Skip to main content

Nokia ilmoittaa Alcatel-Lucentin arvopapereista tekemänsä julkisen osakevaihtotarjouksen jatketun tarjousajan selvityksestä ja uusien osakkeiden rekisteröinnistä

Nokia Oyj Pörssitiedote 12.2.2016 klo 14.00

Nokia ilmoittaa Alcatel-Lucentin arvopapereista tekemänsä julkisen osakevaihtotarjouksen jatketun tarjousajan selvityksestä ja uusien osakkeiden rekisteröinnistä  

Nokia julkisti tänään, että sen Alcatel-Lucentin arvopapereista Ranskassa ja Yhdysvalloissa tekemän julkisen osakevaihtotarjouksen jatketun tarjousajan ("jatkettu osakevaihtotarjous") selvitys on tehty, ja yhtiön uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

Ranskan arvopaperimarkkinaviranomaisen (Autorité des Marchés Financiers, "AMF") 10.2.2016 antaman ilmoituksen mukaan 426 695 572 Alcatel-Lucentin liikkeeseen laskemaa osaketta, 52 286 499 American Depositary Share -osaketalletustodistusta ("ADS-osaketalletustodistukset"), 4 795 096 OCEANE 2018 -vaihtovelkakirjalainaa, 19 971 720 OCEANE 2019 -vaihtovelkakirjalainaa ja 56 644 832 OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainaa (Alcatel-Lucentin osakkeet, ADS-osaketalletustodistukset ja vaihtovelkakirjalainat yhdessä "Alcatel-Lucentin arvopaperit") annettiin vaihdettavaksi Ranskan ja/tai Yhdysvaltojen jatketuissa osakevaihtotarjouksissa. Nokia on hyväksynyt kyseiset arvopaperit vastikkeena Nokian osakkeista tai ADS-osaketalletustodistuksista.

320 701 193 Nokian uutta osaketta, jotka annettiin luovutettavaksi vastikkeena jatkettuun osakevaihtotarjoukseen annetuista Alcatel-Lucentin arvopapereista, on tänään merkitty kaupparekisteriin. Kaupparekisterimerkinnän jälkeen Nokian osakkeiden kokonaismäärä on 5 769 443 837 kappaletta. Osakkeet tuottavat osinko-oikeuden sekä kaikki muut osakkeenomistajan oikeudet tästä päivästä lukien.

Osakkeet on maksettu apporttina jatkettuun osakevaihtotarjoukseen vaihdettavaksi annetuilla Alcatel-Lucentin arvopapereilla. Merkintähinta on yhteensä 1 694 107 142,10 euroa, ja se perustuu Nokian osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 10.2.2016. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Nokian sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon eikä yhtiön 245 896 461,96 euron suuruinen osakepääoma muutu merkinnän seurauksena.

Jatketun osakevaihtotarjouksen seurauksena Nokia omistaa tällä hetkellä 91,25 % Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista ja vähintään 91,17 % äänistä, 99,62 % liikkeeseen lasketuista OCEANE 2018 -vaihtovelkakirjalainoista, 37,18 % liikkeeseen lasketuista OCEANE 2019 -vaihtovelkakirjalainoista ja 68,17 % liikkeeseen lasketuista OCEANE 2020 -vaihtovelkakirjalainoista. Tämä vastaa Nokian 88,07 %:n omistusta Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden.

Nokia on tänään pyytänyt kaikkien jatketun osakevaihtotarjouksen seurauksena omistuksessaan olevien OCEANE-vaihtovelkakirjalainojen vaihtamista. Vaihdon jälkeen OCEANE 2018 -vaihtovelkakirjalainoista on jäljellä alle 15 % alun perin liikkeeseen lasketusta määrästä, jolloin Nokia velvoittaa Alcatel-Lucentin lunastamaan kaikki liikkeessä olevat OCEANE 2018 -vaihtovelkakirjalainat nimellisarvoon lisättynä mahdollisesti kertyneellä korolla siitä päivästä lähtien, kun korko on viimeksi maksettu siihen päivään asti joka OCEANE-vaihtovelkalainojen aikaistetulle lunastukselle on määritelty (sovellettava lainsäädäntö huomioiden). Ensisijaiseen ja jatkettuun osakevaihtotarjoukseen sovelletulla parannetulla vaihtosuhteella vaihdettavaksi annettujen OCEANE-vaihtovelkakirjalainojen vaihdon jälkeen Nokia omistaa 92,34 % Alcatel-Lucentin kaikista osakkeista ja vähintään 92,26 % äänistä.

Euronext Pariisi toimittaa Nokian uudet osakkeet Alcatel-Lucentin arvopaperien haltijoita edustaville rahoitusvälittäjille arviolta 15.2.2016, ja uudet Nokian ADS-osaketalletustodistukset rekisteröidään aiemmin rekisteröityjen Alcatel-Lucentin ADS-osaketalletustodistusten haltijoiden nimiin tänään. Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä ja Euronext Pariisissa arviolta 15.2.2016 ja osakkeita vastaavat uudet Nokian ADS-osaketalletustodistukset otetaan kaupankäynnin kohteeksi New Yorkin pörssissä arviolta 15.2.2016. Lisäksi arvopaperinsa osakevaihtotarjoukseen vaihdettavaksi antaneet osakkeiden murto-osiin oikeutetut Alcatel-Lucentin arvopapereiden haltijat saavat Euronext Pariisilta tai Citibank, N.A.:lta Nokian osakkeiden tai ADS-osaketalletustodistusten murto-osaansa vastaavan käteistuoton 1.3.2016 alkaen.

NokiaNokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.  Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia Viestintä Puh. +358 (0) 10 448 4900 Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoa sijoittajille:

Nokia Sijoittajasuhteet Puh. +358 4080 3 4080 Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Transaktiosivusto Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa: www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista "uskoo", "tulee tekemään", "tulisi", ja muista vastaavista ilmaisuista. Näitä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa: Euronext Pariisin toimittamat uudet Nokian osakkeet osakevaihtotarjoukseen vaihdettavaksi antaneiden Alcatel-Lucent arvopaperien haltijoita edustaville rahoitusvälittäjille, uusien Nokian American depoistary shares -osaketalletustodistuksien ("ADS-osaketalletustodistukset") rekisteröintipäivämäärä, uusien Nokian osakkeiden kaupankäynti Euronext Pariisissa ja uusien Nokian ADS-osaketalletustodistuksien kaupankäynti New Yorkin pörssissä, sekä päivämäärä jolloin käteituotot, jotka vastaavat sitä murto-osaa Nokian osakkeista tai ADS-osaketalletustodistuksista johon Alcatel-Lucentin arvopapereiden haltijat ovat oikeutettuja, siirtyvät Euronext Pariisilta tai Citibank N.A.:lta Alcatel-Lucentin arvopapereiden haltijoille. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Nämä lausumat ovat vain ennusteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin odotuksiimme ja näkemyksiimme tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: Sääntely liittyen jatkettuun osakevaihtotarjoukseen, sääntely- ja sopimusrajoitteet liittyen Nokian kauppoihin Alcatel-Lucentin arvopapereissa, ja yllämainittujen riskien tai tulevaisuutta koskevien lausumien vaikutus yhdistyneeseen yhtiöön (Alcatel-Lucent transaktion täytäntöönpanon jälkeen) sekä muut riskitekijät, jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Rekisteröintiasiakirjan (määritelty myöhemmin) Risk Factors -riskitekijät osiossa, Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisimmät vuosittaiset raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa sekä muissa asiakirjoissa, jotka Nokia tai Alcatel-Lucent ovat jättäneet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai operaatioihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä pörssitiedote liittyy Nokian julkiseen osakevaihtotarjoukseen, jossa kaikki Alcatel-Lucentin osakkeet, ADS-osaketalletustodistukset ja sen liikkeeseen laskemat osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit vaihdettaisiin Nokian uusiksi osakkeiksi ja ADS:ksi. Tämä pörssitiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita; ADS:ia ja sen liikkeeseen laskemia osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita. Tämä tiedote ei myöskään korvaa ostotarjousta koskevaa lausuntoa yhdysvaltalaisessa Schedule TO -asiakirjassa, Form F-4 -Rekisteröintiasiakirjassa ("Rekisteröintiasiakirja", Rekisteröintinumero 333-206365) tai SEC:lle jätetyn Schedule 14D-9 mukaista Kehotusta / Suosituslausuntoa, Finanssivalvonnalle jätettyä listalleottoesitettä ja listalleottoesitteen täydennystä, tai Nokian tarjousasiakirjaa (note d'information) ja Alcatel-Lucentin 29.10.2015 AMF:lle jätettyä vastausasiakirjaa (note en réponse) jonka AMF on hyväksynyt 12.11.2015, jotka sisältävät letters of transmittal -asiakirjat ja siihen liittyvät asiakirjat, sellaisina kuin niitä on muutettu tai täydennetty aika ajoin ("Tarjousasiakirjat"). Arvopaperien tarjoamista ei tehdä Yhdysvalloissa muutoin kuin esitteellä, joka täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933) kohdan 10. vaatimukset. Osakevaihtotarjous tehdään ainoastaan Tarjousasiakirjojen kautta.

Julkisen osakevaihtotarjouksen tekeminen henkilöille, jotka asuvat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolella tai jotka ovat Ranskan tai Yhdysvaltain ulkopuolisia kansalaisia tai ovat tällaisten henkilöiden säilytysyhteisö, arvo-osuuksien tai omaisuudenhoitaja ("Poissuljetut osakkeenomistajat"), voidaan tehdä ainoastaan näiden alueiden lakien sallimalla tavalla. Näiden Poissuljettujen osakkeenomistajien vastuulla on tiedostaa ja noudattaa vaadittavia lakeja heihin sovellettavien lakien alueella suhteessa osakevaihtotarjoukseen. Osakevaihtotarjous tehdään vain Tarjousasiakirjojen kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOTETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJAT JA KAIKKI MUUT ASIAAN LIITTYVÄT JA SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA TAI ALCATEL-LUCENT ON JÄTTÄNYT TAI SAATTAA JÄTTÄÄ TAI REKISTERÖIDÄ SEC:LLE, AMF:LLE, NASDAQ HELSINGILLE TAI FINANSSIVALVONNALLE, SILLÄ NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA OSAKKEENOMISTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN MINKÄÄNLAISEN PÄÄTÖKSEN TEKOA KOSKIEN OSAKEVAIHTOTARJOUSTA.

Tässä pörssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

Tarjousasiakirjat ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään tai rekisteröidään SEC:n kanssa joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta ovat saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian tarjousasiakirja (note d'information) ja Alcatel-Lucentin vastausasiakirja (note en réponse), jotka saivat AMF:n hyväksyntänumerot 15-573 ja 15-574 ja jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa Ranskan julkisesta osakevaihtotarjouksesta, ovat luettavissa AMF:n (www.amf-france.org, Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (http://www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.