Skip to main content

Nokia Oyj:n vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen katsaus

Nokia OyjOsavuosikatsaus10.5.2016 klo 8.00

Nokia Oyj:n vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen katsaus

Laajentunut tuotevalikoima ja vahvana jatkunut toimintamalli vaikuttivat myönteisesti taloudelliseen ei-IFRS-tulokseen  Tämä on tiivistelmä Nokia Oyj:n tänään julkistetusta vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksesta. Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa http://company.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

TALOUDELLISET PÄÄKOHDAT

 • Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen ei-IFRS-liikevaihto oli 5,6 miljardia euroa. Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä yhdistetyn yhtiön vertailukelpoinen ei-IFRS-liikevaihto olisi ollut 6,1 miljardia euroa.
 • Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Alcatel-Lucent-kaupan seurauksena osakemäärä kasvoi ja ei-IFRS-verokulut nousivat, joka  johtui alueelliseen tulosjakaumaan liittyneistä epäedullisista muutoksista. On huomioitava, että Nokian vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos raportoitiin yhdistettynä yhtiönä, kun taas vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos, joka oli 0,05 euroa, sisälsi ainoastaan Nokian erillisenä.
 • Yhdistetyn yhtiön nettokassa ja muut likvidit varat kasvoivat ensisijaisesti Alcatel-Lucent-kaupan seurauksena 471 miljoonalla eurolla, ja ne olivat 8,2 miljardia euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna ainoastaan Nokian vastaaviin eriin vuoden 2015 viimeisen neljänneksen lopussa. Käyttöpääomaan liittyvät ulosmenevät rahavirrat tasoittivat tätä osin.

       Nokian verkkoliiketoiminta

 • Liikevaihto laski 8 % vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihdon lasku johtui ensisijaisesti Ultra Broadband Networks -segmentistä, jonka liikevaihto laski 12 % vuoden 2015 ensimmäiseen ja 27 % vuoden 2015 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Tämä vastasi vuoden 2016 ensimmäiselle neljännekselle antamiamme näkymiä normaalia suuremmasta kausittaisesta laskusta langattoman infrastruktuurin markkinalla. IP Networks and Applications -segmentin liikevaihto kasvoi vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
 • Ei-IFRS-bruttokateprosentti oli vahva vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä, ja se oli 38,3 %. Tämä johtui ensisijaisesti sekä Ultra Broadband Networks -segmentin (Mobile Networks -liiketoimintaryhmän johdolla) että IP Networks and Applications -segmentin (IP/Optical Networks -liiketoimintaryhmän johdolla) tuotejakauman myönteisestä kehityksestä sekä tehokkuuden lisääntymisestä.
 • Ei-IFRS-liikevoittoprosentti oli 6,5 % vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä, ja se kasvoi 2,8 prosenttiyksikköä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä johtui ensisijaisesti ei-IFRS-bruttokateprosentin kasvusta sekä jatkuneista ponnisteluista vahvan toimintamallimme eteen.

