Skip to main content

Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020

Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.5.2020 yhtiön pääkonttorissa Espoossa poikkeusjärjestelyin COVID-19-pandemian vuoksi. Kokouksessa oli edustettuna noin 43 000 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 2 300 miljoonaa osaketta ja ääntä. Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia vähintään 86 prosentilla annetuista äänistä ja hylkäsi osakkeenomistajan ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019 sekä vahvisti yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Risto Siilasmaa

Rajeev Suri

AGM

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja äänestäminen ennakkoon

[showmore]

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa 4.5.2020, jolloin myös ennakkoäänestyslomake on saatavilla tällä internetsivustolla ja päättyy 19.5.2020 klo 16.00.

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta seuraavilla tavoilla:

a) Internetpalvelussa

b) Postitse tai sähköpostin kautta toimittamalla ennakkoäänestyslomakkeen (tai vastaavat tiedot) Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla postitse tai sähköpostin kautta ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Luovutettuja henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Lisätietoja myös puhelimitse numerosta 020 770 6870 yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana maanantaista perjantaihin klo 9.00–16.00.

Osakkeenomistajia pyydetään ensisijaisesti ilmoittautumaan ja äänestämään internetsivujen kautta tai sähköpostitse, sillä postin ajantasainen seuraaminen on vallitsevassa tilanteessa muun muassa etätyösuositusten takia haastavaa.

Holders of nominee-registered shares and American Depositary Receipts

Valtakirjat

[showmore]

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Myös yhtiön osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon kutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen äänestysajan päättymistä 19.5.2020 klo 16.00.

AGM 2019

Vastaehdotukset ja kyselyoikeus

[showmore]

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, oli oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin toimittamalla vastaehdotus yhtiölle viimeistään 30.4. klo 10.00 mennessä. Yhtiölle ei toimitettu yhtään tällaista vastaehdotusta.

Osakkeenomistajilla oli oikeus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 8.5.2020 klo 16.00 asti. Yhtiölle toimitettiin yksi tällainen kysymys.

Question: Nokia made commitments to the French government following the acquisition of Alcatel-Lucent. Shareholders are liable for them. How these commitments have been fulfilled so far, item by item? What are the risks if they are not fulfilled?

Answer: Nokia has delivered on the commitments that were due to be completed at this point in time and has engaged in regular, systematic follow-up of with the French Government. In particular, we reached the committed target of the R&D headcount in June 2019 and recruited more than 900 engineers. We have also met broader employment level goals and commitments in the areas of telecom and academic ecosystem development, technology centers and site presence. In the area of investments into the French digital ecosystem, the commitment was not time-bound and is still in progress. 

For the avoidance of doubt, we would also like to clarify that Nokia Corporation is a public limited liability company and thus the shareholders are not liable for commitments made by it.

Important dates

Tärkeitä päivämääriä

[showmore]

Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille
 

30.4.2020 klo 10:00

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa
 

4.5.2020

Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille
 

8.5.2020 klo 16.00

Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä yhtiön internetsivuilla
 

12.5.2020

Täsmäytyspäivä
 

14.5.2020

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy
 

19.5.2020 klo 16.00

Yhtiökokouspäivä
 

27.5.2020

Yhtiökokouksen pöytäkirja nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään

10.6.2020

Questions and answers

Kysymyksiä ja vastauksia

[showmore]

Miksi yhtiökokoukseen ei voi tulla paikan päälle?

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 24.4.2020 hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on välttämätöntä, jotta osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus voidaan varmistaa, ja kokous järjestää ennakoitavalla, osakkeenomistajille yhdenmukaisella tavalla varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamisen.

Osakkeenomistajien osallistumista ennakkoon äänestämällä ja oikeutta esittää kysymyksiä ja vastaehdotuksia on kuvattu tarkemmin tällä sivustolla ja yhtiökokouskutsussa.

Onko kokoukseen videoyhteys?

Ei. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Yhtiön johto ei ole paikan päällä eikä hallituksen ja johdon puheenvuoroja pidetä kokouksessa.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan etukäteen nauhoitetut  puheenvuorot tullaan kuitenkin jakamaan yhtiön internetsivuilla yhtiökokouspäivänä.

Ovatko ehdotukset yhtiökokoukselle muuttuneet aiemmin julkistetuista?

Eivät. Varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset ovat yhdenmukaiset hallituksen 2.3.2020 koolle kutsuman, mutta Covid-19-pandemian vuoksi perutun varsinaisen yhtiökokouksen ehdotusten kanssa.

Miksi yhtiökokoukseen voi ilmoittautua vasta 4.5. alkaen eikä heti ?

Väliaikaisen lainsäädännön nojalla osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Näin ollen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys aukeavat vasta tällaisille vastaehdotuksille varatun ajan päätyttyä.
 

Mikä on hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle?

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Mitä vastuuvapauden myöntäminen hallituksen puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkoittaa?

