Hyppää pääsisältöön

Yhteiskuntasuhteet

Yhteiskuntapolitiikka digitalisaation tukena

Public policies

Yhteiskuntapolitiikka digitalisaation tukena

Nokian yhteiskuntasuhteista vastaava organisaatio tekee yhteistyötä hallitusten, sääntelyviranomaisten, yhteiskunnallisten vaikuttajien ja tiedeyhteisön kanssa. Tavoitteenamme on kannustaa investointeja digitaalisiin- ja laajakaistateknologioihin. Nämä teknologiat edistävät talouden ja yhteiskunnan digitalisaatiota, mikä parantaa tuottavuutta ja elämänlaatua maailmanlaajuisesti.

Uskomme, että digitaaliteknologia auttaa YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamisessa. Lue lisää Nokian toimista näiden tavoitteiden edistämiseksi.

Neljäs teollinen vallankumous

Neljäs teollinen vallankumous vaikuttaa kaikkiin talouden osa-alueisiin, kuten esimerkiksi energia-alaan, kuljetusalaan, terveydenhoitoon, teollisuuteen ja koulutukseen. Miljardit ihmiset hyötyvät korkeammasta  tuottavuudesta ja sen mahdollistamasta yhteiskunnallisesta kestävästä kehityksestä. Hallituksilla, sääntelyviranomaisilla, teknologiayrityksillä, kansalaisjärjestöillä, tieteentekijöillä ja muilla päättäjillä on keskeinen rooli siinä, miten reagoimme neljännen teollisen vallankumouksen vaikutuksiin. Poliittisten päättäjien on luotava ympäristö, jossa neljännen teollisen vallankumouksen teknologioita pystytään hyödyntämään tehokkaasti ja turvallisesti.

[showmore]

Valmistautuminen neljänteen teolliseen vallankumoukseen

Hallitukset ja yhteiskunnat voivat valmistautua neljänteen teolliseen vallankumoukseen seuraavilla tavoilla:

 • Tieto- ja viestintäinfrastruktuurien saatavuus on varmistettava.
 • On otettava käyttöön maailmanlaajuiset teknologiastandardit, jotka tuovat suuren mittakaavan hyötyjä ja edistävät saman teknologian hyödyntämistä eri alojen välillä.
 • On tuettava yhteentoimivuutta, avoimuutta ja digitaalisen tiedon vapaata liikkuvuutta edistävien teknologia-alustojen kehittämistä.
 • On ymmärrettävä osaamisen kysynnän muuttuminen ja kehittyminen. Digitaalisessa yhteiskunnassa tarvittaviin uusiin taitoihin kuuluvat ketterä oppiminen, yrittäjyys ja sosiaaliset taidot sekä teknologinen osaaminen, kuten tekoälyä hyödyntävien työkalujen, lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden käyttö.

Siirry tästä linkistä tutustumaan tarkemmin neljännen teollisen vallankumouksen taustalla vaikuttaviin teknologioihin, odotettuihin hyötyihin, työelämää mullistaviin muutoksiin sekä suosituksiimme siitä, miten tulevaan voi valmistautua.  

Digitalisaation tukeminen eri toimialoilla

Digitalisaatio on taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen elinehto, ja kaikkien maiden tulisi tarjota sitä tukevat yhteiskuntapoliittiset ja lainsäädännölliset puitteet. Nokia oli johtamassa YK:n laajakaistakomission kestävän kehityksen työryhmää, jonka tutkimustulokset auttavat valtioita digitalisaatiotavoitteiden saavuttamisessa. Työryhmä analysoi viiden toimialan valmiutta digitalisaatioon yhteiskuntapolitiikan ja lainsäädännön kannalta. Tarkasteltuja toimialoja olivat maatalous, koulutus, hallinto, terveydenhuolto ja kuljetusala.

Lue lisää tutkimuksen tuloksista ja suosituksista täältä.
 

4IR

Telecom and data policies

Infrastruktuuri-investointeja ja uusia palveluja edistävä televiestintä- ja tietosääntely   

Tieto- ja viestintäverkot, erityisesti 5G, ovat neljännen teollisen vallankumouksen perusta.

Vuoden 2019 ITU Telecom World -tapahtumassa antamassaan haastattelussa Nokian yhteiskuntasuhteiden johtaja Marc Vancoppenolle kertoi, miten talous ja yhteiskunta voivat hyötyä 5G-verkoista.

Nokian yhteiskuntasuhteista vastaava organisaatio osallistuu yhteiskuntapoliittisiin ja teknologian sääntelyä koskeviin keskusteluihin, joiden aiheita ovat esimerkiksi laajakaistainfrastruktuurin rakentaminen, yksityiset langattomat verkot, verkkojen turvallisuus ja tekoäly. Pyrimme edistämään 5G:n käyttöönottoa tukevia yhteiskuntapoliittisia hankkeita, jotka lisäävät investointeja televiestintäinfrastruktuuriin.

[showmore]

5G:n käyttöönoton nopeuttaminen

Hallitukset voivat jouduttaa 5G-infrastruktuurin ja ‑palveluiden käyttöönottoa seuraavilla tavoilla:

 • On varmistettava taajuuksien saatavuus ala-, keski-ja ylätaajuusalueilla niin, että voidaan rakentaa suorituskyvyltään ja kattavuudeltaan käyttötarpeisiin soveltuvia 5G-verkkoja.
 • Infrastruktuuri-investointeja on tuettava mahdollistamalla 5G-verkon piensolutukiasemien asentaminen julkisiin tiloihin. Käyttöönottoa voidaan nopeuttaa ja kustannuksia laskea huomattavasti määrittelemällä yhdenmukaisia ja selkeitä menettelyjä asennuslupien saamiseksi. Lue lisää täältä.
 • Uusia liiketoimintamalleja ja palveluita on tuettava tasapuolisilla verkon neutraalisuussäännöillä, jotka sallivat palvelun laadun erottelun käyttötilanteiden mukaan. Myös tiedon vapaa liikkuvuus valtioiden rajojen yli on tärkeä kannustin pilvipohjaisten palveluiden tuottamiselle ja skaalaamiselle.
 • On löydettävä tasapaino tiedon käyttöoikeuksien, tietosuojan ja tietoturvan välillä. Loppukäyttäjien turvallisuus on varmistettava siten, että samalla mahdollistetaan uusien digitaalisten palveluiden ja tekoälyn kehittäminen.

Vapaan ja sääntöpohjaisen kauppapolitiikan tukeminen maailmanlaajuisesti

Tuemme vapaata ja sääntöpohjaista kaupankäyntiä osallistumalla kansainväliseen kauppapolitiikkaa koskevaan keskusteluun. Uskomme, että kaikkien pitäisi päästä hyötymään tieto- ja viestintäteknologioiden tuomista innovaatioista, joilla voidaan kohottaa elintasoa kaikkialla maailmassa.

Keskeisiä toimenpiteitä, joilla hallitukset ja päättäjät voivat avata taloutta ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ovat:
[showmore]

 • Tieto- ja viestintäteknologiatuotteiden ja ‑palvelujen vapaata ja sääntöpohjaista kauppaa on edistettävä avoimilla, kansainvälisillä markkinoilla.
 • Valtioiden on hyvä liittyä Maailman kauppajärjestön informaatioteknologiasopimuksiin, sillä sopimukset edistävät näiden teknologioiden yleistymistä niiden piiriin kuuluvissa maissa. Tuontitullien poistaminen sopimusten mukaisesti hyödyttää teknologia-alaa taloudellisesti. Sijoittajien ja kaupan alan toimijoiden markkinoillepääsy helpottuu, markkinoiden ennustettavuus ja vakaus paranevat ja teknologiatuotteita on paremmin saatavilla loppukäyttäjille.
 • On otettava käyttöön maailmanlaajuisia standardeja ja sertifikaatteja paikallisten standardien, pakollisten aluekohtaisten sertifikaattien, lokalisoidun tiedon ja päällekkäisten kansallisten testien sijaan. Nämä keinot alentavat viestintäyhteyksien tarjoamisen kustannuksia ja varmistavat, että käytettävissä on aina uusinta teknologiaa.

Free and fair trade