Skip to main content

Parempaa tuottoa kohdennetuilla kasvuhankkeilla: Nokia määrittelee keskeiset taloudelliset ja strategiset tavoitteensa Pääomamarkkinapäivä 2016 -tapahtumassaan

Nokia Oyj
Pörssitiedote
15.11.2016 klo 9.00

Parempaa tuottoa kohdennetuilla kasvuhankkeilla: Nokia määrittelee keskeiset taloudelliset ja strategiset tavoitteensa Pääomamarkkinapäivä 2016 -tapahtumassaan

Nokia esitteli tänään visionsa ja strategiset painopistealueensa varmistaakseen kestävän kasvun ydinliiketoiminnoissaan sekä tarttuakseen uusiin mahdollisuuksiin nopeasti kasvavilla markkinoilla. Yhtiö myös määritteli keskeiset taloudelliset tavoitteensa, jotka korostavat sen päämäärää toimia johtajana verkottuneessa maailmassa yhtiön kolme vuotta kestäneen perusteellisen muutoksen jälkeen.  

Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri sanoi yhtiön Barcelonassa järjestetyssä Pääomamarkkinapäivä-tapahtumassa, että Nokian muutostahti on kiihtynyt edellisen, vuonna 2014 järjestetyn sijoittajatapahtuman jälkeen. Nokia on saanut nostetta erityisesti Alcatel-Lucent kaupasta ja on nyt suurempi, vahvempi ja ketterämpi.

"Nokia on erittäin hyvässä asemassa menestyäkseen sen ensisijaisella kohdemarkkinalla viestintäpalveluiden tarjoajien keskuudessa, ja tavoittelemme entistä korkeampaa tuottoa kohdentamalla kasvuhankkeita houkuttelevimmille rinnakkaisille markkinoille, joilla huipputehokkaat ja kokonaisvaltaiset verkot ovat yhä merkittävämmän kysynnän kohteena", Suri sanoi. 

"Näemme myös mahdollisuuksia uusia nykyiset patenttilisenssisopimuksemme suotuisin ehdoin, kasvattaa lisenssinsaajien määrää matkapuhelinten saralla ja laajentaa lisensointitoimintaamme entisestään uusille alueille, kuten kuluttajaelektroniikkaan ja autoteollisuuteen. Innovaatiomme verkkoliiketoiminnassamme sekä virtuaalisen todellisuuden ja digitaalisen terveyden alueilla kiinnostavat myös muita toimijoita, minkä vuoksi olemme luottavaisia että voimme kasvattaa patentti- ja teknologialisensointiliiketoimintaamme tulevina vuosina", hän jatkoi.

"Samanaikaisesti jatkamme keskittymistämme 1,2 miljardin euron kustannussäästöohjelmamme moitteettomaan toteutukseen."

Nokian uusi strategia nojautuu yhtiön liiketoiminta-alueen laajentumiseen Alcatel-Lucent-kaupan seurauksena ja keskittyy neljään painopistealueeseen: 

 • Olla johtava huipputehokkaiden ja kokonaisvaltaisten verkkojen toimittaja viestintäpalveluiden tarjoajille: Hyödyntää vertaansa vailla olevaa ja kokonaisvaltaista tuotevalikoimaamme markkina- ja kannattavuusjohtajuutemme ylläpitämiseksi.
 • Laajentaa verkkojen myyntiä valikoiduille vertikaalisille markkinoille, joilla on tarvetta huipputehokkaille ja turvallisille verkoille: Vahvistaa jalansijaamme seuraavalla viidellä vertikaalisella markkinalla; energia-sektori, kuljetusliiketoiminta, julkiset palvelut, suuret teknologiayritykset ja internettoimijat. 
 • Rakentaa vahva, itsenäinen ohjelmistoliiketoiminta: Laajentaa nykyistä, tuoteliitännäistä ohjelmistomalliamme ja luoda ohjelmistoliiketoiminta, jolla on suurten ohjelmistoyhtiöiden kannattavuusprofiili, keskittyen muun muassa yritysohjelmistoihin ja esineiden internetin mahdollistaviin alustoihin.
 • Luoda uutta liiketoimintaa ja lisensointimahdollisuuksia kuluttajatuotteissa: Laajentaa menestyksekästä patenttilisensointia muun muassa autoteollisuuden, kuluttajaelektroniikan ja esineiden internetin kaltaisille alueille. Luoda uusia tulonlähteitä teknologia- ja tavaramerkkilisensoinnilla sekä uusia liiketoimintoja digitaalisen median ja digitaalisen terveyden alueilla.