Nokia Technologies

 • Liikevaihto laski 27 % vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä johtui seuraavan kolmen tekijän puuttumisesta, jotka vaikuttivat myönteisesti vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen: olemassa olevien sopimusten tuloutuksen kertaluonteiset oikaisut,  aiemmin divestoituihin immateriaalioikeuksiin liittyvät tulo-osuudet sekä immateriaalioikeuksien divestoinnit. Nämä kolme tekijää poislukien liikevaihto olisi kasvanut noin 10 % vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna patenttilisenssitulojen kasvun ansiosta.
Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen luvut verrattuna yhdistetyn yhtiön vertailutietoihin. Katso lisätietoja tilinpäätöksen liitetiedosta 1 1,2
    Yhdistetyn yhtiön historia-tiedot2   Yhdistetyn yhtiön historia-tiedot2  
  1-3/2016 1-3/2015 Muutos 1-3/ 2016 vs. 1-3/ 2015 10-12/ 2015 Muutos 1-3/ 2016 vs. 10-12/ 2015
Milj. EUR
Liikevaihto - ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta     -9 %   -27 %
Liikevaihto (ei-IFRS) 5 603 6 129 -9 % 7 719 -27 %
  Nokian verkkoliiketoiminta 5 181 5 662 -8 % 7 057 -27 %
Ultra Broadband Networks 3 729 4 227 -12 % 5 081 -27 %
IP Networks and Applications 1 452 1 435 1 % 1 976 -27 %
  Nokia Technologies 198 273 -27 % 413 -52 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut 236 203 16 % 254 -7 %
Bruttokate (ei-IFRS) 2 205 2 264 -3 % 3 272 -33 %
Bruttokateprosentti (ei-IFRS) 39,4 % 36,9 % 250pp 42,4 % -300pp
Liikevoitto (ei-IFRS) 345 276 25 % 1 279 -73 %
  Nokian verkkoliiketoiminta 337 209 61 % 1 097 -69 %
Ultra Broadband Networks 234 168 39 % 702 -67 %
IP Networks and Applications 103 42 145 % 396 -74 %
  Nokia Technologies 106 178 -40 % 311 -66 %
  Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -99 -111   -129  
Liikevoittoprosentti (ei-IFRS) 6,2 % 4,5 % 170pp 16,6 % -1 040pp

Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen luvut verrattuna ainoastaan Nokian historiatietoihin. Katso lisätietoja tilinpäätöksen liitetiedosta 1 1,3
    Ainoastaan Nokia historiatiedot3   Ainoastaan Nokia historiatiedot3  
  1-3/2016 1-3/2015 Muutos 1-3/2016 vs. 1-3/2015 10-12/2015 Muutos 1-3/2016 vs. 10-12/2015
Milj. EUR (paitsi osakekohtainen tulos, EUR)
Tulos (ei-IFRS) 139 184 -24 % 575 -76 %
Tulos -613 169   499  
Osakekohtainen tulos, laimennettu (ei-IFRS) 0,03 0,05 -40 % 0,15 -80 %
Osakekohtainen tulos, laimennettu -0,09 0,05   0,13  
Nettokassa ja muut likvidit varat 8 246 4 672 76 % 7 775 6 %

1 Tulokset ovat raportoituja, ellei toisin mainittu. Taloudellisen katsauksen tulostiedot ovat tilintarkastamattomia. Ei-IFRS-tulokset eivät sisällä Alcatel-Lucent-kauppaan liittyviä kuluja. Ei-IFRS-tulokset eivät myöskään sisällä liikearvon arvonalentumiskuluja, aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita yrityskaupoista johtuvia hankintahinnan kohdentamiseen liittyviä eriä, uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja sekä eräitä muita eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen yksityiskohtainen tarkastelu esitetään Vuoden alusta -osiossa ja osavuosikatsauksen ei-IFRS-täsmäytysliitetiedossa (katsauksen liite 2). Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen ja vuoden 2015 viimeisen neljänneksen yhdistetyn yhtiön ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin lukuihin löytyy 22.4.2016 julkaistusta Nokia julkistaa uutta taloudellista raportointirakennettaan vastaavan uudelleenryhmitellyn segmenttikohtaisen vuoden 2015 tuloksen -pörssitiedotteesta.2 Yhdistetyn yhtiön historiatiedot vastaavat Nokian uutta Alcatel-Lucentin kanssa yhdistymisen jälkeistä toiminnallista ja taloudellista rakennetta, ja ne esitetään täydentävänä tietona kuten 22.4.2016 julkaistussa pörssitiedotteessa kuvattiin. Lisätietoa yhdistetyn yhtiön historiatiedoista esitetään osavuosikatsauksen liitetiedoissa olevassa Laatimisperusta-osiossa (liite 1).3 Ainoastaan Nokian historiatiedot kuvaavat Nokian taloudellista tulosta uudelleenryhmiteltynä heijastaen Nokian päivitettyä segmenttikohtaista raportointirakennetta, eivätkä ne sisällä Alcatel-Lucentia. Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Nokian tulos sisältää konsolidoituna Alcatel-Lucentin tuloksen. Täten vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Nokian tulos ei ole suoraan verrattavissa aikaisempien kausien ainoastaan Nokian tulokseen.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Nokia ilmoitti henkilöstövähennyksistä osana maailmanlaajuista synergia- ja muutosohjelmaansa

