Skip to main content

Nokia ilmoittaa aikomuksestaan ostaa Comptel edistääkseen ohjelmistostrategiaansa; tekee hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen kaikista Comptelin osakkeista ja optio-oikeuksista

Nokia Oyj
Pörssitiedote
9.2.2017 klo 9.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.

Nokia ilmoittaa aikomuksestaan ostaa Comptel edistääkseen ohjelmistostrategiaansa; tekee hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen kaikista Comptelin osakkeista ja optio-oikeuksista

Nokia Oyj ("Nokia") ilmoitti tänään aikomuksestaan ostaa Comptel Oyj ("Comptel") edistääkseen ohjelmistostrategiaansa ja tarjotakseen palveluntarjoajille kokonaisvaltaisen ratkaisun digitaalisen viestinnän ja palveluiden suunnitteluun, toimittamiseen, orkestrointiin ja ylläpitoon fyysisissä ja virtuaalisissa verkoissa sekä niiden yhdistelmissä. Nokia ja Comptel ovat 8.2.2017 allekirjoittaneet transaktiosopimuksen ("Transaktiosopimus"), jonka mukaan Nokia sitoutuu tekemään epäsuorasti kokonaan omistaman tytäryhtiönsä Nokia Solutions and Networks Oy:n ("Tarjouksentekijä") kautta vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Comptelin liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät ole Comptelin tai sen tytäryhtiöiden hallussa ("Ostotarjous"). Tarjoushinta jokaisesta osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 3,04 euroa käteisenä. Ostotarjouksen mukainen Comptelin arvo on noin 347 miljoonaa euroa täysi laimennusvaikutus huomioiden.

Itsenäisen ohjelmistoliiketoiminnan olennainen elementti

Suunniteltu yrityskauppa on osa Nokian strategiaa rakentaa mittava itsenäinen ohjelmistoliiketoiminta laajentamalla ja vahvistamalla ohjelmistoportfoliotaan ja go-to-market -valmiuksiaan lisätyllä myyntikapasiteetilla ja strategisten partnereiden verkostolla. Comptel vahvistaisi Nokian ohjelmistotuotevalikoimaa lisäämällä äärimmäisen tärkeitä ratkaisuja katalogilähtöiseen palveluorkestrointiin ja palvelujen elinkaaren hallintaan, älykkääseen tietojenkäsittelyyn, asiakkaiden sitouttamiseen sekä ketterään palveluiden kaupallistamiseen.

Yhdistämällä Nokian palvelujen ylläpitoon liittyvät ratkaisut Comptelin palveluorkestrointi-tuotevalikoimaan voitaisiin tarjota kokonaisratkaisu, joka mahdollistaisi dynaamisen ja automaattisen prosessin palvelujen ylläpidon ja elinkaaren hallinnan välille. Tämä yksinkertaistaisi monimuotoisten verkkojen hallintaa. Yhdistettynä Nokian Cloudband(TM) ja Nuage(TM) -portfolioihin, Nokia pystyisi tarjoamaan valmiin kokonaisratkaisun virtualisoitujen verkkotoimintojen (Network Function Virtualization (NFV)) ja ohjelmisto-ohjattujen verkkojen (Software Defined Networking (SDN)) ylläpitoon ja hallintaan.

YHTEENVETO OSTOTARJOUKSESTA

 • Tarjoushinta on 3,04 euroa käteisenä jokaisesta Comptelin osakkeesta ("Osakkeen Tarjoushinta");
   
 • Osakkeen Tarjoushinta edustaa preemiota, joka on:
   
  • 28,8 prosenttia verrattuna osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä ("Nasdaq Helsinki") 8.2.2017 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista; ja
  • 51,2 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Comptelin osakkeiden keskikurssiin Nasdaq Helsingissä Ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävän 12 kuukauden ajanjaksolla;
    
