Skip to main content

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus

Nokia Oyj
Osavuosikatsaus
23.10.2014 klo 8.00

Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsauksesta. Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on saatavilla osoitteessa http://company.nokia.com/luvut. Kehotamme sijoittajia perehtymään tiivistelmän lisäksi taulukot sisältävään täydelliseen osavuosikatsaukseen.

TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT

Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen pääkohdat:
- Nokian vuoden 2014 kolmannen neljänneksen laimennettu ei-IFRS-osakekohtainen tulos 0,09 euroa (0,06 euroa vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä), vuoden 2014 kolmannen neljänneksen laimennettu raportoitu osakekohtainen tulos 0,19 euroa (0,04 euroa vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä)
- Nokian vuoden 2014 kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 3,3 miljardia euroa (2,9 miljardia euroa vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä)

Nokia Networks
- Nokia Networksin liikevaihto kasvoi 13 % vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 2,9 miljardiin euroon verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, jolloin liikevaihto oli 2,6 miljardia euroa. 
- Nokia Networksin operatiivinen kannattavuus ilman kertaluonteisia eriä oli vahva vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä ei-IFRS-liikevoiton ollessa 397 miljoonaa euroa, mikä vastaa 13,5 %:a liikevaihdosta. Vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä ei-IFRS-liikevoitto oli 217 miljoonaa euroa, mikä vastasi 8,4 %:a liikevaihdosta.
- Nokia Networksin vahva liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden parannus vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui ensisijaisesti laajoista uusien LTE-verkkojen rakennusprojekteista Pohjois-Amerikassa ja Kiinan alueella, mikä hyödytti Mobile Broadband -segmenttiä.

HERE
- HERE-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 12 % vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 236 miljoonaan euroon verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, jolloin sen liikevaihto oli 211 miljoonaa euroa.
- HERE myi vuoden 2014 kolmannen neljänneksen aikana karttatietolisenssejä 3,2 miljoonan uuden ajoneuvon integroituihin navigointijärjestelmiin maailmanlaajuisesti verrattuna 2,6 miljoonaan ajoneuvoon vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä.

Nokia Technologies
- Nokia Technologies -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 9 % vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 152 miljoonaan euroon verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, jolloin sen liikevaihto oli 140 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui ensisijaisesti Microsoftin kasvaneesta merkityksestä Nokian patenttien lisensoijana.   

Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri kommentoi vuoden 2014 kolmannen neljänneksen tulosta edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna:

Nokian vuoden 2014 kolmannen neljänneksen tulos on osoitus vahvasta asemastamme maailmassa, jossa teknologiakehitys on merkittävän muutoksen kohteena. Kukin kolmesta liiketoiminnastamme kasvoi neljänneksen aikana. Ei-IFRS-osakekohtainen tuloksemme kasvoi 50 % ja etenimme pääomarakenteen optimointiohjelman toteuttamisessa palauttaen pääomaa osakkeenomistajille.

Nokia Networksin kolmannen neljänneksen tulos oli erityisen tyydyttävä niin kasvun kuin parantuneen kannattavuuden kannalta. Edistystä tapahtui laajalti: liikevaihtomme kasvoi neljässä kuudesta toimialueestamme, Mobile Broadband -segmentin myynti ja kannattavuus parani merkittävästi ja Global Services -segmentin kannattavuus oli kaksinumeroinen jo kuudentena peräkkäisenä neljänneksenä. Ilahduin myös Euroopan alueen parantumisesta uusien sopimusten tukemana. Haluan kuitenkin tähdentää, että Networks-liiketoiminta hyötyi poikkeuksellisista tapahtumista neljänneksen aikana, kuten liiketoimintamme painottumisesta Mobile Broadband -segmenttiin sekä suotuisasta alueellisesta jakaumasta, mikä sisälsi hyvän tuloksen Pohjois-Amerikassa.

Myös HERE-liiketoiminta saavutti kaksinumeroisen kasvuprosentin neljänneksen aikana. Olemme terävöittämässä HEREn strategiaa tasapainottaaksemme paremmin kasvua ja kannattavuutta ja varmistaaksemme samalla vahvan keskittymisemme priorisoimiimme osa-alueisiin, kuten autoteollisuuteen. Olen varma, että tämä strategia sekä keskittymisemme tehokkuuden parantamiseen antavat HERElle hyvät lähtökohdat tulevaan.