Kyseessä on yksi Suomen osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävistä asioista. Päätös koskee hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuta Nokiaa kohtaan tilikaudelta 2019. Vastuuvapaus koskee vain sellaisia asioita, jotka ovat olleet Nokian ja osakkeenomistajien tiedossa päätöksen tekohetkellä.

Mikä on palkitsemispolitiikka?

Palkitsemispolitiikka asettaa periaatteet hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemiselle ja se on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein. Suomen lain mukaan yhtiökokouksen palkitsemispolitiikkaa koskeva päätös on neuvoa-antava, mutta hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen tulee perustua yhtiökokoukselle esitettyyn politiikkaan. Kuitenkin Suomen lain ja Nokian yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajat päättävät jatkossakin vuosittain hallituksen jäsenten palkitsemisesta. Palkitsemispolitiikka ei rajoita osakkeenomistajien mahdollisuutta päättää hallituksen jäsenten palkitsemisesta vuosittain.

Palkitsemispolitiikkamme tulee olemaan nähtävillä tällä sivulla myöhemmin tällä viikolla.

Palkitsemispolitiikka ei muuta periaatetta, jonka mukaan nimittävä elin päättää palkitsemisesta. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten valinnasta ja palkitsemisesta. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja päättää hänen palkitsemisesta, joka vuodesta 2020 eteenpäin perustuu yhtiökokoukselle esitettyyn palkitsemispolitiikkaan.

Miksi palkitsemisraporttia ei käsitellä tässä yhtiökokouksessa?

Ensimmäinen palkitsemisraportti tullaan esittämään yhtiökokoukselle vuonna 2021.

Millainen hallituksen palkkioita koskeva ehdotus on verrattuna hallituksen jäsenille aikaisempina vuosina maksettuihin palkkioihin?

Ehdotuksen mukaan yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkio pysyisi ennallaan.

Ehdotetaanko hallituksen kokoonpanoon muutoksia?

Hallituksen jäsenmääräksi ehdotetaan yhdeksän (9) nykyiseen kymmenen (10) sijaan. Risto Siilasmaa ja Olivier Piou ovat ilmoittaneet, että he eivät ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseniksi. Lisäksi ehdotetaan, että Thomas Dannenfeldt, Deutsche Telekomin entinen talous- ja rahoitusjohtaja, valitaan Nokian hallitukseen uutena jäsenenä ja että seuraavat Nokian hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Sari Baldauf, Bruce Brown, Jeanette Horan, Louis R. Hughes, Edward Kozel, Elizabeth Nelson, Søren Skou, Carla Smits-Nusteling ja Kari Stadigh.

Nimitysvaliokunta aikoo ehdottaa 8.4.2020 kokoontuvan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa Sari Baldaufin valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Kari Stadighin valintaa hallituksen varapuheenjohtajaksi edellyttäen, että yhtiökokous on valinnut heidät hallitukseen.

Miksi hallitus ehdottaa tilintarkastajan valitsemista jo tilikaudelle 2021?

Nokia järjesti EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2020 tilintarkastusta koskien (tilintarkastajan pakollinen rotaatio) ennen vuoden 2019 varsinaista yhtiökokousta. Valintamenettelyn johdosta ja hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta Deloitte Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2020 jo vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Samalla hallitus ilmoitti, että se aikoo tulevissa varsinaisissa yhtiökokouksissa edelleen ehdottaa tilintarkastajan valintaa samassa järjestyksessä, jolloin jokainen varsinainen yhtiökokous valitsisi tilintarkastajan valinta-ajankohtaa seuraavaksi tilikaudeksi.

Mitä tilintarkastajan palkkiota koskeva ehdotus tarkoittaa?

Nokian yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan palkkiosta on päätettävä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Tietoja yhtiön tilintarkastajalle aiempina vuosina maksetuista palkkioista, eriteltyinä tilintarkastuspalkkioihin ja muihin palkkioihin, tulee löytymään Nokian vuoden 2019 tilinpäätöksestä.

Miksi hallitus ehdottaa sen valtuuttamista omien osakkeiden hankkimiseen?

Nokia ei voi osakeyhtiölain mukaan hankkia omia osakkeita ilman yhtiökokouksen päätöstä tai osakkeenomistajien päättämää valtuutusta hallitukselle.

Lisätietoja omien osakkeiden hankkimisesta on saatavilla Nokian internetsivuilla, johon pääsee oheisesta linkistä Omien osakkeiden takaisinostot FAQ.

Mikä on hallituksen suositus osakkeenomistajan ehdotukseen yhtiökokouksen asiakohdassa 18?

Hallituksen ei pidä ehdotusta mahdollisena eikä tarpeellisena Nokialle ja suosittaa, että varsinainen yhtiökokous hylkää ehdotuksen. Lisätietoja yhtiökokouskutsussa.