 • Tarjottava hinta Comptelin vuosien 2014 ja 2015 optio-ohjelmien mukaisesti annetuista optio-oikeuksista, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 2,56 euroa käteisenä jokaisesta 2014A-optio-oikeudesta, 2,16 euroa käteisenä jokaisesta 2014B-optio-oikeudesta, 1,53 euroa käteisenä jokaisesta 2014C-optio-oikeudesta, 2,15 euroa käteisenä jokaisesta 2015A-optio-oikeudesta ja 2,15 euroa käteisenä jokaisesta 2015B-optio-oikeudesta;
   
 • Comptelin hallitus on päättänyt yksimielisesti suositella Ostotarjouksen hyväksymistä osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille;
   
 • Seuraavat Comptelin suuret osakkeenomistajat ovat eräin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet peruuttamattomasti hyväksymään Ostotarjouksen: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Elisa Oyj, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ja Comptelin hallituksen jäsenet sekä Comptelin toimitusjohtaja. Kyseiset osakkeenomistajat edustavat yhteensä noin 48,3 prosenttia Comptelin kaikista osakkeista ja äänistä;
   
 • Ostotarjous on ehdollinen muun muassa asianomaisten viranomaisten, kuten kilpailuviranomaisten, hyväksynnöille ja sille, että Tarjouksentekijä saa haltuunsa yli 90 prosenttia Comptelin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen;
   
 • Tarjouksentekijä julkistaa tarjousasiakirjan Ostotarjousta koskevin yksityiskohtaisin tiedoin arviolta 24.2.2017;
   
 • Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 27.2.2017 ja jatkuvan noin neljä (4) viikkoa. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden jatkaa tarjousaikaa ajoittain Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti;
   
 • Mikä tahansa Comptelin suorittama osingonjako tai muu varojenjako Transaktiosopimuksen allekirjoittamispäivän jälkeen vähentää Osakkeen Tarjoushintaa tällaisen osingon tai varojenjaon osakekohtaisella määrällä. Tällaisella varojenjaolla ei ole vaikutusta Comptelin optio-oikeuksista tarjottavaan hintaan;
   
 • Nokian näkökulmasta Osakkeen Tarjoushinta sisältää houkuttelevan preemion suhteessa Comptelin osakkeen nykyiseen ja historiallisiin hintoihin. Nokia on Osakkeen Tarjoushintaa määrittäessään ottanut huomioon myös mahdolliset osingot, jotka Comptel olisi saattanut jakaa tilikaudelta 2016 ja uskoo, että ne on oikeudenmukaisesti huomioitu tarjotussa hinnassa.

"Nokia on sitoutunut rakentamaan ohjelmistoliiketoimintaansa ja tukee sitoutumistaan strategisilla investoinneilla. Comptelin oston ajoitus on tärkeää, koska asiakkaamme ovat muuttamassa tapaansa, jolla he rakentavat ja hallinnoivat verkkojaan. He tarvitsevat ohjelmistoja tarjotakseen enemmän tietoa, automatisoidakseen operaatioitaan enemmän ja realisoidakseen tehokkuushyötyjä, joita virtualisointi lupaa. Haluamme auttaa heitä tarjoamalla yhden toimialan laajimmista ja kehittyneimmistä tuotevalikoimista. Comptel auttaa meitä toteuttamaan tämän", Nokian Applications & Analytics
-liiketoimintaryhmän johtaja Bhaskar Gorti sanoo.

"Arvioituaan huolellisesti Ostotarjousta Comptelin hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella Ostotarjouksen hyväksymistä osakkeenomistajille. Tarjoushinta tarjoaa osakkeenomistajalle mahdollisuuden myydä osakkeet riskittömästi hintaan, joka heijastaa yhtiön mahdollista strategista arvoa tulevaisuudessa. Comptelin hallitus uskoo, että Nokian globaali ulottuvuus, brändin vahvuus ja ristiinmyyntimahdollisuudet hyödyttäisivät Comptelin toimintaa. Comptelin liiketoiminnan yhdistäminen Nokian kanssa tarjoaisi sekä Comptelin että Nokian asiakkaille laajemman ja innovatiivisemman ohjelmistotuotevalikoiman, joka parantaisi yhdistetyn liiketoimintayksikön kilpailukykyä erityisesti suurempien asiakkaiden silmissä", Comptelin hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi sanoo.