"Seuraavan kahden vuoden aikana tavoitteenamme on vahvistaa johtoasemaamme viestintäpalveluiden tarjoajien keskuudessa, kehittyä uskottavaksi ja tunnetuksi toimijaksi tavoittelemillamme vertikaalisilla markkinoilla sekä saavuttaa kasvua ohjelmistoissa, missä laajempi tavoitteemme on rakentaa merkittävä, itsenäinen ohjelmistoliiketoiminta. Tavoitteidemme ohella jatkamme kurinalaisen toimintamallimme hyödyntämistä saavuttaaksemme vahvan taloudellisen tuloksen, joka palkitsee osakkeenomistajiamme", Suri sanoi.

 

Pitkän aikavälin tavoitteet

 • Nokian tavoitteena on saavuttaa verkkoliiketoiminnassaan ensisijaista kohdemarkkinaansa nopeampi liikevaihdon kasvu pitkällä aikavälillä. Tämän mahdollistavat Nokian verkkoliiketoiminnan toimialajohtajuuden säilyttäminen sekä toiminnan kurinalainen laajentaminen ja monipuolistaminen rinnakkaisille markkinoille. Nokian ensisijaisen kohdemarkkinan koko on noin 113 miljardia euroa vuonna 2016, ja sen viiden vuoden keskimääräisen vuotuisen kasvuprosentin (compound average growth rate) arvioidaan olevan noin 1 %. Nokian rinnakkaisen kohdemarkkinan koko on noin 18 miljardia euroa vuonna 2016, ja sen viiden vuoden keskimääräisen vuotuisen kasvuprosentin arvioidaan olevan noin 13 %.
 • Nokian tavoitteena on, että Nokian verkkoliiketoiminnan liikevoittoprosentin vaihteluväli on 10-15 pitkällä aikavälillä. Kaikkien verkkoliiketoiminnan liiketoimintaryhmien odotetaan saavuttavan kaksinumeroinen liikevoittoprosentti pitkällä aikavälillä. Jos sekä markkinatilanne että Nokian suorituskyky vastaavat yhtiön odotuksia, Nokia arvioi liikevoittoprosentin olevan suunnilleen tämän vaihteluvälin puolessa välissä.
 • Verot
  • Nokia arvioi yhtiön efektiivisen ei-IFRS-verokannan olevan noin 30 % pitkällä aikavälillä.
  • Nokia arvioi veroihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen olevan noin 400 miljoonaa euroa vuositasolla kunnes Nokian laskennalliset verosaamiset on täysin hyödynnetty. Maksettavan veron määrä voi vaihdella riippuen tuloksen jakautumisesta eri maiden välillä sekä lisenssituloista mahdollisesti maksettavien lähdeverojen määrästä.
 • Nokian tavoitteena on pitää kassa ja muut likvidit varat noin 30 %:ssa sen vuotuisesta tulevasta liikevaihdosta. 


Osinko

 • Nokian tavoitteena on jakaa kasvavaa tulosperusteista osinkoa. Nokian tavoitteena on kasvattaa osinkoa palauttamalla osakkeenomistajille noin 40-70 % ei-IFRS-osakekohtaisesta tuloksesta ottaen huomioon Nokian kassa-asema sekä odotettu kassavirtakehitys.
 • Nokian tavoitteena on ehdottaa vuodelta 2016 jaettavaksi osinkoa 0,17 euroa osakkeelta, joka edellyttää osakkeenomistajien hyväksyntää vuonna 2017.

 

Nokian verkkoliiketoiminnan näkymät vuonna 2017

 • Nokia arvioi yhtiön verkkoliiketoiminnan liikevaihdon laskun vastaavan sen ensisijaisen kohdemarkkinan laskua koko vuonna 2017.
 • Nokia arvioi yhtiön verkkoliiketoiminnan liikevoittoprosentin vaihteluvälin koko vuonna 2017 olevan 8-10.
 • Muun muassa seuraavien tekijöiden arvioidaan vaikuttavan Nokian verkkoliiketoiminnan liikevaihdon ja liikevoittoprosentin näkymiin koko vuonna 2017: 
  • Nokian verkkoliiketoiminnan ensisijaisen kohdemarkkinan muutaman prosentin lasku;
  • Toimialan kilpailudynamiikka;
  • Myynnin tuotekohtainen ja alueellinen jakauma;
  • Merkittävien verkkorakennushankkeiden ajoittuminen; ja
  • Kustannussäästö- ja jälleeninvestointisuunnitelmien toimeenpano toimintakulujen laskiessa edelliseen vuoteen verrattuna. 

