Skip to main content

Nokian hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2014; hallitus ehdottaa maksettavaksi tilikaudelta 2013 osinkoa 0,11 euroa osakkeelta sekä ylimääräistä osinkoa 0,26 euroa osakkeelta

Nokia Oyj

Pörssitiedote
29.4.2014 klo 8.30

Nokia ilmoitti tänään, että sen hallitus on päättänyt kutsua yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen koolle 17.6.2014 ja että hallitus ja sen valiokunnat tekevät alla olevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle:

  • Ehdotus maksaa osinkoa 0,11 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,26 euroa osakkeelta
  • Ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi
  • Ehdotukset hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta  ja osakeannista
  • Ehdotukset tilintarkastajan uudelleen valitsemiseksi ja tilintarkastajalle maksettavaksi palkkioksi

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2013 maksetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa osana hallituksen päättämää pääomarakenteen optimointiohjelmaa, että ylimääräistä osinkoa maksetaan 0,26 euroa osakkeelta. Osingon irtoamispäivä on 18.6.2014, osingon täsmäytyspäivä 23.6.2014 ja osingon arvioitu maksupäivä 3.7.2014. 

Ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Henning Kagermann ja Helge Lund ovat ilmoittaneet, että he eivät ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseniksi. Henning Kagermann on ollut Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2007 ja Helge Lund vuodesta 2011.

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä on yhdeksän (9) ja että seuraavat hallituksen jäsenet valitaan uudelleen Nokian hallitukseen vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle: Bruce Brown, Elizabeth Doherty, Jouko Karvinen, Mårten Mickos, Elizabeth Nelson, Risto Siilasmaa ja Kari Stadigh.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Vivek Badrinath, Accorin varatoimitusjohtaja, ja Dennis Strigl, Verizon Wirelessista eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja, kirjailija ja konsultti, nimitetään Nokian hallituksen jäseniksi samalle toimikaudelle.

Tarkempia tietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä tulee olemaan saatavilla nimitysvaliokunnan ehdotuksessa, joka julkaistaan samaan aikaan kuin yhtiökokouskutsu.

Nimitysvaliokunta aikoo ehdottaa 17.6.2014 kokoontuvan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa Risto Siilasmaan valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Jouko Karvisen valintaa varapuheenjohtajaksi edellyttäen, että yhtiökokous on valinnut heidät hallitukseen.

Hallituksen palkkioiden osalta nimitysvaliokunta ehdottaa, että 17.6.2014 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta palkkio, joka on samansuuruinen kuin edelliseltä kuudelta vuodelta maksetut palkkiot, seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 440 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 150 000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 130 000 euroa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 25 000 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 10 000 euroa. Nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että yhtiön Corporate Governance -ohjeen mukaisesti palkkioista noin 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina Nokian osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksen jäsenten tulee yhtiön tämän hetkisen toimintatavan mukaan säilyttää palkkioksi saadut osakkeet omistuksessaan hallitusjäsenyyden päättymiseen saakka (lukuun ottamatta osakkeita, joilla katetaan osakkeiden hankinnasta aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien verot).

Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 370 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen optimoimiseksi ja hallitus arvioi, että hankitut osakkeet mitätöidään. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi. Osakkeiden hankinta voi tapahtua joko julkisessa kaupankäynnissä, yksityisesti neuvotelluissa järjestelyissä, toteuttamalla johdannaissopimuksia tai kaikille osakkeenomistajille yhtäläisin ehdoin osoitetulla ostotarjouksella.  Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 17.12.2015 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2013 antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallitus suunnittelee aloittavansa osakkeiden hankinnan sen jälkeen, kun Nokia on julkistanut vuoden 2014 toisen neljänneksen tuloksen.

Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 740 miljoonan osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotuksen mukaan hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.  Hallitus ehdottaa, että valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Ehdotettu valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden suunnatun annin toteuttamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 17.12.2015 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2013 antaman nykyisen valtuutuksen. Tämä on muutos Nokian aiempaan käytäntöön, jossa osakeantivaltuutusta haettiin kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Ehdotukset tilintarkastajan valitsemiseksi ja tilintarkastajalle maksettavaksi palkkioksi

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa tilintarkastajaksi ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Yhtiökokouskutsu ja Nokian hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle kokonaisuudessaan on suunniteltu julkistettavan arviolta 30.4.2014 Nokian internetsivuilla osoitteessa www.company.nokia.com/yhtiokokous.