"Tulisimme luomaan yhdessä Nokian kanssa ketterän ja innovatiivisen toimijan, joka voisi tasaväkisesti haastaa nykyiset toimialajohtajat. Olemme viimeisen viiden vuoden aikana tehneet paljon töitä terävöittääksemme mielipidejohtajuuttamme ja kilpailukykyämme uudelleenrakentamalla brändiämme, tuotevalikoimaamme ja arvolähtöistä kulttuuria. Luotan täysin siihen, että me olemme nyt kykeneviä, valmiita ja innokkaita ottamaan seuraavan askeleen liiketoimintamme skaalaamisessa ja laajentamisessa uusilla resursseilla, joita Nokia meille tarjoaisi", Comptelin toimitusjohtaja Juhani Hintikka sanoo.

OSTOTARJOUKSEN TAUSTA JA SYYT

Nokia julkisti marraskuussa 2016 pitkän tähtäimen strategiansa, Rebalancing for Growth. Osana strategiaa Nokia vahvistaa ohjelmisto-osaamistaan avainalueilla: tuoteportfolio, palvelut sekä go-to-market -valmiudet. Comptelin suunniteltu hankinta vahvistaisi go-to-market -toimia yksinomaan ohjelmistoihin keskittyneen myyntihenkilöstön ja vahvan kumppaniverkoston myötä. Hankinta tukisi myös Nokian pyrkimystä rakentaa portfolio, jonka avulla asiakkaat voivat automatisoida mahdollisimman suuren osan verkkojen hallinnasta ja liiketoimintojen tukiprosesseista, mukaan lukien asiakaspalvelu, itseoptimointi, ylläpito ja orkestrointi. Comptel tukisi tätä pyrkimystä lisäämällä katalogipohjaisten palveluiden digitaalisen elinkaaren hallinnan, monitahoisen tapahtumien prosessoinnin, asiakkaiden sitouttamiseen tähtäävät sovellukset ja palveluiden kaupallistamisen sekä orastavat teknologiat kontekstipohjaisiin palveluihin sekä esineiden internetin käyttäytymiskaavojen tunnistamiseen.

Yhdistämällä Comptelin osaamisen Nokian OSS- ja BSS- osaamiseen, analytiikkaan sekä pilviteknologioihin Nokia pystyisi tarjoamaan asiakkailleen monitahoisen NFV:n ja SDN:n käyttöönoton orkestroinnin, mukaan lukien dynaamisen ja automaattisen prosessin mahdollistaminen palvelujen ylläpidon ja elinkaaren hallinnan välille sekä älykkyyden ja automaation, joka mahdollistaa monitahoisten palveluiden tarjoamisen. Tämä antaisi asiakkaille uudenlaisen automaation tason ja olisi merkittävä parannus verrattuna tällä hetkellä käytössä oleviin virheherkkiin manuaalisiin prosesseihin ja tehottomiin järjestelmiin.

Comptel on Nokian pitkäaikainen kumppani. Se on listattu suomalainen yhtiö, joka on perustettu vuonna 1986 ja jolla on yli 800 työntekijää 32 valtiossa. Comptel on toteuttanut yli 1 400 asiakasprojektia yli 90 maassa. Päivittäin se käsittelee 20 prosenttia maailman mobiilikäyttödatasta, järjestää viestintä- ja digitaalipalveluita yli kahdelle miljardille loppukäyttäjälle ja sen suurimmalla asiakkaalla on noin 300 miljoonaa tilaajaa. Vuonna 2015 Comptelin liikevaihto oli 98 miljoonaa euroa 8,7 prosentin liikevoittoprosentilla. Yhtiön tärkeimmät toimipaikat sijaitsevat Suomessa, Bulgariassa, Malesiassa, Intiassa, Iso-Britanniassa ja Norjassa.

Suunnitellulla yrityskaupalla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta Comptelin toimintoihin, liikepaikkoihin tai työpaikkojen määrään.

