hallituksen suositus Alcatel-Lucentin arvopapereiden haltijoille niiden tarjoamiseksi julkiseen osakevaihtotarjoukseen.

Finanssivalvonta notifioi täydennysasiakirjan sekä listalleottoesitteen ranskankielisen tiivistelmän muutokset, jotka on tehty täydennysasiakirjan mukaisesti Ranskan arvopaperimarkkinoita valvovalle Autorité des Marchés Financiers -viranomaiselle EU:n esitedirektiivin mukaisesti.

Täydennysasiakirja on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja se on yhdessä listalleottoesitteen kanssa saatavilla 16.11.2015 alkaen Nokian verkkosivuilla osoitteessa http://company.nokia.com/fi/sijoittajat/talousraportteja/viranomaisille-jatetyt-asiakirjat-liittyen-nokian-ja-alcatel-lucentin-yhdistymiseen. 17.11.2015 alkaen täydennysasiakirja on lisäksi saatavilla Nasdaq Helsingin palvelupisteessä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki sekä Nokian pääkonttorissa osoitteessa Karaportti 3, 02610 Espoo.

12.11.2015 päivätty Form F-4 rekisteröintiasiakirja, joka jätettiin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission) Nokian suunnitellun osakevaihtotarjouksen yhteydessä, ja joka liittyy suunniteltuun Alcatel-Lucentin kauppaan, on tullut voimaan 13.11.2015. Jäljennös rekisteröintiasiakirjasta on saatavilla osoitteessa http://company.nokia.com/fi/sijoittajat/talousraportteja/sec-arkisto.

Nokia 
Nokia keskittyy teknologian inhimillisiin mahdollisuuksiin ja auttaa menestymään maailmassa, jossa ihmisten lisäksi esineet ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Kolme liiketoimintaamme ovat kaikki omien alojensa johtavia toimijoita: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoja ja palveluita tarjoava Nokia Networks, kartta- ja sijaintipalveluihin keskittyvä HERE sekä teknologiakehitykseen ja lisensointiin keskittyvä Nokia Technologies. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia 
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoja sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Transaktiosivusto
Lisätietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa: www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "olettaa", "tulisi", "todennäköisesti", "ennakoida", "uskoa", "arvioida", "olettaa", "odottaa", "aikoa", "jatkaa", "voisi", "saattaa", "suunnittelee", "ennustaa", "näkee", "tulee tekemään" ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa lausumia, jotka liittyvä Nokian osakkeiden listaamiseen, Ranskan julkiseen osakevaihtotarjoukseen ja Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistymisestä johtuviin odotettuihin synergioihin. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä, ja niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joita on vaikea ennustaa, koska ne liittyvät tulevaisuuden tapahtumiin ja olosuhteisiin ja ovat riippuvaisia niistä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat: kyky saada listalleottoesitteelle tarvittavat viranomaishyväksynnät sekä listalleottoesitteen EU notifiointi ja Nokian kyky integroida Alcatel-Lucent.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Risk Factors -riskitekijät Rekisteröintiasiakirjassa (määritelty myöhemmin), Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat rekisteröineet Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC"). Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA
Tämä tiedote liittyy Nokian ehdotettuun julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, American Depositary Shares -osaketalletustodistukset ("ADS") ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi ja ADS:ksi. Tämä tiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita; ADS:ia tai sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa tai 14.8.2015 (22.10.2015, 6.11.2015 ja 12.11.2015 tehtyine muutoksineen) SEC:lle jätettyä alustavaa luonnosta Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjassa ("Rekisteröintiasiakirja") ja 13.11.2015 SEC:n hyväksymä Rekisteröintiasiakirjaan sisältyvää Alustavaa Esitettä / Vaihtotarjousta, Kehotusta / Suosituslausuntoa, jonka Alcatel-Lucent tulee jättämään SEC:lle (Schedule 14D-9), Finanssivalvonnalle jätettyä ja sen 23.10.2015 hyväksymää Nokian listalleottoesitettä ja Finanssivalvonnan 16.11.2015 hyväksymä listalleottoesitteen täydennystä, tai tarjousasiakirjaa (note d'information), jonka Nokia on jättänyt AMF:lle ja jonka AMF on hyväksynyt 12.11.2015, tai vastausasiakirjaa (note en réponse) jonka Alcatel-Lucent on jättänyt AMF:lle ja jonka AMF on hyväksynyt 12.11.2015, jotka sisältävät letter of transmittal -asiakirjan ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset. Ehdotettu osakevaihtotarjous tullaan tekemään ainoastaan Tarjousasiakirjojen kautta.

Ehdotetun julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö, arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"), voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa ehdotettuun osakevaihtotarjoukseen. Rekisteröintiasiakirjaa lukuun ottamatta, Tarjousasiakirjoja ei ole jätetty SEC:lle. Osakevaihtotarjous tullaan tekemään ainoastaan Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TAI TULEVAT SISÄLTÄMÄÄN TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN EHDOTETTUA OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta, mukaan lukien Rekisteröintiasiakirja ovat tai tulevat olemaan saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatel-Lucentin vastausasiakirja (note en réponse), jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa Ranskan julkisesta osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (www.amf-france.org), Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (http://www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.