Skip to main content

Nokian yhtiökokouksen 2012 päätökset

Osinko 0,20 euroa osakkeelta; hallituksen ja valiokuntien jäsenet valittu

Nokia Oyj
Pörssitiedote
3.5.2012  klo 21.05

Nokia Oyj:n 3.5.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2011 osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osingon irtoamispäivä on 4.5.2012 ja osingonmaksun täsmäytyspäivä 8.5.2012. Osinko maksetaan noin 23.5.2012.

Hallituksen ja valiokuntien jäsenet valittu
Yhtiökokous valitsi hallitukseen yksitoista jäsentä. Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen toimikaudeksi, joka jatkuu vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka: Stephen Elop, Henning Kagermann, Jouko Karvinen, Helge Lund, Isabel Marey-Semper, Marjorie Scardino, Risto Siilasmaa ja Kari Stadigh. Bruce Brown, Mårten Mickos ja Elizabeth Nelson valittiin uusina jäseninä hallitukseen samaksi toimikaudeksi. Valittujen hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.nokia.com/fi-fi/tietoa-nokiasta/yritys/hallinto/hallitus/tutustu-hallitukseemme/.

Nokian hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Risto Siilasmaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Marjorie Scardinon hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallitus valitsi myös jäsenet hallituksen valiokuntiin. Henkilöstöpoliittiseen valiokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Henning Kagermann ja jäseniksi Bruce Brown, Helge Lund, Marjorie Scardino ja Kari Stadigh. Tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Jouko Karvinen ja jäseniksi Isabel Marey-Semper ja Elizabeth Nelson. Nimitysvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Risto Siilasmaa ja jäseniksi Henning Kagermann, Jouko Karvinen ja Marjorie Scardino.

Yhtiökokous päätti seuraavat vuosipalkkiot hallituksen jäsenille toimikaudeksi, joka jatkuu vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka: puheenjohtajalle 440 000 euroa, varapuheenjohtajalle 150 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 130 000 euroa. Nokian toimitusjohtaja Stephen Elopille ei makseta palkkiota hänen hallituksen jäsenyydestään. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajille maksetaan kummallekin vuosipalkkiona lisäksi 25 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan muille jäsenille kullekin 10 000 euroa. Yhtiökokous päätti myös aiemman käytännön mukaisesti, että palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta ostettavina Nokian osakkeina, jotka hallituksen jäsenten on säilytettävä omistuksessaan hallituksen jäsenyytensä päättymiseen saakka Nokian toimintatavan mukaisesti (lukuun ottamatta osakkeita, joilla katetaan osakkeiden hankkimisesta aiheutuneet kulut, verot mukaan lukien).

Muut yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokous valitsi Nokia Oyj:n tilintarkastajaksi tilikaudeksi 2012 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 360 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka. Hallituksella ei ole tällä hetkellä suunnitelmia osakkeiden takaisinostamiseksi vuonna 2012.

Nokia on maailman johtava langattoman viestinnän yritys, jonka tuotteista on tullut olennainen osa ihmisten elämää ympäri maailmaa. Joka päivä yli 1,3 miljardia ihmistä käyttää Nokian laitteita tallentaakseen ja jakaakseen kokemuksia, hakeakseen tietoa, löytääkseen määränpäähänsä tai yksinkertaisesti puhuakseen toisilleen. Nokian edistyksellinen teknologia ja muotoilu ovat tehneet sen brändistä yhden maailman tunnetuimmista. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta: https://www.nokia.com/about-nokia

