Skip to main content

Nokian Alcatel-Lucentin arvopapereita koskevaa julkista ostotarjousta on jatkettu johtuen kanteesta AMF:n hyväksymispäätöksen kumoamiseksi; lunastusmenettely toteutetaan ostotarjouksen päätyttyä

Nokia Oyj
Pörssitiedote
4.10.2016 klo 17.30

Nokian Alcatel-Lucentin arvopapereita koskevaa julkista ostotarjousta on jatkettu johtuen kanteesta AMF:n hyväksymispäätöksen kumoamiseksi; lunastusmenettely toteutetaan ostotarjouksen päätyttyä

Ranskan arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen (Autorité des marchés financiers, "AMF") ilmoitti tänään, että Pariisin muutoksenhakutuomioistuimeen on jätetty 30.9.2016 kanne, joka pyrkii kumoamaan AMF:n hyväksymispäätöksen koskien Nokian julkista ostotarjousta ("Julkinen Ostotarjous") ja sitä seuraavaa lunastusmenettelyä ("Lunastusmenettely" ja yhdessä Julkisen Ostotarjouksen kanssa "Tarjous") kaikkien Alcatel-Lucentin jäljellä olevien arvopapereiden hankkimiseksi. Tämän johdosta Julkisen Ostotarjouksen voimassaoloaikaa on pidennetty toistaiseksi, ja Lunastusmenettely, jonka oli tarkoitus tapahtua 6.10.2016, tullaan toteuttamaan Julkisen Ostotarjouksen päättymisen jälkeen.

Nokia odottaa parhaillaan lisätietoa kanteen yksityiskohdista, ja AMF tulee ajallaan julkistamaan uuden aikataulun. Nokia on luottavainen, että Tarjous on kaikkien sovellettavien lakien ja säännösten mukainen, ja yhtiö arvioi, että vaikka viivästys on valitettava, oikeudellisilla toimilla ei ole merkittävää vaikutusta Alcatel-Lucentin jäljellä olevien arvopaperien hankintaan.

Tarjoukseen liittyvät asiakirjat, mukaan lukien Nokian ja Alcatel-Lucentin yhteinen tarjousasiakirja (note d'information conjointe) ja Nokian ja Alcatel-Lucentin omat "other information" -asiakirjat, ovat saatavilla AMF:n (www.amf-france.org), Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. 010 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoja sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Nokia
Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Nokia Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com

Transaktiosivusto
Tarkempaa tietoa transaktiosta on saatavilla osoitteessa: www.newconnectivity.com

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN MISSÄÄN, MISTÄÄN TAI MIHINKÄÄN VALTIOON TAI ALUEELLE, JOSSA SE OLISI KYSEISESSÄ VALTIOSSA TAI ALUEELLA SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN VASTAISTA

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tämä pörssitiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka heijastavat Nokian tämän hetkisiä odotuksia ja näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Jotkin näistä lausumista voi tunnistaa sanoista tai ilmaisuista kuten "odottaa", "tulee tekemään", ja muista vastaavista ilmaisuista. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin kuuluvat lausunnot koskien Pariisin muutoksenhakutuomioistuimeen jätettyä muutoksenhakuvaatimusta koskien AMF:n hyväksymispäätöstä ja Tarjouksen odotettua aikataulua, mukaan lukien Lunastusmenettelyn odotettu toteutumisajankohta. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella ja joiden johdosta todelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevista lausumista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat arvioihimme, oletuksiimme ja odotuksiimme tulevasta kehityksestä meillä tällä hetkellä olevan tiedon valossa. Lausumat ovat ainoastaan ennustuksia, jotka perustuvat tämän hetkisiin odotuksiin ja näkemyksiin tulevaisuuden tapahtumista ja kehityksestä. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi: AMF:n sääntely koskien Tarjousta sekä muut riskitekijät jotka ilmenevät Nokian ja Alcatel-Lucentin aika ajoin Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomaiselle (the U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC") jättämistä asiakirjoista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat tulee lukea yhdessä muualla esitettyjen muiden varoittavien lausumien kanssa, mukaan lukien Nokian ja Alcatel-Lucentin viimeisin vuosittainen raportointi Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa Form 20-F -asiakirjassa, raportoinnit Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisissa Form 6-K -asiakirjoissa, sekä muut asiakirjat, jotka Nokia ja Alcatel-Lucent ovat jättäneet SEC:lle. Nämä varoituslausunnot koskevat kokonaisuudessaan kaikkia tässä pörssitiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia, eikä voi olla varmuutta siitä, että odottamamme tulokset tai kehitykset todella toteutuisivat tai että vaikka ne toteutuisivat olennaisilta osin, niillä olisi odotetut seuraukset tai vaikutukset meihin, liiketoimintaamme tai toimintoihimme. Emme sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin meillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄRKEÄÄ LISÄTIETOA

Tämä pörssitiedote liittyy, kaikkia Alcatel-Lucentin osakkeita ja OCEANE-vaihtovelkakirjalainoja koskevaan Julkiseen Ostotarjoukseen ja sitä seuraavaan Lunastusmenettelyyn. Tämä pörssitiedote on vain informatiivista tarkoitusta varten eikä se ole tarjous ostaa tai vaihtaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä tai vaihtaa Alcatel-Lucentin osakkeita tai OCEANE-vaihtovelkakirjalainoja. Se ei myöskään korvaa Nokian ja Alcatel-Lucentin yhteistä tarjousasiakirjaa (note d'information conjointe), jonka Nokia on jättänyt AMF:lle ja jonka AMF on hyväksynyt 20.9.2016 päätöksellään No. 16-438 (aika ajoin muutettuna tai täydennettynä "Tarjousasiakirja"). Julkinen Ostotarjous ja sitä seuraava Lunastusmenettely tehdään ainoastaan Tarjousasiakirjan kautta.

SIJOITTAJIA JA ARVOPAPERIEN HALTIJOITA KEHOITETAAN LUKEMAAN TARJOUSASIAKIRJA JA KAIKKI MUUT RELEVANTIT ASIAKIRJAT, JOTKA NOKIA JA ALCATEL-LUCENT REKISTERÖIVÄT TAI JÄTTÄVÄT HYVÄKSYTTÄVÄKSI SEC:LLE TAI AMF:LLE, KUN NE TULEVAT SAATAVILLE, KOSKA NE SISÄLTÄVÄT TÄRKEÄÄ TIETOA, JOTA SIJOITTAJIEN JA ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE HARKITA ENNEN KUIN TEKEVÄT PÄÄTÖKSEN KOSKIEN JULKISTA OSTOTARJOUSTA JA SITÄ SEURAAVAA LUNASTUSMENETTELYÄ.

Tässä pörssitiedotteessa olevia tietoja ei saa julkistaa tai levittää, joko suoraan tai välillisesti valtioon tai alueelle, jossa se olisi kyseisessä valtiossa tai alueella sovellettavien lakien tai määräysten vastaista. Siksi henkilöiden kyseisissä valtioissa tai alueilla, joilla nämä tiedot julkaistaan tai levitetään, tulee tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa tällaisia lakeja ja asetuksia. Nokia ja Alcatel-Lucent eivät hyväksy mitään vastuuta kenenkään henkilön tekemästä rikkeestä liittyen tällaisiin rajoituksiin.

Tarjousasiakirja ja kaikki edellä mainitut asiakirjat, jos ne jätetään SEC:lle joko Nokian tai Alcatel-Lucentin toimesta, ovat saatavilla maksutta SEC:n verkkosivuilla (www.sec.gov).

Nokian ja Alcatel-Lucentin yhteinen tarjousasiakirja (note d'information conjointe), jonka AMF on hyväksynyt 20.9.2016 päätöksellään No. 16-438 ja joka sisältää yksityiskohtaista tietoa Julkisesta Ostotarjouksesta ja sitä seuraavasta Lunastusmenettelystä, sekä Nokian ja Alcatel-Lucentin "other information" asiakirjat liittyen erityisesti näiden juridisiin, taloudellisiin ja kirjanpidollisiin erityispiirteisiin, ovat saatavilla AMF:n (www.amf-france.org), Nokian (www.nokia.com) ja Alcatel-Lucentin (www.alcatel-lucent.com) verkkosivuilla.