Nokia ilmoitti aloittaneensa toimenpiteet vähentääkseen henkilökuntaansa maailmanlaajuisesti osana synergia- ja muutosohjelmaansa. Henkilöstövähennysten arvioidaan tapahtuvan vuoden 2018 loppuun mennessä yhtiön synergiatavoitteiden saavuttamiselle annetun aikataulun mukaisesti. Vähennykset keskittyvät pääasiassa niille alueille, joilla on päällekkäisyyksiä. Nokia eritteli nämä alueet 29.10.2015 päivittäessään synergiatavoitteensa.

Nokia ryhtyy samanaikaisesti toimiin sopeuttaakseen toimintansa haastavaan markkinatilanteeseen ja kohdentaakseen resurssejaan tulevaisuuden teknologioihin kuten 5G, pilvipalvelut ja esineiden internet. Nokia jatkaa osana synergia- ja muutosohjelmaansa säästöjen tavoittelemista myös kiinteistöjen, palveluiden, hankintojen, jakeluketjun ja valmistuksen osalta.

Nokia suunnittelee hankkivansa Withingsin vauhdittaakseen pääsyään digitaalisen terveyden markkinoille

Nokia julkisti aikomuksensa hankkia digitaalisen terveydenhuollon edelläkävijän ja johtavan toimijan Withings S.A.:n (Withings). Withings tarjoaa kattavan tuotevalikoiman palkittuja digitaaliseen terveydenhuoltoon liittyviä tuotteita ja palveluita, jotka auttavat ihmisiä kaikkialla maailmassa elämään terveempinä, onnellisempina ja tuottavampina. Withingsillä on noin 200 työntekijää, ja se tulee olemaan osa Nokia Technologies -liiketoimintaa. Tämän kaupan myötä Nokia vahvistaa asemaansa esineiden internetin (IoT:n) alueella tavalla, joka hyödyntää Nokian luotetun tuotemerkin vahvuutta, tukee Nokian tavoitetta laajentaa verkottuneen maailman inhimillisiä mahdollisuuksia, ja tekee Nokiasta keskeisen toimijan erittäin suurella kohdemarkkinalla.

Suunnitellun Withings-kaupan arvo on 170 miljoonaa euroa, ja kauppasumma tultaisiin maksamaan käteisellä. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2016 kolmannen neljänneksen alkupuolella, ja sen toteutuminen edellyttää viranomaislupien saamista sekä tavanomaisten ehtojen täyttymistä.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Nokian ensimmäisen neljänneksen tulos osoittaa Alcatel-Lucentin kanssa yhdistymisemme strategisen arvon.

Olen tyytyväinen siihen, että kannattavuutemme oli vakaa neljänneksellä, joka on alalla tyypillisesti kausittaisesti heikko, ja jolla integraatioon liittyvät häiriöt olivat suuri riskitekijä. Liikevaihdon lasku oli pettymys, mutta se johtui suurelta osin Mobile Networks -liiketoimintaryhmästä, jonka markkinaympäristön haastavuus ei ole yllätys. Mainitsimmekin vuoden 2015 viimeisen neljänneksen katsauksemme yhteydessä, että arvioimme markkinoiden taantuvan jonkin verran vuonna 2016 mobiiliverkkojen markkinoilla, ja tämä arvio säilyy ennallaan.

Tämänhetkisen arviomme mukaan verkkoliiketoiminnan koko vuoden 2016 ei-IFRS-liikevoittoprosentti tulee olemaan yli 7 %. Arvioimme, ettei tyypillinen kausivaihtelu leimaa kuluvan vuoden ensimmäistä puoliskoa ottaen huomioon sekä arviomme toisen neljänneksen markkinaympäristöstä että käynnissä olevan Alcatel-Lucent-integraation.

Vaikka Alcatel-Lucent-kaupan kokoluokan integraatioprosessit ovat monimutkaisia ja aikaa vieviä, olemme nyt riittävän vakuuttuneita edistymisestämme voidaksemme tähdätä sekä synergiahyötyjen alkuperäistä suunnitelmaa suurempaan määrään että niiden nopeampaan toteutumiseen. Olemme jo päässeet useimpien merkittävien asiakkaidemme kanssa yhteisymmärrykseen muutossuunnitelmista, jotka kattavat kiireellisimmän osan tuotevalikoimamme päällekkäisyyksistä. Toimet henkilöstön päällekkäisyyksien vähentämiseksi ovat myös alkaneet ensimmäisillä vähennyksillä Yhdysvalloissa ja useissa muissa maissa. Kiinteistöjemme käytön keskittäminen on aloitettu: useita toimipaikkoja on jo suljettu ja 30 toimipaikkaa tullaan sulkemaan kuluvalla neljänneksellä. Tämän lisäksi olemme saattaneet loppuun toimittajiemme kanssa 40 hankintakustannusten tehostamiseen tähdännyttä projektia, ja 200 vastaavaa projektia on tällä hetkellä käynnissä. Suunnittelemme näiden lisäksi satojen uusien projektien aloitusta pääasiassa vuoden 2016 toisella neljänneksellä.

Olen lisäksi tyytyväinen siihen, että asiakkaamme, mukaan lukien entisen Alcatel-Lucentin asiakkaat, osoittavat edelleen meille vahvaa tukeaan. Keskitymme nyt hyödyntämään näitä mahdollisuuksia vahvistamalla myyntiämme ja tuomalla ainutlaatuisia innovaatioita nopeasti markkinoille, mistä esimerkkinä äskettäin julkistettu 5G-valmis AirScale-verkkolaitetuoteperhe. 

Lopuksi haluan sanoa, että olen innoissani siitä, että Withingsin tiimi liittyy Nokiaan osaksi Nokia Technologies -liiketoimintaa. Olemme johdonmukaisesti todenneet, että digitaalinen terveys on meille strategisesti kiinnostava alue, ja tämän kaupan myötä meillä on erinomainen tilaisuus päästä yhdelle suurimmista esineiden internetin markkinoista, ja luoda lisensointimahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Rajeev Suri President and CEO

TALOUDELLISTEN PÄÄKOHTIEN TARKASTELU

Seuraavassa tarkastellaan Nokian tulosta vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Tulokseen sisältyvät Nokian liiketoimintojen - Nokian verkkoliiketoiminnan (sisältäen Ultra Broadband Networks- ja IP Networks and Applications -segmentit), Nokia Technologiesin sekä Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osion tulokset. Raportoitavien segmenttien äskettäisistä muutoksista esitetään lisätietoa tämän osavuosikatsauksen liitetiedossa Segmentti-informaatio ja eliminoinnit (liite 3). Vertailuluvut ovat yhdistetyn yhtiön tuloksesta vuoden 2015 ensimmäiseltä ja vuoden 2015 viimeiseltä neljännekseltä yhdistetyn yhtiön osalta, ellei toisin mainittu. Yhdistetyn yhtiön historiatietojen yksityiskohtainen tarkastelu esitetään osavuosikatsauksen liitetiedoissa olevassa Laatimisperusta-osiossa (liite 1).