On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotetut suunnitelmat ja hyödyt liittyen kumppanuuteen Microsoftin kanssa, jossa pyritään tuomaan yhteen yhtiöiden toisiaan täydentävät vahvuudet ja osaaminen uuden maailmanlaajuisen mobiiliekosysteemin luomiseksi älypuhelimille; B) uusien strategioidemme toteuttamisen aikataulut ja odotetut hyödyt, mukaan lukien toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt ja tavoitteet, sekä muutokset yhtiön johdossa ja toiminnallisessa rakenteessa; C) tuotteidemme ja palveluidemme toimituksiin liittyvät ajankohdat; D) kykymme innovoida, kehittää, toteuttaa ja kaupallistaa uusia teknologioita, tuotteita ja palveluita; E) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; F) arviot ja tavoitteet koskien teollisuudenalamme volyymien kehitystä, markkinaosuutta, hintoja, liike­vaihtoa ja katteita liittyen tuotteisiimme ja palveluihimme; G) toiminnallisia tavoitteitamme ja liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; H) arviot ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; J) arviot koskien yrityskauppojen ja uudelleenjärjestelyiden menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa yrityskauppoihin tai uudelleenjärjestelyihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja K) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "tavoite", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) menestyksemme älypuhelinmarkkinoilla, mukaan lukien kykymme esitellä ja tuoda markkinoille merkittäviä määriä houkuttelevia, kilpailukykyisesti hinnoiteltuja Nokia-tuotteita joissa on Windows Phone -alusta, jotka erottuvat positiivisesti kilpailijoidemme tuotteista sekä Windows Phone -ekosysteemin ulkopuolella että sisällä; 2) kykymme tehdä niistä Nokia-tuotteista, joissa on Windows Phone­ ­-alusta, kilpailukykyinen valinta kuluttajille sekä menestyksemme Microsoftin kanssa kannustaa ja tukea sitä, että saavutetaan kilpailukykyinen ja kannattava maailmanlaajuinen ekosysteemi Windows Phone -alustaan perustuville älypuhelimille, joka saavuttavat riittävän laajuuden, arvon ja houkuttelevuuden kaikille markkinaosapuolille; 3) haasteet joita meillä on liittyen kykyymme ylläpitää Symbian-alustaan perustuvan puhelinvalikoimamme kilpailukykyisyyttä ja Symbian-alustan taloudellista elinkelpoisuutta kun siirrymme Windows Phone -alustaan ensisijaisena älypuhelin­ohjelmisto­alustanamme; 4) kykymme saada tuottoa sijoituksillemme seuraavan sukupolven laitteisiin, ohjelmisto-alustoihin ja käyttäjäkokemuksiin; 5) kykymme tuottaa houkuttelevia ja kilpailukykyisiä matka­puhelimia, mukaan lukien sellaisia matkapuhelimia joissa on älypuhelimille ominaisia piirteitä, oikea-aikaisesti ja kustannus­tehokkaasti siten, että ne ovat laitteistoltaan ja ohjelmistoltaan erottuvia ja että niissä on paikallisesti relevantteja palveluita ja sovelluksia; 6) kova kilpailutilanne eri markkinoillamme ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai menestyksellisesti vastata kilpailuympäristömme muutoksiin; 7) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 8) kykymme tehokkaasti ja sujuvasti täytäntöönpanna uusi toiminta­rakenne liiketoiminnoillemme sekä kykymme saavuttaa tavoitel­tuja tehokkuusetuja ja kustannussäästöjä; 9) Location & Commerce ­strategiamme menestys, mukaan lukien kykymme ylläpitää tämän hetkiset liikevaihdon lähteet, kyky tarjota tukea meidän Devices & Services -liiketoiminnalle ja luoda uusia liike­vaihdon lähteitä meidän paikkatietopalveluihin ja paikallisiin kaupan­käyntipalveluihin liittyvistä omaisuuseristä; 10) menestyksemme yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyissä kolmansien osapuolten, mukaan lukien Microsoftin kanssa; 11) kykymme nopeuttaa innovaatiota, tuotekehitystä ja toimeenpanoa tuodaksemme markkinoille oikea-aikaisesti uusia innovatiivisia ja kilpailukykyisiä mobiilituotteita sekä paikkatietoihin perustuvia että muita palveluita; 12) riippuvaisuus mobiilituotteiden ja langattoman viestinnän toimialojen kehityksestä useilla erilaisilla markkinoilla, mukaan lukien paikkatietopalveluihin ja paikallisiin kaupankäyntipalveluihin liittyvillä toimialoilla, sekä yleinen maailmanlaajuinen ja alueellinen taloudellinen tilanne; 13) kykymme suojata useita patentoituja standardisoituja tai differoivia teknologioita kolmansien osa­puolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jotka tähtäävät teollis­oikeuk­siemme