OSTOTARJOUS LYHYESTI

Tarjoushinta on 3,04 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty. Tarjoushinta jokaisesta optio-oikeudesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on: 2,56 euroa käteisenä jokaisesta 2014A-optio-oikeudesta, 2,16 euroa käteisenä jokaisesta 2014B-optio-oikeusta, 1,53 euroa käteisenä jokaisesta 2014C-optio-oikeudesta, 2,15 euroa käteisenä jokaisesta 2015A-optio-oikeudesta ja 2,15 euroa käteisenä jokaisesta 2015B-optio-oikeudesta. Mikä tahansa Comptelin suorittama osingonjako tai muu varojenjako Transaktiosopimuksen allekirjoittamispäivän jälkeen vähentää Osakkeen Tarjoushintaa tällaisen osingon tai varojenjaon osakekohtaisella määrällä. Tällaisella varojenjaolla ei ole vaikutusta Comptelin optio-oikeuksista tarjottavaan hintaan.

Ostotarjouksen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 27.2.2017 ja tarjousajan oletetaan kestävän noin neljä (4) viikkoa. Tarjouksentekijä pidättää oikeuden jatkaa tarjousaikaa aika ajoin Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Comptelin hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille Ostotarjouksen hyväksymistä. Hallitus julkistaa arvopaperimarkkinalain mukaisen täyden lausuntonsa Ostotarjouksesta ennen Tarjousajan alkamista. Ostotarjouksen arvioinnin tueksi Comptelin hallitus on saanut Comptelin taloudelliselta neuvonantajalta Sisu Partners Oy:ltä fairness opinion -lausunnon, jonka mukaan osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille tarjottava vastike on taloudellisessa mielessä kohtuullinen.

Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen seuraavien toteuttamisedellytyksien täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä:

(a)                          tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten osakkeiden osalta, jotka vastaavat yhdessä Tarjouksentekijän tai Nokian muuten hankkimien osakkeiden kanssa yli yhdeksänkymmentä prosenttia (90%) Comptelin liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen ja osakeyhtiölain 18 luvun 1 pykälän mukaisesti laskettuna;

(b)                          kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen, lupien ja suostumusten, mukaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksyntöjen saaminen niin, että tällaisissa luvissa, suostumuksissa ja hyväksynnöissä mahdollisesti asetetut ehdot, mukaan lukien  mahdolliset vaatimukset Tarjouksentekijän, Nokian, tai Comptelin omaisuuseristä luopumiselle tai Tarjouksentekijän, Nokian tai Comptelin liiketoiminnan uudelleenjärjestelyille ovat Tarjouksentekijälle hyväksyttäviä siten, että ne eivät ole olennaisen haitallisia Tarjouksentekijälle, Nokialle tai Comptelille Ostotarjouksen taikka transaktiolla tavoiteltujen hyötyjen näkökulmasta;

(c)                           Comptelissa ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöissä ei ole tapahtunut kokonaisuutena arvioiden olennaista haitallista muutosta 8.2.2017 jälkeen;

(d)                          Tarjouksentekijä tai Nokia ei ole 8.2.2017 jälkeen saanut sellaista tietoa, jota niille ei ole aikaisemmin annettu, joka muodostaa olennaisen haitallisen muutoksen Comptelissa ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöissä kokonaisuutena arvioiden ja joka on tapahtunut ennen 8.2.2017;

(e)                          Comptelin markkinoille julkistama tai Nokialle tai Tarjouksentekijälle antama tieto ei ole olennaisesti virheellistä, keskeneräistä tai harhaanjohtavaa eikä Comptel ole jättänyt julkistamatta tietoa, joka sen olisi pitänyt soveltuvien lakien, mukaan lukien Nasdaq Helsingin säännöt, nojalla julkistaa, edellyttäen, että kussakin tapauksessa julkistettu, muuten ilmaistu tai ilmaisematta jätetty tieto taikka tiedon ilmaisemisen laiminlyönti muodostaa olennaisen haitallisen muutoksen Comptelissa ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöissä kokonaisuutena arvioiden;