 

Nokia Technologies -liiketoiminnan näkymät vuonna 2017

 • Merkittävien lisensointisopimusten ajoituksiin ja arvoon liittyvien riskien ja epävarmuustekijöiden takia Nokia uskoo, ettei ole tarkoituksenmukaista antaa arviota koko vuoden 2017 näkymistä. Nokia arvioi patentti- ja tavaramerkkilisensoinnin liikevaihdon ilman kertakorvauksia (run rate) kasvavan vuositasolla noin 950 miljoonaan euroon vuoden 2016 loppuun mennessä. Tiettyjen lisensointisopimusten, joiden vaikutus liikevaihtoon ilman kertakorvauksia (run rate) vuositasolla on tällä hetkellä noin 150 miljoonaa euroa, voimassaolo päättyy vuoden 2016 loppuun mennessä. Jos kyseisiä lisensointisopimuksia ei uusita, eikä uusia lisensointisopimuksia solmita, liikevaihdon ilman kertakorvauksia (run rate) arvioidaan olevan noin 800 miljoonaa euroa vuoden 2017 alussa, kun noin 30 % maailmanlaajuisesta euromääräisestä älypuhelinmarkkinasta lisensoi Nokian teknologiaa.
 • Nokia odottaa digitaalisen terveyden ja digitaalisen median alueiden kokonaisliikevaihdon kasvavan vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna johtuen ensisijaisesti digitaalisen terveyden ja digitaalisen median tuotteidemme lisääntyneestä käyttöönotosta kuluttajien keskuudessa.

 

Taloudellinen lisäohjeistus

 • Nokia arvioi, että sen 1,2 miljardin euron kustannussäästöohjelmaan sekä verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvät ulosmenevät rahavirrat vaikuttavat yhtiön vapaaseen kassavirtaan vuonna 2016, 2017 ja 2018. Tästä johtuen Nokian vapaan kassavirran arvioidaan olevan selkeästi negatiivinen koko vuonna 2016, hieman positiivinen koko vuonna 2017 ja selkeästi positiivinen koko vuonna 2018.
   
 • Nokian 1,2 miljardin euron kustannussäästöohjelma
  • Nokian tavoitteena on saavuttaa noin 1,2 miljardin euron kokonaiskustannussäästöt koko vuonna 2018 verrattuna Nokian ja Alcatel-Lucentin yhdistettyihin ei-IFRS-toimintakuluihin koko vuonna 2015, pois lukien Nokia Technologies. Nokia odottaa, että kustannussäästöistä noin 800 miljoonaa euroa liittyy toimintakuluihin ja noin 400 miljoonaa euroa hankinnan ja valmistuksen kuluihin. Kustannussäästöjen arvioidaan jakautuvan seuraavasti: 
  • noin 400 miljoonaa euroa koko vuonna 2016 (noin 250 miljoonaa euroa liittyy toimintakuluihin ja noin 150 miljoonaa euroa hankinnan ja valmistuksen kuluihin); 
  •  lisäksi noin 400 miljoonaa euroa koko vuonna 2017 (noin 200 miljoonaa euroa liittyy toimintakuluihin ja noin 200 miljoonaa euroa hankinnan ja valmistuksen kuluihin); ja
  •  lisäksi noin 400 miljoonaa euroa koko vuonna 2018 (noin 350 miljoonaa euroa liittyy toimintakuluihin ja noin 50 miljoonaa euroa hankinnan ja valmistuksen kuluihin).
    
  • Tämän kustannussäästöohjelman mukaisesti uudelleenjärjestely- ja muiden niihin liittyvien kulujen arvioidaan olevan yhteensä noin 1,7 miljardia euroa, josta noin 640 miljoonaa euroa oli kirjattu vuoden 2016 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Nokia arvioi, että uudelleenjärjestely- ja muihin niihin liittyvistä kokonaiskuluista noin 700 miljoonaa euroa kirjataan koko vuonna 2016, noin 800 miljoonaa euroa kirjataan koko vuonna 2017 ja noin 200 miljoonaa euroa kirjataan koko vuonna 2018. Tämä on päivitys aiempaan ohjeistusta koskevaan kommenttiimme, jonka mukaan arvioidut uudelleenjärjestely- ja muihin niihin liittyvät kulut olisivat yhteensä noin 1,2 miljardia euroa.
    