Nokia Technologies jatkoi investoimista tulevaisuuden kasvua mahdollistaviin innovaatioihin ja liiketoiminnan infrastruktuurin kehittämiseen sekä vahvan patenttisalkkumme uudistamiseen. Tämän työn sekä nykyisten lisensointiaktiviteettiemme hyödyt vaativat aikaa realisoituakseen, mutta uskon että etenemme ripeästi oikeaan suuntaan.  

Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen olennaiset kertaluonteiset erät:
- Kirjasimme vuoden 2014 kolmannen neljänneksen liiketulokseen 1,2 miljardin euron arvonalentumistappion liittyen HEREn liikearvoon. Arvonalentumistappio perustuu arvioomme, että HEREn kerrytettävissä oleva rahamäärä on nyt 2,0 miljardia euroa. Kirjasimme vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä myös 0,3 miljardin euron ei-kassavaikutteisen HEREn Hollannin laskennallisten verosaamisten alaskirjauksen.
- Nokia kirjasi operatiivisen tuloksen parantumisesta johtuen vuoden 2014 kolmannen neljänneksen lopussa 2,1 miljardia euroa laskennallisia verosaamisia arvioituaan uudelleen Suomen ja Saksan laskennallisten verosaamisten käyttömahdollisuudet. Tästä 2,0 miljardia euroa kirjattiin ei-kassavaikutteisena verohyötynä vuoden 2014 kolmannen neljänneksen verokuluihin.

Tasetta koskevat pääkohdat:
- Nokian tase ja kassa-asema olivat vahvoja vuoden 2014 kolmannen neljänneksen lopussa bruttokassan ollessa 7,6 miljardia euroa ja nettokassan ollessa 5,0 miljardia euroa verrattuna vuoden 2014 toisen neljänneksen loppuun, jolloin bruttokassa oli 9,0 miljardia euroa ja nettokassa oli 6,5 miljardia euroa.
- Nokia maksoi vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä ylimääräisenä osinkona 966 miljoonaa euroa (0,26 euroa osakkeelta) ja osinkona 408 miljoonaa euroa (0,11 euroa osakkeelta). Nokia aloitti vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä myös omien osakkeiden takaisinostot pääomarakenteen optimointiohjelmansa mukaisesti ja käytti osakkeiden hankintaan 220 miljoonaa euroa neljänneksen aikana. 
- Nokian netto- ja bruttokassan lasku vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna johtui ensisijaisesti osingon ja ylimääräisen osingon maksusta vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä sekä omien osakkeiden takaisinostojen aloittamisesta. Lisäksi Nokian kassa-aseman laskuun vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna vaikutti neljänneksen aikana toteutettuihin yritysostoihin liittyvät, yhteensä 159 miljoonan euron ulosmenevät rahavirrat, mitä osin tasoittivat 399 miljoonan euron liiketoiminnan sisääntulevat rahavirrat.

Tammi-syyskuun 2014 pääkohdat:
Nokian jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 8,9 miljardia euroa tammi-syyskuussa 2014
- Nokian jatkuvien toimintojen liikevaihto tammi-syyskuussa 2014 laski 3 % vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
- Laimennettu raportoitu osakekohtainen tulos tammi-syyskuussa 2014 oli 0,21 euroa, kun se vuoden 2013 vastaavana ajanjaksona oli 0,00 euroa. 

YHTEENVETO TALOUDELLISISTA PÄÄKOHDISTA

  Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen
raportoidut ja ei-IFRS luvut
1
  Tammi-syyskuun 2014
raportoidut ja ei-IFRS luvut
1
Miljoonaa euroa 7-9/
2014
7-9/
2013
Muutos
7-9/
2014
vs.
7-9/
2013
4-6/
2014
Muutos
7-9/
2014
vs.
4-6/
2014
  1-9/
2014
1-9/
2013
Muutos
1-9/
2014
vs.
1-9/
2013
Jatkuvat toiminnot                  
Liikevaihto 3 324 2 938 13 % 2 942 13 %   8 930 9 232 -3 %
Bruttokateprosentti (ei-IFRS) 44,5 % 42,9 %   44,0 %     44,7 % 41,9 %  
Toimintakulut (ei-IFRS) -1 007 -963 5 % -940 7 %   -2 872 -2 976 -3 %
Liikevoitto (ei-IFRS) 457 344 33 % 347 32 %   1 108 1 028 8 %
Ei-IFRS-oikaisut liikevoitosta 1 267 82   62     1 391 784  
Liikevoitto -810 262   284     -283 244  
Tulos (ei-IFRS) 353 206 71 % 215 64 %   739 562 31 %
Ei-IFRS-oikaisut tuloksesta -407 68   241     -105 705  
Tulos 760 138 451 % -26     844 -143  
Tulos per osake, laimennettu, euroa (ei-IFRS) 0,09 0,06 50 % 0,06 50 %   0,19 0,12 58 %
Tulos per osake, laimennettu, euroa (raportoitu) 0,19 0,04 375 % -0,01     0,21 0,00  
Liiketoiminnan nettorahavirta 406 -   1 455 -72 %   2 059 -  
Nettokassa ja muut likvidit varat 5 025 2 413 108 % 6 497 -23 %   5 025 2 413 108 %

Alaviite 1 liittyen ei-IFRS-tulokseen (johon viitataan myös ilmauksella "ilman kertaluonteisia eriä"): Tämän taloudellisen katsauksen tulostiedot ovat tilintarkastamattomia. Tässä dokumentissa esitetyt prosentit ja luvut on pyöristetty ja näin ollen yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa erota esitetystä summaluvusta ja luvut voivat myös poiketa aiemmin julkaistusta taloudellisesta tiedosta. Nokia antaa raportoitujen IFRS-tietojen lisäksi tiettyjä ei-IFRS-tietoja, jotka kuvaavat liiketoiminnan toiminnallista tulosta ilman kertaluonteisia eriä. Ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä olennaisia kertaluonteisia eriä minään raportointijaksona. Lisäksi ei-IFRS-tunnusluvut eivät sisällä aineettomien hyödykkeiden poistoja ja muita hankintamenon kohdentamiseen liittyviä eriä, jotka johtuvat yrityskaupoista. Nokia uskoo, että ei-IFRS-tunnuslukumme antavat sekä yhtiön johdolle että sijoittajille täydentävää tietoa Nokian liiketoiminnan tuloksen kehityksestä ilman yllä kuvattuja eriä, joilla ei välttämättä ole merkitystä Nokian liiketoiminnan toiminnallisen tuloksen kannalta. Ei-IFRS-tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillään vastaavista IFRS-tunnusluvuista tai niiden sijasta. Ei-IFRS-tunnuslukuja tulee tarkastella yhdessä niitä lähinnä vastaavien raportoitujen IFRS-tunnuslukujen kanssa. Lisätietoja mukaan lukien ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin IFRS-tunnuslukuihin vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja vuoden 2013 kolmannen neljänneksen osalta esitetään vuoden 2014 kolmannen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilla 25-30. Vuoden 2014 toisen neljänneksen ei-IFRS-tunnuslukujen täsmäytys raportoituihin löytyy 24.7.2014 julkaistun vuoden 2014 toisen neljänneksen taulukot sisältävän täydellisen osavuosikatsauksen sivuilta 23-28.  

NOKIAN NÄKYMÄT

- Nokia arvioi nyt Nokia Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentin koko vuonna 2014 olevan hieman yli 11. Nokia arvioi aiemmin Nokia Networksin ei-IFRS-liikevoittoprosentin koko vuonna 2014 asettuvan Nokia Networksin pitkän aikavälin tavoitteen 5-10 yläpäähän tai ylittävän sen hieman. Tämän lisäksi Nokia arvioi edelleen Nokia Networksin liikevaihdon kasvavan vuoden 2014 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä näkymä perustuu Nokian vuoden 2014 ensimmäisen yhdeksän kuukauden taloudelliseen tulokseen sekä Nokian arvioihin useista eri tekijöistä, joihin kuuluvat: 
- toimialan kilpailudynamiikka;
- Global Services -segmentin liikevaihdon korkeampi osuus vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna, jolloin Mobile Broadband -segmentin liikevaihdon osuus kasvoi johtuen ensisijaisesti laajoista uusien verkkojen rakennushankkeista;
- alueellinen jakauma; ja
- arviomme toiminnan myönteisen kehityksen jatkumisesta.
- Nokia arvioi edelleen HERE-liiketoiminnan investoivan vuonna 2014 pidemmän aikavälin kasvumahdollisuuksiin samalla kun vahvistamme keskittymistämme autoteollisuuden asiakkaisiin sekä yritysasiakkaisiin. Nokia arvioi edelleen näiden investointien vaikuttavan kielteisesti HERE-liiketoiminnan vuoden 2014 ei-IFRS-liikevoittoprosenttiin.
- Nokia arvioi Nokia Technologies -liiketoiminnan liikevaihdon pysyvän vuositasolla laskettuna noin 600 miljoonassa eurossa vuoden 2014 aikana.
- Nokia arvioi tällä hetkellä rahoitustuottojen ja -kulujen, mukaan lukien nettokorkokulut ja valuuttakurssimuutosten vaikutus tiettyihin tase-eriin, olevan neljännesvuosittain noin 40 miljoonan euron kulu riippuen valuuttakurssimuutoksista ja korollisten velkojen määrästä.
- Nokia arvioi nyt, että yhtiön jatkuvien toimintojen käyttöomaisuusinvestoinnit koko vuonna 2014 ovat noin 250 miljoonaa euroa liittyen pääasiassa Nokia Networksin käyttöomaisuusinvestointeihin. Nokia arvioi aiemmin, että yhtiön jatkuvien toimintojen käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2014 olisivat noin 200 miljoonaa euroa. Arvio jatkuvien toimintojen käyttöomaisuusinvestointien kasvusta vuonna 2014 johtuu ensisijaisesti Nokia Networksin toiminnan kehittämiseen, mukaan lukien kapasiteetin tehostamiseen, tähtäävistä lisäinvestoinneista.
- Ei-IFRS-pohjalta tarkasteltuna, kirjattuamme toimintojemme Suomen ja Saksan laskennalliset verosaamiset vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä Nokia arvioi nyt kirjaavansa verokulut noin 25 %:n pitkän aikavälin efektiivisellä verokannalla. Nokian vuosittain maksettavien verojen arvioidaan kuitenkin pysyvän noin 250 miljoonassa eurossa, kunnes Nokian laskennalliset verosaamiset on täysin käytetty. Maksettavan veron määrä voi vaihdella riippuen tuloksen jakautumisesta eri maiden välillä sekä lisenssituloista mahdollisesti maksettavien lähdeverojen määrästä.

RISKIT JA TULEVAISUUDENNÄKYMIIN LIITTYVÄT KANNANOTOT

On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian strategioihin; B) oletukset, suunnitelmat tai hyödyt liittyen Nokian liiketoimintojen, Nokia Networks, HERE ja Nokia Technologies, tulevaan tulokseen; C) oletukset, suunnitelman ja hyödyt liittyen muutoksiin johdossamme ja toiminnallisessa rakenteessamme; D) oletukset markkinoiden kehittymisestä ja yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; E) oletukset ja tavoitteet koskien suoriutumista, mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto ja tuotteidemme ja palveluidemme katteet; F) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; G) oletukset ja tavoitteet koskien taloudellista tulostamme, kulujen säästämistä ja kilpailukykyisyyttä sekä toiminnan tulosta; H) oletukset ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulos; J) oletukset koskien uudelleenjärjestelyitä, investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tulojen käyttöä, divestointeja ja yrityskauppoja ja kykymme saavuttaa näiden uudelleenjärjestelyjen, investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien oletukset, suunnitelmat ja hyödyt liittyen yrityskauppaan, jossa Nokia myi olennaisilta osin koko sen Devices & Services liiketoiminnan Microsoftille 25.4.2014 (D&S-liiketoiminnan Myynti); K) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa", "arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee tekemään" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategioitamme onnistuneesti tai oikea-aikaisesti ja kykymme sopeuttaa toimintaamme; 2) kykymme säilyttää ja parantaa liiketoimintojemme toiminnallista ja taloudellista tulosta sekä tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia ja menestyksekkäästi hyödyntää uusia sellaisia mahdollisuuksia; 3) kykymme toteuttaa Nokia Networksin strategia ja tehokkaasti, kannattavasti ja oikea-aikaisesti sopeuttaa sen liiketoiminta vastaamaan asiakkaiden kasvavaan tarpeeseen erilaisiin sovelluksiin tai tekniseen kehitykseen; 4) kykymme Nokia Networksin liiketoiminnassa tehokkaasti, kannattavasti ja oikea-aikaisesti sijoittaa uusiin kilpailukykyisiin ja korkealatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin; 5) kykymme keksiä uusia relevantteja teknologioita, tuotteita ja palveluita, kehittää ja ylläpitää teollisuusoikeuksiemme salkkua ja ylläpitää nykyisiä teollisuusoikeuksien tulonlähteitä sekä kehittää uusia sellaisia; 6) kykymme suojella lukuisia patentoituja standardisoituja tai Nokian omia teknologioita kolmansien osapuolien rikkomuksilta ja toimilta mitätöidä näiden teknologioiden teollisuusoikeuksia; 7) kykymme ylläpitää HERE-liiketoiminnassa tämänhetkisiä tulonlähteitä, jotka se on historiallisesti saanut pääosin autoteollisuudesta, onnistua luomaan uusia tulonlähteitä, esimerkiksi yritysasiakkaiden keskuudessa sekä kykymme onnistuneesti tunnistaa ja hyödyntää kasvumahdollisuuksia ja laajentaa sijaintipalvelujemme kattavuutta; 8) riippuvuutemme langattoman viestinnän ja viestinnän toimialojen kehityksestä useilla eri markkinoilla, sekä yleisestä maailmanlaajuisesta ja alueellisesta taloudellisesta tilanteesta; 9) Nokia Networksin riippuvuus suppeasta määrästä asiakkaita ja laajoista, monivuotisista sopimuksista; 10) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 11) potentiaaliset monitahoiset veroihin liittyvät seikat ja velvoitteet, joiden nojalla meille voi tulla maksettavaksi lisää veroja eri lainkäyttöalueilla, sekä se, että todellinen tai oletettu tuloksemme, muiden tekijöiden ohella, voi vaatia kirjanpitoarvon vähennyksiä laskennallisissa verosaatavissa; 12) kykymme hallinnoida tuotantoamme, palvelukehitystämme, toimituksia sekä logistiikkaamme tehokkaasti ja keskeytyksittä, erityisesti, jos se rajoitettu määrä toimittajia, joista olemme riippuvaisia ei pysty toimittamaan riittävää määrää täysin toimivia tuotteita ja komponentteja tai toimittamaan palveluita ajoissa; 13) tehottomuus-, toiminta- tai muu häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista tai mahdollinen kybertietoturvamurto; 14) kykymme saavuttaa tavoitteet tai tavoitellut parannukset liittyen tavoiteltuihin tulosparannuksiin, kulusäästöihin tai kilpailukykyisyyteen; 15) Nokia Networksin asiakasrahoitusriskien hallinta; 16) yhteistyökumppaneidemme ja partnereidemme, mukaan lukien rahoituslaitosten suorituskyky sekä kykymme solmia onnistuneita yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyjä; 17) kykymme suojata teknologioita, joita kehitämme, lisensoimme, käytämme tai aiomme käyttää, kanteilta, että olisimme loukanneet kolmannen osapuolen teollisuusoikeuksia sekä mahdollisten lisensiointikulujen, tiettyjen teknologioiden käyttöön liittyvien rajoitusten ja teollisuusoikeuksiin liittyvien oikeudenkäyntien vaikutukset; 18) sääntelyn tai politiikan kehitys sekä muiden tapahtumien, mukaan lukien kauppapakotteiden, luonnonkatastrofien ja tartuntatautiepidemioiden vaikutus toimintaamme ja liikevaihtoomme niissä useissa maissa tai alueilla, joissa harjoitamme liiketoimintaa; 19) valuuttakurssien vaihtelut, erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 20) kulukirjausten ja arvonalentumisten vaikutukset, mukaan lukien liikearvo ja vastuut; 21) kykymme menestyksekkäästi panna täytäntöön suunnitellut yritysjärjestelyt kuten hankinnat, divestoinnit, fuusiot, yhteistoimintayritykset, hallinnoida niihin liittyviä odottamattomia vastuita ja saavuttaa asetetut hyödyt; 22) oikeudenkäynnit, välimiesmenettelyt, sopimuksiin liittyvät riidat ja syytökset terveyshaitoista liittyen liiketoimintaamme; 23) D&S-liiketoiminnan Myynti voi altistaa meidät taseen ulkopuolisille vastuille, ja sopimukset, joita olemme tehneet Microsoftin kanssa voivat sisältää ehtoja, jotka osoittautuvat meille epäedullisiksi sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian viimeisimmässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) s. 12-35 otsikon Item 3.D "Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Nokian johto, Helsinki - 23.10.2014

Lehdistö- ja sijoittajatiedustelut:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Sijoittajasuhteet, Eurooppa:
Puh. +358 4080 3 4080

Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat:
Puh. +1 650 644 4709

- Nokia suunnittelee julkistavansa vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 tuloksen 29.1.2015

- Nokia järjestää institutionaalisille sijoittajille pääomamarkkinapäivän Lontoossa 14.11.2014. Institutionaalisia sijoittajia, jotka suunnittelevat osallistuvansa pääomamarkkinapäivään, kehotetaan rekisteröitymään tapahtumaan rajallisten paikkojen vuoksi. Mahdollisia kysymyksiä Nokian pääomamarkkinapäivästä voi lähettää osoitteeseen cmd2014@nokia.com.