Skip to main content

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Nokia Oyj
Pörssitiedote
24.9.2013 11.00

Nokia Oyj on 23.9.2013 saanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Microsoft Corporationilta koskien Nokian liikkeeseenlaskemien vaihtovelkakirjalainojen omistajan vaihdosta.

Kuten ilmoitimme 6.9.2013, Nokia päätti käyttää 1,5 miljardin euron suuruisen rahoituksen laskemalla liikeelle Microsoftille suunnattuja vaihtovelkakirjalainoja. Vaihtovelkakirjalainat laskettiin liikkeelle 23.9.2013, ja ne merkitsi  Microsoft International Holdings B.V., joka on Microsoft Corporationin epäsuorasti  täysin omistama tytäryhtiö. Microsoft Corporation ilmoitti Nokialle, että vaihtovelkakirjalainat on siirretty Microsoft Asia Island Limitedille myöhemmin liikkeeseenlaskupäivänä.

Vaihtovelkakirjalainojen siirron johdosta Microsoft International Holdings B.V:n mahdollinen omistusosuus Nokian osakkeista ja äänioikeuksista on laskennut alle 5 %:n. Microsoft Asia Island Limitedin mahdollinen omistusosuus Nokian osakkeista ja äänistä, jos kaikki vaihtovelkakirjalainat vaihdettaisiin niiden alkuperäisellä vaihtohinnalla Nokian osakkeiksi,  voisi johtaa siihen, että  Microsoft Asia Island Limitedin omistus olisi 367 524 324 osaketta ja ääntä. Tämä vastaa 8,9 % Nokian osakkeista ja äänistä ottaen huomioon Nokian nykyiset osakkeet ja tässä mainittujen  vaihtovelkakirjalainojen vaihdossa saatavat kaikki osakkeet.  

Enemmän tietoa vaihtovelkakirjalainojen ehdoista on kerottu Nokian 6.9.2013 julkaisemissa tiedotteissa. Microsoft Asia Island Limited on antanut samat vaihtovelkakirjalainojen siirtoa, vaihtoa ja äänestystä koskevat sitoumukset ja rajoitukset kuin Microsoft International Holdings B.V., mitkä rajoitukset ja sitoumukset on myöskin julkistettu 6.9.2013. Rahoitusjärjestelyn ehdot pysyvät muuttomattomina lukuunottamatta muutosta Microsoft yhtiössä, joka on on velkakirjojen haltija. Myös sitoumus, jonka mukaan, jos olennaisilta osin koko Nokian Devices & Services -liiketoiminnan myynti Microsoftille toteutuu, vaihtovelkakirjalainojen pääoma ja kertyneet korot nettoutetaan yrityskaupan kauppahintaa vastaan, säilyy siirrosta huolimatta voimassa.

Microsoft Asia Island Limitedin (verotunnus 34593) pääkonttori sijaitsee Bermudalla, ja se on Microsoft Corporationin (verotunnus 600413485) epäsuorasti täysin omistama tytäryhtiö.

Nokian osakkeiden ja äänien nykyinen lukumäärä on 3 744 994 342. Jos kaikki vaihtovelkakirjalainat vaihdetaan Nokian osakkeisiin, Nokian osakkeiden ja äänten määrä nousisi  4 112 518 666 osakkeeseen ja ääneen (olettaen, että Nokia ei laske liikkeelle muita uusia osakkeita).

Tulevaisuudennäkymiin liittyvät kannanotot
On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintaan liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) suunniteltu yritysjärjestely, jossa Nokia myy olennaisilta osin koko Devices & Services -liiketoimintansa Microsoftille, mukaan lukien Smart Devices ja Mobile Phones -yksiköt (jäljempänä "D&S-liiketoiminnan Myynti"), joka perustuu Nokia Oyj:n ja Microsoft International Holdings B.V:n väliseen, 2.9.2013 päivättyyn Osakkeiden ja varojen ostosopimukseen ("Sopimus"); B) D&S-liiketoiminnan Myynnin toteutuminen; C) osakkeenomistajiemme vahvistuksen ja hyväksynnän saaminen D&S-liiketoiminnan Myynnille; D) viranomaishyväksyntien saaminen D&S Liiketoiminnan Myynnille ajallaan jos lainkaan; E) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät D&S-liiketoiminnan Myyntiin tai aiheutuvat siitä; F) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät Nokian strategioihin, mukaan lukien suunnitelmat Nokian jatkuville liiketoiminnoille, joita ei myydä osana D&S-liiketoiminnan Myyntiä; G) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen muutoksiin johdossamme ja toiminnallisessa rakenteessamme; H) odotukset ja tavoitteet liittyen toiminnallisiin tavoitteisiimme, taloudelliseen tulokseen tai asemaan, liiketoimintamme tulokseen tai D&S-liiketoiminnan Myynnistä saatujen tuottojen käyttöön; ja I) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "oletettu", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunniteltu", "aikoa", "keskittyä", "tulee tekemään" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykenemättömyys toteuttaa D&S-liiketoiminnan Myynti ajallaan tai lainkaan, esimerkiksi johtuen kykenemättömyydestä tai viivästyksestä saada osakkeenomistajien hyväksyntä tai tarvittavat viranomaishyväksynnät D&S-liiketoiminnan Myynnille tai jonkin sellaisen tapahtuman, muutoksen tai muun olosuhteen toteutuminen, joka voisi johtaa Sopimuksen irtisanomiseen; 2) matkaviestintemme myyntiin, liikesuhteisiimme, operatiiviseen tulokseemme tai yleisesti liiketoiminnallemme mahdollisesti aiheutuva haitta johtuen D&S-liiketoiminnan Myynnin julkistamisesta tai sopimusehdoista, joihin olemme sitoutuneet D&S-liiketoiminnan Myymiseksi; 3) negatiivinen vaikutus siitä, että sitoutuessamme D&S-liiketoiminnan Myyntiin, voimme sen seurauksena jäädä mahdollisesti paitsi muista kilpailukykyisistä strategioista tai kumppanuuksista, jotka olisivat hyödyttäneet Devices & Services -liiketoimintaamme, ja mikäli D&S-liiketoiminnan Myynti ei toteudu, meillä voi olla rajoitetut mahdollisuudet jatkaa Devices & Services -liiketoimintaa tai saavuttaa muita järjestelyjä meille edullisin ehdoin tai lainkaan; 4) kykymme panna tehokkaasti ja sujuvasti täytäntöön suunnitellut muutokset johtoomme ja toiminnalliseen rakenteeseemme tai ylläpitää tehokas väliaikainen hallintorakenne ja rekrytoida tai säilyttää avaintyöntekijät palveluksessamme; 5) negatiivinen vaikutus johtuen D&S-liiketoiminnan Myynnin täytäntöönpanosta, mukaan lukien tähän liittyvät sisäiset uudelleenjärjestelymme, joka vie merkittävästi aikaa, huomiota ja resursseja ylemmältä johdoltamme ja muilta yhtiössä, vieden mahdollisesti heidän huomionsa muilta liiketoimintamme osa-alueilta; 6) häiriöt ja tyytymättömyys työntekijöidemme keskuudessa johtuen D&S-liiketoiminnan Myynnin suunnitelmista ja täytäntöönpanosta vähentäen fokusta ja tuottavuutta liiketoiminnoissamme; 7) D&S-liiketoiminnan Myyntiin liittyvät tai sen aiheuttamat kustannukset, palkkiot, kulut ja maksut; 8) arvonalentuminen tai kulukirjaukset laskennallisiin varoihin tai velkoihin, jotka liittyvät tai aiheutuvat D&S-liiketoiminnan Myynnistä; 9) mahdollinen liiketoiminnallemme, omaisuudellemme tai toiminnoillemme aiheutuva haitta johtuen D&S-liiketoiminnan Myynnin täytäntöönpanosta; 10) meitä vastaan käynnistettyjen oikeudenkäyntien, viranomaismenettelyjen tai täytäntöönpanomenettelyjen aloittaminen tai tulos liittyen D&S-liiketoiminnan Myyntiin; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2012 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) s. 12-47 otsikon Item 3.D "Risk Factors" alla ja viimeksi julkistamassa osavuosikatsauksessa esitetyt riskit. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokia
Nokia on maailman johtava langattoman viestinnän yritys, jonka tuotteista on tullut olennainen osa ihmisten elämää ympäri maailmaa. Joka päivä yli 1,3 miljardia ihmistä käyttää Nokian laitteita tallentaakseen ja jakaakseen kokemuksia, hakeakseen tietoa, löytääkseen määränpäähänsä tai yksinkertaisesti puhuakseen toisilleen. Nokian edistyksellinen teknologia ja muotoilu ovat tehneet sen brändistä yhden maailman tunnetuimmista. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta: https://www.nokia.com/about-nokia.

Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Sijoittajasuhteet, Eurooppa:
Puh. 07180 34927

Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat:
Puh. +1 914 368 0555

www.nokia.com