(f)                           mikään toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen ei ole antanut sellaista määräystä tai ryhtynyt sellaiseen viranomaistoimeen, joka estäisi Ostotarjouksen toteuttamisen tai olennaisesti riitauttaisi Ostotarjouksen loppuunsaattamisen;

(g)                          Comptelin hallitus on antanut suosituksensa Ostotarjoukselle ja suositus on edelleen voimassa eikä sitä ei ole muokattu tai muutettu Tarjouksentekijälle tai Nokialle haitallisella tavalla;

(h)                          Transaktiosopimusta ei ole irtisanottu ja se on edelleen voimassa; ja

(i)                            Comptelin kunkin suuren osakkeenomistajan antama sitoumus hyväksyä Ostotarjous on edelleen voimassa ehtojensa mukaisesti.

Tarjouksentekijä pidättää oikeuden peruuttaa Ostotarjous siinä tapauksessa, että jokin yllä mainituista ehdoista ei täyty.

Tarjouksentekijä tekee tarvittavat hakemukset saadakseen hyväksynnät asianomaisilta kilpailuviranomaisilta mahdollisimman pian Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen. Tarjouksentekijä odottaa alustavasti saavansa kyseiset hyväksynnät oletetun tarjousajan kuluessa.

Ostotarjous tullaan rahoittamaan Nokia-konsernin sisäisillä rahoitusjärjestelyillä eikä Tarjouksentekijä tarvitse Ostotarjouksen toteuttamiseksi ulkopuolista rahoitusta. Ostotarjous ei siten ole ehdollinen ulkopuolisen rahoituksen saamiselle.

Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja ohjeet Ostotarjouksen hyväksymisestä tulevat sisältymään tarjousasiakirjaan, jonka Tarjouksentekijä odottaa julkaisevansa arviolta 24.2.2017.

Transaktiosopimuksen mukaan Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia kaikki Comptelin liikkeeseen laskemat ja ulkona olevat osakkeet ja optio-oikeudet. Tämän pörssitiedotteen päivämääränä Comptelilla on 109 271 496 liikkeeseen laskettua osaketta. Nokia tai Tarjouksentekijä eivät omista yhtään Comptelin osaketta tai optio-oikeutta.

Tarjouksentekijä, Nokia ja Comptel ovat sitoutuneet noudattamaan arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa ostotarjouskoodia.

TRANSAKTIOSOPIMUS

Nokian ja Comptelin välisessä Transaktiosopimuksessa on sovittu pääasialliset ehdot, joiden mukaan Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen.

Transaktiosopimuksessa Comptelin hallitus on mahdollisen kilpailevan tarjouksen tai ehdotuksen tilanteessa sitoutunut siihen, että se ei muokkaa, peruuta, muuta tai jätä antamatta Ostotarjousta koskevaa suositustaan, ellei hallitus vilpittömin mielin ja konsultoituaan hyvämaineista ulkopuolista oikeudellista neuvonantajaansa sekä taloudellista neuvonantajaansa tule siihen tulokseen, että kilpaileva tarjous tai ehdotus on taloudellisesta näkökulmasta kokonaisuutena arvioiden Tarjouksentekijän Ostotarjoukseen verrattuna parempi, minkä johdosta (i) Ostotarjouksen hyväksyminen ei enää olisi Comptelin osakkeenomistajien ja optio-oikeuksien haltijoiden edun mukaista ja (ii) tällainen suosituksen antamatta jättäminen, muokkaaminen, peruuttaminen tai muuttaminen on tarpeellista, jotta hallitus voisi täyttää lojaliteetti- ja huolellisuusvelvoitteensa Comptelin osakkeenomistajia ja optio-oikeuksien haltijoita kohtaan. Hallitus voi muokata, peruuttaa tai muuttaa Ostotarjousta koskevaa suositustaan tai jättää sen antamatta yllä mainitun mukaisesti ainoastaan, jos hallitus on ennen tällaista muokkaamista, peruuttamista, muutosta tai antamatta jättämistä noudattanut tiettyjä sovittuja menettelyjä, jotka antavat Tarjouksentekijälle ja Nokialle mahdollisuuden arvioida kilpailevaa ostotarjousta ja parantaa Ostotarjousta. Mikäli Tarjouksentekijä korottaa Ostotarjousta siten, että se on Comptelin osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille taloudellisesta näkökulmasta vähintään yhtä edullinen kuin kilpaileva tarjous tai ehdotus, hallitus on sitoutunut vahvistamaan ja pitämään voimassa suosituksensa korotetulle Ostotarjoukselle.