  • Uudelleenjärjestely- ja muita niihin liittyviä kuluja koskevien ulosmenevien rahavirtojen arvioidaan olevan yhteensä noin 2,15 miljardia euroa, josta noin 280 miljoonaa euroa oli kirjattu vuoden 2016 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Nokia arvioi, että uudelleenjärjestelykuluja ja muita niihin liittyviä kuluja koskevista ulosmenevistä rahavirroista noin 500 miljoonaa euroa kirjataan koko vuonna 2016, noin 700 miljoonaa euroa kirjataan koko vuonna 2017, noin 500 miljoonaa euroa kirjataan koko vuonna 2018 ja noin 450 miljoonaa euroa ulosmenevistä rahavirroista kirjataan koko vuonna 2019 ja sen jälkeen. Tämä on päivitys aiempaan ohjeistusta koskevaan kommenttiimme, jonka mukaan arvioidut uudelleenjärjestely- ja muita niihin liittyviä kuluja koskevat ulosmenevät rahavirrat olisivat yhteensä noin 1,65 miljardia euroa.
    
  • Ohjeistusta koskevien kommenttien päivitys uudelleenjärjestely- ja muihin niihin liittyviin kuluihin sekä niitä koskeviin ulosmeneviin rahavirtoihin liittyy ensisijaisesti uusiin suunniteltuihin muutoshankkeisiin, joiden avulla Nokia pyrkii sopeutumaan odotettua haastavampaan markkinaympäristöön. Nämä muutoshankkeet kattavat Nokian toimitilojen käyttöasteen parantamiseen tähtäävät suunnitelmat sekä suunnitelmat virtaviivaistaa entisestään toimintoja, jotka vaikuttavat hankinnan ja valmistuksen kuluihin sekä suunnitellut jälleeninvestoinnit ydinliiketoimintaamme ylläpitääksemme johtoasemamme toimialalla sekä suunnitellut jälleeninvestoinnit kasvumahdollisuuksien tavoittelemiseksi, muun muassa kaapeliverkkomarkkinoilla sekä valikoiduilla yritysmarkkinoilla. 
 • Verkkolaitteiston vaihdokset
  • Nokia arvioi kirjaavansa yhteensä noin 900 miljoonaa euroa verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyviä eriä. Nokia arvioi kirjaavansa kuluja ja niihin liittyviä ulosmeneviä rahavirtoja seuraavasti: noin 300 miljoonaa euroa koko vuonna 2016, noin 300 miljoonaa euroa koko vuonna 2017 ja noin 300 miljoonaa euroa koko vuonna 2018. Verkkolaitteiston vaihdoksiin liittyvät kulut kirjataan ei-IFRS-oikaisuihin ja ne eivät siten vaikuta Nokian ei-IFRS-liikevoittoon.
    
 • Rahoitustuotot ja -kulut
 • Nokia arvioi ei-IFRS-rahoitustuottojen ja -kulujen olevan noin 300 miljoonaa euroa kuluja koko vuonna 2017. Tämän arvioidaan sisältävän ensisijaisesti korollisiin velkoihin liittyvät nettokorkokulut, korkokulut liittyen etuuspohjaisiin eläkkeisiin ja muihin työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuusjärjestelyihin sekä valuuttakurssimuutosten vaikutuksen tiettyihin tase-eriin.
 • Nokia arvioi rahoitustuottoihin ja -kuluihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen olevan noin 200 miljoonaa euroa koko vuonna 2017. Tämän arvioidaan sisältävän ensisijaisesti korollisiin velkoihin liittyvät nettokorkokulut sekä valuuttakurssimuutosten vaikutuksen tiettyihin tase-eriin.
 • Verot
  • Nokia arvioi sen efektiivisen ei-IFRS-verokannan vaihteluvälin koko vuonna 2017 ja koko vuonna 2018 olevan 30-35 %. Nokia arvioi sen ei-IFRS-verokannan koko vuonna 2017 olevan tämän ohjeistuksen vaihteluvälin yläpäässä. Nokia arvioi sen ei-IFRS-verokannan koko vuonna 2018 olevan ohjeistuksen vaihteluvälin alapäässä.
  • Nokia arvioi veroihin liittyvien ulosmenevien rahavirtojen olevan noin 400 miljoonaa euroa koko vuonna 2017 ja koko vuonna 2018. Maksettavan veron määrä voi vaihdella riippuen tuloksen jakautumisesta eri maiden välillä sekä lisenssituloista mahdollisesti maksettavien lähdeverojen määrästä.
 • Nokia arvioi käyttöomaisuusinvestointien koko vuonna 2017 olevan noin 500 miljoonaa euroa, johtuen ensisijaisesti Nokian verkkoliiketoiminnan käyttöomaisuusinvestoinneista.


Nokia

Nokia on globaali johtaja verkottuneen maailman teknologioiden kehittämisessä. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia. 