mitätöimiseen; 14) kykymme säilyttää ja hyödyntää perinteisiä vahvuuksiamme mobiilituotemarkkinoilla, mikäli strategioidemme täytäntöönpanon ja muiden tekijöiden johdosta epäonnistuisimme operaattoriasiakkaidemme, jakelijoidemme ja kuluttajien asiakasuskollisuuden ylläpitämisessä; 15) toimittajiemme, yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 16) kykymme yllä­pitää menestyksekkäästi tuotannon, palveluiden kehittämisen ja toimittamisen, sekä logistiikan tehokkuutta ja kykymme varmistaa tuotteidemme ja palveluidemme laatu, turvallisuus tietoturva ja oikea-aikainen toimitus; 17) kykymme hankkia oikea-aikaisesti ja keskeytyksettä riittäviä määriä laadukkaita täysin toimivia komponentteja, osarakenteita, ohjelmistoja ja palveluita edullisin ehdoin; 18) kykymme hallita varastoamme ja sopeuttaa toimituksemme oikea-aikaisesti tuotteidemme muuttuvaan kysyntään; 19) todelliset tai väitetyt ongelmat tuotteidemme laadussa, turvallisuudessa tai tietoturvassa; 20) kybertietoturvamurron vaikutus tai muu meidän, yhteistyökumppaneidemme tai alihankkijoidemme keräämien, saamien tai säilyttämien tai tuotteidemme kautta saatujen tai tuotteissamme säilytettyjen henkilötietojen tai muiden kuluttajia koske­vien tietojen todellinen tai väitetty katoaminen, asiaton ilmitulo tai vuoto; 21) kykymme menestyksekkäästi hallita tuotteidemme hinnoittelua ja tuotteisiimme ja toimintoihimme liittyviä kustannuksia; 22) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 23) kykymme suojata teknologioita, joita Nokia tai muut kehittävät tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja teollisoikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme ja palveluissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 24) taloudellisiin, poliittisiin tai säädöksiin liittyvien tapahtuminen sekä muiden tapahtumien vaikutus myyntiimme, tuotantolaitoksiimme tai omaisuuseriimme kehittyvissä maissa; 25) eri valtioiden toimintatapojen, kauppapolitiikkojen, lakien tai säännösten muutosten vaikutukset maissa, joissa meillä on omaisuuseriä tai liiketoimintaa; 26) mahdolliset monitahoiset veroihin liittyvät seikat ja velvoitteet, joiden nojalla meille tulee maksettavaksi lisää veroja jollakin tai useilla niistä monista oikeudenkäyttöalueista joissa meillä on liiketoimintaa; 27) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 28) oikeudenkäyntien epäsuotuisat lopputulokset; 29) väitteet siitä, että tukiasemien ja mobiili­tuotteiden synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 30) Nokia Siemens Networksin kyky toimeenpanna menestyksekkäästi tai ­oikea-aikaisesti sen uusi strategia ja uudelleenjärjestelysuunni­telma ja lisätä sen yleistä kilpailukykyä kannattavuutta; 31) Nokia Siemens Networksin menestys tietoliikenneverkkoihin liittyvien palveluiden markkinoilla ja sen kyky tehokkaasti ja kannattavasti sopeuttaa sen liiketoiminta ja toiminnot oikea-aikaisesti vastaamaan asiakkaiden yhä monipuolisempia tarpeita; 32) Nokia ­Siemens Networksin kyky säilyttää ja parantaa sen markkina-­asemaa tai vastata menestyksekkäästi kilpailuympäristön muutoksiin; 33) Nokia Siemens Networksin likviditeetti ja sen kyky vastata käyttöpääomaa koskeviin tarpeisiin; 34) Nokia Siemens Networksin kyky tuoda oikea-aikaisesti markkinoille uusia tuotteita ja palveluita sekä niihin liittyviä parannuksia ja teknologioita; 35) Nokia ­Siemens Networksin kyky menestyksekkäästi toimeenpanna sen strategia Motorola Solutions -yhtiöltä hankituille langattomien verkkotoimintojen omaisuuserille; 36) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 37) asiakasrahoitusriskiemme hallinta erityisesti verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 38) mahdolliset käynnissä olevat tai muut viranomaistutkimukset, jotka kohdistuvat tiettyjen Siemensin­ ­entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemens­ Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin; ja 39) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Net­worksin­ asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2011 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss. 13 - 47 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Lisätietoja tiedotusvälineille ja sijoittajille:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Sijoittajasuhteet, Eurooppa:
Puh. 07180 34927

Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat:
Puh. +1 914 3680 555

www.nokia.com