Comptel on sitoutunut myös olemaan tavoittelematta tai rohkaisematta kilpailevia tarjouksia tai tiedusteluita tai ehdotuksia tällaisiksi tarjouksiksi tai muiksi transaktioiksi, jotka kilpailevat Ostotarjouksen kanssa, sekä olemaan myötävaikuttamatta tällaisiin ehdotuksiin tai edistämättä niitä, elleivät tällaiset toimet ole tarpeellisia, jotta hallitus täyttäisi lojaliteetti- ja huolellisuusvelvoitteensa Comptelin osakkeenomistajia ja optio-oikeuksien haltijoita kohtaan. Comptel on sitoutunut ilmoittamaan Nokialle ja Tarjouksentekijälle mahdollisista kilpailevista ehdotuksista ja antamaan Nokialle ja Tarjouksentekijälle mahdollisuuden neuvotella Comptelin hallituksen kanssa mahdollisesta kilpailevasta ehdotuksesta johtuvista asioista.

Transaktiosopimus sisältää lisäksi molempien osapuolten osalta tiettyjä vakuutuksia ja sitoumuksia, kuten Comptelin sitoumus jatkaa toimintaansa normaalien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti ennen Ostotarjouksen toteuttamista sekä osapuolten sitoumus toimia yhteistyössä tarvittavien viranomaisilmoitusten tekemiseksi.

Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia kaikki Comptelin osakkeet ja optio-oikeudet ja hakea Comptelin osakkeiden poistamista Nasdaq Helsingin pörssilistalta niin nopeasti kuin se on mahdollista ja hyväksyttävää soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

NEUVONANTAJAT

Nordea Corporate & Investment Banking toimii Nokian ja Tarjouksentekijän taloudellisena neuvonantajana ja Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Nokian ja Tarjouksentekijän oikeudellisena neuvonantajana Ostotarjouksen yhteydessä. Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike toimii Ostotarjouksen järjestäjänä.

Sisu Partners Oy toimii Comptelin taloudellisena neuvonantajana ja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Comptelin oikeudellisena neuvonantajana Ostotarjouksen yhteydessä.

SIJOITTAJAPUHELU / LEHDISTÖTILAISUUS

Nokia ja Comptel järjestävät medialle ja sijoittajille avoimen tilaisuuden koskien tätä tiedotetta ja Ostotarjousta tänään Helsingissä hotelli Klaus K:n Rake-salissa (Erottajankatu 4 C) kello 12:00 (Suomen aikaa). Tilaisuutta voi kuunnella myös numerossa +358 9 817 10495 pyytämällä Nokian ja Comptelin puhelua.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. 010 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Comptel
Jukka Jänönen
Viestintäpäällikkö
Puh. +358 9 700 1131
Sähköposti: jukka.janonen@comptel.com

Lisätietoja sijoittajille:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

Comptel
Tom Jansson
Talousjohtaja
+358 40 700 1849
tom.jansson@comptel.com

Nokia
Nokia on globaali johtaja niiden teknologioiden innovoinnissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Nokia Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com

Tietoa Comptelista

Elämä koostuu digitaalisista hetkistä. Comptel muuttaa tavan, jolla pilvipalvelusukupolven tarpeisiin voidaan vastata ja kääntää digitaaliset hetket liiketoiminnaksi.