Tämä taloudellinen tieto on laadittu kuvaamaan Nokian jatkuvien toimintojen tulosta ikään kuin uusi taloudellinen raportointirakenne olisi ollut käytössä koko vuonna 2015. Tietyt tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin liittyvät yhdenmukaistukset, oikaisut ja uudelleenluokittelut ovat olleet välttämättömiä, ja niistä esitetään lisätietoa 22.4.2016 julkaistun pörssitiedotteen Laatimisperusta-osiossa. Kyseiset oikaisut sisältävät myös kulu- ja menoerien uudelleenluokittelun niiden luonteen ja yhdistetyn yhtiön laskentaperiaatteiden tuloslaskelmarivien määritelmien perusteella, mikä vaikuttaa myös vuoden 2015 taloudellisten katsausten esitettyihin lukuihin.

Ei-IFRS-liikevaihto

Nokian ei-IFRS-liikevaihto laski 9 % vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 27 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta Nokian ei-IFRS-liikevaihto olisi laskenut 9 % vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 27 % edelliseen neljännekseen verrattuna.

Vertailu vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian ei-IFRS-liikevaihdon lasku vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnan ja Nokia Technologiesin liikevaihdon laskusta.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian ei-IFRS-liikevaihdon lasku vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnan ja Nokia Technologies -liiketoiminnan liikevaihdon laskusta.

Ei-IFRS-liikevoitto

Vertailu vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon

Nokian ei-IFRS-liikevoitto kasvoi, mikä johtui ensisijaisesti tutkimuksen ja kehityksen ei-IFRS-kulujen laskusta ja muiden ei-IFRS-tuottojen ja -kulujen nettovaikutukseltaan positiivisesta vaihtelusta. Tätä osin tasoitti ei-IFRS-bruttokatteen lasku.

Ei-IFRS-bruttokatteen lasku johtui ensisijaisesti Nokia Technologies -liiketoiminnasta, mitä Nokian verkkoliiketoiminta osin tasoitti.

Tutkimuksen ja kehityksen ei-IFRS-kulujen lasku johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta ja Nokia Technologies -liiketoiminnasta.

Nokian muut ei-IFRS-tuotot ja -kulut olivat 15 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä, kun ne vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä olivat 49 miljoonaa euroa kuluja. Muiden ei-IFRS-tuottojen ja -kulujen muutos vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osiosta sekä Nokian verkkoliiketoiminnasta.

Vertailu edelliseen neljännekseen

Nokian ei-IFRS-liikevoitto laski, mikä johtui ensisijaisesti ei-IFRS-bruttokatteen laskusta, mitä sekä tutkimuksen ja kehityksen että myynnin ja hallinnon alhaisemmat ei-IFRS-kulut osin tasoittivat.

Ei-IFRS-bruttokatteen lasku johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta ja Nokia Technologies -liiketoiminnasta.

Tutkimuksen ja kehityksen ei-IFRS-kulujen lasku johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta.

Myynnin ja hallinnon ei-IFRS-kulujen lasku johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta.

Nokian muut ei-IFRS-tuotot ja -kulut olivat 15 miljoonaa euroa kuluja vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä, kun ne vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä olivat 20 miljoonaa euroa tuottoja. Muiden ei-IFRS-tuottojen ja -kulujen muutos vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnasta, mitä Konsernin yhteiset toiminnot ja Muut -osio osin tasoitti.

NÄKYMÄT

  Tarkastelukohde Arvio Kommentit
Nokia Synergiaedut toiminta-kuluissa vuositasolla Yli 900 miljoonan euron synergiaetujen saavuttaminen operatiivisissa nettokuluissa koko vuoden 2018 aikana (päivitys) Verrattuna Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistettyihin ei-IFRS-toimintakuluihin koko vuonna 2015.Arvioidaan syntyvän lukuisista hankkeista, jotka liittyvät toimintakuluihin sekä hankinnan ja valmistuksen kuluihin. Näihin hankkeisiin kuuluvat:
 • Päällekkäisten tuotteiden ja palveluiden karsiminen, erityisesti Mobile Networks -liiketoimintaryhmässä;
 • Alueellisten ja myyntiorganisaatioiden virtaviivaistaminen;
 • Kiinteiden kustannusten karsiminen erityisesti tuotannon, jakeluketjun, kiinteistöjen ja informaatioteknologian alueilla;
 • Konsernitoimintoihin ja julkisena osakeyhtiönä toimimiseen liittyvien kustannusten vähentäminen; ja
 • Hankintoihin liittyvä tehokkuus yhdistyneen yhtiön ostovoiman kasvamisen myötä.
 • Tämä on päivitys aiempaan arvioomme, jonka mukaan olisimme saavuttaneet noin 900 miljoonan euron synergiaedut operatiivisissa nettokuluissa koko vuoden 2018 aikana.
  Ei-IFRS-rahoitustuotot ja -kulut koko vuonna 2016 Noin 300 miljoonaa euroa kuluja   Sisältää ensisijaisesti korollisiin velkoihin liittyvät nettokorkokulut, korkokulut liittyen etuuspohjaisten eläkkeiden ja muiden työsuhteen päättymisen jälkeisten etuuksien nettoalijäämään sekä valuutta-kurssimuutosten vaikutuksen tiettyihin taseen eriin. Arvio näkymästä voi vaihdella riippuen muutoksista yllä mainituissa erissä.
  Ei-IFRS-verokanta koko vuonna 2016 Yli 40 % koko vuonna 2016 Yhdistyneen yhtiön ei-IFRS-verokannan kasvuun verrattuna ainoastaan Nokian ei-IFRS-verokantaan vaikuttavat ensisijaisesti epäedulliset muutokset yhtiön alueellisessa tulosjakaumassa Alcatel-Lucent-kaupan seurauksena. Tämä arvio koskee koko vuotta 2016. Neljännesvuosittaisten ei-IFRS-verokantojen arvioidaan vaihtelevan vuonna 2016, mihin vaikuttaa ensisijaisesti Nokian tuloksen vaihtelu eri verotusalueilla. Nokia arvioi yhtiön efektiivisen pitkän aikavälin ei-IFRS-verokannan olevan selvästi alle koko vuoden 2016 tason, ja aikoo antaa lisätietoa arviostaan myöhemmin vuoden 2016 aikana.
  Veroihin liittyvät ulosmenevät rahavirrat vuonna 2016 Noin 400 miljoonaa euroa Voi vaihdella riippuen eri maiden tulostasoista ja lähdeveron alaisten lisenssitulojen suuruudesta.
  Käyttöomaisuus-investoinnit vuonna 2016 Noin 650 miljoonaa euroa Liittyvät ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoimintaan.
Nokian verkkoliike-toiminta Ei-IFRS-liikevaihto koko vuonna 2016 Ei-IFRS-liikevoittoprosentti koko vuonna 2016 Laskua vuoteen 2015 verrattuna   Yli 7 % Seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan yhdistetyn yhtiön ei-IFRS-liikevaihtoon ja ei-IFRS-liikevoittoprosenttiin:
 • Suunnilleen muuttumaton käyttöomaisuus-investointien taso vuonna  2016 kohdemarkkinoillamme;
 • Taantuva langattoman infrastruktuurin markkina vuonna 2016;
 • Merkittävä panostus Alcatel-Lucent- integraatioon erityisesti vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla;
 • Toimialan kilpailudynamiikka;
 • Tuotevalikoiman painottuminen ja alueellinen jakauma;
 • Merkittävien verkkorakennushankkeiden ajoittuminen; ja
 • Synergiasuunnitelmien toimeenpano.
Nokia Technologies Liikevaihto koko vuonna 2016   Ei arviota Merkittävien lisensointisopimusten ajoituksiin ja arvoon liittyvien riskien ja epävarmuustekijöiden takia Nokia uskoo, ettei ole tarkoituksenmukaista antaa arviota koko vuoden 2016 näkymistä. Nokia ei myöskään suunnittele antavansa arviota näkymistä muissa vuoden 2016 katsauksissaan.  
     

RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida Alcatel Lucent toimintoihimme ja toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja tavoitellut hyödyt, mukaan luettuna 15.4.2015 julkistetusta ja vuoden 2016 alussa toteutuneesta Alcatel Lucentin hankinnasta tavoitellut synergiat; B) kykymme lunastaa loput Alcatel Lucentin osakkeet kohtuullisessa ajassa tai ollenkaan saavuttaaksemme täyden omistuksen Alcatel Lucentissa; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; E) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin johdossamme, toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme, mukaan lukien odotetut ominaisuudet, liiketoiminta, organisaatiorakenne, johto ja toiminnot Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; F) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; G) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja L) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein tai tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- tai kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa Alcatel Lucentin hankinnasta odotettavat liiketoimintaan liittyvät ja operatiiviset hyödyt ja synergiat, mukaan lukien kykymme integroida Alcatel Lucent liiketoimintaamme tavoiteaikataulussa sekä toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 3) kykymme hankkia jäljellä olevat Alcatel Lucentin arvopaperit ja saavuttaa kaikista Alcatel Lucentin arvopapereista tekemämme julkisen osakevaihtotarjouksen hyödyt; 4) riippuvuutemme yleisestä taloustilanteesta, markkinaolosuhteista ja muusta kehityksestä maissa, joissa toimimme; 5) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien televiestintäalan syklisyys ja vaihtelu; 6) altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttakontrolliin liittyville riskeille; 7) kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda ne markkinoille oikea-aikaisesti; 8) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 9) Nokia Technologiesin kyky säilyttää patenttilisensointiin ja immateriaalioikeuksiin perustuvat tulonlähteensä ja luoda uusia tulonlähteitä erityisesti älypuhelinmarkkinoilla; 10) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 11) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä hallinnossamme, sisäisessä valvonnassamme ja säädösten noudattamisen varmistamisessa käyttämiemme prosessien luotettavuus oikeudellisten seuraamusten estämisessä; 12) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa sekä tuotteiden ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 13) Nokia Technologiesin kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-brändiä sekä kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-aloitteet, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 14) altistumisemme erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka sääntelevät vilpillistä toimintaa, kauppa- ja talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä Alcatel Lucentia kohtaan aikaisemmin ja tällä hetkellä esitetyt korruptioväitteet; 15) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 16)     kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 17) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 18) kykymme hallita valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 19) liiketoimintojamme koskevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen ja sopimusriitojen epäsuotuisat lopputulemat ja niiden vaikutukset; 20) valuuttakurssien vaihtelu; 21) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 22) kykymme optimoida pääomarakennettamme suunnitellusti ja palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai muutoin parantaa sitä; 23) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 24) kykymme saavuttaa suunnitelluista yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa ne onnistuneesti sekä niihin liittyvät vastuut; 25) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 26) kumppaneidemme epäonnistuminen toiminnassaan tai kyvyttömyys solmia yhteistyösopimuksia kolmansien osapuolten kanssa; 27) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; 28) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 29) liikearvomme kirjanpitoarvoa ei välttämättä voida kerryttää; 30) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit; 31) odottamattomat vastuut, jotka liittyvät eläkesuunnitelmiin, vakuutusasioihin ja työntekijöihin; ja 32) Alcatel Lucentin hankintaan liittyvät odottamattomat vastuut tai muut asiat, kuten eläkkeisiin, työsuhteen päättymisen jälkeen tarjottaviin etuuksiin, sairaus- ja henkivakuutuksiin ja muihin henkilöstöasioihin liittyvät vastuut, odotettua korkeammat transaktiokustannukset, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 1.4.2016 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 69-87 otsikon Operating and Financial Review and Prospects-Risk Factors alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitealle (Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Konsernin johto hyväksyi osavuosikatsauksen julkistettavaksi 9.5.2016.

Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:

Viestintä, puh. +358 10 448 4900 sähköposti: press.services@nokia.com Sijoittajasuhteet, puh. +358 4080 3 4080 sähköposti: investor.relations@nokia.com

 • Nokian vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 16.6.2016.
 • Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2016 toisen neljänneksen katsauksensa 4.8.2016.