Luomme mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille sekä kehittämällä uudenlaisia virtuaalitodellisuuden ja digitaalisen terveyden sovelluksia. www.nokia.com


Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. 010 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com


RISKIT JA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida Alcatel Lucent toimintoihimme ja toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja tavoitellut hyödyt, mukaan luettuna 15.4.2015 julkistetusta ja vuoden 2016 alussa toteutuneesta Alcatel Lucentin hankinnasta tavoitellut synergiat ja kustannussäästöt; B)) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin johdossamme, toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, korkokuluja, veroja, valuuttakursseja, suojaukset, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa, käyttöomaisuusinvestointeja, tuottoja ja katteita; G) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; H) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia, sekä odotettu asiakaskuntamme; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset, mukaan lukien ranskan arvopaperimarkkinavironmaisen (Autorité des marchés financiers) hyväksymispäätöstä vastaan nostetun kanteen vaikutukset Nokian julkiseen ostotarjoukseen ja sitä seuraavaan lunastusmenettelyyn; J) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja K) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein tai tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- tai kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa Alcatel Lucentin hankinnasta odotettavat liiketoimintaan liittyvät ja operatiiviset hyödyt ja synergiat, mukaan lukien kykymme integroida Alcatel Lucent liiketoimintaamme tavoiteaikataulussa sekä toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 3) Ranskan muutoksenhakutuomioistuimen tekemä päätös koskien Nokian ostotarjouksen ja lunastusmenettelyn hyväksymispäätöstä; 4) riippuvuutemme yleisestä taloustilanteesta, markkinaolosuhteista ja muusta kehityksestä maissa, joissa toimimme; 5) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien televiestintäalan syklisyys ja vaihtelu; 6) altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttakontrolliin liittyville riskeille; 7) kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda ne markkinoille oikea-aikaisesti; 8) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 9) Nokia Technologiesin kyky säilyttää ja luoda uusia patentti-, teknologia- ja immateriaalioikeuksien lisensointiin liittyviä tulonlähteitä sekä immateriaalioikeuksiin perustuvia tulonlähteitä ja luoda uusia tulonlähteitä erityisesti älypuhelinmarkkinoilla; 10) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten, lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 11) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä hallinnossamme, sisäisessä valvonnassamme ja säädösten noudattamisen varmistamisessa käyttämiemme prosessien luotettavuus oikeudellisten seuraamusten estämisessä; 12) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen tallennuksessa sekä tuotteiden ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 13) Nokia Technologiesin kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-brändiä sekä kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-aloitteet, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti, mukaan lukien digitaalisen terveyden ja digitaalisen media alueilla; 14) altistumisemme erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka sääntelevät vilpillistä toimintaa, kauppa- ja talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä Alcatel Lucentia kohtaan aikaisemmin ja tällä hetkellä esitetyt korruptioväitteet; 15) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 16) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 17) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 18) kykymme hallita valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 19) liiketoimintojamme koskevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen ja sopimusriitojen epäsuotuisat lopputulemat ja niiden vaikutukset; 20) valuuttakurssien vaihtelu sekä suojaustoimenpiteet; 21) tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt tai -katkokset; 22) kykymme optimoida pääomarakennettamme suunnitellusti, mukaan lukien saattaa loppuun suunnitellut osakkeidemme takaisinostot, sekä palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai muutoin parantaa sitä; 23) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 24) kykymme saavuttaa suunnitelluista yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa ne onnistuneesti sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut; 25) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä hallinnassa oleviin yhtiöihin; 26) kumppaneidemme epäonnistuminen toiminnassaan tai kyvyttömyys solmia yhteistyösopimuksia kolmansien osapuolten kanssa tai epäonnistuminen suunniteltujen yhteisyritysten perustamisessa; 27) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel Lucentin hankinnan jälkeen; 28) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 29) liikearvomme kirjanpitoarvoa ei välttämättä voida kerryttää; 30) merenalaiseen infrastruktuuriin liittyvät riskit; 31) odottamattomat vastuut, jotka liittyvät eläkesuunnitelmiin, vakuutusasioihin ja työntekijöihin; ja 32) Alcatel Lucentin hankintaan liittyvät odottamattomat vastuut tai muut asiat, kuten eläkkeisiin, työsuhteen päättymisen jälkeen tarjottaviin etuuksiin, sairaus- ja henkivakuutuksiin ja muihin henkilöstöasioihin liittyvät vastuut, odotettua korkeammat transaktiokustannukset, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 1.4.2016 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 69-87 otsikon "Operating and Financial Review and Prospects-Risk Factors" alla sekä muissa Yhdysvaltoin arvopaperi- ja pörssikomitealle (Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.