Comptel yhdistää digitaalisen kysynnän ja tarjonnan ja lisäämme älykkyyttä, jotta asiakkaidemme kasvava digitalisoituva liiketoiminta olisi yksinkertaisempaa ja sujuvampaa. Ratkaisumme mahdollistavat sisältö- ja datapalvelujen luomisen nopeammin ja helpommin, palvelujen ja tilausten hallinnoinnin ja toimittamisen sujuvammin sekä nopean ja älykkään datan jalostamisen päätöksenteon ja toimenpiteiden automatisoinnin tueksi.

Comptel mahdollistaa digitaalisten viestintäpalveluiden tarjoamisen yli kahdelle miljardille ihmiselle. Joka päivä Comptelin ohjelmistot huolehtivat yli 20 prosentista maailman mobiilikäyttötiedosta. Lähes 300 operaattoria 90 maassa luottaa meidän tekevän kuluttajien digitaalisista hetkistä täydellisiä, ja muuttavan ne liiketoiminnaksi. Lisätietoja www.comptel.com

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat esimerkiksi: A) kykymme integroida Alcatel-Lucent toimintoihimme sekä toteuttaa liiketoimintasuunnitelmat ja saavuttaa tavoitellut hyödyt, mukaan lukien tavoitellut synergiat liittyen Alcatel-Lucentin hankintaan; B) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät strategioihimme ja kasvun hallintaan; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme; E) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; F) odotukset ja tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja, veroja, valuuttakursseja, suojaukset, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia, hintoja, liikevaihtoa ja katteita; G) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; H) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä, yhteisyrityksiä tai niiden perustamisia, sekä odotettu asiakaskuntamme; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; J) oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien odotukset ja tavoitteet liittyen Comptelin hankintaan; ja K) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut.

Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme, ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa oikein ja tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia; 2) kykymme saavuttaa odotetut hyödyt, synergiaedut, kustannussäästöt ja Alcatel-Lucent hankinnan jälkeinen tehokkuus, mukaan lukien Comptelin hankintaan liittyvät hyödyt, sekä kykymme toteuttaa organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 3) yleinen taloustilanne, markkinaolosuhteet ja muu kehitys maissa joissa toimimme; 4) kilpailu sekä kykymme kilpailla ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä tuoda näitä markkinoille oikea-aikaisesti; 5) riippuvuutemme toimialojemme kehityksestä, mukaan lukien informaatioteknologia- ja televiestintäalojen syklisyys ja vaihtelu; 6) globaali liiketoimintamme ja altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa verotukseen ja valuuttasääntelyyn liittyville riskeille; 7) kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel-Lucentin ja Comptelin hankinnan jälkeen; 8) riippuvuutemme rajallisesta asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 9) altistumisemme suoralle ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä käyttämiemme prosessien luotettavuus liiketoimintamme tai yhteisyritystemme hallinnossa, sisäisessä valvonnassa ja säädösten noudattamisen varmistamisessa estääksemme oikeudellisia seuraamuksia; 10) altistumisemme erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka sääntelevät vilpillistä toimintaa sekä täytäntöönpanevat kauppa- ja talouspakotteita ja -politiikkaa, sekä mahdollisesti sakkoihin, seuraamuksiin tai pakotteisiin johtavat menettelyt tai tutkimukset; 11) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 12) kykymme hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun tuloksemme perusteella; 13) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 14) häiriöt valmistus-, palvelutuotanto-, toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 15) liiketoimintaamme liittyvien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen, sopimusriitojen tai tuotevastuita koskevien väitteiden vaikutus; 16) kykymme saavuttaa suunnitelluista yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa ne onnistuneesti, mukaan lukien aiottu Comptelin hankinta ja siihen liittyvä ostotarjous, sekä niihin liittyvät odottamattomat vastuut, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 1.4.2016 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) sivuilla 69-87 otsikon "Operating and Financial Review and Prospects-Risk Factors" alla, ja muissa Yhdysvaltoin arvopaperi- ja pörssikomitealle (Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ, KUN JULKAISTU, TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA EIKÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA.