Skip to main content

Nokian ja Samsungin välisessä patenttilisenssiin liittyvässä välimiesmenettelyssä saatiin ratkaisu - positiivinen taloudellinen vaikutus Nokia Technologies -liiketoimintaryhmälle

Nokia Oyj
Pörssitiedote
1.2.2016 klo 08.00

Nokian ja Samsungin välisessä patenttilisenssiin liittyvässä välimiesmenettelyssä saatiin ratkaisu - positiivinen taloudellinen vaikutus Nokia Technologies -liiketoimintaryhmälle

Kansainvälisen kauppakamarin kansainvälinen välitystuomioistuin (The International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce) on antanut ratkaisun Nokian ja Samsungin välisessä välimiesmenettelyssä. Nokia ja Samsung ovat aiemmin sopineet, että tiettyjä Nokian patentteja koskevan 1.1.2014 alkaen viidellä vuodella jatketun lisenssisopimuksen mukaan Nokialle maksettavien lisäkorvausten suuruus määräytyy välimiesmenettelyn perusteella.

Ratkaisu koskee osaa Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän patenttiportfoliosta vuoden 2018 loppuun asti. Nokia jatkaa keskusteluja Samsungin kanssa muista relevanteista patenttiportfolioistaan ja teknologioistaan. Nokialla on vahva aineettomien oikeuksien portfolio, johon kuuluvat Nokia Technologiesin, Nokia Networksin ja Alcatel-Lucentin erilliset patenttiportfoliot ja muut aineettomat oikeudet mukaan lukien lukuisiin standardoituihin teknologioihin liittyvät essentiaalipatentit, implementaatiopatentit sekä muut patentoidut teknologiat.

Nokia arvioi Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän liikevaihdon olevan vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä noin 400 miljoonaa euroa ja koko vuonna 2015 noin 1 020 miljoonaa euroa. Näihin lukuihin sisältyvät välimiesmenettelyn ratkaisun vaikutukset. Ratkaisun perusteella maksettavat korvaukset ylittivät 1.1.2014 - 30.9.2015 väliseltä ajalta jo kirjatut arvioidut tulot, joten ylläoleviin lukuihin sisältyy tulojen takautuva jaksotus. Nokian näkymien mukaisesti Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän liikevaihdon arvioidaan kasvavan koko vuonna 2015 koko vuoteen 2014 verrattuna riippumatta siitä, huomioidaanko välimiesmenettelyn ratkaisun perusteella maksettava lisäkorvaus. Vuoden 2015 viimeisen neljänneksen lopusta lukien, Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän liikevaihto ilman kertakorvauksia (run rate) oli vuositasolla noin 800 miljoonaa euroa välimiesmenettelyn ratkaisu huomioiden.

Nokia arvioi saavansa Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän loppuunsaatetuista ja käynnissä olevista välimiesmenettelyistä vähintään noin 1,3 miljardia euroa kassavirtaa vuosina 2016-2018 mukaan lukien välimiesmenettelyn ratkaisun mukaiset korvaukset. Nokia on lisäksi aiemmin saanut tiettyjä niihin liittyviä ennakkomaksuja.

"Riippumattoman välimiesmenettelyn käyttö on hyvä ja tunnustettu menettelytapa patenttilisensseihin liittyvien erimielisyyksien ratkaisemiseksi, ja jatketun sopimuksen perusteella Nokialle maksettavat lisäkorvaukset ovat tervetulleita", sanoi Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän johtaja Ramzi Haidamus. "Odotamme uusia yhteistyömahdollisuuksia Samsungin ja muiden yhtiöiden kanssa niin langattoman viestinnän lisensoinnissa kuin muillakin teknologian aloilla".

Nokia
Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.
 
Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "odottaa", "arvioi", "tulee tekemään", ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: ratkaisun vaikutus Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän tulokseen, Nokian patentti- ja muiden aineettomien hyödykkeiden portfolioihin, Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän tulevaan tulokseen ja Nokian tuleva vuorovaikutus Samsungin kanssa . Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: tilinpäätöksen viimeistely asiaankuuluvien sääntöjen ja säännösten mukaisesti, Nokian kyky ylläpitää myönteinen suhde Samsungiin ja yllämainittujen riskien tai tulevauutta koskevien lausumien vaikutus Nokiaan sekä muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian aika ajoin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC") ja Ranskan arvopaperimarkkinoita valvovalle Autorité des marchés financiers -viranomaiselle ("AMF") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Risk Factors -riskitekijät osiossa, Nokian viimeisimmässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia on jättänyt SEC:lle tai AMF:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että todelliset tulokset tai odotettu kehitys todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset Nokiaan tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.