TULEVAISUUDENNÄKYMIIN LIITTYVÄT KANNANOTOT

On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintaan liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian uuteen strategiaan; B) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian jatkavien liiketoimintojen, Networks, HERE ja Technologies, tulevaan tulokseen; C) oletukset, suunnitelman ja hyödyt liittyen muutoksiin johdossamme ja toiminnallisessa rakenteessamme; D) oletukset markkinoiden kehittymisestä ja yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; E) oletukset ja tavoitteet koskien suoriutumista, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto ja tuotteidemme ja palveluidemme katteet; F) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; G) oletukset ja tavoitteet koskien taloudellista tulostamme, kulujen säästämistä ja kilpailukykyisyyttä sekä toiminnan tulosta; H) oletukset ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulos; J) oletukset koskien uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tulojen käyttöä, divestointeja ja yrityskauppoja ja kykymme saavuttaa näiden uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien oletukset, suunnitelmat ja hyödyt liittyen 3.9.2013 julkistettuun yrityskauppaan, jossa Nokia myi olennaisilta osin koko sen Devices & Services liiketoiminnan Microsoftille 25.4.2014 (D&S-liiketoiminnan Myynti); K) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee tekemään" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa uusi strategiamme onnistuneesti tai oikea-aikaisesti ja kykymme sopeuttaa toimintaamme; 2) Kykymme säilyttää ja parantaa jatkuvien liiketoimintojemme toiminnallista ja taloudellista tulosta ja tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia tai menestyksekkäästi harjoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia; 3) kykymme toteuttaa Networksin strategia ja tehokkaasti, kannattavasti ja oikea aikaisesti sopeuttaa sen liiketoiminta ja vastata asiakkaiden kasvavaan tarpeeseen erilaisiin sovelluksiin tai tekniseen kehitykseen; 4) kykymme Networksin liiketoiminnassa tehokkaasti ja kannattavasti ja oikea-aikaisesti sijoittaa uusiin kilpailukykyisiin ja korkealatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin; 5) kykymme keksiä uusia relevantteja teknologioita, tuotteita ja palveluita, kehittää ja ylläpitää teollisuusoikeuksiemme salkkua ja ylläpitää nykyisiä teollisuusoikeuksien tulonlähteitä sekä keksiä uusia sellaisia; 6) kykymme suojella lukuisia patentoituja standardisoituja tai Nokian omia teknologioita kolmansien osapuolien rikkomuksilta ja toimilta mitätöidä näiden teknologioiden teollisuusoikeuksia; 7) kykymme ylläpitää HERE-liiketoiminnassa tämänhetkisiä tulonlähteitä, jotka HERE-liiketoiminta on historiallisesti saanut pääosin autoteollisuudesta, onnistua luomaan uusia tulonlähteitä, menestyksekäs paikkatietoalusta ja laajentamaan paikkatietopalveluitamme kattamaan yhä useampia laitteita ja käyttöjärjestelmiä; 8) kulukirjausten ja arvonalentumisten vaikutukset, mukaan lukien liikearvo ja vastuut; 9) riippuvuutemme langattoman viestinnän ja viestinnän toimialojen kehityksestä useilla eri markkinoilla, sekä yleisestä maailmanlaajuisesta ja alueellisesta taloudellisesta tilanteesta; 10) Networks-liiketoiminnan riippuvuus suppeasta määrästä asiakkaita ja laajoista, monivuotisista sopimuksista; 11) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 12) potentiaaliset monitahoiset veroihin liittyvät seikat ja velvoitteet, joiden nojalla meille voi tulla maksettavaksi lisää veroja eri lainkäyttöalueilla, sekä se, että todellinen tai oletettu tuloksemme, muiden tekijöiden ohella, voi vaatia kirjanpitoarvon vähennyksiä laskennallisissa verosaatavissa; 13) kykymme hallinnoida tuotantoamme, palvelukehitystämme ja toimitusta sekä logistiikkaamme tehokkaasti ja keskeytyksittä, erityisesti, jos rajoitettu määrä toimittajia, joista olemme riippuvaisia ei välttämättä pysty toimittamaan riittävää määrää täysin toimivia tuotteita ja komponentteja tai ajoissa toimittamaan palveluita; 14) D&S-liiketoiminnan Myynti voi altistaa meidät taseen ulkopuolisille vastuille, ja sopimukset, joita olemme tehneet Microsoftin kanssa voivat sisältää ehtoja, jotka osoittautuvat meille epäedullisiksi; 15) tehottomuus-, toiminta- tai muu häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista tai mahdollinen kybertietoturvamurto; 16) kykymme saavuttaa tavoitteet tai tavoitellut parannukset liittyen tavoiteltuihin tulosparannuksiin, kulusäästöihin tai kilpailukykyisyyteen; 17) Networksin asiakasrahoitusriskien hallinta; 18) yhteistyökumppaneidemme ja partnereidemme suorituskyky sekä kykymme solmia onnistuneita yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyjä; 19) kykymme suojata teknologioita, joita kehitämme, lisensoimme, käytämme tai aiomme käyttää, kanteilta siitä, että olemme loukanneet kolmannen osapuolen teollisuusoikeuksia sekä mahdollisten lisensiointi kulujen, tiettyjen teknologioiden käyttöön liittyvien rajoitusten ja teollisuusoikeuksiin liittyvien oikeudenkäyntien vaikutukset; 20) talouden, sääntelyn tai politiikan kehitys sekä muiden tapahtumien vaikutus toimintaamme ja liikevaihtoomme niissä useissa maissa tai alueilla, joissa harjoitamme liiketoimintaa; 21) valuuttakurssien vaihtelut, erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 22) kykymme menestyksekkäästi panna täytäntöön suunnitellut yritysjärjestelyt kuten hankinnat, divestoinnit, fuusiot, yhteistoimintayritykset, hallinnoida niihin liittyviä odottamattomia vastuita ja saavuttaa asetetut hyödyt; 23) oikeudenkäynnit, sopimuksiin liittyvät riidat ja syytökset terveyshaitoista liittyen liiketoimintaamme sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian viimeisimmässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) otsikon Item 3.D "Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokia
Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Nokialla on kolme liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palveluihin keskittyvä Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE ja teknologiakehitykseen -ja lisensointiin keskittyvä Technologies. Kaikki Nokian liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita.

http://www.company.nokia.com


Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

http://company.nokia.com